Preskription av betalningsansvar

2020-06-30 i Preskription
FRÅGA |Dom föll 2011 nu kommer kronofogden 9 år senare och vill ha betalt
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Det framgår inte riktigt vad din fråga är men jag har tolkat det som att domstolen meddelade en dom för nio år sedan och nu har Kronofogdemyndigheten kontaktat dig med krav på betalning av en skuld i följd av domen. Jag tänker att du förmodligen vill veta om myndigheten kan kräva betalning efter nio år, alltså om skulden inte är preskriberad. Hur lång tid tar det innan en skuld preskriberas?Reglerna om preskription vid betalningsansvar finns bland annat i Preskriptionslagen. Svaret på denna frågan varierar beroende på vilken typ av skuld det gäller:- Preskriptionstiden är tre år för konsumentfordringar (2 § andra stycket Preskriptionslagen)- Preskriptionstiden är tio år för övriga fordringar, såsom exempelvis en skuld till en privatperson (2 § första stycket Preskriptionslagen)- När det gäller fordringar som grundar sig på skadestånd på grund av brott preskriberas inte fordran före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga (3 § Preskriptionslagen)- De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år, dock kan Skatteverket begära att preskriptionstiden förlängs när det gäller skatteskulder (3 § tredje stycket lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.) Preskriptionen kan avbrytasPreskriptionen kan avbrytas, s.k. preskriptionsavbrott, vilket innebär att en ny räkning av preskriptionstiden börjar från och med det datumet då preskriptionen avbryts (6 § Preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott är alltså en handling som förlänger preskriptionstiden. Preskriptionsavbrott kan se på olika sätt:- genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären- genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären- genom att borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller åberopar fordringen gentemot gäldenären hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § Preskriptionslagen) SlutsatsBeroende på vilken typ av skuld och om preskriptionen har avbrutits innan så kan preskriptionstiden variera. Om preskriptionen har passerats så behöver du inte betala skulden. Om du anser att Kronofogdemyndighetens krav är felaktigt så kan du invända mot det genom att bestrida kravet. Detta gör du genom att skriva ett brev där du anger:- vad som är felaktigt med kravet (exempelvis att skulden är preskriberad)- ditt namn- ditt personnummer- målnumret som står i brevetBrevet skickar du senare till Kronofogdemyndigheten innan kravet ska vara betalt, d.v.s. innan förklaringstiden går ut. Betaldatumet hittar du i brevet. Mer information om hur detta går till finns på myndighetens hemsida. Hoppas att mitt svar var till någon hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid hyresförhållande

2020-06-27 i Preskription
FRÅGA |Äger en fastighet som jag har hyrt ut personen som jag hyrt ut till har bott där i ca 8.Personen har nu sagt upp sig och nyligen flyttat ut. Jag har nu upptäckt att en hyra första året är obetald.Hur länge har jag på mig att kräva in den och är det möjligt att göra det?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Generella preskriptionsreglerEn fordran (betalningsanspråk) preskriberas som utgångspunkt tio år efter att den uppstod. Det innebär att en fordran inte längre kan göras gällande och att borgenären (den som har en fordran) alltså inte längre kan få betalt, om inte ett preskriptionsavbrott skett (preskriptionslagen 2 §). Ett preskriptionsavbrott sker om borgenären ber gäldenären (den skuldsatte) om att få betalt, om borgenären väcker talan om betalningskrav eller om gäldenären betalar av en del av fordran (preskriptionslagen 5 §). För en fordran i ett konsumentförhållande är preskriptionsfristen istället tre år (preskriptionslagen 2 §).Speciella preskriptionsreglerPå detta vis är preskription för generella fordringar reglerat. Om det för särskilda fordringar finns speciella regler gäller dessa regler istället (preskriptionslagen 1 §). En särskild typ av fordran som har speciella regler är de som grundar sig i ett hyres- eller arrendeförhållande (jordabalk 12 kap 1och 61 §och 8 kap 1och 26 §).Fordringsanspråk som grundar sig i ett hyres- eller arrendeförhållande preskriberas två år efter att arrendatorn eller hyresgästen lämnatbostaden/lokalen eller arrendestället (jordabalk 12 kap 61 §och 8 kap 26 §). Inträffar den generella preskriptionsfristen, på tio respektive tre år, innan denna tvåårsfrist preskriberas fordringen tidigare. Tanken är alltså inte att den speciella preskriptionsfristen i jordabalken ska göra att preskriptionsfristen blir längre än den generella. Den generella preskriptionsfristen påverkas av om du hyr ut till en konsument eller inte. Är du att betrakta som näringsidkare som hyr ut till en konsument gäller som sagt den treåriga preskriptionen. En näringsidkare är en sådan som yrkesmässigt tillhandahåller en tjänst eller annan nyttighet och en konsument är en person som använder denna tjänst eller nyttighet för sitt privata bruk. Det ska inte vara en tillfällig hobbyverksamhet, utan det ska vara en verksamhet som bedrivs i vinstsyfte. Bor du i den uthyrda fastigheten och hyrde ut endast en del av den till din föredetta hyresgäst, ligger det nära till hands att inte betrakta dig som näringsidkare – förutsatt att du inte hyr ut fler andra lägenheter eller fastigheter.SammanfattningSammanfattningsvis innebär detta att fordran har preskriberats om du har hyrt ut till en konsument eftersom en sådan preskriberas efter tre år (preskriptionslagen 2 §). Eftersom tvåårsfristen vid hyres- och arrendeförhållanden inte är tänkt att förlänga fristen för när man kan driva in en fordran, kan den fristen inte åberopas även fast hyresgästen nyligen flyttat ut. Är det däremot inteett konsumentförhållande har fordran aldrig hunnit preskriberats eftersom det endast har gått åtta av tio år. Detta innebär att fordran fortfarande kan göras gällande, och att du har knappt två år på dig att väcka talan om den (jordabalk 12 kap 1och 61 §och 8 kap 1och 26 §). Bär dock i åtanke att tvåårsfristen inte kan göra att preskriptionsfristen i praktiken blir längre än tio år. Avslutningsvis kan nämnas att oavsett om fordran har preskriberats kan du göra den gällande kvittningsvis. För att du ska kunna kvitta en fordran är en förutsättning att hyresgästen har en förfallen fordran på dig, och att ni kvittar dessa mot varandra.Vad kan du göra?Om fordran inte har preskriberats rekommenderar jag dig att kontakta hyresgästen för att kräva betalt (beror på om du är näringsidkare eller inte). För att avbryta preskriptionstiden bör du be om en skriftlig bekräftelse av att hyresgästen mottagit ditt krav eller kräva hyresgästen på betalning via rekommenderat brev.Hoppas du fick svar på din fråga.

Hur länge har man rätt att kräva betalning av ett skadestånd?

2020-06-18 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag funderar på om ett skadestånd går ut? Om någon är dömd att betala 5000kr men personen inte väljer att driva in pengarna och vill ha in pengarna. Vad länge gäller ett skadestånd? Eller läggs de ner efter antal år??
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om preskriptionstid och det regleras i preskriptionslagen (PreskL). Svaret är ja, då rätten att kräva in ett skadeståndsbelopp kan sluta gälla efter tio år.När någon får rätt till skadestånd har personen tio år på sig att kräva betalning av den som har vållat till skadan och efter det preskriberas rätten att kräva in betalningen (2 § PreskL). Preskription är när rättsliga följder som exempelvis rätten att kräva in en skuld upphör att gälla efter en viss tid. De tio åren börjar räknas från den dagen skadan skedde, dock kan preskriptionstiden förlängas genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott kan vara som exempel att du får ett kravbrev om betalning (5 § PreskL). Då avslutas den dåvarande preskriptionstiden och man börjar att räkna om till tio år från den dagen avbrottet gjordes (6 § PreskL). SammanfattningJa, rätten till att driva in ett skadestånd kan preskriberas och sluta ha rättslig verkan. En person har tio år på sig att driva in skadeståndet från den dagen skadan skedde eller från senaste preskriptionsavbrott. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad är preskriptionstiden för fordringar mellan bolag?

2020-05-31 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vi har flertalet äldre fordringar på ett företag som numer har gått i konkurs. Den föregicks av en rekonstruktion. Fordringarna är från 2015-16. Bolagets ägare har i en dom från slutet av Nov-2019 blivit dömd att betala en annan fordringsägare dennes fordran. Min fråga är: Har vi fortfarande möjlighet tidsmässigt att gå samma väg som det andra företaget och isf kunna nyttja den domen som vägledande? Vad är preskriptionstiden för fordringar mellan bolag?Tack på förhand!
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kort besvara din fråga: preskriptionstiden för fordringar mellan bolag är 10 år (2 § första stycket preskriptionslagen). Eftersom att fordringarna är från 2015, har dessa alltså inte preskriberats (5 år till övers). Vidare bör Ni ha god chans att få skulden återbetald i en domstolsprocess, då det redan finns en vägledande dom, precis som du skriver. Å andra sidan gör domstolen en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och eftersom att jag saknar tillräcklig information i frågan, väljer jag att inte uttala mig om domstolens potentiella bedömning. Det du istället bör göra, är att skicka in en stämningsansökan till domstolen./Vänligen,

Preskription och preskriptionsavbrott

2020-06-30 i Preskription
FRÅGA |Mitt AB har en betalningsanmaning från Visma daterad 2020-05-07 . Där deras kund uppvisat ett utslag från Kronofogdemyndigheten daterad 1993-12-20. Bolaget har bytt ägare. Vi har aldrig erhållit en påminnelse. Borde inte detta falla under preskriptions reglerna eller i vart fall borde man kunna hänvisa detta till tingsrätten
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av preskriptionslagen (PreskL).Jag utgår i mitt svar från att fordran inte redan var preskriberad 1993-12-20.Bestämmelserna i PreskL gäller i den mån inte annat föreskrivits, exempelvis om två parter avtalat om att preskriptionstiden ska vara längre eller kortare eller om undantag finns i annan lagstiftning (1 § PreskL). Jag utgår från att ni inte avtalat om någonting särskilt i detta fall, men det är en viktig omständighet att känna till. Den allmänna preskriptionstiden för fordringar mot företag är tio år från fordrans uppkomst (2 § första stycket PreskL). Preskriptionstiden kan under denna tid avbrytas, och en ny tioårig frist (eller, återigen, om annat är föreskrivet sådan ny tidsfrist) börjar då att gälla (2 § första stycket och 6 § PreskL). Ett exempel på sådant preskriptionsavbrott är om borgenären, alltså den som har rätt att kräva in pengar, vänder sig till Kronofogemyndigheten för att driva in sitt anspråk. Preskriptionstiden kan också avbrytas exempelvis genom att (1) ditt AB som gäldenär erkänner fordringen gentemot borgenären, exempelvis genom att utfästa betalning eller erlägga ränta eller amortering eller (2) genom att borgenären skickar ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen (5 § PreskL). I ditt fall tycks det som att preskriptionstiden avbrutits 1993-12-20, varpå en ny preskriptionstid började löpa med preskription 2003-12-20 (7 § PreskL).Har fordringen någon gång mellan 1993-12-20 och 2020-05-07 preskriberats, har borgenären förlorat sin rätt att åberopa den (8 § PreskL). Ditt AB behöver i denna situation inte betala fordran. Mitt råd är istället att ditt AB bestrider fordran, med motiveringen att den har preskriberats.Vänligen,

Kan jag söka ersättning för personskada som skedde för 13 år sedan?

2020-06-27 i Preskription
FRÅGA |Hej! Hur gäller skadeståndslagen angående en registrerad skada som skett en längre tid tillbaka? Jag bröt t.ex. ett finger för 13 år sedan som sedan dess har stått rätt ut från andra knotan (vilket jag har accepterat för sånt kan ske vid brutna fingrar). När jag däremot härom dagen såg min röntgenbild såg jag att den egentligen var bruten vid knogen och inte knotan. Detta måste ha skett under läkningen. Benet har alltså växt åt fel håll från ett ställe där själva skadan egentligen inte var. Men efter hur lång tid är det giltigt att söka ersättning för sådana skador?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har ett ben i ditt finger läkt fel och du undrar hur lång tid efter en skada som du kan söka ersättning. Det finns flera olika lagar som kan bli tillämpliga, dock kommer jag inte använda mig av själva skadeståndslagen när jag besvarar frågan. PatientskadelagenFör att få ersättning enligt patientskadelagen måste du väcka talan inom 10 år från den tidpunkt som skadan orsakades (23 § patientskadelagen). Du har även möjlighet att kräva skadestånd istället för att få patientskadeersättning (18 § patientskadelagen). En förutsättning för att du ska ha rätt till ersättning för en behandlingsskada är att det objektivt sett varit möjligt att undvika skadan genom att utföra åtgärden på ett annat sätt eller genom att välja en annan åtgärd.PreskriptionslagenErsättning för personskada omfattas vanligen av den allmänna preskriptionstiden på 10 år efter tillkomsten (2 § preskriptionslagen).FörsäkringsavtalslagenOm det är så att du vill söka ersättning från ett försäkringsbolag tillämpas försäkringsavtalslagen som i nuläget har en preskriptionstid på 10 år (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen). Försäkringsavtalslagen ändrades dock 1 januari 2015. Innan dess var preskriptionstiden som huvudregel endast 3 år från det att du fick kännedom om att du kunde söka ersättning och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Eftersom din skada inträffade innan lagändringen är det den äldre lydelsen som gäller, vilket innebär att preskriptionstiden som huvudregel är 3 år.SammanfattningPreskriptionstiden, dvs. inom den tid du kan söka ersättning för din skada, varierar mellan 3 och 10 år beroende på vart någonstans du vänder dig. Har det gått mer än 10 år har du inte längre rätt att söka ersättning då din rätt preskriberats. Vänliga hälsningar,

Hur länge har man rätt till ersättning efter en personskada?

2020-06-16 i Preskription
FRÅGA |Efter hur lång tid har man rätt till ersättning efter en personskada? Jag var med om en skidolycka för 3 år sedan och först nu fått en diagnos på min skada. Har jag rätt till ersättning i efterhand?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för personskada omfattas vanligen av den allmänna preskriptionstiden på 10 år (2 § preskriptionslagen). Närmare om preskriptionstider vid tecknade försäkringsavtal finns i försäkringsavtalslagen. Även där är preskriptionstiden 10 år från den tidpunkt som det förhållande som enligt försäkringsavtalet ger rätt till ersättning inträffade (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen). Du bör alltså ha rätt till ersättning nu i efterhand så länge som du har en försäkring som täcker din skada. Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid

2020-05-27 i Preskription
FRÅGA |Hej. Kan ett företag komma med en faktura på ett markarbete som gjordes för mer än 11 år sedan. Vi har inte fått någon tidigare.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Skulden som uppstod hos de som utförde markarbetet kan under vissa förutsättningar preskriberas, dvs att den upphör att gälla. Huvudregeln är enligt 2 § preskriptionslagen att skulder preskriberas efter 10 år. Har ni anlitat företaget i egenskap av konsument så är preskriptionstiden 3 år. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på fler sätt än att företaget skickat er en faktura (5 § preskriptionslagen). Vanligtvis avbryts preskriptionen genom att gäldenären "erkänner" att det finns en skuld på något sätt. Det kan till exempel göras genom att betala ränta, diskutera skulden med företaget, att företaget skickar en påminnelse eller att företaget skickar ett skriftligt krav. Om det är så att företaget inte kontaktat er om skulden på något sätt innan det gick 10 år från den första fakturan är er skuld hos företaget preskriberad och därmed inte längre gällande. Har ni anlitat företaget för konsumenter, alltså om markarbetet var för ert enskilda bruk, preskriberades deras fordran redan efter 3 år. Med vänliga hälsningar,