Kan man få tillbaka handpenning från ett bolag i konkurs?

2019-08-26 i Fordringar
FRÅGA |Vi har skrivit ett avtal med ett företag som ska bygga vårt hus. Det har ej påbörjat bygget än då vi inväntar bygglov från kommunen. Vi har betalt 150.000kr i handpenning enligt avtal.Idag fick vi reda på att de bolaget är satt i konkurs. Är handpenningen som bortblåst eller har vi rätt att kräva tillbaka de?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till lawline. Din fråga regleras delvis i konkurslagen (konkL) samt förmånsrättslagen (FRL). När ett bolag försätts i konkurs skapas ett konkursbo vars syfte är att samla alla bolaget tillgångar och med hjälp av dessa försöka betala alla skulder som försatt bolaget i konkurs (1 § första stycket konkL). Er handpenning utgör en s.k fordran gentemot konkursboet. Troligtvis finns det många sådana fordringar och alla söker att få betalt ur konkursboet men inom det svenska rättssystemet kan man beskriva det som att det finns en hierarki bland dessa fordringarna och vissa får betalt före andra. Hur kan ni få betalt ur konkursboet? En handpenning betalas sällan in tillsammans med någon pant eller annan förmånsrätt (Jfr 4 § FRL). Således kategoriseras er fordran som en oprioriterad fordran. För alla de som har en fordran gentemot konkursboet som inte är behäftad med förmånsrätt har alla fordringsägare lika rätt till betalning (18 § FRL). Det får effekten av att ni inte är garanterade era pengar tillbaka, utan alla oprioriterade fordringar får betalt i den mån det blir över pengar från det att fordringarna med förmånsrätt fått betalt. SlutsatsMin bedömning är att det inte går att svara på hur era förutsättningar att få betalt ser ut. Generellt sätt brukar det vara svårt att få ut pengar ur ett konkursbo som oprioriterade fordringsägare. Hoppas ni fick svar på er fråga,MVH

Giltighetstid på utbetalningsavier

2019-08-22 i Fordringar
FRÅGA |HejJag har några glömda utbetalningsavier på Postgirot från en svensk bank. Avierna är från 2005-2006. Går det fortfarande att få ut pengarna?Mvh
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om giltighetstiden på värdeavierna gått ut, ska du kontakta utställaren (dvs. banken). Om du inte vet vem utställaren är kan du kontakta den som ställt ut värdeavin (dvs. plusgirot). Du når dem på 0771-22 44 88. Om värdeavin är utskickad av Swedbank eller Sparbanken ska du i första hand kontakta dem. För mer info, se kassagirots hemsida.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan ansöka om betalningsföreläggande för att få skuld betald

2019-07-29 i Fordringar
FRÅGA |Jag och min sambo gick ifrån varandra och jag stod på ett lån åt honom på 300.000kr.Vi skrev ett skuldebrev när vi flyttade ifrån varandra.Han skulle lösa det sista maj som stod på skuldebrevet.Han vägrar nu lösa lånet och säger att han inte får ta ett lån för att lösa det jag står på.Vad kan jag nu göra?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall någon inte vill betala tillbaka en skuld finns det två olika vägar man kan ta för att försöka få betalt. Ett sätt att försöka få en skuld betald är genom att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Det finns dock ingen garanti för att man kommer få betalt. Kronofogden har nämligen ingen rätt att besluta huruvida en skuld faktiskt föreligger eller inte då det endast är domstolar som har denna befogenhet. Kronofogden kommer istället att vända sig till din ex-sambo som får en möjlighet att bestrida din ansökan om betalningsföreläggande (25 § lag om betalningsföreläggande). Om din ex-sambo bestrider skulden kommer kronofogden att fråga om du vill skicka ärendet vidare till domstol eller ej (33 § lag om betalningsföreläggande). Ifall skulden inte bestrids inom rätt tid kommer kronofogden att ge ett utslag i enlighet med din ansökan som sedan kan användas för att driva in skulden (42 § lag om betalningsföreläggande). Du kan ansöka om betalningsföreläggande här. Ansökan kostar 300 kr och du kan i din ansökan begära att din motpart ska betala ersättning för ansökningskostnaden (17 § lag om betalningsföreläggande). Ditt andra alternativ är att vända dig direkt till domstol och väcka talan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

​Måste jag betala min exmakes del av lånet?​​

2019-07-13 i Fordringar
FRÅGA |Jag och min före Detta man har en bodelning där det står tydligt att vi är båda två betalningsansvarig för ett lån vi tog under äktenskapet. Finns det något sätt att dela upp detta lån? Han åkte tillbaka till sitt hemland och jag måste nu stå för hela summan.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Äktenskapsbalken (här förkortad ÄktB) reglerar frågor om äktenskap. Utgångspunkten i svensk rätt är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, 1:3 ÄktB. Vad det innebär är att du, som utgångspunkt, aldrig ska behöva stå för skulder som din make har åtagit sig. Du skriver dock att ni har tagit lånet gemensamt. Bestämmelserna i skuldebrevslagen (SkbrL) tillämpas på banklån. Har ni gemensamt tagit lånet så är ni sk. solidariskt betalningsansvariga om ingenting annat har avtalats, 2 § SkbrL. Det innebär att om din man inte kan betala, så kan banken kräva dig också på hans del av lånekostnaden. Står det alltså ingenting om att du t.ex. endast svarar för ½ av lånet, utgår banken från att de kan vända sig till var och en av er för att kräva in pengarna. Om banken kräver dig på hans del kan du alltid vända dig till honom med en regresstalan, dvs. ett krav på att han ska betala tillbaka det du har fått betala till banken för hans del av lånet, 2 § andra stycket SkbrL. Banken kommer troligen inte att gå med på att ni "delar upp lånet" om deras utsikter att få betalt är dåliga i och med att han har flyttat utomlands.Med vänlig hälsning,

Förlikningskrav gällande nedladdning, hur ska jag agera?

2019-08-23 i Fordringar
FRÅGA |HejSom det verkar har många fått brev från innerstans advokat byrå, gällande nedladdning av något. Har själv fått påminnelse två gällande förlikning.Gick i pension jan 2018 och var bortrest perioden som den aktuella nedladdningen ska ha skett. Jag har inte gjort något sådant som de påstår. Hur bör jag agera?
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Det är många som har utsatts för dessa förlikningserbjudanden från flera advokatbyråer. Detta har de gjort i uppdrag från en upphovsrättshavare till en film som delats illegalt. Här påstår advokatbyråerna att den som står som ägare till abonnemanget är skyldig till fildelningen som skett på samma IP-adress. Detta stämmer däremot inte enligt EU-domstolen som i en dom slog fast att ansvaret ligger hos den som har fildelat. Det är därmed något de har en skyldighet att bevisa att du isåfall har gjort. Trots detta massutskick har nuläget inga av dessa fall prövats i svensk domstol. Med detta i åtanke tillsammans med EU-domstolens dom avråder jag dig därmed starkt från att svara på brevet eller betala förlikningssumman. Skulle det mot förmodan gå till inkasso ska du bestrida betalningskravet.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för vidare rådgivning.Med vänlig hälsning,

Bestridande av faktura på grund av överlåtelse av betalningsansvar

2019-08-09 i Fordringar
FRÅGA |HejJag vill bestrida en faktura från Telia och behöver hjälp för vad jag har rätt att kräva eller hur jag ska gå tillväga.Detta gäller bredbandsavtal och i avtalet framgår att månadsavgiften betalas i förskott, men inget annat.Jag har betalt in månadsavgift för 190415-190714 i maj månad. 190614 registrerades ett överlåtande av vårt bredbandsavtal, som trädde i kraft samma dag, då vi sålde vårt hus.Redan här har jag betalt inte för en månad mer än datum för överlåtelsen.I juli får jag en faktura för månadsavgift fram till september. Egentligen ligger jag redan på +409kr för en månadsavgift och när jag skriftligen påpekar att jag inte är betalningsskyldig för kommande period så kräver de att jag ändå betalar och att en justering görs på kommande faktura. Men då avtalet är avslutat finns ingen nästa faktura utan endast deras korrigering. De menar att jag ska ligga ute med ca 1500 kr för deras felfakturering, vilket för mig känns helt orimligt även om det inte är stora summor. Vad kan jag kräva av dem för att hantera detta?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör betalning av faktura och vad du har rätt att kräva och hänför sig därför till vad som kallas fordringsrätt. Detta regleras av 3 kap. skuldebrevslagen (analogt tillämplig) och allmänna fordringsrättsliga principer. Jag tolkar din beskrivning av händelseförloppet som att du betalat 409 kronor (motsvarande en månadsavgift) för perioden 15 april - 14 maj, ytterligare 409 kronor för perioden 15 maj - 14 juni och utöver detta ytterligare en månadsavgift för perioden 15 juni - 14 juli. 14 juni registrerades en överlåtelse av bredbandsavtalet som trädde i kraft samma dag. Jag utgår från att företaget godkänt överlåtelsen av bredbandsavtalet från dig till en ny betalningsskyldig fysisk person och om detta är fallet är du inte längre betalningsskyldig gentemot företaget från den 14 juni och framåt. Om den sista månadsbetalningen enligt ert avtal skulle erläggas efter den 14 juni, har du alltså rätt även att återfå denna enligt principen om condictio indebiti (felaktig utbetalning ska gå åter), eftersom företaget varit underrättat om att du ej längre varit betalningsansvarig vid denna tidpunkt. Om du med hjälp av exempelvis kontoutdrag eller liknande kan bevisa dina utbetalningar för ovanstående månader samt kan visa på att betalningsansvaret har övergått till en annan fysisk person, ska du alltså inte behöva betala företaget mer och kan därmed bestrida fakturan. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur gör vi för att dokumentera ett lån?

2019-07-25 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag vill låna min sambo ett större belopp under en kort tid. Hur gör vi bäst och vilka dokumentkrvs för att säkra att vi gör rätt för varandra?MVHFinn T
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att låna ut pengar och dokumentera lånet med villkor för återbetalning och ränta är min rekommendation att ni upprättar ett skuldebrev.Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL).Ett skuldebrev ska vara:1. Skriftligt.2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).4. En utfästelse om ett penningbelopp.I skuldebrevet kan även skrivas in om hela beloppet ska betalas vid anfordran eller att en viss summa ska betalas t.ex. varje månad eller kvartal. Om man inte skriver in något förfallodatum är huvudregeln att hela beloppet ska betalas när det begärs (5 § SkbrL). För att ha rätt att ta ut ränta (förutom ev. dröjsmålsränta) måste även det skrivas in i skuldebrevet.Jag kan varmt rekommendera att ni använder er av Lawlines avtalstjänst, i vilken ni kan upprätta ett skuldebrev korrekt upprättat till ett konkurrenskraftigt pris.Vänligen,

Driva in pengar från privatperson

2019-07-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående lån mellan privatpersoner. Det är såhär att jag har lånat mina pengar till en privatperson men inte skrivit på skuldbrev eller avtal. Jag har inte fått pengarna tillbaka efter överenskommen tid och jag tror inte att jag kommer få dom tillbaka genom bara att fråga. Så jag behöver hjälp med att få mina pengar tillbaka. Finns det något sätt att gå tillväga? Det är tydligt att det är ett lån det handlar om, det finns bevis på det genom textmeddelanden, som jag kan printa ut. Mvh Daniela
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan sägas att avtal kommer till stånd genom utbyte av sammanstämmande viljeförklaringar. Det innebär att anbud och accept som sammanfaller ger upphov till avtal. Dessa kan ingås inte bara skriftligen utan även muntligen, med några få undantag. Detta innebär att även om ni inte skrivit ett skuldebrev så är det muntliga avtalet er emellan bindande och du har en giltig fordran gentemot privatpersonen.Om privatpersonen (gäldenären) inte betalar tillbaka dina pengar vid överenskommen tid eller vid anmodan att betala kan du påbörja indrivning av skulden. För att få hjälp med att kräva in skulden kan du vända dig till Kronofogden genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. I ansökan ska ditt krav, samt grunderna för det, tydligt framgå. När du har gjort detta skickas ett brev (det så kallade föreläggandet) till gäldenären i vilket denne kan välja att antingen betala skulden (erkänna den) eller bestrida den. Om gäldenären varken erkänner eller bestrider föreläggandet fastställer Kronofogden skulden genom ett så kallat utslag. Det är när den är fastställd som Kronofogden kan påbörja indrivning genom utmätning. För det fallet att gäldenären bestrider (och Kronofogden inte kan fastställa) skulden kan du driva vidare ärendet till domstol i vilken du, genom din bevisning, kan få en dom som fastställer skuldens giltighet. När skulden är fastställd genom en dom kan du återigen vända dig till Kronofogden som verkställer utslaget/domen genom utmätning. Mer information om betalningsföreläggande och ansökan (blanketter m.m.) hittar du härVänligen