Preskriptionsavbrott.

2020-12-31 i Preskription
FRÅGA
Kan preskriptionsavbrott ske genom att sända e-post eller måste det ske skriftligen?Måste preskriptionsavbrottet innehålla specificering av skulden eller räcker det med en allmän formulering, (detta då skulden uppstod vid avtalsbrott och det föreligger oklarheter över skuldens storlek då den går att beräkna på olika sätt, dock är slutsumman samma)?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du hur preskriptionsavbrott bör ske for att vara giltigt, närmare om det går genom att sända e-post eller måste ske skriftligen, innehålla en allmän formulering eller speicifering av skulden.

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst. Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas fordran redan efter tre år. Tidsfristen gäller så länge preskriptionen inte har avbrutits (2 § preskriptionslagen). Om preskriptionstiden avbryts talar man om preskriptionsavbrott. Detta kan ske på olika sätt; (1) genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt, (2) genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller skriftlig erinran om fordringen från borgenären, eller (3) genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos kronofogden eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits så börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).

Preskriptionsavbrott kan ske genom de i lag uppräknade situationer. Bl.a. nämns att det kan ske genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller skriftlig eriran om fordringen från borgenären. Det faktum att borgenären skickat ett skrifltigt mail (påminnelse) till dig faller in under bestämmelsens tillämpningsområde och räknas således som ett giltigt avbrott. Att borgenären inte närmare specificerat skulden torde inte spela någon större roll i fallet eftersom att påminnelsen syftar tillbaka till en tidigare skuld och därmed utfärdad revers. Dock kan det anses lämpligt för att säkerställa en korrekt inbetalning och undvika framtida problem kopplade till kravet. Alltså kan sammanfattningsvis sägas preskriptionsbrottet gälla vid påminnelse genom mail utan specifiering av skulden.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97626)