När preskriberas en skatteskuld?

2020-11-13 i Preskription
FRÅGA
Bor utomlands sedan 50 år.Sålde min andel i ett fritidshus i Sverige till min bror 2010.Fick ett inbetalningskort på skatt på reavinst som förföll 2012 i oct. Jag betalade aldrig in skatten och har sedan des aldrig hört något från skatteverket.Vad kan detta ha för följder?Kan skatteverket konfiskera ett arv jag väntar?Kan min man bli betalningsskyldig?Kan skatteverket göra indrivning av ett hus jag äger med min man i Nordamerika?Kan min bror få problem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Under 2010 sålde du din andel i ett fritidshus till din bror, men kapitalvinstskatten betalades dock aldrig in varför du numera ha en skuld till Skatteverket (SKV). Denna förföll till betalning i oktober 2012 och du har sedan dess inte hört något från SKV. Med anledning av det inträffade undrar du därför vad som gäller och framförallt om din uteblivna skatteinbetalning kan påverka närstående till dig och/eller egendom som innehas av dessa. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Utsökningsbalken (UB).

Lagen om beräkning av lagstadgad tid (BLT).

Lagen om preskription av skattefordringar m.m. (SPL).

Den ordinarie preskriptionstiden för statens skattefordringar är fem år efter utgången av det kalenderår då skulden förföll till betalning, vilket sägs i 3 § 1 st. SPL. I ditt fall innebär det att kravet på inbetalningen av skatten på den kapitalvinst som gjordes i samband med försäljningen av din andel preskriberades efter utgången av kalenderåret 2017. Det exakta datumet för preskriptionen torde ha varit den 2 januari 2018 (skulden preskriberades nästkommande vardag eftersom nyårsafton och allmänna helgdagar, som exempelvis nyårsdagen, undantas och detta enligt 2 § 1 st. BLT).

Notera dock att en skuld aldrig avskrivs. Innebörden av preskription är endast att när denna har inträtt kan åtgärder för att få betalt inte längre vidtas, vilket betyder att borgenären (fordringsägaren, staten) inte med hjälp av en domstol eller en exekutiv myndighet (som Kronofogdemyndigheten, KFM) kan framtvinga en prestation hos gäldenären (den skuldsatte, du), se lagmotiven till preskriptionslagen i prop. 1979/80:119 s. 70 f. Detta får den praktiska konsekvensen att du, trots ditt existerande skuldförhållande till staten, undgår betalningsskyldighet, eller rättare sagt: Betalningsskyldigheten kvarstår egentligen, men om du inte har för avsikt att reglera skulden kommer inte staten tvångsmässigt att kunna driva in denna och detta på grund av preskriptionen. Det ska dock uppmärksammas att eventuella skatteåterbäringar som du får in på ditt skattekonto kommer att räknas av mot den ursprungliga skulden trots att denna numera är preskriberad, vilket som sagt beror på att skulder aldrig avskrivs. Men givet att du under de senaste 50 åren har varit bosatt utomlands torde detta inte spela någon större roll för dig.

Men märk väl att en fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen (SFL) och som lämnas till KFM för indrivning preskriberas först fem år efter utgången av det kalenderår då den restfördes (alltså lämnades in för indrivning), vilket naturligtvis kan ske långt efter förfallodagen, se exemplet härnäst.

Exempel: En skattefordran enligt SFL förfaller till betalning den 17 oktober 2012. Den betalas inte av dig varför det efter en avstämning i början av december skickas ut ett krav om att den ska vara betald senast den 22 december samma år. Eftersom du fortfarande låter skulden förbli oreglerad lämnar SKV över den till KFM för indrivning men denna restförs långt senare, i början av januari år 2015. Fordringen preskriberas då den 2 januari 2021 (skulden preskriberas som sagt nästkommande vardag) eftersom tidpunkten för när fordringen lämnades in för indrivning (och inte förfallodagen) utgör utgångspunkten för beräkningen av preskriptionstiden i det här fallet. Rättsligt stöd för detta finns i 3 § 3 st. SPL. Men notera samtidigt att delgivningen i en situation som denna torde bli ganska problematisk för myndigheterna i Sverige eftersom du är bosatt utanför EU.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Under förutsättning att SKV inte hos domstol (en förvaltningsrätt) har ansökt om en förlängning av den femåriga preskriptionstiden på grund av din stadigvarande vistelse utomlands, 7 § 1 st. 4 p. SPL, eller långt senare lämnade in fordringen till KFM för indrivning, är din skatteskuld preskriberad. Men även om något av det nu sagda har skett har jag svårt att se hur skulden i praktiken skulle kunna drivas in. Såvitt jag förstår saknar du helt tillgångar i Sverige och mig veterligen finns det inte några så kallade verkställighetsavtal på det här området slutna mellan Sverige och USA (eller Kanada och Mexiko), vilket innebär att eventuella nordamerikanska tillgångar inte kommer att kunna utmätas av KFM. Slutligen ska tilläggas att fast och lös egendom enbart får utmätas om det kan fastställas att egendomen tillhör gäldenären, vilket stadgas i 4 kap. 17 och 24 §§ UB. Svaren på dina delfrågor enligt ovan lyder därför att varken din make, din bror, ditt kommande arv eller den utomlands belägna fastigheten som du och din make äger torde påverkas av din svenska skatteskuld. Möjligen går det att argumentera för att arvet kan tas i mät, om det exempelvis utbetalas i likvida medel till ett av dig disponerat svenskt bankkonto, om din skatteskuld av någon anledning inte skulle vara preskriberad.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (587)
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?

Alla besvarade frågor (92284)