Formkrav för anställningsavtal

2017-01-10 i Anställningsavtal
FRÅGA |Är det okay att skriva avtal med arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen, med blyertspenna.Arbetsförmedlingen insisteradeom inte, vad gör jag nu ?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Det finns inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska ingås. Detta innebär att det är giltigt i samma mån, oberoende om det är skriftligt eller muntligt. Det bör dock noteras att det alltid är bättre att använda sig av ett skriftligt anställningsavtal, då detta förenklar ett potentiellt styrkande av avtalade anställningsvillkor. Således är det oväsentligt om påskriften sker med en blyertspenna eller en bläckpenna, för själva anställningsavtalet är likväl giltigt. Jag betvivlar vidare att Arbetsförmedlingen skulle agera oärligt angående ditt anställningsavtal bara pga ni antecknade det med en blyertspenna. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller att arbetsgivaren senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta ska lämna skriftlig information till arbetstagaren. För denna typ av information finns ett krav på skriftlighet men som sagt är det inte ett måste att ha ett skriftligt anställningsavtal. Detta kan slutligen ses som en bekräftelse på det som ni har kommit överens om vid ingåendes av anställningsavtalet. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Vänliga hälsningar,

Uniformsregelmente

2016-11-27 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på ett flygbolg med uniformsreglemente. Nyligen blev de obligatoriskt för alla med hår längre än till kragen på kavajen, att bära håret i knut. Detta med hänvisning till hygienskäl då vi serverar mat. Innan reglen om håret i knut, har fläta och tofs varit ok. Det konstiga är att vi får ha både smycken och nagellack (som tex kökspersonal inte får bära). Får företaget verkligen tvinga oss att bära håret i knut? När det fortfarande är okej med nagellack o smycken.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivaren har själv rätt att bestämma den policy de vill ha på företaget gällande klädkod (i ditt fall hur ni ska ha håret). Vill ni driva frågan och är fackligt anslutna föreligger förhandlingsrätt, se lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 10 § https://lagen.nu/1976:580, dock skulle jag med största sannolikhet på rak arm säga att det är okej för arbetsgivaren att bestämma en sådan klädkod, framför allt med hänvisning till miljö och hälsa.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ensidig ändring av avtal

2016-06-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag var på en anställningsintervju som telefonförsäljare och fick beskedet att jag hade fått jobbet och skulle på utbildning den 21/6 kl 16:30 när jag kommer dit har de flyttat utbildningen två veckor framåt utan att meddela mig och eftersom detta var ett sommaravtal som gav mig arbete för 6 veckor så kan jag nu inte ta detta jobb då jag börjar skolan trots att jag har blivit lovad arbete med en garantilön på 6800 kronor. Har de rätt att göra detta? Vi slöt ju ett avtal?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Om du och din arbetsgivare kom överens om att du skulle på utbildningen den 21 juni gäller det här avtalet, om ni inte har avtalat att den här tiden ska gå att ändra. En sådan möjlighet till ändring av avtalet skulle exempelvis kunna framgå i ett skriftligt kontrakt, om du har skrivit under ett sådant, eller vara muntligen avtalat mellan er. Om arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra tiden på det här sättet har du rätt att arbeta den tid ni kom överens om.Hör gärna av dig om du har fler frågor,Vänliga hälsningar,

Begränsa en ställningsfullmakt

2016-03-02 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan neka någon ställningsfullmakt och i så fall hur?Mvh,
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ställningsfullmakten är en särskild typ av fullmakt som typiskt sett uppkommer genom en anställning och regleras i 10 § 2 st. Avtalslagen. Gränserna för fullmakten, behörigheten, bestäms av lag eller sedvänja. Exempelvis kan det följa av en ställningsfullmakt att en kassörska i en matbutik har fullmakt att för arbetsgivarens räkning ingå avtal om försäljning av de varor som matbutiken erbjuder kunderna att köpa. Ställningsfullmaktens gränser kan ni själva reglera genom den enskilda avtalet, det gäller dock att vara tydlig annars gäller lagens bestämmelser och gränserna följer då lag eller sedvänja. Så genom att uttryckligen skriva in i det enskilda avtalet vad den anställde ska ha för behörighet kan man på ett enkelt sätt begränsa dennes möjligheter att ingå rättshandlingar för huvudmannens räkning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Lön hos ett företag utan kollektivavtal

2016-11-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag jobbar för ett företag som har sitt huvudkontor i London, UK, men har en separat svensk dotterbolag. Vi har inget kollektivavtal. Alla mina kollegor som blev anställd efter mig, får ett högre lön. Finns det nåt som jag kan göra för att få samma lön som de?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Dessvärre är det så att Sverige inte har någon lagstiftning om rätt till viss lön, det är därför det är så viktigt att företag har kollektivavtal eftersom det ger helt andra medel för den anställda att ta strid i ett läge där du nu befinner dig. Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig och din arbetsgivare, således gäller detsamma för din lön. Har du fått en "dålig deal" så är det svårt att få det prövat i domstol, i så fall skulle det prövas som ett oskälig avtal enligt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 3 kap 36 § som kan användas för att jämka avtal, se här: https://lagen.nu/1915:218Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vem har ansvaret för barnen under skolans raster?

2016-09-11 i Anställningsavtal
FRÅGA |Vem har ansvaret för skolbarnen under skolans raster, föräldrar eller skola?
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga.När barnen är i skolan är det skolan som ansvarar för barnens säkerhet. Lärarna vid skolan har genom sin anställning tagit på sig ett ansvar att utöva tillsyn över eleverna. Denna tillsynsplikt gäller även under raster. Huvudansvaret för att arbetsmiljön på skolan är god har rektorn. Rektorn ska se till att klätterställningar, gungor och annan utrustning på skolan är säker. Rektorn har även möjlighet att delegera sitt arbetsmiljöansvar till kompetent personal. Rektorn kan t.ex. delegera till rastvaktspersonal att ansvara för att barnen under rasterna inte sysslar med aktiviteter som kan skada dem. Om ett barn under en rast skulle skada sig och en fråga uppkommer om vem som ska ansvara för skadan måste man börja med att utreda orsaken till skadan. Hade personal vid skolan kunnat förhindra skadan? Vilken personal hade i så fall kunnat förhindra skadan? Rektorn? En lärare? Är det rimligt att kräva av den personen att den hade förhindrat skadan? Framgick det av personens arbetsinstruktion att denne skulle ansvara vid raster? Var all personal vid skadetillfället medvetna om att denne person ansvarade över rasten? Var det lämpligt att ansvaret lämnades över till denne person? Skolan ansvarar även för mobbing och kränkande behandling. Om en lärare eller annan personal vid skolan får reda på att en elev blivit utsatt för kränkande behandling i samband med skolverksamheten har denne en skyldighet att göra en anmälan till rektorn. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Klausultolkning i anställningsavtal

2016-03-08 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,Jag har jobbat som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå och hade följande klausul i mitt anställningsavtal:"Arbetstagaren förbinder sig att inte åta, förmedla eller överta uppdrag avseende Arbetsgivarens kunder för egen eller annans räkning under avtalstiden och under en period om 2 år efter avtalets uppsägningsdatum".Min fråga:Om en kund säger upp sitt avtal med byrån (Arbetsgivaren) och efter att detta upphört kontaktar mig, får jag då acceptera ett uppdrag från kunden? Denna är ju då inte längre byråns (Arbetsgivarens) kund och klausulen säger inget om Arbetsgivarens tidigare kunder.Alternativt kan kunden anställa mig i sitt företag efter att dennes avtal med byrån (Arbetsgivaren) gått ut?Tack på förhand.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Klausulen innefattar ett förbud mot att förmedla uppdrag till din arbetsgivares kunder, eller som har varit kunder till arbetsgivaren inom de senaste 2 åren. Det betyder alltså i detta fall att du inte får lov att acceptera detta uppdrag utan att det utgör ett kontraktsbrott i ditt anställningsavtal.Kunden kan heller inte anställa dig utan att det utgör ett kontraktsbrott eftersom du enligt klausulen inte får "för egen eller annans räkning" förmedla uppdrag. Hade du blivit anställd skulle det innebära att du för annans räkning förmedlar uppdraget. Har det gått mer än 2 år sedan kunden sa upp avtalet med arbetsgivaren så kan du absolut acceptera uppdraget eller bli anställd av företaget - men inte annars.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår Express-tjänst där du kan få ytterligare rådgivning och utredning angående ärendet inom 3 dagar genom att klicka här. Mvh,

Rätt till lön vid muntligt anställningsavtal

2015-09-27 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag är en nybliven student på 18 år som nyligen skaffade mig mitt första heltidsjobb. Jag insåg tyvärr att arbetsplatsen var mindre seriös och bestämde mig för att säga upp mig redan efter 2 veckor, och arbetsgivarna tyckte inte om detta. Nu den 25e fick jag ingen lön som avtalat (skriftligt avtal) och mina arbetsgivare har inte varit kontaktbara alls, de vägrar prata med mig. Jag har desvärre missplacerat mitt avtal också. Men jag har rätt till lön för dessa 2 veckor men undrar om det finns något sätt att gå tillväga nu? Jag är varken med i facket eller hittar skriftligt avtal, det enda jag har är min handledares intyg på att jag arbetat där samt kollegor.. Tack!
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I avtalsrätten finns en grundprincip rörande avtal som benämns "Pacta sunt servande" som betyder att avtal ska hållas vilket omfattar såväl muntliga som skriftliga avtal vilket framgår av 1 § i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Det muntliga anställningsavtalet är därmed i samma omfattning gällande som ett skriftligt, det enda problemet kan bli i bevishänseende. Arbetsgivarens främsta skyldighet är att betala ut lön för presterat arbete från arbetstagarens sida. Det anses vara ett allvarligt avtalsbrott om denna skyldighet åsidosätts. Som sagt är svårigheten i bevishänseende men har du kollegor och ett intyg från handledare så låter det som att det inte ska vara några större svårigheter att bevisa detta och då ligger det på din arbetsgivare att bevisa felaktigheten i ditt påstående. Det krävs överlag mycket för att arbetsgivaren ska undgå ansvar.För att få hjälp att ligga på arbetsgivaren att betala ut din lön kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, följ länken här. Du fyller i blanketten till höger på sidan och låter Kronofogdemyndigheten försöka driva in skulden åt dig. I sista fall kan du vända dig till tingsrätten men det kan dock bli jobbigt och kostsamt för en privatperson.Lycka till!Med Vänlig Hälsning,