Jag fick för mycket i lön - måste jag betala tillbaka? Conditio indebiti

2019-07-04 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare har gett mig dubbel jourersättning under ett års period från förra året som de nu kräver tillbaka 1,5 år senare. 18,139kr gäller det. I snitt har jag fått ut ca 1000kr mer varje månad (efter skatt). Jag har i god tro använt pengarna då jag gick från att vara vikarie till tillsvidare från den perioden den dubbla jourersättning började gälla. Jag har alltså fått dubbel jourersättning från min första lön. Då min totala lön var högre trodde jag det var för att jag hade blivit tillsvidareanställd. Jag jobbar på en arbetsplats där vi jobbar helger, högtider och nätter, därmed är våran lönespecifikation olika varje månad beroende på hur mycket helger osv vi jobbat. Är jag skyldig att betala tillbaka?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den rättsfråga som det här fallet berör kallas conditio indebiti där huvudregeln är att pengarna som utbetalats felaktigt ska återbetalas. Däremot finns det undantag; om mottagaren har varit i god tro, dvs inte insett eller borde ha insett att det var fråga om en felaktig betalning, och att denne därför inrättat sig eller förbrukat pengarna. Genom domar från högsta domstolen och arbetsdomstolen följer att fler omständigheter i dessa fall kan beaktas. Det kan var hur lång tid som har gått från att den felaktiga betalningen har gjorts till dess att återbetalningskravet kommer. Om det var fråga om stora eller små belopp och hur svårtolkad lönespecifikationen var. Jag tolkar din fråga som att återbetalningskravet avser betalningar från tidigast 1,5 år tillbaka. Dvs att senaste gången du fick för mycket i jourersättning var 1,5 år sedan. Det innebär att alla misstagsbetalningar avser ganska lång tid tillbaka, vilket talar till din förmån. Jag kan inte riktigt svara på om det är fråga om små belopp som utbetalats. De genomsnittliga 1 000 kronorna måste jämföras mot din totala lön varje månad. Inte heller vet jag hur tydliga dina lönespecifikationer har varit, men i det fall de inte närmare har redogjort för din lön talar det till din fördel. Vad som också talar till din fördel är att du övergick till en tillsvidareanställning i samband med att utbetalningarna blev felaktiga. Dessutom talar det för din goda tro att på grund av ditt dynamiska arbete (helger, högtider och nätter), du fick olika summor i lön varje månad. Såvida lönespecifikationen också var otydlig är min uppfattning att du varken insett eller borde ha insett att du mottog felaktiga belopp. Jag bedömer dig därför ha varit i god tro. Slutsats En sammantagen bedömning av omständigheterna i fallet talar för att du har varit i god tro när du har inrättat dig efter de felaktiga betalningarna. Min bedömning är då alltså att, givet den information jag har, det finns möjlighet att du inte ska behöva betala tillbaka. Däremot skulle en närmare granskning av lönespecifikationen vara behövligt för att säkrare kunna veta. Rättsfrågan utgör vanligtvis svåra gränsdragningar och det är viktigt att komma ihåg att huvudregeln är att du ska betala tillbaka.Jag hoppas mitt svar varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Hyresvärd betalar inte tillbaka depositionen efter hyrestidens slut

2019-07-02 i Fordringar
FRÅGA |Jag har hyrt en lägenhet i andra hand och den Killen vill inte betala depositionen på 5000kr, har fick tillbaka lägenheten fin och ten och han sa att jag skulle få pengar tillbaka i januari men alltid ge mig ursäkt och dra längre tid... nu svara inte mina meddelande och inte telefonen heller. Jag har kontrakten och meddelande angående Jag skulle få tillbaka depositionen. Vad kan jag göra?Tack,
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Allmänt om depositionerEn deposition är tänkt att fungera som ett skydd för hyresvärden under den tid som hyresförhållandet pågår. Depositionen ska betalas tillbaka när hyresförhållandet tar slut så länge hyresgästen inte orsakat någon skada på lägenheten. Detta verkar inte vara läget i ditt fall, utan hyresvärden har själv medgivit att du ska få tillbaka pengarna.Vad bör du göra nu?Eftersom du redan kontaktat hyresvärden och denne inte svarar kan du vända dig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Ansökan kan göras via kronofogdens hemsida (se här) eller på en blankett (se här) som du skriver ut och skickar in till ett kontor. Vilket kontor du ska skicka till hittar du här. I din ansökan behöver du ange dina personuppgifter, ditt krav (5000 kr) och grunden för det (deposition som du betalat och ska få tillbaka eftersom hyresförhållandet är slut och ingen skada finns på lägenheten). Att ansöka hos Kronofogden kostar 300 kronor och denna kostnad kan du begära ersättning för i din ansökan. Själva indrivandet av skulden kostar 600 kronor och denna kostnad kommer Kronofogden ta ut av din hyresvärd.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller om flera personer skriver under ett penninglån?

2019-06-28 i Fordringar
FRÅGA |Jag ställde mig som medsökande på ett lån för två fd vänner som skulle betala hela skulden, jag skulle inte ha något med det att göra. Finns bevis i skrift där båda personerna medger att DOM ska betala av skulden varje månad. Nu har dom inte gjort det, dom lurade mig, och jag har hittills fått betala 10300kr pga dom. Kan jag stämma dom? En av dom är huvudperson på lånet, jag är medsökande. Men jag tog inte del av några pengar överhuvudtaget. Jag har bevis på det, bevis på att dom lovar och svär att betala av varje månad och inte sätta mig i skulder. Har bevis på att dom slutade svara när jag upptäckte att dom inte betalt på flera månader och därmed sa vi upp kontakten. Nu har det gått 1 år och dom betalar fortfarande inte utan jag får räkningen var tredje månad på cirka 2000kr, jag har alltså betalt 10300kr på ett år men lånet har bara sänkts med 1000kr (!!!!). Detta börjar bli så jobbigt och psykiskt påfrestande. Vad kan jag göra? Den totala skulden är på 30 tusen.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras huvudsakligen i skuldebrevslagen (skrbL). Vid lån utfärdas lämpligen ett skuldebrev vilket är bindande för alla som undertecknat avtalet med långivaren (1 § skrbL). Inom juridiken är den som ger ett penninglån (inom juridiken kallat försträckning) borgenär och den som tar ett lån gäldenär, dessa begreppen kommer jag använda mig av nedan. Jag tänker redogöra generellt vad som gäller vid lån med flera gäldenärer, hur du kan invända mot borgenären om dina betalade poster samt eventuella skadeståndsmöjligheter. Hur din betalningsskyldighet mot långivaren ser ut och vilken invändingsrätt du harHuvudregeln i svensk rätt är att om flera söker ett lån svarar dessa solidariskt för skulden gentemot borgenären, förutsatt att det inte i försträckningsavtalet görs förbehåll om delad ansvarighet mellan gäldenärerna (2 § första stycket skrbL). Det solidariska ansvaret innebär att borgenären har rätt att kräva betalt av var och en på hela beloppet. Jag uppfattar din fråga som att du och dina f.d vänner reglerat vilket ansvar ni bär för skulden enbart mellan er. För att du inte skulle behövt betala av på lånet krävdes att er interna överenskommelse även infogats i försträckningsavtalet med borgenären. Situationen är som så att borgenären behöver inte iaktta hur ni reglerade avbetalningen mellan er och om borgenären riktar sitt krav gentemot dig måste du betala för att inte riskera att hamna i dröjsmål med betalning Angående dina betalade poster som inte verkar ha räknats av bör du i första hand kontakta borgenären och presentera kontoutdrag eller annan bevisning som styrker att du betalat. Om borgenären fortfarande påstår att några inbetalningar inte gjorts kan det vara lämpligt att kontakta någon av våra verksamma jurister på mailadressen nedan. Vad du kan göra för att lösa situationen med de andra gäldenärernaDu har möjligheten att rikta ett s.k regresskrav mot dina medgäldenärer (2 § andra stycket skrbL). Ansvaret mellan dig och dina f.d vänner är delat, dvs att ni svarar för er respektive andel (Ex om ni är fyra stycken svarar ni för 1/4 vardera). Självklart tas det hänsyn till det avtalet ni har som föreskriver att du inte ska bära någon andel. Således kan du rikta ett regressanspråk mot var och en av medgäldenärerna på deras respektive andel. För vardera medgäldenär som inte kan betala eller inte är anträffbar fördelas dennes andel mellan resterande medgäldenärer. Utöver att regressa finns en möjlighet att rikta skadeståndsanspråk gentemot dina f.d vänner. För att med framgång kunna kräva skadestånd krävs att du genom din bevisningen kan styrka att avtalet du och dina f.d vänner haft varit bindande för samtliga, annars gäller vad som är sagt ovan. Dessutom krävs att du lidit en ersättningsgill skada. Om rätt förutsättningar föreligger kan ett s.k inomobligatoriskt skadeståndsansvar föreligga (jfr 1 kap. 1 § skadeståndslagen) och du kan få ersättning för de förluster du lidit till följd av att dina f.d vänner inte följt ert avtal. Utifrån det du anger i din fråga gör jag bedömningen att du har möjlighet att nå framgång med ett skadeståndsanspråk. Om du önskar att gå vidare med ditt ärende kan vi på Lawline hjälpa dig genom att du först kontaktar info@lawline.se Hoppas du fick svar på din fråga. MVH,

Vad gäller vid felaktiga utbetalningar? (condictio indebiti)

2019-06-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej.Min son har varit tjänstledig sedan September 2016 och har nu sagt upp sig innan tjänstledigheten var slut.I samband med att han tog tjänstledigt 2016 så jobbade han ett par dagar i September innan tjänstledigheten började. Företaget betalade då ut full lön för September(2016).Han har varit inne och jobbat under sommarloven 2017 och 2018 och har då erhållit sin ordinarie lön.Nu kommer det ett brev från arbetsgivaren att min son har en löneskuld på 19.258 SEK för det som han fick utbetalt i September 2016.Det har inte kommit någon info från arbetsgivaren sedan 2016, förräns brevet kom nu i veckan.Kan man bestrida detta, eller har arbetsgivaren rätten på sin sida?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan du ställer rör en felaktig utbetalning av arbetsgivaren och till följd av den har det uppkommit en fordran på din son. Inom svensk rätt kallas felaktiga utbetalningar för condictio indebiti och är en genom praxis stadgad princip som inte förekommer i någon lag. Huvudregeln vid felaktiga utbetalningar är att beloppet ska gå åter till utbetalaren, men det finns undantag till denna huvudregel. För att att mottagaren (din son) inte ska behöva betala tillbaka krävs att han i god tro mottagit pengarna samt att han inrättat sig enligt utbetalningen.vad innebär det att vara i god tro och att ha inrättat sig? God tro är ett vidsträckt begrepp och måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömningen av god tro ser man främst till vilka ställningar parterna haft, i detta fallet arbetsgivare och arbetstagare. Anledningen till det är för att göra bedömningen om vem som haft bäst möjlighet att överblicka och förhindra vad som hänt. I detta fall har arbetsgivaren en betydligt starkare ställning än arbetstagaren och således övervältras risken för felaktiga utbetalningar till arbetsgivaren. Utifrån den information du lämnar i frågan kan det vara en besvärande omständighet att han arbetat väldigt lite i september men trots det mottar en ansenlig mängd pengar vid löneutbetalningen. Men med det sagt finns inte några indikatorer i din fråga som tyder på att din son noterat den felaktiga utbetalningen innan arbetsgivaren framställt sitt krav.Vidare har även arbetsgivarens passivitet relevans i bedömningen. Med det menar jag att arbetsgivaren har haft över 3 år på sig att framställa sitt krav men gör det först nu. Detta talar starkt för att din son hunnit inrätta sig enligt utbetalningen genom att Exempelvis spendera pengarna eller haft annan nytta för dem.Kan du bestrida arbetsgivarens krav?Jag gör bedömningen att du har goda möjligheter att bestrida arbetsgivarens krav. Sammantaget med det som nämnts ovan är det framförallt arbetsgivarens passivitet som talar till dennes nackdel. Om du önskar kan vi på lawline hjälpa dig med att bestrida kravet genom att du kontaktar Info@lawline.se och bokar en tid med en av våra jurister. Hoppas du fick svar på din fråga.MVH

Vad gäller om en fordran skickats till kronofogdemyndigheten?

2019-07-03 i Fordringar
FRÅGA |HejHar Försäkringskassan rätt att skicka sin fodran vidare till kronofogdenyndigheten trots en bestridan skett av oss!Försäkringskassan påstos skickat faktura i ett beslutat ärende 2013! Nu 2019 kommer det en påpekan om ff skuld! Och hot om kronofogdemyndigheten om ej betalning sker inom tid! Vid samtal med försäkringskassan så vill man inte ta bort räntan som är efter sålång tid enorm!!!Hur ska jag gå tillväga tacksam för snabb hantering ;)Underbart med denna typ av hjälp ;)Hälsn
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur länge får en borgenär kräva en fordran?Inledningsvis tänker jag redogöra för preskriptionstiden för skulder (fordringar), detta regleras i preskriptionslagen (preskL). Med preskriptions avses den period en borgenär (den som du är skyldig pengar) får kräva sin fordran (8 § preskL). För konsumentfordringar är preskriptionstiden 3 år (2 § andra stycket preskL), den allmänna preskriptionstiden är 10 år (2 § första stycket preskL). En borgenär kan avbryta preskriptionstiden genom att bland annat skicka skriftliga kravbrev till dig eller påbörja ett ärende hos kronofogden (5 § andra - tredje punkten preskL). vilket är den troligaste metoden i ditt fall. Det finns inget krav på att du ska ta del av dessa breven men borgenären måste kunna styrka att de ankommit till din brevlåda eller annan posthantering (Jfr NJA 1996 s. 809). Om borgenären avbryter preskriptionstiden löper ny preskriptionstid. Således kan en fordran hållas vid liv i princip hur länge som helst. Kort om vad som gäller om kronofogdemyndigheten tagit över en fordranDin fordran ägs fortfarande av försäkringskassan det är enbart så att kronofogden nu driver in skulden för deras räkning om försäkringskassan skaffat en exekutionstitel. Kronofogden har fler medel att tillgripa om du inte betalar din skuld, exempelvis tvångsvis utmäta din egendom om du inte betalar (2 kap. 15 - 17 § utsökningsbalken). Om du bestrider din fordran genom att du bevisa att du betalat eller annan omständighet som inte kan lämnas utan avseende får inte kronofogden verkställa en utmätning (3 kap. 21 § utsökningsbalk). SlutsatsUtifrån det du nämner i frågan är det svårt att avgöra hur just din situation regleras juridiskt. Min bedömning är att du lämpligen vänder dig till kronofogden och försäkringskassan och försöker förvissa dig om vilka åtgärder du kan vidta för att underlätta din situation. Om du vill ha hjälp med hur du ska utforma din kommunikation med kronofogden eller annan rådgivning i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid hos en av våra verksamma jurister här. Hoppas du fick svar på din fråga. MVH,

Hur driva in en skuld från Thailand?

2019-06-29 i Fordringar
FRÅGA |min polare och hans brud lånade 4000kr för 2 år sedan, jag har fått tillbaka hälften men nu har han flyttat till thailand och är helt omöjlig att få tag i vad kan jag göra ?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du driver in resterande del av skulden från din vän. Först och främst ska framhållas att det, för att kunna söka verkställighet av skuld och därmed driva in den, beror på vilket land det är fråga om och hur regelverket ser ut i det landet. Länder inom EU har ett regelverk som reglerar indrivning av skulder. Vad gäller länder utanför EU däremot, saknas det i stort sett internationella överenskommelser på detta (civilrättsliga område) som rör verkställighet. Jag har inte funnit en överenskommelse mellan Sverige och Thailand på detta område. När det inte finns en internationell överenskommelse, tillåter ändå lagstiftningen i vissa stater att utländska exekutionstitlar (en slags bekräftelse av skuld) erkänns och verkställs i den egna staten. Denna tillämpning av lag grundar sig på det sedvanerättsliga begreppet "Comity of nations" (hövlighet mellan stater). RådgivningI detta fall skulle jag råda dig att i första hand kontakta en svensk ambassad i Thailand för att se om de kan hjälpa dig komma i kontakt med en lämplig myndighet för erkännande/verkställighet av skuld. Du kan samtidigt få hjälp utav en av våra jurister här på Lawline för att driva ärendet vidare. Behöver du mer hjälp eller rådgivning av en svensk jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning som är gratis eller boka tid med en jurist:- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2./Vänligen,

För att få fordran betald kan man ansäka om betalningsföreläggande eller vända sig till domstol

2019-06-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej, min chef vägrar skicka min innestående lön efter att jag har sagt upp mig. Han påstår att det plötsligt blev "strul" med att få den på mitt konto, Sen skicka han min lön till min föredetta kollega istället och hävdar att jag måste lösa det med honom. Hur ska jag gå tillväga?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du är fackligt ansluten är det alltid bra att vända dig dit. Där kan man få stöttning och juridisk hjälp om det skulle gå så pass långt att man måste vända sig till domstol för att få ut pengarna. Annars är det möjligt att söka ett s.k. betalningsföreläggande hos kronofogden. Det som kommer att hända då är att kronofogden kommer att vända sig till din arbetsgivare som får möjlighet att bestrida betalningsanspråket från dig (25 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om din arbetsgivare skulle bestrida betalningsskyldighet finns det inget som kronofogden kan göra. Du kommer då få frågan om du vill att kronofogden ska skicka din ansökan vidare till tingsrätt (33 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om din arbetsgivare inte bestrider, eller inte gör detta i tid, kommer kronofogden att ge ett utslag i enlighet med din ansökan och din lön kommer att kunna drivas in av kronofogden (42 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan ansöka om betalningsföreläggande på kronofogdens hemsida, här. Det kostar 300 kr och man kan i sin ansökan yrka på att motparten ska betala för ansökningskostnaden. Det andra alternativet för att få betalt är att väcka talan vid domstol. Om du är fackligt ansluten är det därför bra att ha kontaktat dem. I så fall kan facket drivar förhandlingar som förhoppningsvis leder till att man inte behöver dra det till domstol, och om det skulle krävas att man drar det till domstol står ofta facket i så fall för domstolskostnaderna och hjälper till att driva processen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Borgenmans möjlighet att säga upp borgen och regressrätt

2019-06-22 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Det är så att min närmsta vän gick i borgen för sin dåvarande pojkvän för nån månad sen eller två och sen gjorde han slut med henne och har ej jobb att betala hyran så det kommer ju hon få på sig. Finns det något hon kan göra för att få ut honom eller säga upp lägenheten innan det blir så illa att hyran läggs på henne? Tack på förhand.
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att hyreskontraktet är mellan pojkvännen och hyresvärden vilket borgensmannen i så fall inte kan påverka. Följande svar kommer därför utgå från vilka möjligheter som återstår.Borgensåtagande regleras i 10 kap. 9 § handelsbalken. Lagen är gammal och kortfattad. Praxis och allmänna rättsregler reglerar området i stor utsträckning. Utgångspunkten är att borgensmannen ej kan avsäga sig sitt åtagande såvida annan säkerhet kan ställas, såsom om pojkvännen kan hitta en annan borgensman som träder i din väns ställe. Detta måste då förhandlas och godkännas av alla inblandade. Däremot finns det en särskilt bestämmelse avseende borgensåtaganden som säkerhet för hyra som ger borgensmannen rätt att säga upp sitt åtagande med 9 månaders uppsägningstid, dock som tidigast 2 år efter det att åtagande inletts (12 kap. 28 a § jordabalken).Vidare ges din vän, borgensmannen, regressrätt mot gäldenären, ex-pojkvännen, om hon blir tvungen att utge betalning på grund av sitt borgensåtagande. Regressrätten innebär att hon har rätt att återkräva pengarna av sin ex-pojkvän som hon har betalt på grund av borgensåtagandet. I första hand bör hon vända sig direkt till pojkvännen och försöka få betalt. Når hon ej framgår med detta kan hon ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Mer information om hur detta går till hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning