Kan man behöva betala en 20 år gammal fordran?

2020-09-04 i Preskription
FRÅGA |HejMin far skriver till mig efter ca 18-20 år att jag är skyldig honom 7000 kr efter att jag och min dåvarande sambo enligt min far har lånat totalt 10000 kr av honom. Av dessa har vi tydligen bara erlagt 3000 kr. Vi har inget papper på detta och absolut inte nått jag minns. Kan han kräva mig på dessa pengar i dagsläget?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående muntliga fordringarTill att börja med vill jag påpeka att även muntliga fordringar ses som giltiga fordringar, dvs även om det inte finns något papper som dokumenterar skulden så ses denna som en fordran. Det är ju dock självklart att det är mycket svårare att bevisa existensen av en muntlig fordran än en skriftlig sådan. Eftersom huvudregeln i svensk rätt är att den som påstår något har bevisbörda för detsamma är det upp till din far att visa att ni faktiskt har lånat pengar av honom, om han inte kan göra detta kommer hans krav inte kunna bifallas. Inledningsvis kan vi alltså fastställa att det kan bli mycket svårt för din far att visa på att skulden överhuvudtaget uppkommit. Efter hur lång tid preskriberas en fordran?Eftersom det har gått närmare tjugo år sedan fordrans uppkomst är det även intressant att redogöra för reglerna om preskription, vilka finns i preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln är att fordringar preskriberas tio år efter fordrans uppkomst (se 2 § PreskL). Att en fordran blivit preskriberad innebär enligt 8 § PreskL att borgenären (din far i detta fall) inte längre har rätt att kräva tillbaka sina pengar. Med andra ord; eftersom det har gått mer än tio år sedan den påstådda fordran uppkom så bör denna ha preskriberats. Undantaget till detta är om det har sett ett preskriptionsavbrott inom dessa tio år, se nedan. Kan preskriptionsavbrott ha skett i ditt fall? Preskriptionsavbrott innebär preskriptionstiden avbryts och en ny preskriptionstid på tio börjar löpa från och med dagen för avbrottet (6 § PreskL). Genom detta kan alltså preskriptionstiden för en fordran bli betydligt längre än tio år. Preskriptionsavbrott kan ske på tre olika sätt enligt 5 § PreskL:1. Gäldenären (du) utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären (din far). 2. Gäldenären (du) får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären (din far)3. Borgenären (din far) väcker talan mot gäldenären (du) eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Jag antar att ingen av dessa punkter uppfylls i ditt fall, men det är något du själv kan fundera över. Om det är så att du kommer fram till att något preskriptionsavbrott inte kan ha skett kommer fordran ses som preskriberad eftersom det gått mer än tio år från dess uppkomst. SammanfattningsvisDet kommer bli svårt för din far att överhuvudtaget kunna bevisa att fordran uppkommit eftersom det inte verkar finnas något som bevisar detta, det är dock inte en omöjlighet. Om han kan visa på att det faktiskt funnits en fordran bör denna vara preskriberad eftersom det är ca tjugo år sedan den uppkom. Undantaget till detta är om någon av de preskriptionsbrytande åtgärderna i de tre punkterna ovan har vidtagits, i sådana fall löper en ny preskriptionstid på tio år efter detta avbrott. Så som jag ser det utifrån din beskrivning verkar det inte speciellt troligt att fordran fortfarande är giltig idag. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. I annat fall får du gärna kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Hur lång preskriptionstid gäller vid en tredskodom?

2020-08-27 i Preskription
FRÅGA |Hej, hur lång är preskriptionstiden för en treskodom?MVHIngemar
Suana Tafic |Hej Ingemar och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden kan skilja sig åt beroende på vilken typ av "skuld" det är frågan om. Huvudregeln när det gäller preskription av fordringar är enligt preskriptionslagen 2 § 1 st att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen avbryts innan 10 år har passerat. Enligt 2 st så preskriberas dock en fordran mot en konsument tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan.Preskriptionslagens 5 § listar de olika sätt preskriptionsavbrott kan ske, bland annat genom att gäldenären betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den gentemot borgenären, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Allt gott,

Är en fordran gentemot en kommun preskriberad efter tre år?

2020-08-21 i Preskription
FRÅGA |Jag har köpt mark och fått den ihopslagen med min tomt (lagfaren ägare) jag har betalat alla avgifter utom till Kommunen då jag väntade på faktura från dem. Nu efter drygt 3 år funderar jag på om kommunens fordran är preskriberad. I Lantmäteriets protokoll stå det att jag ska betala direkt till kommunen senast 30 dagar efter ersättningsbeslutet har laga kraft. Om betalning sker därefter betalas ränta enligt 6 § räntelagen från sista betalningsdag tills betalning sker. Jag har inte fått något krav eller annan kontakt om affären. Min fråga är om det är preskriberat?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller i fråga om preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (PreskL) (1 § PreskL).Huvudregeln är att en fordran preskriberas när det gått tio år efter att fordran uppkom, såvida preskriptionen inte avbryts dessförinnan (2 § första stycket PreskL).Det finns dock undantag då preskriptionstiden istället är tre år. Preskriptionstiden är tre år för konsumentfordringar, det vill säga för fordringar som en näringsidkare har gentemot en konsument för att ha tillhandahållit en vara, tjänst eller annan nyttighet (2 § andra stycket PreskL). Den treåriga preskriptionstiden kan även gälla om fordringsägaren är ett offentligt organ (en kommun i detta fall). En förutsättning är dock att det offentliga organet betraktas som en näringsidkare. Frågan blir därför om kommunen har handlat i egenskap av näringsidkare.Högsta domstolen har tidigare konstaterat att den treåriga preskriptionstiden inte gällde på en fordran mot lantmäteriet som avsåg förrättningskostnader. Anledningen till att den treåriga preskriptionstiden inte gällde var att fordringsförhållandet uppvisade tydliga moment av offentlig maktutövning. Lantmäteriet ansågs inte ha handlat i egenskap av näringsidkare.I detta fallet är det högst sannolikt att en preskriptionstid på tio år gäller med tanke på att fordran avser förrättningskostnader för fastighetsbildningsåtgärder. Kommunen kan inte anses ha handlat i egenskap av näringsidkare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid och studielån

2020-08-18 i Preskription
FRÅGA |Vi är utlandsboende och min fru har studielån sedan 1991, hur fungerar det med preskriptionstiden på 25 år, behöver vi inte betala lånen mer?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Preskriptionslagen och studiestödslagen är tillämplig på din situation. Jag utgår ifrån att din fru har fått studielån från den centrala studiestödsnämnden (CSN).Allmänt om preskriptionstid och studielånPreskription innebär att långivaren förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskriptionslagen). Långivaren kommer alltså inte kunna kräva att din fru betalar om fordran har preskriberats. Preskriptionstiden för studielån är som du själv säger 25 år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (6 kap. 12 § studiestödslagen). Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden på 25 år tillämpas endast på fordringar som inte har preskriberats före den 1 juli 2011 ( innan preskriptionstiden ändrades till 25 år för studielån så var den 10 år).Hur kan en preskription avbrytas?Som sagt börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för avbrottet. Därför är det viktigt att undersöka om det har skett ett ett preskriptionsavbrott och sådana fall när avbrottet skedde. Bara för att det har gått 25 år från att fordran tillkom så betyder de inte att den har preskriberats eftersom det kan har skett ett eller flera avbrott.Preskription avbryts genom att:-Låntagaren utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot långivaren-låntagaren får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från långivaren eller,-långivaren väcker talan mot låntagaren eller annars åberopar fordringen gentemot låntagaren vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.(5 § preskriptionslagen). Alltså avbryts preskriptionen exempelvis om CSN skickar betalningspåminnelser till din fru eller om din fru betalar en del av skulden.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Preskription av fordran på skadestånd

2020-08-28 i Preskription
FRÅGA |Blev nekad på sahlgrenska när jag va nära döden pga otroligt höga blod, intenstin och lever värden. Detta hände April 2019. Är det för sent att stämma? Kan man få pengar?Long story short;Blev nekad och äntligen omhändertagen efter ca 72 timmar. Har bevis på bilder, sms, intyg, samtal. Loggar från sjukhuset kan säkert visa när jag kom in och vem jag träffade och vad bedömning va.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du villa stämma sjukhuset med yrkande om skadestånd.Fordran på skadestånd preskriberas i regel tio år efter att skadan uppkom (2 § första stycket preskriptionslagen). En förutsättning är dock att du på grund av Sahlgrenskas fel eller försumlighet lidit någon form av skada. Det är inte tillräckligt att du utsatts för fara, om du inte också exempelvis lidit eller fått kroppsliga skador (3 kap. 2 § och 5 kap. 1 § skadeståndslagen).För personskador som uppstått på grund av felaktig vård – i ditt fall felaktig diagnosticering – finns som alternativ till att stämma sjukhuset med yrkande om skadestånd även möjligheten att begära patientskadeersättning (6 § tredje punkten patientskadelagen. Jfr 8 § samma lag). Skadeersättning betalas då istället ut ur Sahlgrenskas patientförsäkring, och du slipper vända dig till domstol (13 § patientskadelagen).Vänligen,

När preskriberas en fordran?

2020-08-26 i Preskription
FRÅGA |Hej. Vi har en revers/skuldsedel som är äldre än 10 år .Efter en försäljning av ett företag .I skuldbrevet står det att om företaget säljs eller läggs ner ska reversen inlösas och betalas ut .Nu är det företag nedlagt och dom vill inte betala ut dom pengarna utan hänvisar till att det är preskriberat .Vad gör jag nu ??
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (PreskL). En fordran preskriberas efter 10 år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 § PreskL). Preskriptionen kan avbrytas genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären. Det kan även ske genom att gäldenären får ett skriftligt brev eller en skriftlig erinran från borgenären. Slutligen kan en preskription avbrytas genom att borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller hos Kronofogden. Alla dessa typer av preskriptionsavbrott regleras i 5 § PreskL och lagrummet är uttömmande.Om du som borgenär inte har vidtagit någon av dessa preskriptionsavbrytande åtgärder är fordran preskriberad efter 10 år. Detta innebär att du som borgenär förlorar din rätt att kräva ut din fordran (se 8 § PreskL). Att observera är även att det är borgenären som har bevisbördan för att ett eventuellt preskriptionsavbrott har skett (se till exempel NJA 1996 s. 809).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När preskiberas ett skadeståndsanspråk med anledning av förslitningsskador på jobbet?

2020-08-19 i Preskription
FRÅGA |Hej Kan jag ställa skadestånd för arbetskada som förslitning under min anställning i postverket 1972-1989 till postnord"postverket"direkt.Med vänlig hälsning
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du lidit en skada mellan åren 1972-1989 och vill nu söka skadestånd för detta.Din fråga regleras i preskriptionslagen (preskL). Enklast kan jag besvara din fråga genom att konstatera att den allmänna preskriptionstiden för skadestånd är 10 år. Således har tyvärr preskriptionstiden infallit och du kan inte längre söka ersättning för dina skador ( 2 § och 3 § samt 8 § preskL). Hoppas du fick svar på din fråga.

Preskriptionsavbrott

2020-08-14 i Preskription
FRÅGA |Hej jag undrar en sak om en skuld preskriptionstid har passerat. kan dem fuska till det med preskriptionstiden att dem säger att fodran har en ny tid. vad kan jag göra eller fråga efter med bevis.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur preskription fungerar. Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen.Bestämmelser i preskriptionslagenHuvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst. Men om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument, preskriberas fordran redan efter tre år. Tidsfristen gäller så länge preskriptionen inte har avbrutits. (2 § preskriptionslagen). Preskription kan avbrytas på olika sätt, -genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt,-genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller skriftlig erinran om fordringen från borgenären, eller-genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos kronofogden eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § preskriptionslagen).Om preskriptionen avbrutits så börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).Vad gäller i ditt fallOm det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument så preskriberas den efter tre år. Men annars preskriberas fordran tio år efter dess tillkomst. Eftersom det inte framgår av din fråga så är det omöjligt för mig att veta vilken typ av fordran det handlar om. Men om jag har förstått det rätt så undrar du om det är möjligt att förnya preskriptionstiden. Som sagt ovan kan en ny preskriptionstid börja löpa om preskriptionen avbrytas. Detta kan ske på olika sätt, t.ex. genom att du betalar fordringen eller genom att borgenären skickar ett skriftligt krav till dig. Om preskriptionen avbrutits, då börjar en ny preskriptionstid att löpa.Om du inte tycker att preskriptionen har avbrutits på något sätt, så behöver du inte betala fordringen. Men då måste du vara beredd att komma med bevis så att du kan styrka ditt fall eller på något sätt bevisa att det inte har skett något preskriptionsavbrott. För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,