Preskription av fordran och ackordsuppgörelse

2020-11-26 i Preskription
FRÅGA
Hej! Jag har en inkassoskuld hos ett företag. Skulden upp kom 2017 och jag har totalt betalat in 50 tusen under dessa år. Men skulden har bara stängts med 10 tusen. Min fråga är, kommer det finnas möjlighet att preskribera skulden efter 3 år? Eller kanske en ackorduppgörelse?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan skulden preskriberas efter tre år?

Preskriptionstid

Först måste det utredas vilken typ av fordran du har för att kunna avgöra vilken preskriptionstid som gäller. Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskL) (1 § PreskL). Preskription innebär att fordringsägaren förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL).

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att fordran tillkom. Det förutsätter dock att preskriptionstiden inte avbryts dessförinnan (2 § första stycket PreskL).

Det finns dock ett undantag då preskriptionstiden istället är tre år. Om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (konsumentfordran) gäller en preskriptionstid på tre år (2 § andras tycket PreskL).

Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte om konsumentfordran är ett löpande skuldebrev (2 § andra stycket PreskL). Ett löpande skuldebrev är ställt till innehavaren eller till viss man eller order (11 § lag om skuldebrev). Det är alltså ett skuldebrev som är till för att fordringsägaren ska kunna överlåta fordran till en ny fordringsägare.

Preskriptionsavbrott

Ett preskriptionsavbrott får inte inträffa för att en fordran ska preskriberas. Om ett preskriptionsavbrott sker kommer tiden för att en fordran ska preskriberas att börja om (6 § PreskL).

Preskriptionen avbryts om du betalar en del av fordran, betalar ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordran mot fordringsägaren. Preskriptionstiden avbryts också om du får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från fordringsägaren. Preskriptionstiden kan också avbrytas om fordringsägaren väcker talan mot dig vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskL).

Finns det möjlighet till ackordsuppgörelse?

Jag skulle rekommendera dig att vända dig till fordringsägaren och diskutera möjligheterna för en uppgörelse om betalningen (ackord). En ackordsuppgörelse innebär vanligen att skulden sätts ned, det vill säga minskas. Det är vanligen enklast att få ackord om du haft skulden under en längre period. Det är dock en överenskommelse som får göras mellan dig och fordringsägaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (582)
2021-04-14 Preskriptionstid och arv av skulder
2021-04-14 Har en konsumentfordran preskriberats?
2021-04-13 Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?
2021-03-31 Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

Alla besvarade frågor (91352)