Kan jag söka ersättning för personskada som skedde för 13 år sedan?

2020-06-27 i Preskription
FRÅGA |Hej! Hur gäller skadeståndslagen angående en registrerad skada som skett en längre tid tillbaka? Jag bröt t.ex. ett finger för 13 år sedan som sedan dess har stått rätt ut från andra knotan (vilket jag har accepterat för sånt kan ske vid brutna fingrar). När jag däremot härom dagen såg min röntgenbild såg jag att den egentligen var bruten vid knogen och inte knotan. Detta måste ha skett under läkningen. Benet har alltså växt åt fel håll från ett ställe där själva skadan egentligen inte var. Men efter hur lång tid är det giltigt att söka ersättning för sådana skador?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har ett ben i ditt finger läkt fel och du undrar hur lång tid efter en skada som du kan söka ersättning. Det finns flera olika lagar som kan bli tillämpliga, dock kommer jag inte använda mig av själva skadeståndslagen när jag besvarar frågan. PatientskadelagenFör att få ersättning enligt patientskadelagen måste du väcka talan inom 10 år från den tidpunkt som skadan orsakades (23 § patientskadelagen). Du har även möjlighet att kräva skadestånd istället för att få patientskadeersättning (18 § patientskadelagen). En förutsättning för att du ska ha rätt till ersättning för en behandlingsskada är att det objektivt sett varit möjligt att undvika skadan genom att utföra åtgärden på ett annat sätt eller genom att välja en annan åtgärd.PreskriptionslagenErsättning för personskada omfattas vanligen av den allmänna preskriptionstiden på 10 år efter tillkomsten (2 § preskriptionslagen).FörsäkringsavtalslagenOm det är så att du vill söka ersättning från ett försäkringsbolag tillämpas försäkringsavtalslagen som i nuläget har en preskriptionstid på 10 år (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen). Försäkringsavtalslagen ändrades dock 1 januari 2015. Innan dess var preskriptionstiden som huvudregel endast 3 år från det att du fick kännedom om att du kunde söka ersättning och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Eftersom din skada inträffade innan lagändringen är det den äldre lydelsen som gäller, vilket innebär att preskriptionstiden som huvudregel är 3 år.SammanfattningPreskriptionstiden, dvs. inom den tid du kan söka ersättning för din skada, varierar mellan 3 och 10 år beroende på vart någonstans du vänder dig. Har det gått mer än 10 år har du inte längre rätt att söka ersättning då din rätt preskriberats. Vänliga hälsningar,

Hur länge har man rätt till ersättning efter en personskada?

2020-06-16 i Preskription
FRÅGA |Efter hur lång tid har man rätt till ersättning efter en personskada? Jag var med om en skidolycka för 3 år sedan och först nu fått en diagnos på min skada. Har jag rätt till ersättning i efterhand?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för personskada omfattas vanligen av den allmänna preskriptionstiden på 10 år (2 § preskriptionslagen). Närmare om preskriptionstider vid tecknade försäkringsavtal finns i försäkringsavtalslagen. Även där är preskriptionstiden 10 år från den tidpunkt som det förhållande som enligt försäkringsavtalet ger rätt till ersättning inträffade (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen). Du bör alltså ha rätt till ersättning nu i efterhand så länge som du har en försäkring som täcker din skada. Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid

2020-05-27 i Preskription
FRÅGA |Hej. Kan ett företag komma med en faktura på ett markarbete som gjordes för mer än 11 år sedan. Vi har inte fått någon tidigare.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Skulden som uppstod hos de som utförde markarbetet kan under vissa förutsättningar preskriberas, dvs att den upphör att gälla. Huvudregeln är enligt 2 § preskriptionslagen att skulder preskriberas efter 10 år. Har ni anlitat företaget i egenskap av konsument så är preskriptionstiden 3 år. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på fler sätt än att företaget skickat er en faktura (5 § preskriptionslagen). Vanligtvis avbryts preskriptionen genom att gäldenären "erkänner" att det finns en skuld på något sätt. Det kan till exempel göras genom att betala ränta, diskutera skulden med företaget, att företaget skickar en påminnelse eller att företaget skickar ett skriftligt krav. Om det är så att företaget inte kontaktat er om skulden på något sätt innan det gick 10 år från den första fakturan är er skuld hos företaget preskriberad och därmed inte längre gällande. Har ni anlitat företaget för konsumenter, alltså om markarbetet var för ert enskilda bruk, preskriberades deras fordran redan efter 3 år. Med vänliga hälsningar,

Slutgiltig preskription av fordran?

2020-04-29 i Preskription
FRÅGA |Vad gäller om Slutgiltig Preskription ? Stämmer det 15 år även om krav skickats under tiden ?MVH
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad preskriptionstiden för en fordran är. Jag utgår i mitt svar om att det rör sig om en fordran mellan privatpersoner och alltså inte om en s.k konsumentfordran. Vad säger lagen? Preskription av fordringar regleras huvudsakligen i preskriptionslagen (PreskL) Till att börja med kan sägas att det i svensk rätt inte finns någon bestämmelse om slutgiltig preskription i det avseendet att fordran preskriberas slutgiltigt efter 15 år oavsett om det skickas kravbrev eller inte. Huvudregeln enligt PreskL är att en fordran preskriberas på tio år (2 § PreskL). En preskription kan emellertid avbrytas på ett antal sätt genom så kallade preskriptionsavbrott. Enligt 5 § PreskL kan ett preskriptionsavbrott genom att borgenären (den som lånade ut pengar) kräver betalning av gäldenären (den som är skyldig pengar). Detta kan ske skriftligen genom brev eller muntligen. Det kan också ske genom att gäldenären på något sätt erkänner att fordran finns, till exempel genom att betala ränta. Effekten av att preskriptionsavbrott sker är att en ny preskriptionstid börjar löpa, även denna blir då 10 år (6 § PreskL). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det inte i svensk rätt finns någon bestämmelse om slutgiltid preskription som jag upplever att du beskrivit det. Skickas kravbrev kommer en ny preskriptionstid börja löpa från det att preskriptionsavbrottet skedde. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Hur länge har man rätt att kräva betalning av ett skadestånd?

2020-06-18 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag funderar på om ett skadestånd går ut? Om någon är dömd att betala 5000kr men personen inte väljer att driva in pengarna och vill ha in pengarna. Vad länge gäller ett skadestånd? Eller läggs de ner efter antal år??
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om preskriptionstid och det regleras i preskriptionslagen (PreskL). Svaret är ja, då rätten att kräva in ett skadeståndsbelopp kan sluta gälla efter tio år.När någon får rätt till skadestånd har personen tio år på sig att kräva betalning av den som har vållat till skadan och efter det preskriberas rätten att kräva in betalningen (2 § PreskL). Preskription är när rättsliga följder som exempelvis rätten att kräva in en skuld upphör att gälla efter en viss tid. De tio åren börjar räknas från den dagen skadan skedde, dock kan preskriptionstiden förlängas genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott kan vara som exempel att du får ett kravbrev om betalning (5 § PreskL). Då avslutas den dåvarande preskriptionstiden och man börjar att räkna om till tio år från den dagen avbrottet gjordes (6 § PreskL). SammanfattningJa, rätten till att driva in ett skadestånd kan preskriberas och sluta ha rättslig verkan. En person har tio år på sig att driva in skadeståndet från den dagen skadan skedde eller från senaste preskriptionsavbrott. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad är preskriptionstiden för fordringar mellan bolag?

2020-05-31 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vi har flertalet äldre fordringar på ett företag som numer har gått i konkurs. Den föregicks av en rekonstruktion. Fordringarna är från 2015-16. Bolagets ägare har i en dom från slutet av Nov-2019 blivit dömd att betala en annan fordringsägare dennes fordran. Min fråga är: Har vi fortfarande möjlighet tidsmässigt att gå samma väg som det andra företaget och isf kunna nyttja den domen som vägledande? Vad är preskriptionstiden för fordringar mellan bolag?Tack på förhand!
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kort besvara din fråga: preskriptionstiden för fordringar mellan bolag är 10 år (2 § första stycket preskriptionslagen). Eftersom att fordringarna är från 2015, har dessa alltså inte preskriberats (5 år till övers). Vidare bör Ni ha god chans att få skulden återbetald i en domstolsprocess, då det redan finns en vägledande dom, precis som du skriver. Å andra sidan gör domstolen en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och eftersom att jag saknar tillräcklig information i frågan, väljer jag att inte uttala mig om domstolens potentiella bedömning. Det du istället bör göra, är att skicka in en stämningsansökan till domstolen./Vänligen,

Okänd överföring på bankkonto - är jag återbetalningsskyldig?

2020-04-30 i Preskription
FRÅGA |Okänd överföring;Hej. Jag undrar vad som gäller om man mottagit en överföring till sitt bankkonto som man inte kan härröra till någon? Blir pengarna mina? Hur förväntas jag agera om banken inte kan svara för varifrån de kommer? Får jag använda dessa, och isåfall finns det någon tidsgräns för när? Med vänlig hälsning,
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är det juridiska problemet? Jag tolkar din fråga som att du har mottagit pengar som du förmodar inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en huvudregel som kallas condictio indebiti som innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.Vad innebär condictio indebiti?Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning, i detta fall en överföring till ditt bankkonto, som du vet är felaktig så säger principen att du ska överföra tillbaka pengarna till avsändaren. Vilka är undantagen från principen? I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:– God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig. – Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats. – Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna. – Passivitet från parterna. Föreligger preskription? Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen).Vad innebär detta för dig? Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Du är däremot inte skyldig att återbetala pengarna tills dess att avsändaren framställer krav på detta. Personen har 10 år på sig tills dess att fordran preskriberas. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

När preskriberas en fordran?

2020-04-28 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har fått ett dödsbokrav postat till mig. Min mamma gick bort dec 2017 och fick en skuld postad till mig nu.Jag kontaktade Visma ang detta och dem säger att en specifikation skickades ut i samband med hennes bortgång, jag har dock inte mottagit den. Fick betala skulder till en hel del andra inkassobolag som inkommit så jag tycker att det är lite märkligt.Nu till min fråga: Skulderna jag fått är från min mammas gamla vårdkostnader, hur lång är preskriptionstiden på dem? är det 2, 5 eller 10 år?Tacksam för svar
Fredrik Holmström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag förstår din fråga så har du fått ett betalningskrav från ett vårdbolag avseende tjänster som din mor nyttjat före sin bortgång, och du vill veta ifall denna skuld, eller fordran som det också kallas, är preskriberad. I detta tolkar jag in frågan ifall du behöver betala denna skuld, trots att du inte explicit frågar efter detta. En skuld kallas som ovan nämnt för en fordran, och i det fordringsförhållande som föreligger här så är din mor gäldenär (den som är skyldig) och vårdbolaget är borgenär (den till vilken gäldenären är skyldig). En borgenär kan kräva in en skuld till betalning när förfallodagen löpt ut, eller om inget förfallodatum är avtalat, när denne så vill. Däremot finns det en gräns för hur länge en borgenär kan vänta med att försöka kräva in sin skuld. Detta är preskriptionsfristen. Huvudregeln när det gäller preskription är att en fordran preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen). Från detta finns dock ett undantag, nämligen att preskriptionstiden i konsumentförhållanden är 3 år. Detta innebär att borgenären inte kan göra gällande en fordran som är äldre än tre år om borgenären är en näringsidkare och fordringsförhållandet har uppstått i relation till en konsument. Däremot har en borgenär möjlighet att förlänga preskriptionsfristen för att kunna göra gällande en fordran utöver denna fastställda tid. Detta kallas ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Detta kan en borgenär göra genom att ett skriftligt krav ställs till gäldenären, men preskriptionsavbrott sker även genom att gäldenär t.ex. erlägger ränta, amortering eller erkänner fordringen på annat sätt. Borgenär kan även få till ett preskriptionsavbrott genom att väcka talan i domstol. Av det du har skrivit känns det logiskt att detta är vad vårdbolaget vill åstadkomma här. Huruvida denna fordran är preskriberad eller inte är lite oklart. För att avgöra detta behöver man veta när fordringsförhållandet uppstod. Detta är troligen när din mor fick vård av bolaget. Har den specifikation som Visma uttalat sig om inkommit inom tre år från detta (alternativt tre år från det senaste betalningsföreläggandet ifall en sådan förekommit) så avbröts preskriptionen i och med detta. Om det betalningsföreläggande du fått nu (2020) inkommit inom tre år från det tidigare betalningsföreläggandet så har preskriptionen återigen avbrutits. Viktigt att poängtera här är att det är upp till borgenären att bevisa att en preskriptionsavbrytande åtgärd har vidtagits för att denna ska vara giltig. Av praxis (NJA 2016 s. 332) så räcker i regel inte att endast att borgenären kan visa att ett kravbrev skickats till. gäldenärens folkbokföringsadress, utan det krävs åtminstone två. I ditt fall är det alltså relativt svag bevisning som borgenären har, om inte andra omständigheter också talar för att preskriptionsavbrytande åtgärd vidtagits. Jag kan tyvärr inte ge ett fullständigt svar på ifall denna fordran är preskriberad eller inte, eftersom jag inte har all info och exakta datum. Avslutningsvis så rör detta sig ju om ett dödsbo, och det bör således poängteras att du inte är betalningsskyldig för din mors skulder. Däremot kan dödsboet gå åter om det finns obetalda skulder i detta och boet trots detta skiftats (21 kap 4 § Ärvdabalken). Eftersom du är dödsbodelägare och din mors egendom har, beroende på situationen delvis, tilldelats dig så kommer du bli skyldig att återföra egendom till boet för att kunna erlägga betalning för skulden. Hoppas detta besvarade din fråga!