När uppstår sakrättsligt skydd vid konsumentköp?

2017-05-28 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Jag undrar över följande scenario: Person A har köp ett möblemang av ett möbelföretag och A erlägger hela köpeskillingen vid köptillfället. Leveranstiden är 7 veckor på grund av att möblerna tillverkas i ett annat land, för att sedan levereras till A:s bostad. Möbelföretaget går dock i konkurs 5 veckor efter köptillfället. A vänder sig till möbelföretaget och dess konkursförvaltare och menar att enligt KKL har han rätt att få ut varor eller pengar. Konkursförvaltaren och möbelföretaget förklarar att möbelföretaget inte hann betala möbeltillverkaren innan konkursen, varför möblemanget inte fysiskt existerar ännu. Har A rätt att få ut pengar enligt 49 § KKL, eller någon annan förordning? Eller brinner dessa pengar inne på grund av att det inte finns någon fysisk vara med en tydlig, avgränsande märkning på (såsom A:s namn)? Tack på förhand!
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör huruvida sakrättsligt skydd har uppstått, dvs. om A har blivit skyddad mot möbelföretagets borgenärer (kort och gott om A har företräde framför andra som vill ha betalt från möbelföretaget). Som huvudregel gäller den så kallade traditionsprincipen. Principen innebär att sakrättsligt skydd uppstår först när varan har hamnat i köparens besittning.Vid konsumentköp är mycket riktigt konsumentköplagen tillämplig och då gäller en något mer förmånlig regel för konsumenten. Om säljaren har gjort tydligt att varan är avsedd för köparen genom att t.ex. anteckna köparens namn på varan uppstår sakrättsligt skydd (49 § konsumentköplagen). Då har köparen så kallad separationsrätt, dvs. rätt att få ut varan från konkursboet.Om varan inte ens är tillverkat ännu kan inget sakrättsligt skydd uppstå; det går givetvis inte att urskilja vilken vara som är avsedd för köparen om varan inte existerar ännu. Har en förskottsbetalning gjorts måste köparen istället rikta ett betalningsanspråk mot konkursboet och hoppas på att få betalt. Köparen kan i bästa fall få ersättning, under förutsättning att det finns tillräckligt med pengar i konkursboet. Det är också möjligt, men troligtvis inte särskilt sannolikt, att konkursförvaltaren väljer att träda in i avtalet och leverera varan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Konkursförvaltning

2017-03-08 i Konkurs
FRÅGA |Vad är rättsverkan av att en person försätts i konkurs? Övertar konkursboet äganderätten till gäldenärens egendom? Eller förlorar personen äganderätten till egendomen eller rådigheten över egendomen? Blir panträtten i egendomen ogiltig?
Alexandra Teorell |Vid en personlig konkurs förlorar gäldenären sin rådighet över sina tillgångar och får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3:1 konkurslagen). Det är istället en konkursförvaltare som sköter detta. Gäldenären behåller alltså äganderätten till sakerna men har inte längre rådighet över dem. En person i personlig konkurs får inte heller agera företrädare för juridiska personer, t.ex. styrelseledamot för aktiebolag eller liknande. Blir en gäldenär begärd i personlig konkurs av en borgenär avskrivs inte skulderna utan detta är endast ett sätt för hur konkursförfarandet kan inledas. Till konkursboet räknas all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelandes eller tillfaller hen under konkursen och är sådan att den kan utmätas. Även egendom som kan återvinnas tillfaller konkursboet (3:3). Finns det panträtt i egendomen kan denna utmätas till den rätta borgenären trots konkursen (3:7). Gäldenärens tillgångar fördelas härefter solidariskt mellan borgenärerna. Vänligen,

Betalning till konkursgäldenär eller konkursbo

2017-02-08 i Konkurs
FRÅGA |Gick en kurs 2012, företaget gick i konkurs samma år. Nu vill kursledare ha betalt för en termin av mig, via faktura service alt svarta pengar?! Kan han begära in pengarna nu? Vem går pengarna till? Mvh Lotta
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.När ett företag går i konkurs kallas den företaget konkursgäldenär. Följden av en konkurs är att konkursgäldenären förlorar rådigheten över företagets tillgångar, enligt 3 kap 1 § Konkurslagen. Förlorad rådighet innebär att man inte längre förfogar över de tillgångar som företaget hade och att man kan inte längre med bindande verkan ingå avtal å företagets vägnar. Istället övergår rådigheten till konkursboet. Konkursboet företräds av konkursförvaltaren (vanligen en advokat). Eftersom bolaget hade en fordran på dig, för ej betald kursavgift, är detta en sådan tillgång som numera endast konkursboet har rådighet över. Således är det bara konkursförvaltaren som kan kräva dig på betalning. Skulle konkursgäldenären handla i strid med 3 kap 1 § blir en sådan handling, som huvudregel, ogiltig.Anledningen till att konkursboet kan och vill kräva in pengar för fordringar som uppstått innan konkursdagen är för att ge betalning till konkursgäldenärens borgenärer (banker, anställda, staten, leverantörer mm). Konkursförvaltarens uppgift är att säkra de tillgångar som fanns på konkursdagen för att minimera skadan av konkursen.Sammanfattningsvis: Kursledaren har inte längre rådighet över den fordran. Den enda du kan/ska betala till är konkursboet. Mitt råd är att ta kontakt med konkursförvaltaren för att försäkra dig om att du inte betalar till fel person.Hälsningar

Sakrättsligt skydd för deponerade pengar?

2016-12-30 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som gäller vid ändringar i depositionsavtal. Min hyresvärd skrev fel bankkontonummer i depositionsavtalet och har nu mejlat mig en skannad version där de för hand ändrat kontonumret med bläck. Har jag sakrättsligt skydd gentemot min hyresvärds borgenärer om denne skulle gå i konkurs? Bör det skrivas ett nytt depositionsavtal eller kan jag känna mig trygg med dessa ändringar?
|Hej, och tack för din fråga!Det är inte så märkvärdigt att det första avtalet har blivit ändrat på det där sättet, så länge det inte gjorts efter att du skrivit under såklart. Gällande just sakrättsligt skydd finns det vissa andra betänkligheter. För att deponerat gods ska medges separationsrätt i en konkurs krävs normalt att det kan identifieras avskiljt från annat gods som tillhör konkursgäldenären. Extra viktigt blir det gällande s.k. fungibel egendom (sådan som saknar individuell prägel) såsom olja, spannmål eller digitala pengar. Huvudregeln är att om denna inte avskiljts på något sätt utan förvaras tillsammans med depositariens/gäldenärens allmänna egendomsmassa så förlorar deponenten det sakrättsliga skyddet. Själva grejen med en konkurs är ju att det samlade värdet på alla fordringar är högre än att det kan utfås för samtliga, och när man inte kan identifiera vilken egendom som tillhört en viss deponent så kan hon inte få separera den ur konkursen, utan får ställa sig i kö jämte övriga borgenärer. Även redovisningslagen säger att beloppet måste hållas avskilt för att vara förbehållet huvudmannen/deponenten.I ett berömt fall från 1994 uttalade Högsta domstolen att samäganderätt mellan depositarien och deponenten kan komma i fråga när det gäller en avskild del av depositariens egendom. I målet hade en person deponerat spannmål hos ett företag som förvarat spannmålen tillsammans med andra deponenters spannmål och sitt eget spannmål. HD menade att eftersom det rörde en avgränsad del av gäldenärens totala egendomsmassa ansågs tillräcklig identifikation föreligga. Om pengarna förvaras på ett allmänt konto tillsammans med företagets medel från andra saker så kommer ditt sakrättsliga skydd med visshet att gå förlorat i en eventuell konkurs. Om pengarna förvaras på ett eget konto (eventuellt tillsammans med andra deponenters) eller på annat sätt avskilt (i fysisk form i ett kuvert eller liknande) bör det sakrättsligas skyddet däremot bestå.Hoppas att du fick svar på din fråga, om du tyckte att svaret var rörigt kan du kommentera nedan så ska jag försöka bena ut eventuella svårigheter!

Bättre rätt till klocka

2017-04-27 i Konkurs
FRÅGA |Jag har lämnat in min klocka till försäljning i en klock butik som kronofogden stängt ner.Hur får jag tillbaka min klocka? Jag har kvitto på inlämningen. Ägaren till butiken får jag inte kontakt med.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om butiken skulle vara föremål för utmätning är utgångspunkten att allt som finns i näringsidkarens besittning kan bli föremål för utmätning om det inteframgår att egendomen tillhör någon annan. I 4 kap. 17-18 §§ utsökningsbalken, I 3 kap. 3 § konkurslagen anges att all egendom som tillhör gäldenären ingår i konkursboet.Egendom som tillhör någon annan, i det här fallet dig, kan utfås om s.k. separationsrätt föreligger. För att separationsrätt ska föreligga krävs att klockan kan identifieras som din. Av omständigheterna som du anger är det tydligt att inte näringsidkaren äger föremålet och föremålet är säkerligen lätt att identifiera, således föreligger separationsrätt och egendomen tas inte med i utmätningen/konkursen.Enligt 4 kap. 20 § utsökningsbalken måste du nu meddela Kronofogden att du anser dig ha bättre rätt till klockan (och varför), sedan ska du inom en månad väcka talan i tingsrätt i saken mot sökanden (den som ansökt om konkurs) och gäldenären (butiken). Om klockan redan har sålts som del av utmätningen har du rätt att få klockans värde i stället.Det hela är lite komplicerat och du kan med fördel anlita en jurist som hjälper dig. Lawline har möjlighet att biträda dig i detta om du skulle vilja.Med vänliga hälsningar

Utebliven lön - arbetsgivare i konkurs

2017-02-25 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Jobbade på 7eleven från april till september och butiken gick i konkurs. Min chef är fortfarande skyldig mig 2800kr och vägrar svara eller lösa problemet. Det enda beviset är våra konversationer på Facebook där jag hr skickat lönespecifikationer och pengar som fattas. Han har sagt att han ska lösa det men slutat svara. Vad ska jag göra? Tack för svar.
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En av arbetsgivarens främsta skyldigheter är att betala ut lön till sina anställda. Gör arbetsgivaren inte detta begår han grovt kontraktsbrott. Till att börja med kan du prata med din arbetsgivare och kräva ut din lön, något du verkar ha försökt men som inte gett resultat. Vanligt i sådana här situationer är också att ta hjälp av facket (om man är med i ett sådant). Dock är situationen lite annorlunda när arbetsgivaren har gått i konkurs. När någon går i konkurs, betyder det att skulderna överstiger tillgångarna och att det således finns många borgenärer som vill få betalt. Det man gör då är att man "rangordnar" de borgenärer som finns, när man ska fördela de tillgångar som finns i boet, man talar om den allmänna förmånsrätten (se förmånsrättslagen). Du har en lönefordran, vilket är en prioriterad fordran varför du i många fall får "företräde" till utbetalning. Det är konkursboet som ansvarar för att du som arbetstagare får ut din lönefordran. Visar det sig dock att det inte finns tillräckligt med pengar i konkursboet träder som säkerhetsventil den statliga lönegarantin in, och betalar ut lön. Hör av dig till konkursförvaltaren för mer konkret hjälp om hur du exakt kan få ut dina pengar som du är berättigad till.Hoppas det var svar på din fråga och lycka till!Hälsningar,

Makars äganderätt och skulder vid en makes konkurs; också om vilka fordringar som kan ingå i en konkurs

2017-02-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Jag och min man har varit gifta i två år. Äktenskapet saknar äktenskapsförord. Min man driver eget företag (Enskild firma) som nu har satts i konkurs. Tingsrätten har utsett en konkursförvaltare. Det mesta i det gemensamma hemmet har jag köpt innan vi gifte oss. När man går i personlig konkurs har jag förstått att man kan behöva sälja av saker i hemmet. Kan de då ta saker jag haft innan äktenskapet? Jag har en bil registrerad på mig, och endast jag står på kontraktet till bostaden. Räknas min lön som en gemensam tillgång? Jag har ett barn sedan tidigare relation som har ett sparkonto i sitt namn. Berörs dom pengarna av konkursen? Undrar även om ett lån, Jag har tagit ett lån som jag har lånat ut till min man. Skuldebrev finns. Hur funkar det vid konkursen.tacksam för svarMed vänlig hälsning
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det undrar du vad som kan ingå i din mans konkurs, samt vilken betydelse din utlåning av pengar till din man har i hans konkurs.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningKonkursboet kan bara ta den egendom som din make äger. Konkursboet kan alltså inte ta något som bara du äger. I princip kan konkursboet alltså inte ta något som du har köpt innan äktenskapet. Konkursboet kan inte ta din lön eller din sons sparkonto. Ditt lån till din man kan du göra gällande i din mans konkurs.En make råder över sin egendom och svarar inte för den andra makens skulderMakar svarar inte för varandras skulder. Det kan man läsa sig till i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) (förkortad ÄktB). Du har alltså egentligen inget ansvar för att din mans skulder blir betalda. Av samma paragraf i ÄktB framgår också att varje make råder över sin egen egendom. I en konkurs ingår bara den egendom som din man äger, se 3 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).Konkursboet kan alltså inte ta de saker i ert gemensamma hem som bara du äger. Jag antar att så är fallet med den egendom som du har köpt innan äktenskapet. Var ni sambor före ni gifte er kan det dock finnas en risk att din man är samägare till en del av egendomen i ert gemensamma hem. Det är dock mindre sannolikt att din man vore samägare till bilen eller bostaden, men utan närmare uppgifter kan jag inte göra någon säker bedömning.Konkursboet kan inte ta din lön. Det är bara du som har rätt till din lön.Konkursboet kan inte heller ta ditt barns sparkonto, såvida inte din man äger pengarna på det.Giftorättens betydelseFör din fråga kan det vara värt att uppmärksamma ett missförstånd kring giftorätten. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild egendom i ett äktenskap är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det är ett vanligt missförstånd att giftorätten innebär att makarna äger hälften av varandras egendom så länge äktenskapet består. Giftorätten innebär dock i princip bara att makarna vid bodelning delar lika på giftorättsgodset. Giftorätten har ingen relevans för vilken egendom som ingår i en makes konkurs, eftersom giftorätten inte påverkar egendomsförhållandena under äktenskapet.LånetSom jag förstår det har du en lånefordring på din man, som du har fått genom att låna ut pengar till din man. Eftersom fordringen kommer från före konkursen kan du göra gällande i konkursen, se 5 kap. 1 § konkurslagen (1987:672). Om du gör gällande fordringen i din mans konkurs finns en chans att du kan få den betald. Eftersom din fordring – som jag förstår det – inte säkras med någon panträtt eller dylikt är det dock osannolikt att du kan få den betald genom konkursförfarandet. Observera dock att du inte kan kräva att lånet som du tog betalas av din man.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med makars äganderätt och skulder är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Förbetald - ej levererad - vara vid säljarens konkurs

2016-12-19 i Konkurs
FRÅGA |Hej jag köpte en säng i en butik 20 augusti som va beställningsvara, betalade hela beloppet och det skulle vara en leveranstid på 6-8 veckor. jag har ring företaget flertalet gånger och frågat när sängen ska komma då det gått över tiden. varje gång har dem svarat att dem har haft problem med leverantören, sista gången lovade dem leverans v.49. Den 6 december gick företaget i konkurs. hur kan jag gå till väga för att få tillbaka pengarna? jag pratade med Swedbank och dem sa att när man betalar med vanligt Mastercard kort räknas de som en kontant betalning och kan inte ersättas då dem hävdar att det måste vara ett kreditkort i så fallMVH Daniel
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din säng ingår inte i konkursen och du har rätt att utfå den om den avskiljts eller på annat sätt individualiserats för din räkning vid tidpunkten för konkursutbrottet. Avskiljande innebär att den inte sammanblandats med konkursboets övriga varor. Det ska klart och tydligt framgå att sängen tillhör dig genom att den till exempel märkts med ditt namn.Om du hade betalat med ett kreditkort kan du enligt 29 § konsumentkreditlagen ställa samma krav på kreditgivaren som på säljaren och återkräva betalningen den vägen. Det är vad Swedbank hänvisar till. Gäller dock inte för betalkort utan endast i kreditsammanhang.Är sängen inte avskiljd för din räkning så får du istället anmäla ditt ersättningsanspråk till konkursförvaltaren. Du kan kontakta Kronofogdemyndigheten för att få veta vem som är konkursförvaltare och när konkursen beslutades.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller 08-533 300 04