När inträder preskription?

2021-02-21 i Preskription
FRÅGA
Hej Jag hade företag som sattes i konkurs 2008 och det har skickats ett utslag samma år till kronofogden. Jag har inte funnits här och inte haft någon adress från 2009 till 2017 alltså åtta år. Har skrivit till dem och sagt att detta är preskriberat men de godtar inte detta och säger att skulden ligger kvar då det är 10 år när man e företagare, jag gick i konkurs 2008 ska jag då som privat person betala skulden ? Detta är väl en konsument fordran ? De påstår att jag hyrt en ställning via telefon finns inga underskrifter eller papper på detta någonstans. Har gjort en polisanmälan för bedrägeri nu 2019 men inkasso bolaget säger att den inte gäller ? Hur gör jag ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Ditt bolag försattes i konkurs 2008 och kort därefter flyttade du utomlands för att sedan återkomma till Sverige någon gång under 2017. Ett inkassoföretag har gjort gällande ett fordringsanspråk, men i den här delen bereder din ärendebeskrivning vissa tolkningssvårigheter. Du nämner att borgenären påstår att du har hyrt en ställning, men exakt när i tiden detta skulle ha skett och för vems räkning det aktuella hyresavtalet i så fall ingicks går inte att utläsa av den information som du har lämnat enligt ovan (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Annorlunda uttryckt; Var det formellt bolaget som uppträdde som hyrestagare eller var det du själv i egenskap av privatperson som borgenären (inkassoföretaget) menar var den som faktiskt hyrde ställningen? Det finns med andra ord vissa saker som behöver klarläggas för att kunna ta ställning till ditt ärende. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Oavsett vilket, den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är preskriptionslagen (PreskL). Men mot bakgrund av det ovan sagda kommer den fortsatta framställningen att bli ganska så kort och generell till sin karaktär varför den faktiska rådgivningen får hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal.

En fordran preskriberas i regel tio år efter dess tillkomst om inte ett så kallat preskriptionsavbrott görs dessförinnan (2 § PreskL). När det gäller konsumentfordringar inträder preskriptionen efter tre år, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev (2 § 2 st. PreskL). Med preskriptionsavbrott menas att gäldenären (gäldenär = den skuldsatte) 1. utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § 1-3 p. PreskL). Resultatet av ett gjort preskriptionsavbrott blir att det börjar löpa en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6 § PreskL).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Givet att den påstådda skulden är hänförlig till ditt tidigare bolags avslutade konkurs har jag svårt att se hur du på något sätt skulle kunna bli personligt ansvarig efter drygt tolv år. Om det istället handlar om ett hyresavtal som skulle ha träffats mellan dig som privatperson och en näringsidkare har du helt rätt i att den typen av fordringar preskriberas redan efter tre år förutsatt att inga preskriptionsavbrott har gjorts av uthyraren. Men det kanske mest centrala är ju att du inte ens verkar ha ingått det hyresavtal som inkassoföretaget gör gällande varför du naturligtvis bör bestrida anspråket i dess helhet, vilket konkret görs genom att helt enkelt inte betala någonting. Även ett betalningsföreläggande utfärdat av Kronofogdemyndigheten kan du i princip bestrida blankt, det vill säga helt utan angivande av skäl. Då ankommer det slutligen på borgenären att avgöra huruvida denne vill överlämna ärendet till en domstol, men utifrån vad du har berättat om avsaknaden av vederhäftig dokumentation torde det bli tämligen svårt för din motpart att nå framgång med en sådan talan.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 23/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (606)
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?
2021-10-25 När preskriberas ett skadestånd, och hur driver jag in det?
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?

Alla besvarade frågor (96584)