FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev29/04/2022

Utkrävande av ärvt skuldebrev

Hej jag haren situation som jag behöver hjälp med, den lyder såhär; Din pappa har avlidit; i hans bankfack hittar du en revers på X kronor (skriftligt bevis på någons skuld till din pappa) som du ärver (den är din/du kräver pengarna). Den skrevs för 11 år sedan. Hur ska du gå tillväga för att få dessa X kronor? Uppskattar hjälp!

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkter

Inledningsvis kan jag konstatera att ett skuldebrev är en sådan fordran som kan vara föremål för arv. Arvet är en form av överlåtelse av skuldebrevet, vilket är relevant för bedömningen som jag senare kommer göra i skuldebrevslagen. Ett skuldebrev är alltså en fordran angående en skuld och omfattas därav av skuldebrevslagen. Jag ser även två olika olika möjliga problem angående din fråga, det första är om överlåtelsen har gått rätt till och vad som kan göras för att den ska bli rätt, och det andra är om skuldebrevet har preskriberats. Jag vill också förklara två begrepp jag kommer genomgående att använda, nämligen gäldenär och borgenär. Gäldenär är kortfattat den som är skyldig att prestera någonting och borgenär är den som prestationen ska ske till, exempelvis innehavare av skuldebrev.

Två typer av skuldebrev

Det finns två olika sorters skuldebrev, enkla och löpande skuldebrev. Dessa två olika sorters skuldebrev har olika regler, särskilt gällande överlåtelse. Jag ser inte att det framgår av din fråga om detta är ett löpande eller enkelt skuldebrev, varför jag kommer redogöra för båda. 

Löpande skuldebrev

Ett löpande skuldebrev är enligt 11 § ställt antingen till “innehavaren” eller “viss man eller order” (exempelvis Anders Andersson eller order). Likaså anses det vara ett löpande skuldebrev där det inte framgår vem betalningen ska ske till. Grundregeln med löpande skuldebrev är att de är tänkta att överlåtas och har därmed regler om detta, vilka finns primärt i 13 §. Det som paragrafen beskriver är hur någon kan göra gällande sin rätt att utkräva skulden från gäldenären. I första stycket beskrivs att om skuldebrevet är ställt till “innehavaren”, så förmodas att den som fysiskt innehar skuldebrevet antas ha rätt att utkräva skulden. Från andra stycket går det att utläsa att om skuldebrev är ställt till “viss man eller order” och innehas av någon annan än det är ställt till, ska den som fysiskt har skuldebrevet antas ha rätt att utkräva skulden, om innehavaren kan redogöra för den sammanhängande överlåtelsekedjan. Denna överlåtelsekedja ska vara skriftlig och görs i regel på det skriftliga skuldebrevet. Vidare enligt 21 § är inte gäldenären skyldig att infria sin betalningsförpliktelse om inte skuldebrevet återställs till gäldenären och borgenären utger ett särskilt kvitto. När ett löpande skuldebrev har godtrosförvärvats, så får den nye borgenären bättre rätt än överlåtaren att göra gällande skuldebrevet, eftersom gäldenären inte kan göra gällande invändningar som beskrivs i 15 §.

Enkla skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev är till skillnad mot löpande skuldebrev inte tänkt att överlåtas och har därför särskilda bestämmelser om detta. Enligt 26 § är ett enkelt skuldebrev ett sådant som är ställd till viss man (exempelvis Anders Andersson). Om ett enkelt skuldebrev överlåts, så får inte den nye borgenären bättre rätt än överlåtaren att göra gällande skuldebrevet enligt 27 §. Det sista av väsentlig betydelse för de enkla skuldebreven i ditt fall är enligt 31 § att det krävs så kallad denuntiation. Denuntiation i detta sammanhang betyder att gäldenären måste informeras om överlåtelsen av skuldebrevet.

Är skuldebrevet preskriberat?

Preskriptionen ser jag som relevant eftersom skuldebrevet skrevs för 11 år sedan och huvudregeln enligt preskriptionslagen 2 § är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten. I samma bestämmelse beskrivs även att preskriptionen kan avbrytas. Vad som kan utgöra preskriptionsavbrott framgår av 5 § som exempelvis att gäldenären utfäster betalning, erkänner fordran, får ett krav skriftligt krav om fordringen eller om borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol gällande fordran. Om fordran har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, börjar en ny preskriptionstid löpa från dagen för avbrottet, detta framgår av 6 §. Enligt 8 § framgår det att preskriptionen innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran.

Sammanfattning

Vad detta då innebär för dig och din fråga är beroende på om skuldebrevet är enkelt eller löpande och om det har skett ett preskriptionsavbrott eller inte så blir det helt olika svar. Om det inte har skett något preskriptionsavbrott innan 10 år från skuldebrevets tillkomst så är skuldebrevet ogiltigt. Om det är ett löpande skuldebrev behöver du försäkra dig om att överlåtelsen från din pappa till dig, även om det skett genom arv skrivs in i skuldebrevet. Om det är ett enkelt skuldebrev så behöver du informera gäldenären om att överlåtelsen skett för att du ska ha rätt att utkräva betalning. 

Vad du har rätt till och kan göra

Förutsatt att du har rätt att utkräva betalning från gäldenären, så finns det inga formkrav för hur detta ska göras, utan det kan ske muntligen eller skriftligen. Om du har rätt att utkräva skulden och gäldenären vägrar fullgöra betalning, så kan du behöva ansöka om handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Jag hoppas att jag har svarat på din fråga, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se.  

Melker JärlestålRådgivare