Fråga om formkrav för uppnående av borgenärsskydd vid köp av lös sak

2016-03-21 i Konkurs
FRÅGA
En ideell förening ska bygga ett ridhus. Firman som ska leverera ridhuset kräver 30% i förskott.Om den firman går i konkurs förlorar den ideella föreningen sina pengar, tror jag.Hur ska man skriva för att säkerställa att delarna som kommer att tillverkas och lagerhållas omgående, inte tillfaller konkursboet om det går på tok för hustillverkaren?
SVAR

Hej och tack för att ni valt att vända er till Lawline med er fråga!

I svensk rätt görs som bekant åtskillnad på fast egendom och lös egendom. Lös egendom delas i sin tur in ytterligare att avse vad som rättsligt benämns lös sak. Med lös sak förstås sådan lös egendom som utgörs av rörliga fysiska föremål, t.ex. sammanställda komponenter avsedda att ingå i en byggnad.

Den sakrättsliga huvudregeln vid handel med lös sak – eller lösöre – för att få skydd mot sin säljares borgenärer är att köparen fått lösöret traderat. Med detta innebär det att köparen måste avskurit säljarens fysiska rådighet över egendomen, den så kallade traditionsprincipen. Detta är därför att svensk rätt – ännu – inte erkänner sakrättsligt skydd enbart genom köpeavtalet (vilket innebär traditionsprincipens rättsliga motsats: avtalsprincipen).

I lösöresköplagen (LkL) från 1845 framgår hur en köpare måste förfara såvitt denne vill uppnå sakrättsligt skydd, såvitt egendomen ännu inte blivit traderad, och på så sätt få till stånd ett giltigt undantag från traditionsprincipen. Ett sådant undantag syftar att ge köparen skydd i händelse av säljarens konkurs s.k. borgenärsskydd.

1.För att uppnå borgenärsskydd gentemot säljsidan föreskriver LkL att visa formkrav inom vissa tidsramar ska ha uppfyllts, LkL 1 §. Dessa är:

2.Själva köpet av lösöret ska dokumenteras skriftligen.Köpet skall kungöras i dagspress (post- och inrikes tidning), högst en vecka efter köpet. 3.Köpekontraktet och bevis om kungörelse ska registreras hos kronofogdemyndigheten, senast åtta dagar efter kungörelsen. Efter det att en åtgärd som uppfyller dessa tre punkter vidtagits inträder en slags karenstid om 30 dagar innan borgenärsskyddet uppkommer, LkL 3 §. Inom karenstiden får säljaren således inte utsättas för utmätning, konkurs eller påbörja en företagsrekonstruktion.

Jag har letat, men är ännu inte säker huruvida en dylika lösöresköpregistrering kan omfatta lösa saker som färdigställs löpande. Förmodligen är det inte förenligt med 30-dagarskarensen vilket skulle innebära att en ny registrering skulle behöva vidtas per färdigställd ridhuskomponent, såvida färdigställande av dessa sker löpande under en längre period.

Som synes är förfarandet för att erhålla borgenärsskydd när man som köpare lämnar kvar köpegodset i säljarens vård ganska krångligt. Behöver ni hjälp att få till stånd borgenärsskydd enligt ovan är det något vi på Lawline kan vara behjälpliga att ombesörja för er del. Oss når ni alltid genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

(Tillägg: Jag ber om ursäkt för det hoppet som uppstått i dispositionen. Jag tycks inte kunna åtgärda det nu i efterhand)

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (240)
2020-09-04 Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra konkurs?
2020-08-18 Kan makes egendom ingå i konkursbo efter enskild firma?
2020-07-18 Separationsrätt om man inte får betalt vid konkursutbrott
2020-07-18 Utmätning eller konkurs?

Alla besvarade frågor (84239)