Vad är en skälig konkurrensklausul?

2017-08-18 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag arbetar som fastighetsmäklarassistent och funderar på att byta arbetsplats till en annan kommun. På mitt avtal står det att jag har konkurrensförbud i 24 månader i den kommunen jag arbetar i nu. Dock så är det en angränsade kommun mitt nya arbete kommer vara i och arbetet kommer sträcka sig in i den kommunen jag arbetar nu i. Jag är endast provanställd fortfarande och kommer säga upp mig innan mitt avtal går vidare till tillsvidareanställd. Jag undrar om det verkligen är en skälig tid för konkurrensförbud för en provanställd mäklarassistent? I mitt avtal står det heller inget om vite.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du säkert vet så reglerar konkurrensklausuler huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor.När blir en konkurrensklausul gällande? När det kommer till konkurrensklausuler kan en arbetsgivare endast göra den gällande under förutsättning att arbetsgivaren velat ha kvar arbetstagaren i tjänsten. En konkurrensklausul bör därför inte kunna göras gällande om arbetsgivaren tidigare sagt upp arbetstagaren p.g.a. arbetsbristen. Något annat skulle märkbart på ett fullt orimligt sätt försämra den friställdes möjlighet att slå mynt av sina kunskaper på arbetsmarknaden. I detta fall råder det ingen arbetsbristsituation utan du vill själv säga upp dig, därmed blir också konkurrensklausulen gällande. Vad är syftet med en konkurrensklausul och när anses den vara skälig? En konkurrensklausul har till syfte att skydda arbetsgivaren från att arbetstagaren under eller efter en anställnings upphörande skall missbruka den information och kunskap som han har fått om arbetsgivaren, dvs sitt "know how". Det kommer alltså ifråga hos arbetsgivare, som är beroende av självständig produkt eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar till sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifika kunnande. I ditt fall verkar det inte som att du jobbar inom en sådan typ av organisation, så dessa bakomliggande syften är tveksamma om de finns. Konkurrensklausuler är tillåtna enligt allmän avtalsrättsliga principer enligt 38 § AvtL. Bestämmelsen stadgar att det är tillåtet att använda sig utav konkurrensklasuler så länge de inte är oskäliga. Det svåra är att kunna avgöra om en klausul anses som skälig eller inte. Skälighetsbedömningen har utarbetats ur Arbetsdomstolens praxis. Det finns en mängd rad rättsfall att ta ställning till för att se om en konkurrensklausul kan antas vara skälig. Men bedömningen utgår oftast ifrån vad arbetsgivaren kan sägas ha för syfte (eller funktion) med klausulen. Även om arbetsgivaren kan sägas ha ett betydande intresse av att skydda sig mot konkurrens kan klausulen underkännas om dess utformning är sådan att den går utöver vad som krävs för att tillgodose detta intresse (tex AD 1992 nr 99) Domstolen beaktar även sådana omständigheter som arbetstagarens lön, förtroendeställning i företaget och position. Samt de begränsningar i arbetstagarens möjlighet att ta anställning eller bedriva näring som följer av klausulen, liksom bindningstiden. En annan viktigt faktor är om kompensation utgår under bindningstiden. Detta gäller särskilt om klausulen mer påtagligt begränsar arbetstagarens försörjningsmöjligheter. Vidare får inte en konkurrensklausul sträcka sig längre än två år. Är det verkligen skälig tid för konkurrensförbud för en provanställd mäklarassistent?Giltighetstiden på konkurrensklausulen är ok, dvs två år. Du har skrivit på avtalet i samband med anställningens ingående och därmed blir den också bindande. Dock skulle den kunna anses som oskälig och därmed jämkas om man kan utröna att syftet med klausulen är för långtgående. Att du är provanställd kan ha viss påverkan för bedömningen så tillvida att du är ny på företaget och inte har någon form av förtroendeställning. Eftersom annars brukar normalt konkurrensklausuler godtas vilka syftar till att hindra att nyckelarbetare lämnar anställningen (tex AD 1994 nr 65, AD 1993 nr 9, och AD 1984 nr 20) Lite beroende på hur konkurrensklausulen är utformad så får man kolla på dess skyddsområde och se om den sträcker sig inom rimliga gränser. Samt om du får någon ersättning pga klausulen. Klausulen är väldigt svår att bedöma och det är nästan bara domstol som kan avgöra om den ska anses skälig när alla papper ligger på bordet. Men eftersom att det inte finns någon överenskommelse om sanktioner och vederlag så kan du inte heller åläggas att betala något till den gamla arbetsgivare om du skulle ta den nya anställningen. Det arbetsgivaren i värsta fall kan göra är att föra en skadeståndstalan mot dig om att du har orsakat företaget skada/förlust genom att ta en annan anställning. Dock är det en ganska omfattande process och beviskraven är ganska höga så jag tror inte att företaget lär lägga ner sin tid och pengar på det för att driva en process mot dig.Jag förstår att svaret kanske inte har gett dig det klara besked som du hade hoppats på. Men det beror också på att konkurrensklausler är såpass invecklat och vad som är en skälig klausul skiljer sig så oerhört beroende på det enskilda fallet. Vågar du, så säg upp dig. Din nya arbetsgivare kommer i så fall att ha sitt säte i en angränsade kommun där klausulen inte har någon verkan och även fast du kommer in och arbetar i din nuvarande kommun bör de i så fall driva proessen mot det din nya arbetsgivare. Det ska mycket till för att de ska driva process mot dig eftersom det rör sig om ett såpass invecklat rättsområde. (dock är det självklart på egen risk) Du kan läsa ett alldeles nytt rättsfall från Arbetsdomstolen som belyser argumenten om en konkurrensklausuls skälighet på ett väldigt bra sätt. Personen i fråga som berördes av konkurrensklausulen hade dessutom varit anställd på företaget under en kort tid. I fallet dömde dem att konkurrensklauslen skulle anses vara oskälig. Se AD AD 2017 nr 44.Hoppas det gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är anställningsavtal från konkursförsatt företag fortfarande bindande?

2017-08-14 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,På min tidigare arbetsplats så stod det i anställningsavtalet att man ej hade rätt till att starta konkurrerande verksamhet inom ett halvår efter jag avslutat den anställningen. Nu gick dock det företaget i konkurs och undrar hur bindande det kontraktet är? Såvitt jag vet tog en juristfirma över företaget och förvaltade det. Är det hos dom som mitt kontrakt är bindande mot eller hur fungerar det?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Anställningsavtalet är som princip bindande, numera mot juristfirman (först mot konkursboet och sedan mot juristfirman eftersom de tog över företaget). Företaget kan nämligen genomgå en så kallad företagsrekonstruktion och börja verka igen inom en snar framtid. Det kan även köpas upp av någon som väljer att fortsätta verksamheten, vilket antagligen är juristfirmans tanke.Mitt förslag är att du hör av dig till juristfirman och frågar om du får lov att starta en sådan verksamhet som kontraktet förbjuder. Om de säger ja så ska du begära detta skriftligt eller ha en inspelning på det. Då är det gamla kontraktet inte längre giltigt på denna punkt.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Återbetalningsskyldighet vid uppsägning

2017-07-21 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej om man säger upp sig från sitt arbete är man skyldig till att återbetala en utbildning om det inte står något på avtalet?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I vissa fall kan arbetsgivaren ha rätt att få betalt för de utbildningskostnader som denne haft om arbetstagaren säger upp sig inom en viss bestämd tid. Det finns alltså ingen lag som hindrar en arbetsgivare från att kräva tillbaka utbildningskostnader från en anställd. Det finns dock ett krav på att avtalet vara skäligt annars kan det medföra att avtalet blir ogiltigt eller att beloppet som ska betalas tillbaka minskas genom en tillämpning av 36 § Avtalslagen. Men för att det ska vara möjligt för din arbetsgivare att kräva tillbaka utbildningskostnader som de har haft så förutsätter det att du och din arbetsgivare har ingått ett avtal om det. Viktigt att tänka på i ditt fall är att avtal även kan vara muntliga. Om jag har tolkat din fråga rätt, d.v.s. om du varken skrivit på något avtal som reglerar din återbetalningsskyldighet vid uppsägning eller accepterat något muntligt avtal gällande återbetalningsskyldighet så har din arbetsgivare inte någon rätt att kräva att du betalar tillbaka för din utbildning. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Jobb utan anställningsavtal

2017-05-06 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej har blivit erbjuden jobb, har pratat med killen och vi har kommit överens om när jag ska börja men vi har inte kommit överens om lön, arbetstid, arbetsplats, om han sedan har tagit ut kläder och liknande räknas detta som ett muntligt avtal gällande anställning och kan jag bli återbetalningsskyldig?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Du skriver att du inte har skrivit under något anställningsavtal. Trots detta så har du och din arbetsgivare ändå ingått en anställning eftersom ni har ingått ett muntligt avtal om anställning.Din arbetsgivare är skyldig att ge dig ett skriftligt anställningsbevis som anger de väsentliga villkoren för din anställning, som exempelvis anställningsform, anställningstid, lön, uppsägning m.m. Detta skriftliga papper har du rätt till senast en månad efter det att anställningen ingicks. (Se lagen (1982:80) om anställningsskydd 6 c §). Om du inte har någon dokumentation eller något bevis på att du jobbar hos honom, hur mycket du tjänar, hur mycket du jobbar och vilken uppsägningstid du har så har du inte några egentliga rättigheter.Muntliga anställningsavtal är giltiga, men du måste själv kunna bevisa att avtalet existerar. I praktiken kan det bli svårt att bevisa att du är anställd när du inte kan visa upp någon dokumentation. Skulle du få din lön utbetalad så skulle det dock vara ett exempel på något som kan bevisa att du har jobbat hos killen. Även eventuell annan kommunikation ni haft skriftligen, såsom när du ska börja eller att du fått jobbet kan användas som bevisning för att du är anställd hos honom.Återbetalningsskyldighet kan uppstå ifall du har orsakat en skada för din arbetsgivare. En skada för honom kan uppstå ifall du exempelvis utträder ur anställningen utan att ha beaktat någon uppsägningstid eller ifall du exempelvis inte lämnar tillbaka arbetskläderna. (Se lagen (1982:80) om anställningsskydd 38 §).Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Uppsägnings av ett tidsbegränsat uppdragsavtal

2017-08-18 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hejvi tog in en konsult i vårat företag på tidsbestämt uppdrag 5mån.vi kände efter 2 mån att vi ville avbryta uppdraget.vi har ej skrivit in i avtalet vad som skulle ske vid uppsägning.vi gav konsulten 1,5mån arbetskefriad lön ,nu vill konsulten ha betalt för hela perioden.vem har rätt?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att ni har hyrt in en konsult så får det räknas som en uppdragstagare och personen är då alltså inte skyddad som arbetstagare av lagen om anställningsskydd. När en näringsidkare ingår ett avtal med en uppdragstagare så finns det inga lagar som reglerar vad som gäller på området. Eftersom det inte finns någon särskild lag som reglerar uppdragsavtal styrs uppdragsavtal av allmänna avtalsrättsliga principer. Avtalet kan även ingås muntligt och avtalet kan uppkomma genom att uppdragstagaren svarar på ett anbud eller en offert från uppdragsgivaren. Vad som gör det knepigt i detta fallet är att ni inte har avtalat om någon uppsägningstid. Vad gäller? Det finns tyvärr inget givet svar. I de delar som villkoren inte är avtalade mellan er så får man istället fylla ut avtalet. Det innebär att man får försöka tolka vad parterna avsett, om det finns lagstiftning som fyller ut avtalet, vad som är praxis i branschen, vad som kan utläsas enligt avtalet i övrigt m.m. för att försöka komma fram till vilken uppsägningstid som avtalet ska utfyllas med. Med andra ord så får du nu bemöta motpartens argument om uppsägningstidens längd med argument som du har för en kortare uppsägningstid och sedan får ni försöka komma fram till en överenskommelse om uppsägningstidens längd.Men jag ska ge er några utgångspunkter. Ett uppdragsavtal som är fattat på begränsad tid (i detta fallet 5 mån) upphör vid den överenskomna tidpunkten oavsett om uppdraget är slutfört eller inte. Ett uppdragsavtal kan också gälla tillsvidare. Då finns det en allmän avtalsrättslig princip att avtal som inte är träffade på viss tid gäller tills vidare och kan sägas upp med skäligt varsel. Vad som är skälig varsel beror på vilken typ av uppdrag det är frågan om. Eftersom att huvudregeln i allmänna avtalsrätt är att tidsbegränsade avtal upphör när uppdragstiden har löpt ut så talar det för uppdragstagarens sida att han ska ha betalt för hela avtalstiden. Om ingenting är avtalat om uppsägningstid kan det eventuellt ses som en ogrundad uppsägning av avtalet vilket kan leda till skadeståndsansvar.Detta är dock bara vad doktrin och praxis säger på området. Jag önskar jag kunde ge dig ett bättre svar men det finns tyvärr. Allt handlar egentligen bara om bevisningen om vad man har kommit överens om. Och när villkor ej är reglerade i avtal vinner den som har den bästa argumentationen. Min rekommendation är dock att betala uppdragstagaren för att slipa ta tvisten till domstol vilket kan bli betydligt dyrare. Men finns det omständigheter som tyder på att ni avtalat en uppsägningstid, exempelvis att han gått med på 1,5 månadsuppsägningstid, så skulle ni möjligtvis kunna ha goda chanser till att vinna målet. Kom bara ihåg att han har de allmänna avtalsrättsliga principerna på sin sida. Det finns ingen avhandling om tidsbegränsade uppdragsavtal men jag kan rekommendera att läsa Christina Rambergs avhandling om uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal för att få en förståelse för vilka faktorer som kan spela roll vid bedömning av en uppsägningstid. Christina Ramberg är professor vid Stockholms universitet och är en stor profil på det avtalsrättsliga området. Hoppas det gav dig lite hjälp på vägen i alla fall!Med vänliga hälsningar

Formuleringen och sammanhanget spelar roll för tolkning av avtalsbestämmelser.

2017-08-07 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej.På mitt företag har säljaren bonus på deras prestation och ledningsgruppen bonus beroende på hur hela företaget går (ett tantiem). Ägaren säger att på den bonussumma skall det dras arbetsgivaravgifter och sedan "normal" skatt. I ledningsgruppens avtal står det att den bonussumman brutto det blir är en totalkostnad för företaget (vilket innebär att det således inte skall tillkomma företaget sociala avgifter etc) utan att arbetstagaren skall först dras på avgifterna och sedan på skatt. Håller verkligen detta?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första skulle jag vilja uttrycka huvudregeln, vilken är att arbetsgivarens -i ditt fall: företagets- personalkostnader består av bruttolönen, dvs nettolön + personalskatt, och arbetsgivaravgifterna.För det andra är det så att parterna, arbetsgivare och arbetstagare, eller, i fallet ifråga, företaget och ledningsgruppen, får komma överens om hur de vill utforma bonus till ledningen. Detta ska göras i avtalet mellan dessa parter. När det gäller detta avtal gäller följande: Å ena sidan måste avtalet respektera de ramar som det kollektiva avtalet sätter angående denna fråga - i den utsträckning att sådana ramar finns. Här finns det ingen information om det kollektiva avtalet, så jag fortsätter under förutsättning att sådana ramar antingen inte finns eller respekteras.Å andra sidan finns det flera faktorer som spelar roll för tolkningen av avtalsbestämmelser: bland annat formuleringen, sammanhanget samt andra dokument/övriga källor som kan avslöja parternas avsikter. På denna grund är det svårt att försöka tolka en avtalsbestämmelse utan denna information. Skulle man ändå titta på bestämmelsen isolerad -som man i princip inte bör göra- och under förutsättning att du återger formuleringen exakt, verkar det stämma att "totalkostnad för företaget" innebär att bruttolönen (nettolön + personalskatt) + arbetsgivaravgifterna måste vara lika med summan av bonus till ledningen. Jag rekommenderar emellertid försiktighet med att dra sådana slutsatser utan en helhetsbild av sammanhanget och avtalet där själva bestämmelsen finns.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Arbetstagarens lojalitetsskyldigheter efter en av arbetsgivaren betald utbildning

2017-06-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,Jag har fått en anställning på en mäklarfirma som har betalat min utbildning. Vi har inte skrivit några avtal eller liknande. Finns det något som säger att jag kommer bli återbetalnings skyldig till företaget om jag slutar eller byter firma?Är jag på något sätt bunden till det företaget?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga lagregler som reglerar den uppkomna situationen utan vid en rättslig bedömning tas istället hänsyn till uppkomna avtal, allmänna avtalsrättsliga principer och omständigheterna för det enskilda fallet.Du anger att inga skriftliga avtal föreligger. Om inga lagregler eller avtalsvillkor bestämmer vad som händer en arbetstagare som avslutar sin anställning efter betald utbildning, finns helt enkelt inga rättskällor som arbetsgivaren kan ange som grund för ett eventuellt anspråk gentemot dig. För att återbetalningsskyldighet ska föreligga krävs ju att skyldigheten grundar sig på något med rättsligt värde, såsom exempelvis ett anställningsavtal med tillägg för utbildningsklausul. Dessa utbildningsklausuler används just för att reglera sådana situationer som anges i din fråga. Om ett sådant villkor (utbildningsklausul eller liknande) inte finns skrivet på ett kontrakt blir det nästintill omöjligt för en arbetsgivare att visa på att du är återbetalningsskyldig för utbildningen om du väljer att avsluta din anställning. Förhållanden som kan visa på återbetalningsskyldighet är om det finns kommunikation mellan er där ni kommit överens om att du ska stanna en viss tid efter utbildningen eller annars bli återbetalningsskyldig för utbildningen om du lämnar företaget.En annan bundenhet du kan ha till arbetsgivaren är om ditt anställningsavtal är tidsbegränsat. Om det är ett tidsbegränsat anställningsavtal måste båda parterna fullfölja denna. En sådan anställning kan däremot sägas upp i förväg om din arbetsgivare begått grovt avtalsbrott. Vad ett grovt avtalsbrott är beror på anställningsavtalet (för att kunna avgöra de villkor arbetsgivaren brutit mot). Ett grovt avtalsbrott kan exempelvis vara utebliven lön.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Omfång för klausul om förbud mot konkurrerande verksamhet

2017-04-22 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag har ett bolag som startar upp och driver mindre privatskolor, dvs vi sköter hela processen från att hitta tomt till att hela skolbyggnaden är uppförd och en skola är igång. En av mina projektledare har nu frågat mig om hon skulle kunna köpa en fastighet (ej för privat bruk) tillsammans med sina bröder, som även de jobbar inom fastighetsbranschen och bygger skolbyggnader bla, men de driver ingen skolverksamhet som jag gör. Jag har i mina anställningskontrakt en klausul om att det är förbjudet att driva konkurrerande verksamhet men jag kan inte avgöra om det hon frågar om, kan anses som konkurrerande? Jag bedriver skolverksamhet och hon vill bygga och sälja en fastighet som skolverksamhet sedan ska bedrivas i... Vore oerhört tacksam för hjälp!
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!En konkurrensklausul ger dig rätten som arbetsgivare att reglera förbud mot konkurrerande verksamhet både under och efter att anställningen har upphört. Exakt vad en konkurrensklausul innebär eller vad den ska täcka finns inte reglerat explicit i lagen utan det är ni som parter som bestämmer det. En förutsättning är dock att klausulen faller under AvtL 38§, vilket innebär att klausulen ska vara skälig. Det betyder väldigt förenklat att klausulen inte får gå utöver vad som behövs för att skydda dina intressen. Se här https://lagen.nu/1915:218.Anledningen till att möjligheten för arbetsgivare att använda sig av förbud mot konkurrerande verksamhetsklausuler finns är för att skydda arbetsgivarna mot att en anställd, eller tidigare anställd, går till en konkurrent och delger företagshemligheter, eller startar upp en konkurrerande verksamhet och med hjälp av kunskapen hen har till sitt förfogande konkurrera ut sin tidigare arbetsplats. Utöver avtalslagen så spelar kollektivavtalet inom din bransch roll angående vad konkurrensklausulen innebär och hur pass långt den får gå, vilket kan fungera som en bra vägledning för dig. Viktigt att påpeka här är att om varken du eller din anställda är part i något kollektivavtal så har kollektivavtalet inte någon bindande effekt för någon av er utan kan endast i så fall användas som vägledare. Sammanfattningsvis är det alltså upp till er som parter, om du inte anser att det är en konkurrerande verksamhet att genomför den affären så faller det inom omfånget av er klausul om förbud mot konkurrerande verksamhet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Me vänlig hälsning,