Kan man överlåta skulder?

2019-11-07 i Skuldebrev
FRÅGA |Kan ett låneföretag sälja/överlåta min skuld hur som helst ? Hade ett lån hos Bank A som försvann och hamnade hos Bank B istället,efter nästan 3 år så har skulden hamnat hos Bank C helt plötsligt som nu vill ha betalt.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Skulder kan överlåtas. Om det är ett löpande skuldebrev är du betalningsskyldig gentemot den nya innehavaren så fort denne fått skuldebrevet i sin besittning (22 § skuldebrevslag). Om det är ett enkelt skuldebrev ska du meddelas när skuldebrevet har sålts till en ny borgenär (31 § skuldebrevslag). Ett enkelt skuldebrev är utställt till en viss person (26 § skuldebrevslag), ett löpande skuldebrev är ställt till innehavaren, viss man eller order (11 § skuldebrevslag). Sålänge överlåtelsen följer reglerna för hur enkla respektive löpande skuldebrev överlåts finns ingen begränsning för hur mycket dom kan överlåtas. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Om man har skuld hos 2 olika inkassobolag, kan då det ena bolaget köpa upp skulden från de andra?

2019-08-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej Om man har en skuld hos 2 olika inkassobolag.Kan de ena bolaget köpa upp skulden från de andra?
Emilia Skantsi Flood |Hej,Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det är fullt möjligt för ett inkassobolag att köpa upp en skuld som du har till ett annat inkassobolag. Som huvudregel gäller nämligen att borgenärsbyte, som det här är fråga om, får ske utan gäldenärens medgivande (jfr bl a NJA 1966 s 97, NJA 1993 s 222, Stefan Lindskogs tillägg i NJA 2009 s 570, NJA 2016 s 51) dvs det är "fritt fram" för inkassobolag 1 att överlåta sin fordran till inkassobolag 2. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning

Hur gör man när en person är skyldig en pengar och inte betalar?

2019-08-08 i Skuldebrev
FRÅGA |Kan man stämma en person som är skyldig en pengar?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga regleras främst i lag om betalningsföreläggande och handräckning. Ansök om betalningsföreläggandeNär någon är skyldig en pengar som man inte får tillbaka börjar man med att ansöka om betalningsföreläggande. Det finns två krav för att få ansöka om betalningsföreläggande (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning):Skulden ska avse pengar.Skulden ska vara förfallen till betalning.Kronofogdemyndigheten kommer då att försöka driva in pengarna från personen. Om personen motsätter sig skulden kan man i sista hand ansöka om stämning vid tingsrätten, men har du bevis för att skulden finns brukar det inte behöva gå så långt. Hoppas detta var till hjälp för dig! Vill du läsa mer om ansökan om betalningsföreläggande rekommenderar jag att du tittar på Kronofogdemyndighetens hemsida, den hittar du här.

Preskription av skuldebrev

2019-07-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Fråga preskriptionVi är två syskon som äger ett sommarställe tillsammans genom arv men har väldigt olika ekonomisk situation eftersom min bror är arbetslös. Vi har därför kommit överens om att jag ska betala alla kostnader för fastigheten (löpande drift- och underhållskostnader samt engångskostnader av typen anslutning till kommunalt VA) och min bror får ett långtidslån på sin del av kostnaderna. Hans skuld till mig (som ju växer varje år) ska inte betalas förrän fastigheten säljs eller han avlider (eller vinner på lotto!)Vi har tänkt skriva ett skuldebrev varje år på det gångna årets kostnader. Fråga 1: Är detta en juridiskt sett bra lösning i vår situation?Fråga 2: Hur ska vi säkra att skuldebreven inte preskriberas efter 10 år? Vad krävs för att förlänga preskriptionstiden ?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om skuldebrev Ett skuldebrev är en skriftlig handling som innehåller en utfästelse att betala ett visst belopp. Det finns två typer av skuldebrev: enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, där betalning enbart kan ske till en angiven borgenär (den betalningsberättigade), 26 § skuldebrevslagen. Löpande skuldebrev är istället ställda till "viss man eller order", vilket betyder att de kan löpa mellan olika borgenärer, 11 § skuldebrevslagen. Den viktigaste skillnaden mellan dessa skuldebrev är att ett enkelt skuldebrev inte är en värdehandling, utan ett bevis om fordringens uppkomst och innehåll, medan löpande skuldebrev är värdehandlingar. Preskription Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte ett preskriptionsavbrott skett. I enlighet med det första rättsfaktumets princip anses en fordran i ett skuldebrev uppkommen den dag då skuldebrevet upprättades, även om förfallodatumet inträffar senare. Preskriptionstiden börjar alltså löpa från den dagen skuldebrevet upprättades och inte den dagen betalning skulle skett. Enligt 5 § preskriptionslagen sker ett preskriptionsavbrott genom att:1. låntagaren erkänner skulden (här har även ett bestridande av skulden ansetts som ett erkännande av skulden samt en avbetalning har också ansetts som ett erkännande)2. borgenären skickar ett skriftligt krav om betalning, eller3. att borgenären har vidtagit rättsliga åtgärder, d.v.s. gått till domstol, krävt betalning genom Kronofogden, konkursförfarande eller om förhandling offentligt ackord.Svar på dina frågorDu och din bror kan upprätta skuldebrev på de skulder som uppstår med anledning av fastigheten på det sätt du beskriver. Ni kan gemensamt komma överens om huruvida du ska kunna sälja skuldebrevet vidare och att den nya borgenären är berättigad till betalning (löpande skuldebrev) eller om det ska vara ett enkelt skuldebrev ställt till dig. Ni kan även sinsemellan bestämma när betalning ska ske: vid ett angivet förfallodatum eller när du som borgenär kräver det (se 5 § skuldebrevslagen). Vad gäller fråga om preskription kan ni undvika att skulden preskriberas genom att agera i enlighet med någon av p. 1–3 angivna ovan. Från och med preskriptionsavbrottet börjar en ny preskriptionstid om 10 år löpa.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,

Har fordringen preskriberats?

2019-09-02 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!För lite mer än tio år sedan köpte jag och min sambo hans föräldrahem. Vi fick köpa det väldigt förmånligt av hans pappa. För att detta skulle gynna min sambo så skrev vi en revers på 225000:- ställd till mig som låntagare. Ingen ränta utan vid separation eller försäljning av fastigheten så ska reversen omedelbart betalas och då räknas upp enligt konsumentprisindex osv. Vi ska nu separera och min fråga lyder: finns det en preskriptionstid på denna revers? Överallt jag läst så står det 10år preskriptionstid mellan privatpersoner. Betyder det att denna revers inte gäller längre? Kanske ska nämna att jag aldrig har blivit påmind, gjort någon betalning eller fått en skriftlig påminnelse vi har heller aldrig pratat om denna revers.
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör preskriptionstid gällande en skuld mellan två privatpersoner kommer preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) att vara aktuell.Preskriptionstiden för en privatskuld är tio år efter reversens tillkomst, såvida inte preskriptionen avbrutits dessförinnan. Detta framgår av 2 § första stycket PreskL. Preskriptionstiden styrs alltså inte av när betalning ska ske av gäldenären, utan preskriptionstiden inleds den dag skuldebrevet upprättades.Det finns tre sorters preskriptionsavbrott, vilka framgår av 5 § PreskL. Har preskriptionsavbrott skett innebär det att en ny tioårig preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet, enligt 6 § PreskL. Den första sortens preskriptionsavbrott är ifall du sagt att du ska betala, om du erlagt ränta, amorterat eller erkänt skulden på annat sätt gentemot din exsambos pappa. Eftersom du berättat att du inte har betalat och att skulden aldrig uppmärksammats av någon av er under dessa år har inte preskriptionsavbrott skett utifrån detta alternativ till preskriptionsavbrott.De andra alternativen för att avbryta preskriptionen är ifall din exsambos pappa, dvs. borgenären, har väckt talan om skulden hos Kronofogdemyndigheten, domstol eller liknande, eller ifall du fått ett skriftligt krav om att fordringen ska betalas. Eftersom du inte heller fått en skriftlig påminnelse har inte förutsättningarna för preskriptionsavbrott uppfyllts. Det innebär att reversen är preskriberad och att borgenären har förlorat sin rätt att kräva betalning av skulden från dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur får jag tillbaka pengar en person är skyldig mig?

2019-08-09 i Skuldebrev
FRÅGA |Har hyrt ut ett rum till ensamkommande Afghansk kille som inte betalt hyran. Vi har ett skrivet kontrakt. Den totala skulden är 10 300 kr, hyresskuld 9900kr + ett lån på 400kr.Har jag några möjligheter att få dessa pengarna av honom?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga regleras främst i lag om betalningsföreläggande och handräckning. Ansök om betalningsföreläggandeNär någon är skyldig en pengar som man inte får tillbaka börjar man med att ansöka om betalningsföreläggande. Det finns två krav för att få ansöka om betalningsföreläggande (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning):Skulden ska avse pengar.Skulden ska vara förfallen till betalning.Kronofogdemyndigheten kommer då att försöka driva in pengarna från personen. Om personen motsätter sig skulden kan man i sista hand ansöka om stämning vid tingsrätten, men har du bevis för att skulden finns brukar det inte behöva gå så långt. Hoppas detta var till hjälp för dig! Vill du läsa mer om ansökan om betalningsföreläggande rekommenderar jag att du tittar på Kronofogdemyndighetens hemsida, den hittar du här.

Hjälp att upprätta ett skuldebrev

2019-08-07 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, en ensamstående mamma nära vän till oss hade svårt att låna från banken att köpa bostad, hon hade kontant motsvarande 15% av priset, vi(jag och min fru) hade möjligheten att låna och köpa en bostadsrätt lägenhet till henne, vi kom överens att hon betala månads avgiften, drift kostnaden, försäkringen och ränta och amorteringen, tills hon har möjligheten att köpa lägenheten från oss med priset motsvarande kvarstående vår skuld till banken.Vår fråga är att ha en juridisk avtal mall som täcker alla ovanstående punkterna samt eventuella punkter som behövs i avtalet.Tusen tack! Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ni behöver upprätta ett skuldebrev där ni skriver ner skulden samt planen för avbetalningar, när skulden ska betalas och så vidare. Jag kan inte hjälpa er att upprätta ett sådant avtal här. Det ni kan göra är att använda vår avtalstjänst där ni kan upprätta ett avtal till ett fast pris genom att fylla i en mall. Denna tjänst hittar ni på https://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Om ni vill ha hjälp med upprättandet för att vara säkra på att få det exakt som ni vill är ni välkomna att boka en tid hos någon av våra jurister. Det kan ni göra på https://lawline.se/boka.Jag hoppas att detta kan hjälpa er! Mvh,

Återbetalning av lån

2019-07-02 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, Jag har lånat pengarna av kompisar för att köpa en lgh. Vi har oxå skrivit under låneavtal. Jag undrar 2 saker. (1). Hur kan jag bevisa att jag har lämnat tillbaka pengarna till honom efter att jag gjort det? Behöver vi skriva under en annan handling ? Eller vi bara river bort o slänger låneavtal vi skrivit? (2). Utifrån juridisk synvinkel är det lagligt att jag lämnar tillbaka något som vi kommer överens om att det är lika värde. Jag menar om jag lånade 100,000 SEK av honom men jag lämnar tillbaka 15000 USD (enligt dåvarande valutakurs). Jag vet inte om det är lagligt eller inte. För jag och han båda har bankkonto i USA. Och det kan hända att jag jobbar där o tjänar pengar där o bara betalar tillbaka där med USD oxå, något han godkänner oxå. Tack!--
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Hur kan du bevisa att du lämnat tillbaka de lånade pengarna?Gällande din första fråga är ett enkelt sätt att reglera saken att skriva ett låneavtal där summan regleras vartefter att du betalar av lånet. Helt enkelt kan ni vid varje tillfälle som du betalar tillbaka pengar notera det på låneavtalet och båda signera i närheten. Viktigt är att detta görs i bläck så att det inte i efterhand går att ändra på av någon part. När skulden är helt betald bör ni anteckna detta på låneavtalet, eller allra helst förstöra låneavtalet.Spelar det någon roll i vilken valuta du betalar tillbaka?Så länge ni är överens om att det går bra att du betalar tillbaka lånet i USD istället för SEK går det bra. Hoppas att du fått svar på dina frågor!Vänligen,