Vad kan man göra när ett samägandeskap till en hund inte fungerar?

2019-06-12 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!För 2 år sedan så köpte jag en hund, mitt ex som då var min sambo var med när jag köpte hunden. Det var jag som betalade och står som ägare på hunden. Vi hade då en bra kontakt och bestämde oss när det tog slut att vi skulle ta hand om hunden tillsammans. Så därefter har hon betalat sin halva av hunden till mig.Det funkade okej de första månaderna men har sedan dess gått över till något väldigt påfrestande.Jag får tjata på henne varje månad för att betala sin del av försäkringen.När vi ska hämta/lämna hunden så ska hon oftast bråka om det ena och det andra och det hela har gått överstyr.Detta var min hund från första början. Det är jag som tagit honom till vetrinären, jag som sett till att han fått sina vaccinationer, jag är den enda som klipper klorna och tar bort fästingar från hunden trots att vi har honom varannan vecka.Så nu till min fråga, jag står som ägare på alla papper och på jordbruksverket. Är det då jag som äger hunden trots att hon i efterhand har betalat av halva kostnaden av hunden?Bör också tillägga att vi har inte skrivit något kontrakt om samägandeskap.Hjälp mig, jag mår så dåligt över att inte kunna säga upp kontakten helt med mitt ex som terroriserar mig mentalt utan att oroa mig att hon på något juridiskt sätt kan ta hunden ifrån mig.Har inga problem att betala tillbaka hennes andel av hunden till henne heller.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom djur i lagens mening är att betrakta som lös egendom, närmare bestämt en lös sak, och ni nu äger hunden tillsammans så är lagen om samäganderätt, SamägL, tillämplig (1 § SamägL). Detta på grund av att du skriver att ni inte har upprättat något samägandeavtal. Vad kan du göra? Trots att du utåt sett står som ägare så har hon nu köpt en andel i hunden och betraktas därför som samägare. Om inget annat framgår så presumeras ni därför äga hälften av hunden var (1 § SamägL). Med samäganderätt följer också en gemensam rätt att förfoga över egendomen, det vill säga måste du ha ditt ex:s samtycke för att kunna ta beslut rörande hunden (2 § SamägL). Om ni inte kan komma överens finns det dock en möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att hunden ska säljas på offentlig auktion (6 § SamägL). Detta ger dig en möjlighet att köpa hunden och få hela äganderätten. Sammanfattning Du och ditt ex är samägare till hunden. Eftersom det handlar om ett levande djur är det givetvis bäst om ni kan komma överens. Går inte det kan du ansöka hos tingsrätten om att hunden ska säljas på offentlig auktion, vilket ger dig möjligheten att köpa hunden ensam. Det kan tilläggas att försäljning på offentlig auktion oftast resulterar i ett lägre försäljningsvärde än vid frivillig försäljning, vilket du kan använda som argument för att ditt ex istället frivilligt ska sälja sin andel till dig. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag överlåta min andel i en samäganderätt?

2019-05-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Vad säger lagen om Samäganderätt ang följande fråga:Jag äger 33% av ett landställe tillsammans med mina två syskon. Min nuvarande fru och jag kommer troligen att skiljas. Jag avser att överföra 50% av min tredjedel till min fru som gåva eller som del av bodelningen. Kan mina syskon motsätta sig att jag överför hälften av min andel med min nuvarande fru?Med vänlig hälsning
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du äger lantstället tillsammans med dina två syskon blir Lagen om samäganderätt tillämplig. Den är dock dispositiv och gäller såvida ni inte har avtalat annat. Som utgångspunkt vid samägande krävs det att delägarna måste godkänna beslut som rör egendomen i dess helhet. Även att delägarna är överens om förfogande och förvaltning av det samägda, 2 § Samäganderättslagen. Med förfogande avses exempelvis att ägarna ska vara överens om det samägda ska säljas eller hyras ut. Med förvaltning avses åtgärder för det samägdes vård. Du kan exempelvis inte sälja hela bostaden utan dina syskons medgivande. Däremot krävs inte något godkännande från dina syskon när du endast vill förfoga över din andel av egendomen. Det innebär att du kan överlåta hälften av din andel till din fru utan att dina syskon kan motsätta sig det, förutsatt att ni inte har avtalat om annat. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur gör vi när vi inte kan enas om skötsel av samägd fastighet?

2019-05-06 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vi har twistemål i vårt hus angående skötsel. Ägardelen är tyvärr 50% och 50% .Hur kan man på bästa sätt få någon tredje part som kan skilja?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din frågeställning rör det sig om ett samägande av en fastighet för vilket samäganderättslagen är tillämplig.Som utgångspunkt vid samägande krävs det att båda delägarna är överens om såväl förfogande som förvaltning av den samägda fastigheten (2 § SamägL). Med förfogande avses att ni måste vara överens om ni t.ex. vill sälja hela fastigheten eller hyra ut den. Med förvaltning avses faktiska åtgärder för fastighetens vård. Kan ni inte komma överens om skötseln av fastigheten kan ni vända er till tingsrätten och begära att domstolen utser en god man (3 § SamägL). Tänk på att en god man ska ha betalt för det uppdrag som utförs och att det ofta är en god idé om ni kan komma överens utan att begära en god man. Men kan ni inte komma överens, är det ett alternativ.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om man vägrar sälja något man äger tillsammans med fler personer?

2019-04-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min bror delar ett dödsbo efter vår mor. Nu vill min bror sälja, det rör sig om en sommarstuga som vi fått i testamentet. Jag och mina barn har underhållit och skött om stugan i 15 år. Vi vill behålla stugan och vår bror vill bli utlöst med 400.000 sek, han påstår att han har en muntlig värdering på 850.000 sek men enligt mäklaren hittar dom inget. Vad händer om jag vägrar sälja?
Lovisa Sjöstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du och din bror äger sommarstugan tillsammans enligt testamentet är ni samägare (1 § Samäganderättslagen). Vill din bror sälja sin andel direkt till dig kan ni göra det genom att underteckna en köpehandling (4 kap. 1 § JB). Ni är självklart fria att komma överens om ett pris som som du vill köpa för och han vill sälja för. Du kan givetvis även avstå från att köpa din brors andel. Jag har förstått att du och dina barn vill behålla sommarstugan. Det finns dock ingen möjlighet att med säkerhet kunna behålla den genom att avstå från att köpa hans andel samt vägra att sälja hela sommarstugan. Eftersom ni är samägande har din bror möjlighet att ansöka hos rätten om att få sommarstugan såld på offentlig auktion (6 § Samäganderättslagen). I ett sådant fall delas försäljningsvinsten upp mellan er enligt de andelar ni äger i den. Försäljning får dock inte ske om någon delägare visar synnerliga skäl för att det inte ska ske. Utifrån omständigheterna jag har fått kan jag inte se att det skulle föreligga några sådana synnerliga skäl. Det är såklart inte säkert att din bror vill ansöka om försäljning på offentlig auktion, men du bör vara medveten om att möjligheten till att göra det finns.Vill ni agera på något sätt finns det alltså tre möjliga alternativ: 1. Du kan köpa din brors andel till ett mellan er överenskommet pris2. Ni kan sälja sommarstugan tillsammans3. Din bror kan ansöka om försäljning på offentlig auktionJag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur går man till väga för att sälja sin andel i samägd egendom?

2019-06-11 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex köpte ett tält tillsammans för ca 6500 kronor. Nu när vi gjort slut har jag bett honom att köpa ut tältet av mig för 3000 kronor. Tältet i fråga har nypris på 11000 men vi fick rabatt när vi köpte det alltså är det värt ca 6000 kronor. Han köpte tältet men jag har överföring till honom som bevisar att jag var med och köpte det, och andra i vår närhet var med när vi köpte tältet och vet att vi köpte det tillsammans. Kan jag kräva honom på pengar, och i så fall hur går jag till väga?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEtt tält är att betrakta som lös egendom, närmare bestämt en lös sak, och eftersom du och ditt ex är samägare till tältet så är lagen om samäganderätt tillämplig (1 § lagen om samäganderätt). Vad kan du göra? För att du ska kunna sälja tältet eller liknande krävs det att ditt ex ger sitt samtycke (2 § lagen om samäganderätt). Du har alltså rätt att föreslå att ni ska sälja tältet eller ge honom möjligheten att köpa loss din andel, men han måste godkänna det. Vill han inte detta har du även rätt att ansöka hos tingsrätten om att tältet ska säljas på offentlig auktion, om inte den andra samägaren visar synnerliga skäl som talar mot detta (6 § lagen om samäganderätt). Det bör i detta fall inte föreligga några synnerliga skäl som talar för att du inte ska ha rätt att sälja tältet. Att sälja något på offentlig auktion innebär ofta att egendomen säljs till ett lägre pris än vid annan försäljning. Detta är något du skulle kunna använda som argument för att ditt ex ska köpa ut din andel eller att ni tillsammans ska sälja tältet utan rättens inblandning. Sammanfattning Eftersom du är samägare (vilket du även har bevis på) kan du, om ni inte kommer överens, ansöka hos tingsrätten om att tältet ska säljas på offentlig auktion. Mitt råd till dig är därför att vända dig till ditt ex och berätta om din rätt till tvångsvis försäljning. Förhoppningsvis får den vetskapen honom att gå med på att köpa loss din andel, och i annat fall får du dina pengar ändå. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man tvångsinlösa en delägares del om denne inte betalar för den samägda fastigheten?

2019-05-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vad kan man göra om en delägare av en fastighet inte betalar? Kan man tvångsinlösa den delen? Personen i fråga bor i ett av fyra hus.
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att det inte rör sig om en jordbruksfastighet samt att ni som delägare till fastigheten inte särskilt har avtalat om vad som ska gälla i frågor gällande den samägda fastigheten. Därmed utgår jag ifrån lagen om samäganderätt i mitt svar. Utgångspunkten enligt denna lag är att samtliga beslut rörande den samägda egendomen ska fattas gemensamt och att kostnaderna för fastigheten ska fördelas lika mellan delägarna och därmed proportionellt utifrån hur stor del respektive delägare äger av fastigheten (2 § och 15 § lagen om samäganderätt).Offentlig aktionInledningsvis ska det understrykas att respektive delägare har möjlighet att fritt förfoga över sin andel och således sälja denna utan samtycke från övriga delägare. I 6 § lagen om samäganderätt föreskrivs dock en möjlighet för en delägare att hos tingsrätten begära att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion. Tingsrätten ska då utse en god man med uppgiften att ta hand om försäljning av egendomen (9 § andra stycket lagen om samäganderätt). Detta är en lämplig åtgärd att ta till för en delägare som är av uppfattningen att samägandet måste upphöra. I samma bestämmelse föreskrivs en möjlighet för någon av delägarna att invända mot att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion. Det krävs emellertid synnerliga skäl för att hindra en sådan försäljning vilket i praxis har tolkats mycket strängt. Synnerliga skäl avser sociala eller ekonomiska skäl.Det ska understrykas att delägarna har rätt att under auktionen lägga bud, men inte någon rätt till att köpa fastigheten innan den tas upp på auktion. RekommendationInledningsvis kan du som delägare försöka förmå den specifika delägaren att fullgöra sina skyldigheter och betala genom att kräva henne/honom på pengarna och i sista hand stämma henne/honom i tingsrätten. Om du vill att samägandet ska upphöra till följd av att den specifika delägaren inte fullgör sina skyldigheter kan du enligt lagen om samäganderätt framtvinga en offentlig auktion. Om du upplever att de åtgärder som föreskrivs i lagen om samäganderätt inte är att föredra eller att det finns en möjlighet att samtliga samägare kan komma överens med hjälp av en extern part, är min rekommendation att anlita en jurist. En jurist kan exempelvis hjälpa till med att försöka förmå den specifika delägaren att fullgöra sina skyldigheter. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Vad gör jag om övriga delägare vägrar att köpa ut mig?

2019-04-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag äger en gård ihop med mina två bröder men önskar bli utköpt för att ha möjlighet att köpa egen bostad. Vad gör jag om de vägrar? Kan jag sälja min del till annan person? Vägra betala lån amortering o påhittad hyra?
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom du äger fastigheten tillsammans med dina två börder gäller lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt (SamL) (se 1 § SamL). Lagen är däremot dispositiv, vilket innebär att den enbart gäller om du och dina bröder inte har avtalat om något annat. Utgångspunkten i lagen är att alla delägare måste godkänna beslut som rör egendomen "i dess helhet" (se 2 § SamL). Det innebär att du exempelvis inte kan sälja hela gården utan dina bröders godkännande. Däremot krävs inte något godkännande från dina bröder när du endast vill förfoga över din egen andel i fastigheten. Det innebär att du kan sälja din andel till någon annan än dina bröder om de inte vill köpa ut dig. Enligt lagen finns även en möjlighet att i vissa fall sälja hela fastigheten på offentlig auktion (se 6 § SamL). Däremot verkar detta inte vara aktuellt i ert fall. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Sälja sin andel av samägd fastighet

2019-04-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Äger 75% av fastigheten som också är min bostad, Min sambos barn ärvde 25% kan dom sälja sin del på öppna marknaden även om jag inte vill sälja.Tacksam för svar
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller regler om fastigheter som ägs gemensamt aktualiserar lag om samäganderätt såvida inget annat avtalats.Enligt 2 § lag om samäganderätt krävs som huvudregel samtycke från samtliga delägare vid förfogande av det samägda godset i dess helhet. Med anledning av lagtextens ordalydelse kan man dra slutsatsen att varje delägare har rätt att förfoga över sin egna andel av den samägda egendomen. Din sambos barn har alltså rätt att sälja sin andel (25 %) av fastigheten på den öppna marknaden utan ditt samtycke. Detta gäller såvida ni inte avtalat om något försäljningsförbud eller dylikt. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,