Preskription av fordran och tidpunkt för fordrans uppkomst

2020-10-31 i Preskription
FRÅGA
Hej,Har fått en faktura ställd till en privatperson som avled 200904. Fakturan avser en duschblandare inkl montage och denna verkar ha beställts 20171005. Fakturan är utställd 191001 men av någon anledning ankom den först igår 201029.Frågan är, eftersom personen är avliden och det gått mer än tre år sedan beställningsdatum, behöver dödsboet betala fakturan?Mvhdödsbodelägare
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionslagen (PreskL) gäller i fråga om preskription av fordringar (1 § PreskL).

Preskriptionstid

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § första stycket PreskL). Däremot är preskriptionstiden tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket PreskL).

Eftersom en privatperson köpt en vara och/eller tjänst (duschblandare inkl. montage) för huvudsakligen enskilt bruk från en näringsidkare gäller en treårig preskriptionstid.

När uppkom fordran?

För att avgöra om fordran är preskriberad blir det avgörande vid vilken tidpunkt som fordran uppkom. Fordran behöver nödvändigtvis inte ha uppkommit den dag som fakturan utställdes (2019-10-01). När en fordran ska anses vara uppkommen varierar utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. En huvudprincip kan sägas vara att preskriptionstiden räknas från tiden för avtalets ingående. Om betalningen avser en prestation som ska fullgöras i framtiden kan fordran anses ha uppkommit när tjänsten har utförts. Vad det är för typ av avtal kan därför ha betydelse för bedömningen.

I detta fallet är det troligen fråga om ett köpeavtal och inte ett avtal om köp av tjänst, trots att köpet av duschblandaren också avsåg montering. Det är inte fråga om en tjänst när en näringsidkare ska utföra montering för att fullgöra ett avtal om köp av en lös sak (2 § konsumenttjänstlagen). Enklare arbeten såsom köp och installation av nya hjul på en bil ska bedömas som köp, likaså köp och installation av tvätt- och diskmaskin. I detta fallet borde fordran ha uppkommit i samband med att köpeavtalet som ligger till grund för fordringen träffades (2017-10-05). Det har då gått mer än tre år från beställningen och den dag då krav om betalning ankom. Preskriptionen har därför inte brutits (5 § PreskL). Fordran är då preskriberad och behöver inte betalas. Om fordran trots detta anses ha uppkommit efter att tjänsten (monteringen av duschblandare) slutfördes är fordran fortfarande preskriberad om monteringen slutfördes innan 2017-10-29.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93239)