Kräva betalning när en fordran är preskriberad?

2021-05-24 i Preskription
FRÅGA
Vad gäller om det har gått mer än 10 år sedan revers skrevs och skulden inte har betalats. Finns det någon rätt att kräva dem pengarna även fast reversen är preskriberad?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

En revers är samma sak som skuldebrev, dvs. en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma. I fråga om preskription av fordringar gäller preskriptionslagen (PreskL) (1 § PreskL).

När preskriberas en fordran?

En fordran preskriberas som huvudregel efter tio år efter tillkomsten, såvida inget preskriptionsavbrott sker (2 § första stycket PreskL). Preskription innebär att fordringsägaren förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL).

En konsumentfordran preskriberas dock efter tre år efter tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). Däremot gäller inte den treåriga preskriptionstiden fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Det måste alltså vara en enkel fordran för att den treåriga preskriptionstiden ska gälla vid konsumentfordringar. I annat fall gäller den tioåriga preskriptionstiden.

Enkla och löpande skuldebrev

Ett löpande skuldebrev är avsett att överlåtas. Det finns två typer av löpande skuldebrev, dessa är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Ett innehavaren skuldebrev är ställt till innehavaren. Betalning ska då ske till den som innehar skuldebrevet. Ett orderskuldebrev är i stället ställt till "viss man eller order". Betalning ska då ske till viss specifik namngiven person som framgår av skuldebrevet eller till den som personen begär att betalning ska ske till (11 § SkbrL).

Om fordran endast riktar sig till viss man är det ett enkelt skuldebrev (26 § SkbrL). Med andra ord är det ett enkelt skuldebrev om det framgår att betalning endast ska ske till en viss namngiven person.

Preskriptionsavbrott

För att en fordran ska preskriberas får inte preskriptionen avbrytas. Ett preskriptionsavbrott sker om den betalningsskyldige på något sätt erkänner fordringen gentemot fordringsägaren, t.ex. genom att betala ränta eller amorteringar. Preskriptionen avbryts också om den betalningsskyldige får ett skriftligt krav om betalning från fordringsägaren. Dessutom avbryts preskriptionen om fordringsägaren väcker talan mot den betalningsskyldige eller initierar ett ärende hos domstol, Kronofogden eller liknande (5 § PreskL). Om preskriptionen bryts börjar tiden om.

Om fordran är preskriberad

Preskription innebär att fordringsägaren förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL). Med andra ord kan inte fordran drivas in eller bli föremål för någon prövning. Om inte den betalningsskyldige vill betala när fordringen har preskriberats kan inte fordringsägaren vidta några rättsliga åtgärder för att få sina pengar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (611)
2021-12-05 När inträder preskription?
2021-12-04 När preskriberas en skuld på inkasso från år 1990 med tillhörande räntor?
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.

Alla besvarade frågor (97711)