Kan jag som borgensman bli skyldig att betala andra skulder som jag inte kände till?

2019-06-29 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag gick i borgen för min dotters husköp honskötte inte lånet huset såldes av banken som kräver mig på ytterligare 185000 kr för ett ytterligare lån hon tagit utan min vetskap skall jag betala detta
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du väder dig till oss på Lawline med din fråga.Nu känner jag inte till villkoren i borgensavtalet mellan dig och banken, men jag ska försöka redogöra rättsläget. Det finns inga direkta formkrav gällande borgensavtal, men enligt god banksed bör borgensmannen skriva under borgensåtagandet personligen. Det finns olika typer av borgensåtaganden, enkel borgen, proprieborgen och generell borgen. Enkel borgen innebär att kreditgivaren kan kräva dig på pengar först när låntagaren faktiskt inte har möjlighet att betala. Vid propieborgen kan kreditgivaren kräva dig på pengar trots att låntagaren faktiskt har kapital, exempelvis om låntagaren glömmer bort att göra en inbetalning. Generell borgen innebär att att den som gått i borgen lovar att betala låntagarens samtliga skulder och även framtida skulder. Vanligtvis brukar man besluta att generell borgen ska gälla för ett specifikt belopp.Jag förmodar att i din situation rör det sig om generell borgen och banken kan därmed kräva att du betalar andra skulder också. Banken kan dock ha agerat mot god banksed genom att inte ge dig tillräcklig insyn, men hur pass allvarligt detta är kan jag inte svara på med den informationen jag har.Jag hoppas du fått svar på din fråga, och tveka inte på att kontakta oss igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Skuldebrev vid utlåning av pengar

2019-04-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!jag skulle låna ut pengar till min vän men jag undrar om det finns något avtal mellan os eller kan vi bara skriva en skuldbrev? ska vi verifiera det här skuldbrevet ? tack
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När du lånar ut pengar är det bra för dig om ni skriver ett skuldebrev, då det kommer vara som en säkerhet. Skuldebrevet bekräftar att du lånat ut pengar till din vän och kommer alltså vara som ett avtal mellan er. Bestämmer om skuldebrev regleras i Lag om skuldebrev (SkbrL). Angående hur man skriver ett skuldebrev så finns det inga formkrav enligt lagen. Ni kan själv välja hur skuldebrevet ska utformas och vad för villkor ni vill ha med. Det du behöver tänka på när du skriver ett skuldebrev är hur du utformar det, då det finns enkla samt löpande skuldebrev. Enkla skuldebrevDenna form av skuldebrev är ställt till en viss man, i ditt fall direkt till din vän. Enkla skuldebrev är inte avsedda för att överlåtas, men möjligheten finns om det skulle behövas. Det ska framkomma i skuldebrevet att din vän är skyldig just dig pengar samt summan och eventuellt andra villkor som ni kommer överens om. 26 § SkbrLLöpande skuldebrevOm du väljer att skriva ett löpande skuldebrev ska det vara ställt till innehavaren av skuldebrevet eller viss man. Till skillnad från de enkla skuldebreven måste man inneha detta skuldebrev i fysisk form för att ha rätt till pengarna. Fördelen med löpande skuldebrev är att de enkelt kan säljas vidare. 11 § SkbrL.SammanfattningOm du inte har planer att sälja vidare skuldebrevet rekommenderar jag dig att skriva ett enkelt skuldebrev där det framkommer att din vän är skyldig just dig pengar. Inga formkrav förekommer och inga vittnet behövs. Dock skulle jag rekommendera dig att använda dig av vittnen för att du ska kunna bevisa att du har rätt vid en eventuell tvist.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Behöver jag betala min avlidne pappas skuld till min farmors dödsbo?

2019-03-11 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag undrar om "lagen om kvittning" gäller även när min pappa har avlidit? Min pappa och mamma köpte en tomt av min farmor år 1975. Där upprättades ett skuldebrev! Mamma gick bort för 12 år sedan och min pappa gick bort för 2 år sedan, och nu i januari 2019 gick min farmor bort. Under hela denna tiden har inget betalats och inga påminnelser, fakturor har skickats! Och när min mamma gick bort kom skuldebrevet upp, fast inget betalades, även när min pappa gick bort för två år sedan betalades inget! Min pappa gick i konkurs! Och vi barn ärver väl inte hans skulder? Och vi ärver ju nu vår farmor och inte vår pappa! Kan övriga som ska ärva kräva en "kvittning" att detta ska betalas? Med vänlig hälsning,
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar köpte en tomt av din farmor 1975, men istället för full betalning så upprättades ett skuldebrev där det framgick att dina föräldrar hade en gemensam skuld till din farmor. Jag förstår situationen som så att dina föräldrar aldrig betalade sin skuld till din farmor och du nu undrar om du och eventuella syskon har ärvt skulden, eftersom den inte betalades av din pappa innan han gick bort. "Kvittningslagen", vars fullständiga namn är Lag om arbetsgivares kvittningsrätt, är endast tillämplig i förhållanden mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Därför är den lagen inte tillämplig i din situation. Det finns däremot regler om kvittning i Lag om skuldebrev (SkbrL) som jag kommer att hänvisa till i mitt svar nedan. Även regler om preskription blir tillämpliga, vilka du hittar i Preskriptionslagen (PreskL). I mitt svar kommer jag först att kort gå in på de två vanligaste formerna av skuldebrev och skillnaderna mellan dem. Därefter kommer jag att redogöra för vad preskription är och när den inträffar. Slutligen kommer jag att översiktligt beröra arvsordningen och vad som händer när man ärver någon som har skulder. Reglerna om arv hittar du främst i Ärvdabalken (ÄB).Skillnaden mellan löpande och enkla skuldebrevEtt skuldebrev är en skriftlig handling där det framgår att en viss skuld ska betalas. Ett skuldebrev är oftast löpande eller enkelt. Ett löpande skuldebrev är utställt till "innehavaren", vilket innebär att skuldebrevet fungerar som en värdehandling som kan omsättas (SkbrL 11 §). Gäldenären, alltså den som ska betala skulden, ska betala till innehavaren av skuldebrevet, vilket inte nödvändigtvis behöver vara borgenären om skuldebrevet exempelvis sålts vidare. Så om din farmor av någon anledning skulle ha sålt skuldebrevet till någon annan så ska skulden betalas till den personen istället (SkbrL 13 §). Inkassobolag bedriver sin verksamhet på det här sättet. De köper obetalda fakturor från företag och går själva in och kräver kunden på pengarna. Det är dock ovanligt, enligt min bedömning, att man använder sig av löpande skuldebrev privat inom familjer.Det är mer sannolikt att skuldebrevet är ett enkelt skuldebrev. Det ska då framgå på skuldebrevet att dina föräldrar hade en gemensam skuld som skulle betalas till din farmor (SkbrL 26 §). Ett enkelt skuldebrev är inte i sig en värdehandling, utan fungerar mer som ett bevis på att det finns ett skuldförhållande mellan två parter. När din farmor gick bort så blev hennes dödsbo borgenär istället, det vill säga den som skulden ska betalas till. Eftersom dina föräldrar hade skulden gemensamt så övertog din pappa din mammas del av skulden när hon gick bort (SkbrL 2 §), om de inte kommit överens om något annat sinsemellan, eller tillsammans med din farmor. Skuldebrev preskriberas efter 10 årNär en skuld preskriberas så förlorar borgenären rätten att kräva in skulden och skuldförhållandet till gäldenären nollställs (PreskL 8 §). Skuldebrevet förlorar alltså sina rättsverkningar när preskriptionstiden gått ut. Enligt allmänna regler så preskriberas en skuld efter 10 år, om något preskriptionsavbrott inte har skett (PreskL 2 §). Preskriptionen bryts om (PreskL 5 §):1. Gäldenären betalar en del av skulden eller ränta eller på något annat sätt erkänner skulden gentemot borgenären – i det här fallet din farmor.2. Borgenären framställer ett skriftligt krav om betalning, helt eller delvis. Detta kan ske genom att skicka en faktura eller liknande.3. Borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller hos Kronofogden. Om något av ovanstående ageranden ägde rum inom de första tio åren från dess att skuldebrevet upprättades så ska har skulden fått en ny preskriptionstid (PreskL 6 §). Exempelvis så ska skulden till din farmor ha preskriberats 1985, om inget avbrott gjordes innan dess. Om preskriptionstiden avbröts 1982, exempelvis genom ett krav på delbetalning, så preskriberas inte skulden förrän 1992 och om ett nytt avbrott gjordes 1989 så preskriberas inte skulden förrän 1999, och så vidare. Det krävs inte att någon delbetalning faktiskt gjordes, utan det räcker med en uppmaning för att preskriptionstiden ska ha avbrutits.Att inga påminnelser eller fakturor har skickats till din pappa under de senaste 12 åren sedan din mamma gick bort, så tyder det på att preskriptionstiden inte har brutits sedan dess och att skulden därför preskriberades för 2 år sedan. Om dina pappa erkänt skulden gentemot din farmor på något sätt under denna tid så kan skuldebrevet dock fortfarande ha rättsverkningar. Observera att de här reglerna är möjliga att avtala bort. Om det framgår av skuldebrevet att en längre preskriptionstid är avtalad så gäller det framför reglerna i lagen. Det är dock inte tillåtet att avtala om att en fordran aldrig ska preskriberas (PreskL 12 §). Ett skuldebrev kan ärvas, men inte en skuldEtt enkelt skuldebrev kan ärvas och arvtagaren kan i sin tur kräva gäldenären på betalning. Däremot så ärver du som arvtagare inte dina föräldrars skulder. När en person dör så ska en förteckning göras av alla den personens tillgångar och skulder (ÄB 20:4). Innan arvet fördelas till arvingarna så ska i regel alla skulder betalas av med egendomen som den avlidne har (ÄB 23:2). Som jag förstår det så hade din pappa lite problem med ekonomin och att han därför sannolikt hade mer skulder än tillgångar när han gick bort. Dessa skulder går dock inte vidare till er arvingar, utan nollställs. SammanfattningsvisDet mest sannolika är att skuldebrevet som upprättades mellan din farmor och dina föräldrar är ett enkelt skuldebrev, där det framgår att din farmor är borgenär och alltså är den som ska motta betalningen. Eftersom skulden är så pass gammal, och du skriver att inga delbetalningar gjorts eller påminnelser skickats under de senaste 12 åren så är skulden sannolikt preskriberad. Även om skulden inte skulle vara preskriberad, för att din pappa erkänt skulden eller det kommer fram att din farmor framställde krav på betalning mot din pappa, så är det upp till farmors övriga dödsbodelägare att bevisa detta. Detta kan bli svårt om det inte finns några skriftliga handlingar som bevis eller vittnen som hört ett erkännande av skulden. Jag menar dock att detta i slutändan saknar betydelse eftersom båda dina föräldrar är avlidna sedan ett antal år tillbaka och du och dina eventuella syskon inte på något sätt kan ha ärvt deras skulder. Din farmors dödsbo har därför ingen de kan kräva in betalning av.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad ska man göra med skuldebrevet när skulden är betald?

2019-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,Vad gör man med upprättat skuldebrev vid slutbetalning av skuld?Tacksam för svar.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta man ska göra av själva skuldebrevet när hela skulden har betalats. När hela skulden är betald bör låntagaren kräva att få tillbaka skuldebrevet för att riva det själv. Långivaren bör alltså inte behålla det. Om det skulle vara så att det rör sig om delbetalningar av skulden, är det viktigt att det antecknas på skuldebrevet att delbetalningar gjorts. Annars riskerar man att låntagaren kan behöva betala samma skuld flera gånger. Vänligen,

Arbetar Lawline med skuldebrev?

2019-06-21 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej.Vad kostar det att anlita någon hos er att skriva ett skuldbrev? Om den som lånat redan har kronofogden på sig kan jag fortfarande få pengarna tillbaka om skulderna inte betalas även fast denna inte har tillgångar? Det gällert ett lån på 50 tusen för att starta firma och sen 50tusen på företagslån. tacksam för hjälp.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att upprätta skuldebrev Lawline tillhandahåller en tjänst som upprättar skuldebrev. Med hjälp utav den kan du upprätta ett juridiskt korrekt skuldebrev via nätet. Tjänsten och priset hittar du här. Du kan även ta kontakt med Lawlines jurister för upprättade av skuldebrev. Att indriva obetald skuld När en låntagare inte betalar av sin skuld i enlighet med skuldebrevet kan du som långivare vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att indriva din skuld. Detta regleras i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Du som långivare kan enklaste driva in skulden genom att kontakta Kronofogden och därigenom ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Låntagaren kommer då att kontaktas av Kronofogden och ges möjligheten att bestrida skulden. Om låntagaren erkänner skulden blir skulden fastställd och Kronofogden påbörjar indrivandet av skulden. Om låntagaren istället bestrider skulden kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Måste jag (långivaren) och min vän (låntagaren) skriva under skuldebrevet samtidigt?

2019-03-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag ska låna ut pengar till en vän och upprätta skuldebrev. Min fråga är omdet måste undertecknas på samma ort och datum, alltså att man gör det tillsammans,eller går det att att skicka handlingen per post och underteckna var för sig ?Med vänlig hälsning
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag börjar att skriva lite allmänt om skulderbrev innan jag går på din fråga. Regler om skuldebrev finns i lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL). Det finns olika sorters skuldebrev Innan ni bestämmer er för att upprätta skuldebrev kan det bara vara bra att känna vilka typer av skuldebrev det finns. En typ är enkla skuldebrev, som anger viss specifik (namngiven) person som har rätt att få betalt av den i skuld (SkbrL 26§). Den andra är löpande skuldebrev där den som har själva pappret har rätt att få betalt av den som ska betala, i bland med vissa villkor, (SkbrL 11§). Vad ska ett skuldebrev innehålla? Något som är bra att skuldebrev innehåller är bland annat: -Vem som är långivare och låntagare -Hur stor skulden är -Hur den ska betalas av och ifall det ska vara ränta på lånet -Och så vidare… Vad du tror är viktigt att reglera Detta är mest rekommendationer, generellt finns det ganska få formkrav vid skuldebrev. Måste du underteckna skuldebrevet? Nej, det finns inget som säger att du (långivaren) måste underteckna skuldebrevet. Det blir förstås inte heller ogiltigt ifall du gör det. Den enda som måste skriva under skuldebrevet är din vän (låntagaren). Det finns inte heller krav på att det ska vara bevittnat. Att det är bevittnat kan förstås vara bra ur bevissynpunkt, men det är inte nödvändigt. Vill du ha hjälp med att upprätta skuldebrevet, så kan du göra det genom Lawlines avtalsmallar på vår hemsida. Du kan också boka tid med en av Lawlines jurister om du vill på vår hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan jag låna pengar privat för att köpa hus?

2019-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag och min fru ska köpa ett hus som ägs av min far. Är det möjligt att genomföra köpet utan att blanda in bank för betalning? Till exempel genom en avbetalningsplan eller ett privatlån från säljaren. Finns det risk att stora delar av beloppet vid sådana upplägg skulle gå bort i skatter?Mvh C
Fredrik Jonsson |Hej!Det är möjligt att ingå avtal med säljaren eller någon annan och upprätta avbetalningsplan. Enklast gör ni det genom att upprätta ett enkelt skuldebrev. Skuldebrev regleras i 3 kap. Skuldebrevslagen.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Kan man göra invändning om gjord avbetalning mot en ny innehavare av ett löpande skuldebrev?

2018-12-05 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag lånar 30000kr av en person och vi skriver ett löpande skuldebrev den 15 april i vilket det står att det ska ske en betalning av mig på 3000kr senast den sista i månaden varje kvartal med start 30 juni. Mina betalningar sker den 27 juni och den 29 september på 3000kr vardera. Den 30 september kommer dock ett betalningskrav från en ny borgenär som kräver det fulla beloppet på 30000kr för de påstår sig inte har någon vetskap om att 6000kr redan är betalda. Har jag någon rätt till invändningar här, i och med att det står i skuldebrevet att 3000kr ska vara betalda redan i juni och deras krav kommer den sista september?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din invändningsrätt mot löpande skuldebrev anges i 15-18 § skuldebrevslagen. Vissa av dessa invändningar bortfaller om förvärvaren av skuldebrevet är i god tro. Till exempel kan man inte invända att man har betalat ett belopp till en tidigare innehavare av skuldebrevet om den nya innehavaren är i god tro enligt 15 § skuldebrevslagen. Om man som betalningsskyldig däremot har gjort planenliga betalningar som är angivna i skuldebrevet så bortfaller inte en sådan invändning. Någon som har köpt ett skuldebrev som innehåller en betalningsplan får helt enkelt utgå ifrån att du har betalat enligt planen. En förutsättning är dock att förfallodagen har passerat när den nya innehavaren av skuldebrevet förvärvade denna (16 § skuldebrevslagen).Det verkar som att den nya förvärvaren av skuldebrevet har förvärvat denna någonstans efter juni och innan sista september. Jag förutsätter detta i min redogörelse. Detta betyder att du kan göra en invändning om betalningen i juni eftersom denna redan har förfallit när skuldebrevet överläts. När det gäller betalningen i september så kan du även bli befriad från denna så länge avbetalningsplanen var skriven på skuldebrevet. Eftersom du betalade denna den 29 september så antar jag att den nya förvärvaren då var ägare av skuldebrevet. Detta betyder att du betalade till fel person när du betalade till den första innehavaren. Så länge du inte visste eller hade skälig anledning att misstänka att den första innehavaren, som du betalade till, inte längre var ägare till skuldebrevet så blir du fri från betalning även här. Värt att notera är att denna regel endast är tillämplig när betalning sker på förfallodagen. Det har dock ansetts att en betalning i förtid är okej om det gäller en dag (20 § skuldebrevslagen)SlutsatsDu har alltså rätt till invändning mot det betalade beloppet i juni då förfallodatumet till denna förmodligen skett före den nya innehavaren förvärvade skuldebrevet. Även betalningen i september kan du bli fri från så länge du inte visste eller hade skälig anledning att tro att skuldebrevet hade blivit överlåtet.Vänligen,