Ensidig ändring av avtal

2016-06-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag var på en anställningsintervju som telefonförsäljare och fick beskedet att jag hade fått jobbet och skulle på utbildning den 21/6 kl 16:30 när jag kommer dit har de flyttat utbildningen två veckor framåt utan att meddela mig och eftersom detta var ett sommaravtal som gav mig arbete för 6 veckor så kan jag nu inte ta detta jobb då jag börjar skolan trots att jag har blivit lovad arbete med en garantilön på 6800 kronor. Har de rätt att göra detta? Vi slöt ju ett avtal?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Om du och din arbetsgivare kom överens om att du skulle på utbildningen den 21 juni gäller det här avtalet, om ni inte har avtalat att den här tiden ska gå att ändra. En sådan möjlighet till ändring av avtalet skulle exempelvis kunna framgå i ett skriftligt kontrakt, om du har skrivit under ett sådant, eller vara muntligen avtalat mellan er. Om arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra tiden på det här sättet har du rätt att arbeta den tid ni kom överens om.Hör gärna av dig om du har fler frågor,Vänliga hälsningar,

Begränsa en ställningsfullmakt

2016-03-02 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan neka någon ställningsfullmakt och i så fall hur?Mvh,
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ställningsfullmakten är en särskild typ av fullmakt som typiskt sett uppkommer genom en anställning och regleras i 10 § 2 st. Avtalslagen. Gränserna för fullmakten, behörigheten, bestäms av lag eller sedvänja. Exempelvis kan det följa av en ställningsfullmakt att en kassörska i en matbutik har fullmakt att för arbetsgivarens räkning ingå avtal om försäljning av de varor som matbutiken erbjuder kunderna att köpa. Ställningsfullmaktens gränser kan ni själva reglera genom den enskilda avtalet, det gäller dock att vara tydlig annars gäller lagens bestämmelser och gränserna följer då lag eller sedvänja. Så genom att uttryckligen skriva in i det enskilda avtalet vad den anställde ska ha för behörighet kan man på ett enkelt sätt begränsa dennes möjligheter att ingå rättshandlingar för huvudmannens räkning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Konkurrensklausulers giltighet

2015-08-31 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej. min sambo fick uppsägning för ca 1-2 veckor sen, Företaget jobbar inom hundtjänst och vi har funderat på att starta eget men i hennes avtal så står det att man inte får starta upp en egen verksamhet som kan konkurrera företaget inom 6 månader. Är den punkten giltig? har hört att en arbetsgivare inte får skriva så i ett avtal.sambon är efterfrågad från dem gammla kunderna hon hade i företaget och skulle kunna starta upp när som.Sammanfattning:Är det gilltigt att skriva att man ej får starta upp en verksamhet i samma område inom 6 månader, eller kan vi strunta i den punkten i avtalet och starta upp?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Punkten i avtalet som du hänvisar till är en så kallad konkurrensklausul. Sådana villkor är förenliga med svensk rätt. Utgångspunkten är alltid att en konkurrensklausul är giltig så länge den inte sträcker sig längre än vad som kan anses vara skäligt. Är den att betrakta som oskälig, kan den justeras (t.ex. 3 mån istället för 6) eller förklaras ogiltig med stöd av 38 § avtalslagen (1915:218).Vidare kan en sådan klausul justeras eller förklaras ogiltig med stöd av 36 § avtalslagen, om villkoret anses oskäligt med hänsyn till senare inträffade förhållanden. Har något hänt efter det att anställningsavtalet ingicks, som gör att klausulen blir oskälig, kan du stödja dig på denna paragraf.Normalt görs bedömningen med utgångspunkt i en intresseavvägning mellan å ena sidan arbetsgivarens intresse av att du inte utnyttjar kundkontakter eller värdefull information (företagshemligheter, kundregister m.m.) och å andra sidan arbetstagarens intresse av att fritt kunna arbeta med vad som helst efter anställningens upphörande. Din position på arbetsplatsen är därmed av stor betydelse, i vilken utsträckning du haft kundkontakt, tillgång till information m.m.Bryter du mot konkurrensklausulen kan din f.d. arbetsgivare yrka att domstolen ska förbjuda dig vid vite att fortsätta bedriva den konkurrerande verksamheten. Förbud vid vite innebär att du blir skyldig att betala en viss summa i böter om du inte följer domstolens beslut.En konkurrensklausul kan alltså anses vara skälig om det motiveras av ett starkt och skyddsvärt intresse från arbetsgivarens sida. Sex månader har även ansetts vara skäligt rent tidsmässigt. Anser du mot bakgrund av vad jag har svarat att klausulen är oskälig, har du möjlighet att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och yrka på att klausulen bör justeras/förklaras ogiltig med hänvisning till 36 och 38 §§ avtalslagen.Vänligen

Condictio indebiti och lönesänkning

2015-06-25 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag har fått 500:- för mkt i månaden sedan vår årliga höjning i september. Detta har min arbetsgivare nu upptäckt och sänkt min lön.Jag blir inte återbetalningsskyldig. Jag undrar nu om de har rätt att sänka min lön? Vi har inte skrivit på några papper om lönehöjningen.M
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln när en felaktig överföring av pengar har ägt rum är att pengarna ska ges åter. Denna princip inom svensk rätt benämns condictio indebiti. Undantag från huvudregeln görs dock om mottagaren varit i god tro, det vill säga inte vetat om att det rört sig om en misstagsbetalning och därmed förbrukat pengarna eftersom man varit övertygad om att pengarna tillhört en själv. Då kan alltså ett undantag från huvudregeln göras och den som utfört misstagsbetalningen har inte rätt att få tillbaka sina pengar, någon återbetalningsskyldighet går med andra ord inte att aktualisera. När jag läser din fråga uppfattar jag det som att du har vetat om att du har erhållit 500 kronor för mycket varje månad men det kan självklart vara felaktigt uppfattat. Men om jag går på min uppfattning så appliceras principen i ditt fall som så att du är återbetalningsskyldig till din arbetsgivare. I ditt fall har du inte blivit återbetalningsskyldig utan arbetsgivaren har istället sänkt din lön med en viss summa. Lönen och din lönenivå ingår som regel i ditt anställningsavtal som är påskrivet utav både dig och din arbetsgivare. Därför kan varken du eller din arbetsgivare ensidigt ändra på lön och lönenivå - det måste ske i samråd av båda parter innan en eventuell lönesänkning kan komma till tals. Om någon överenskommelse mellan parterna inte kan träffas, kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren men självklart måste ett antal regler efterföljas och en arbetstagare kan inte sägas upp vilka grunder som helst. Arbetsgivaren måste ha en saklig grund för uppsägning och är skyldig att förhandla med en eventuell fackorganisation innan uppsägning av en arbetstagare kan komma att bli aktuell. En arbetstagare som inte går med på villkor om en sänkt lön kan dock vara en saklig grund för uppsägning på grund av att arbetsgivaren inte har råd att behålla arbetstagaren. Om denna sakliga grund går att applicera i ditt fall kan jag inte uttala mig om. Alltså, för att din arbetsgivare ska kunna sänka din lön - och du inte går med på lönesänkningen - måste det nuvarande avtalet sägas upp och därefter ska ett nytt avtal ingås där den nya lönen fastställs. Det går alltså inte att sänka en lön utan båda parters samtycke. Dessutom vill jag uppmana dig om att ta reda på om din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal, om så är fallet kan det vara så att din arbetsgivare inte får sänka din lön överhuvudtaget. Till sist vill jag dock påpeka att din arbetsgivare har rätt att kräva pengarna som du fått av misstag åter och att det inte behöver ske genom en sänkt lön. Hoppas mitt svar var till din hjälp! Med Vänliga Hälsningar,

Klausultolkning i anställningsavtal

2016-03-08 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,Jag har jobbat som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå och hade följande klausul i mitt anställningsavtal:"Arbetstagaren förbinder sig att inte åta, förmedla eller överta uppdrag avseende Arbetsgivarens kunder för egen eller annans räkning under avtalstiden och under en period om 2 år efter avtalets uppsägningsdatum".Min fråga:Om en kund säger upp sitt avtal med byrån (Arbetsgivaren) och efter att detta upphört kontaktar mig, får jag då acceptera ett uppdrag från kunden? Denna är ju då inte längre byråns (Arbetsgivarens) kund och klausulen säger inget om Arbetsgivarens tidigare kunder.Alternativt kan kunden anställa mig i sitt företag efter att dennes avtal med byrån (Arbetsgivaren) gått ut?Tack på förhand.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Klausulen innefattar ett förbud mot att förmedla uppdrag till din arbetsgivares kunder, eller som har varit kunder till arbetsgivaren inom de senaste 2 åren. Det betyder alltså i detta fall att du inte får lov att acceptera detta uppdrag utan att det utgör ett kontraktsbrott i ditt anställningsavtal.Kunden kan heller inte anställa dig utan att det utgör ett kontraktsbrott eftersom du enligt klausulen inte får "för egen eller annans räkning" förmedla uppdrag. Hade du blivit anställd skulle det innebära att du för annans räkning förmedlar uppdraget. Har det gått mer än 2 år sedan kunden sa upp avtalet med arbetsgivaren så kan du absolut acceptera uppdraget eller bli anställd av företaget - men inte annars.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår Express-tjänst där du kan få ytterligare rådgivning och utredning angående ärendet inom 3 dagar genom att klicka här. Mvh,

Rätt till lön vid muntligt anställningsavtal

2015-09-27 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag är en nybliven student på 18 år som nyligen skaffade mig mitt första heltidsjobb. Jag insåg tyvärr att arbetsplatsen var mindre seriös och bestämde mig för att säga upp mig redan efter 2 veckor, och arbetsgivarna tyckte inte om detta. Nu den 25e fick jag ingen lön som avtalat (skriftligt avtal) och mina arbetsgivare har inte varit kontaktbara alls, de vägrar prata med mig. Jag har desvärre missplacerat mitt avtal också. Men jag har rätt till lön för dessa 2 veckor men undrar om det finns något sätt att gå tillväga nu? Jag är varken med i facket eller hittar skriftligt avtal, det enda jag har är min handledares intyg på att jag arbetat där samt kollegor.. Tack!
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I avtalsrätten finns en grundprincip rörande avtal som benämns "Pacta sunt servande" som betyder att avtal ska hållas vilket omfattar såväl muntliga som skriftliga avtal vilket framgår av 1 § i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Det muntliga anställningsavtalet är därmed i samma omfattning gällande som ett skriftligt, det enda problemet kan bli i bevishänseende. Arbetsgivarens främsta skyldighet är att betala ut lön för presterat arbete från arbetstagarens sida. Det anses vara ett allvarligt avtalsbrott om denna skyldighet åsidosätts. Som sagt är svårigheten i bevishänseende men har du kollegor och ett intyg från handledare så låter det som att det inte ska vara några större svårigheter att bevisa detta och då ligger det på din arbetsgivare att bevisa felaktigheten i ditt påstående. Det krävs överlag mycket för att arbetsgivaren ska undgå ansvar.För att få hjälp att ligga på arbetsgivaren att betala ut din lön kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, följ länken här. Du fyller i blanketten till höger på sidan och låter Kronofogdemyndigheten försöka driva in skulden åt dig. I sista fall kan du vända dig till tingsrätten men det kan dock bli jobbigt och kostsamt för en privatperson.Lycka till!Med Vänlig Hälsning,

Condicto indebeti

2015-08-27 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag arbetar som sjuksköterska med oregelbundna arbetstider och oregelbundna netto-lönesummor.Jag har sedan ett år tillbaka sänkt min tjänstgöringsgrad från 80% till 75%.I det sk. "Timecare" där vi lägger in schemat (önskemodell) har timantalet sänkts till det korrekta för 75%. jag har alltså lagt in det antal timmar som krävs.Vi har något som kallas HR-fönster i vilket arbetsgivaren lägger in lönebeskedet och räknar ut löneutbetalningens storlek. Vi kan också logga in där för egenkontroll av ersättningar. Detta kan endast göras på arbetsplatsen och tiden till detta finns inte utöver våra övriga åtaganden.Vi har sedan knappt två år tvingats förändra vår arbetstidsmodell. Som kompensation för löneförlusten har jag och mina kollegor ersatts med lönepåslag av varierande grad. Dessa påslag ligger utanför grundlönen.Jag har under det år som gått varit sjukskriven mycket p.g.a. stress (sviter efter utmattningsdepression). Jag går hos en, av arbetsgivaren betald psykolog via PREVIA. Detta har följaktligen gjort att delar av min försörjning emellanåt kommit från försäkringskassan.Jag har nu till min bestörtning, av arbetsgivaren, fått veta att de under det senaste året betalt ut den 80% lönen istället för den korrekta 75%.Kan arbetsgivaren kräva tillbaka alla de pengar de felaktigt betalt ut? Kan de utan mitt medgivande dra pengarna på min lön.Jag har dessutom sänkt min tjänstgöringsgrad till 50% sedan en vecka tillbaka.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga till Lawline, Huvudregeln vid condictio debeti är att en felaktig utbetalning ska återges. Dock finns det vissa undantag. Rör det sig om en mindre felaktig summa, så att du ej kan anses ha fog att förstå att ett för stort belopp har utbetalats och att du då dessutom har konsumerat dessa pengar är du ej återbetalningsskyldig. Huruvida du borde ha förstått detta, beror på de specifika omständigheterna; exempelvis hur mycket du hade på kontot innan, om det procentuellt sätt är en stor skillnad mellan det som du borde ha haft på kontot och det du erhållit, samt om övriga omständigheter pekar på att du borde ha haft kännedom om situationen. Min bedömning i ditt fall är att du ej borde ha förstått att du fått en för stor utbetalning. Detta då skillnaden mellan vad du erhållit och den korrekta summan är så pass liten. Din arbetsgivare kan därför inte kräva tillbaka pengarna från dig.Hälsningar

Konkurrensklausul i anställningsavtal.

2015-03-19 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag arbetar för nuvarande extra på en butik samtidigt som jag studerar. Jag har planer på att starta en e-handel där jag ska sälja en typ av vara som även min nuvarande arbetsplats säljer. I mitt anställningsavtal står det att "arbetstagaren inte får starta konkurrerande verksamhet under sin anställning", och jag undrar därför var gränsen går? Säg att jag för nuvarande arbetar på t.ex. Elgiganten, och att jag nu vill starta en e-handel som endast säljer kylskåp. Är det först när jag faktiskt sålt min första vara som en verksamhet startar, eller är det redan från att jag nu skriver affärsidén? Och slutligen, när jag slutar på mitt nuvarande jobb, hur lång tid efteråt gäller eventuell konkurrensförbud? Tack på förhand!
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Då det rör sig om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal finner vi regleringen för denna typ av frågor i avtalslagens 38 § (se https://lagen.nu/1915:218).Vad som kan anse vara konkurrerande verksamhet.För att din verksamhet ska anses så som en konkurrerande verksamhet räcker det med att ni riktar er till delvis samma kunder med delvis samma utbud. Eftersom ni båda riktar er till privatpersoner, såvitt jag förstår av din frågeformulering, och båda "säljer kylskåp" så får din verksamhet anses vara en konkurrerande sådan.När uppstår den konkurrerande verksamheten?En konkurrerande verksamhet anses uppstå vid samma tillfälle som den nya verksamheten kan anses starta. Det behöver inte vara så att företaget ännu har hunnit sälja en enda vara, det räcker med att verksamheten har börjat bedrivas ex. varor köps in. Det viktiga här är då att verksamheten redan från början är ämnad att konkurrera med din nuvarande arbetsgivare. Att "sitta på kammaren" och fila på en affärsidé är inget brott mot avtalet.Hur lång tid gäller konkurrensförbudet?Utifrån vad jag kan läsa mig till i din fråga lyder avtalet "arbetstagaren inte får starta konkurrerande verksamhet under sin anställning". Om det verkligen är så det står uttryckligen gäller konkurrensklausulen endast till dess att anställningen upphört, efter det är du fria att konkurrera.Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid den specifika formuleringen i just ditt anställningsavtal.Hoppas detta var klargörande, har du fler frågor kan du vända dig till vår telefonrådgivning.Mvh