Separationsrätt vid kommissionsavtal

2016-02-17 i Konkurs
FRÅGA
Hej, Jag som privatperson lämnade för cirka 2 år sedan in lite kläder hos en secondhand-butik i utbyte mot 50% av försäljningspriset när vardera vara blev såld. Detta skrev vi avtal på och jag har (förhoppningsvis) sparat min kopia. Ungefär ett halvår senare gick företaget i konkurs. Det har inte slagit mig förrän de senaste veckorna att jag hade kläder kvar innan konkursen skedde. Min fråga är ifall jag, med hjälp av avtalet, har någon möjlighet att få tillbaka antingen kläderna eller ersättning i form av pengar? Är det helt kört utan mitt avtal?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av informationen i frågan att döma verkar det som att det föreligger ett kommissionsavtal mellan er och secondhand-butiken. Dessa avtal regleras av kommissionslagen (2009:865). Lagen gäller enligt 1 § när en kommittent givit en kommissionär i uppdrag att sälja eller köpa lös egendom för kommittentens räkning, men i eget namn. Secondhand-butiker handlar i regel i eget namn och i detta fall är alltså Ni kommittent och butiken kommissionär.

23 § första stycket kommissionslagen stadgar att kommittenten förblir ägare till de varor som lämnats till kommissionären tills dess att äganderätten går över till tredje man (i detta fall en kund som köper varor av butiken). Kommittenten har alltså så kallad separationsrätt i kommissionärens konkurs och behåller äganderätten till varorna som inte blivit sålda. Det finns emellertid ytterligare krav för att kommittenten ska kunna separera egendomen från konkursboet. Kommissionären ska besitta egendomen med begränsad rätt, dvs han/hon ska varken ha fri förfoganderätt eller äganderätt till egendomen, kravet ska vara riktat mot en specifik, identifierbar egendom och egendomen i fråga ska vara bibehållen, intakt (samma som från början, egendomen får inte ha förändrats på något sätt, exempelvis blivit sammanfogad med annan egendom). Dessa krav följer av den så kallade specialitetsprincipen som aktualiseras när personer hävdar separationsrätt genom bibehållen äganderätt av egendom de anser vara deras.

För er del innebär detta att ni har rätt att kräva tillbaka kläderna, om att det går att identifiera och skilja kläderna från andra kläder i butiken (vilket inte är självklart, det kan mycket väl finnas liknande eller identiska klädesplagg hos butiken) och ni kan bevisa att det faktiskt föreligger ett kommissionsavtal. Utan dokumentation av avtalet blir det alltså svårt att få tillbaka kläderna alternativt ersättning för deras värde. Jag rekommenderar således att Ni försöker hitta avtalet om Ni har en egen kopia någonstans, alternativt att Ni letar efter annan bevisning som kan styrka förekomsten av kommissionsavtalet. Det skulle exempelvis kunna vara e-mail som ni utväxlat eller eventuella kvitton som butiken gett till er. Det är med andra ord (troligtvis) inte helt kört utan en kopia på avtalet men det är definitivt den starkaste bevisningen.

Ett annat problem Ni står inför är att det var väldigt lång tid sedan butiken gick i konkurs. Efter ett och ett halvt år har med största sannolikhet utdelningen av konkursboets alla tillgångar till borgenärerna redan ägt rum, och pga detta har troligen er separationsrätt upphört. Efter konkurs upplöses ju bolaget och det finns således inget rättssubjekt att rikta anspråk mot eller några tillgångarna hos butiken att hävda äganderätt till (de har ju delats ut till borgenärerna som gjort anspråk på sina fordringar).

Mot bakgrund av det ovan anförda är förmodligen er möjlighet att få tillbaka kläderna eller ersättning för dessa relativt begränsade.

Hoppas Ni fått svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,


Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll