Hur sent kan man få ersättning för ärr?

2020-07-29 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag Va med i en moppe olycka när jag va 15. Bröt benet å fick ha ställning på de. Har efter de 6 skruv ärr. Och en kvarstående "svullnad" i benet sen operation. Undrar om jag fortfarande har rätt till ersättning för detta. Är 31 idag. Så de va 16 årsen.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är försent för dig att få ut ersättning för dina ärr som uppkom vid en mopedolycka för 16 år sedan.Som utgångspunkt kan sägas att möjligheten att få ersättning från ett försäkringsbolag varierar beroende på vilket försäkringsbolag som ersättning söks från. Olika försäkringsbolag kan exempelvis ha olika försäkringsvillkor som avgör när man har rätt till försäkringsersättning från försäkringsbolaget.Ersättning för ärr och preskriptionDin fråga handlar däremot om preskription, det vill säga om det är möjligt för dig att få ut ersättning från försäkringsbolaget trots att det gått en lång tid sedan skadan visade sig. De skador du beskrivit i din fråga är personskador och ersättning för personskada omfattas av allmänna preskriptionsregler. Enligt allmänna preskriptionsregler är det försent att anmäla skadan när det gått mer än 10 år sedan skadan visade sig, se 2 § preskriptionslagen (här). Dessutom gäller att skador som inträffat före 1 januari 2015 måste anmälas inom tre år från det att den skadedrabbade fick kännedom om att denne drabbats av en skada.SammanfattningMin bedömning är att din möjlighet att få ut ersättning från ditt försäkringsbolag dessvärre är preskriberad vilket betyder att det är försent.

Konstanta preskriptionsavbrott

2020-07-25 i Preskription
FRÅGA |Hej om man har en skuld till incasso bolag... skulden är från 1992 och jag har aldrig varit i kontakt med dom..har dock fått hem brev i olika omgångar om att betala eller höra av mig. Men har aldrig varit i kontakt med incasso. Kan dom köra på i evigheter med att skicka kravbrev?Tack
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av preskriptionslagen (PreskL).PreskL:s bestämmelser gäller i den mån inte annat föreskrivits, exempelvis i annan lag eller i överenskommelse mellan parterna (1 § första stycket PreskL).Preskriptionstiden när ett inkassobolag har en fordran gentemot en konsument är i regel tre år (2 § andra stycket PreskL).Preskriptionstiden kan dock avbrytas, exempelvis genom att skicka kravbrev (5 § PreskL). Vid preskriptionsavbrott börjar en ny tid att löpa (6 § PreskL).Det finns ingen regel om hur många gånger man kan avbryta preskriptionstiden. Har inkassobolaget utan något undantag skickat kravbreven inom tre år från varandra är således fordran fortfarande inte preskriberad, och den kommer heller inte att preskriberas så länge preskriptionstiden gång på gång avbryts i tid.Vänligen,

Hur länge måste man vänta på att få en faktura på utfört arbete?

2020-07-18 i Preskription
FRÅGA |Hur länge måste man vänta på att få en faktura av hantverkare på utfört arbete?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du avvaktar en faktura för utfört arbete. Därför antar jag att du och hantverkaren är överens om att ni har ett giltigt avtal, samt att ni är överens om beloppet du ska betala.Hur länge måste man vänta på att få en faktura av hantverkare på utfört arbete?Hantverkaren förlorar rätten att kräva betalt om hen väntar för länge (preskriptionslagen 8 §).I nedanstående svar förklarar jag vad som gäller specifikt för dig.Det framgår inte av frågan huruvida du har köpt tjänsten (arbetet hantverkaren har utfört) i egenskap av privatperson eller näringsidkare (företag). Jag antar att du har köpt tjänsten som privatperson.När en privatperson köper något av ett företag preskriberas skulden efter tre år. Att skulden preskriberas betyder att man (hantverkaren) inte längre kan kräva betalning. I din situation förlorar hantverkaren alltså rätten att kräva betalning tre år efter arbetet blev utfört. Om du har köpt tjänsten i egenskap av näringsidkare är tidsgränsen istället tio år (preskriptionslagen 2 §).Tidsgränsen kan i vissa fall förlängas. Ifall du talar om för hantverkaren att hen har rätt att kräva betalning, kommer tiden istället att räknas från den dagen. Detta kallas preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott kan även ske om du betalar en del av skulden till hantverkaren (preskriptionslagens 5 §).Därför bör du helt enkelt avvakta vad som kommer att ske. Om hantverkaren väntar så pass länge att skulden har preskriberats, har hen förlorat rätten att få betalning. Annars ska du förstås betala enligt ert avtal.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!Vänliga hälsningar,

Preskription av fordran

2020-06-30 i Preskription
FRÅGA |Fick en räkning från folktandvården,som är 5 år gammal,har inte innan fått nån påminnelse om den,måste jag betala?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fordran uppkom i samband med att du var hos Folktandvården och fick en tjänst utförd av dem, du beskriver dock att fakturan för fordran kommit fem år senare. I 2 § preskriptionslagen stadgas att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. I de fall det gäller en fordran mot en konsument avseende t.ex. en tjänst som en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten, är preskriptionstiden tre år. Att en fordran preskriberas innebär att borgenären förlorar rätten att kräva betalning för sin fordran. I detta fall har du i rollen som konsument fått en tjänst utförd av folktandvården, således är preskriptionstiden för fordran tre år. Eftersom du fick fakturan när fem år passerat och inte hört något innan dess så har fordran preskriberats, du behöver således inte betala den. Förslagsvis hör du av dig till Folktandvården och upplyser dem om detta!Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Preskriptionstid för skadestånd

2020-07-27 i Preskription
FRÅGA |Kan man kräva skadestånd / försäkringspengar för något som hände för flera år sedan?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Både skadestånd och rätten till försäkringspengar är fordringar som enligt huvudregeln preskriberas efter tio år enligt 2 § preskriptionslagen. Denna huvudregel kan sedan justeras något beroende på vilken situation du befinner dig i, jag går därför nedan igenom alternativ som kan vara aktuella för dig.Utomobligatoriskt skadestånd Detta är den typ av skadestånd som utgår när inget kontrakt mellan skadelidande och skadevållande finns, dvs att någon skadar dig eller din egendom utan att det finns något avtalsförhållande mellan er. I dessa fall gäller att preskriptionstiden på tio år räknas från och med den skadegörande handlingen. Inomobligatoriskt skadeståndOm det gäller ett skadestånd som grundar sig på avtal räknas preskriptionstiden från avtalets ingående. Dvs. om du ingick ett avtal med någon den 1 januari 2020 som sedan grundar rätt för dig att kräva skadestånd, exempelvis för att jobbet som ni avtalat om inte utförts ordentligt, så går tiden för detta ut den 1 januari 2030. Vid brottOm det är fråga om skadestånd pga. brott gäller särskilda regler enligt 3 § preskriptionslagen som innebär att tiden för preskription kan förlängas. Denna typ av skadestånd preskriberas inte förrän själva brottet preskriberas enligt de regler som finns i 35 kap brottsbalken (BrB). Detta innebär att preskriptionstiden i dessa fall är minst tio år men att den kan bli längre vid särskilt allvarliga brott. I ditt fallEftersom jag inte riktigt vet vilken situation du befinner dig i kan jag inte säga exakt vad som gäller i ditt fall. Huvudregeln är dock, både gällande skadestånd och försäkringspengar, att preskriptionstiden är tio år. Om du vill ha ett närmare svar på vad som gäller för dig är du välkommen att kontakta oss igen med mer information! Med vänliga hälsningar

Hur lång tid gäller en fordran?

2020-07-20 i Preskription
FRÅGA |HejOm jag ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden kring en fd vän som är skyldig mig en stor summa pengar och ärendet går tlll domstol, där det genom bevis bekräftas att han är skyldig mig den summan pengar, men att han inte har några tillgångar (som kronofogden sett genom utmätning), vad händer då eftersom han inte kan betala?Ligger ärendet kvar i t.ex. 10 år vilket innebär att om det skulle komma in pengar på hans konto/konton så kan jag få betalt? Eller blir han "skuldfri" även om det är bevisat att skulden finns?Alltså kan jag få betalt senare om det vid senare tillfälle (t.ex. Inom 10år) skulle visa sig att han har tillgångar/pengar?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är fastställt att en person är skyldig dig pengar så innebär det att du har en fordran gentemot denna personen. En fordran har en allmän preskriptionstid om tio år (2 § 1 stycket preskriptionslagen). Innebörden av att en fordran preskriberas är att du som borgenär förlorar din rätt att kräva betalning (8 § preskriptionslagen). Det är möjligt att förlänga preskriptionstiden genom s.k. preskriptionsavbrott vilket gör att din fordrans preskriptionstid återställs (6 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott sker när gäldenären erkänner sin skuld, får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären eller när borgenären väcker talan mot gäldenären (5 § preskriptionslagen). Du alltså få betalt vid ett senare tillfälle än dagen då det fastställs att personen är skyldig dig pengar. Ditt krav gentemot gäldenären gäller i första hand i tio år, men kan förlängas genom preskriptionsavbrott vilket återställer preskriptionstiden. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Vänliga hälsningar,

Hur länge kan inkassoföretag vänta med att skicka kravbrev?

2020-07-15 i Preskription
FRÅGA |Hej, fick brev från ett företag, kredinor, om en skuld som jag trodde var betald, från 2018. Hur är det möjligt att vänta så länge?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du fått ett kravbrev från ett inkassobolag angående en skuld som du trott var betald sedan 2018 och undrar hur det är möjligt att vänta så länge med den typen av kravbrev. Vad säger lagen? Det är möjligt att som långivare förlora rätten att kräva ut sin skuld. Så kan ske om skulden preskriberas. Detta regleras huvudsakligen i preskriptionslagen (PreskL). Som utgångspunkt är preskriptionstiden för en skuld i sverige tio år, detta framgår av 2 § PreskL. För vissa typer av skulder som konsumenter har till näringsidkare gäller dock en preskriptionstid på tre år. Ett exempel på en sådan fordran är om man som privatperson köper en vara eller tjänst av ett företag för sitt eget privata bruk på avbetalning. Att preskriptionstiden är tio eller tre åt betyder inte att den som lånat ut pengar alltid förlorar rätten att få skulden betald efter den tiden. Det är möjligt att göra preskriptionsavbrott vilket får till följd att tiden så att säga börjar om från noll. Preskriptionsavbrott kan göras på flera sätt, till exempel genom att skicka ett kravbrev till den som är skyldig pengar (5 § PreskL). Bedömning i ditt fall och sammanfattning Sammanfattningsvis kan alltså sägas att den som lånat ut pengar i oftast kan flera år med att kräva betalning för skulden, så länge preskriptionstiden inte gått ut. Om långivaren skickar kravbrev precis innan preskriptionstiden löper ut börjar en ny preskriptionstid att löpa från och med det. Det framgår inte av din fråga vad det rör sig om för slags skuld, så jag kan inte uttala mig om vad preskriptionstiden är i ditt fall, men om den inte löpt ut är kravbrevet antagligen att se som ett preskriptionsavbrott vilket innebär att preskriptionstiden (på antingen tio eller tre år beroende på vilken sorts skuld det är) börjar om från början. Så länge preskriptionstiden inte gått ut när Kredinor skickade kravbrevet är det alltså möjligt för dem att skicka det så här två år senare. Det ska dock sägas att du inte utan vidare bör betala baserat på kravbrevet om du anser att du redan betalat av skulden eftersom du då inte är skyldiga dem några pengar. Om så är fallet bör du bestrida kravbrevet. Frågan om det överhuvudtaget finns någon skuld kan då komma att prövas av domstol och det är i så fall till din fördel om du har något som kan användas för att bevisa att du redan betalat den skulden. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Är preskription samma sak som skuldsanering?

2020-06-30 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag fick Besked att en skuld till kronofogden blivit preskriberat, är det samma som att ha fått skuldsanering? Och Kommer detta påverka framtida eventuella önskan om lån elr avbetalningar? Blir man helt fri efter detta och kan börja öppna sparkonton?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad betyder det att en skuld blivit preskriberad och vad innebär skuldsanering?Preskription av en skuld innebär att personen som har rätt till betalning förlorar sin rätt att få skulden betald. I ditt fall så kan alltså inte personen/företaget kräva dig för den skulden längre. Skuldsanering innebär i sin tur att den som fått det betalar av en del av sina skulder under några år. När den skuldsatta är klar med sin skuldsanering så har hen inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen. Att en skuld till Kronofogden blivit preskriberad är alltså inte samma sak som skuldsanering. Skuldsanering brukar röra flera av de skulder som man har svårigheter att betala och du behöver ansöka hos Kronofogden för att kunna beviljas det. Att skulden är preskriberad kan påverka eventuell önskan om lån eftersom du inte längre är betalningsskyldig för den skulden. Det kommer dock fortfarande synas att du tidigare haft en skuld hos Kronofogden. Gällande om du kan öppna sparkonton rekommenderar jag att du vänder dig till din bank för att undersöka detta. Det beror bland annat på hur din ekonomi ser ut i övrigt och om du har övriga skulder eller inte. Hoppas du fått svar på din fråga!