Återbetalningsskyldighet vid uppsägning

2017-07-21 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej om man säger upp sig från sitt arbete är man skyldig till att återbetala en utbildning om det inte står något på avtalet?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I vissa fall kan arbetsgivaren ha rätt att få betalt för de utbildningskostnader som denne haft om arbetstagaren säger upp sig inom en viss bestämd tid. Det finns alltså ingen lag som hindrar en arbetsgivare från att kräva tillbaka utbildningskostnader från en anställd. Det finns dock ett krav på att avtalet vara skäligt annars kan det medföra att avtalet blir ogiltigt eller att beloppet som ska betalas tillbaka minskas genom en tillämpning av 36 § Avtalslagen. Men för att det ska vara möjligt för din arbetsgivare att kräva tillbaka utbildningskostnader som de har haft så förutsätter det att du och din arbetsgivare har ingått ett avtal om det. Viktigt att tänka på i ditt fall är att avtal även kan vara muntliga. Om jag har tolkat din fråga rätt, d.v.s. om du varken skrivit på något avtal som reglerar din återbetalningsskyldighet vid uppsägning eller accepterat något muntligt avtal gällande återbetalningsskyldighet så har din arbetsgivare inte någon rätt att kräva att du betalar tillbaka för din utbildning. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Jobb utan anställningsavtal

2017-05-06 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej har blivit erbjuden jobb, har pratat med killen och vi har kommit överens om när jag ska börja men vi har inte kommit överens om lön, arbetstid, arbetsplats, om han sedan har tagit ut kläder och liknande räknas detta som ett muntligt avtal gällande anställning och kan jag bli återbetalningsskyldig?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Du skriver att du inte har skrivit under något anställningsavtal. Trots detta så har du och din arbetsgivare ändå ingått en anställning eftersom ni har ingått ett muntligt avtal om anställning.Din arbetsgivare är skyldig att ge dig ett skriftligt anställningsbevis som anger de väsentliga villkoren för din anställning, som exempelvis anställningsform, anställningstid, lön, uppsägning m.m. Detta skriftliga papper har du rätt till senast en månad efter det att anställningen ingicks. (Se lagen (1982:80) om anställningsskydd 6 c §). Om du inte har någon dokumentation eller något bevis på att du jobbar hos honom, hur mycket du tjänar, hur mycket du jobbar och vilken uppsägningstid du har så har du inte några egentliga rättigheter.Muntliga anställningsavtal är giltiga, men du måste själv kunna bevisa att avtalet existerar. I praktiken kan det bli svårt att bevisa att du är anställd när du inte kan visa upp någon dokumentation. Skulle du få din lön utbetalad så skulle det dock vara ett exempel på något som kan bevisa att du har jobbat hos killen. Även eventuell annan kommunikation ni haft skriftligen, såsom när du ska börja eller att du fått jobbet kan användas som bevisning för att du är anställd hos honom.Återbetalningsskyldighet kan uppstå ifall du har orsakat en skada för din arbetsgivare. En skada för honom kan uppstå ifall du exempelvis utträder ur anställningen utan att ha beaktat någon uppsägningstid eller ifall du exempelvis inte lämnar tillbaka arbetskläderna. (Se lagen (1982:80) om anställningsskydd 38 §).Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Värvningsförbudsklausul för anställda hos byggfirma

2017-04-12 i Anställningsavtal
FRÅGA |Vi är en byggfirma som anställer underarbetate. Ett av dessa underarbetate har sin egna firma och har tagit över en av våran tidigare kund. Dessa underarbetate var och jobbade hos denna kund i Januari 2017. Vid avslutat arbete i Februari har nu dessa underarbetate tagit över denna kund från slutet av mars. Finns det ingen lag på att efter avslutat arbete så får man inte ta någons kunder förens 6 månader fram om inget har bestämts i enskilt avtal?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Lojalitetsplikten och dess effektEn anställd person har under sin anställningstid en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Detta innebär att den anställde inte får bedriva konkurrerande verksamhet vid sidan av jobbet, ta arbetsgivarens kunder eller företa liknande illojala handlingar gentemot arbetsgivaren.När lojalitetsplikten upphörLojalitetsplikten gäller under anställningens tid. När anställningsförhållandet upphört, befrias arbetstagaren från denna lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Av den anledningen finns så kallade konkurrensklausuler som kan skrivas in i anställningsavtal. En kategori av konkurrensklausul är värvningsförbudsklausul. Värvningsförbud avser sådana villkor i anställningsavtal som på ett eller annat sätt förhindrar den före detta anställda att värva kunder från sin tidigare arbetsgivare. Om de anställda skrivit på ett sådant avtal föreligger ett så kallat värvningsförbud.Enligt 38 § avtalslagen ska konkurrensavtal däremot vara skäliga för att kunna vara bindande för en arbetstagare. Byggfirmor uppfyller i allmänhet inte de skälighetskrav som Arbetsdomstolen (AD) ställer på arbetsgivare som vill använda sig av konkurrensklausuler, se AD:s vägledande dom 2009 nr 63 här. Kraven är att en arbetsgivare endast får åberopa underskrivna konkurrensklausuler om arbetsgivaren är beroende av självständig produkt- eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av det slaget skaffar sig eller därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande, vars avslöjande för konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt skada. Konkurrensklausuler får också endast användas för arbetstagare som under anställningen får kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande. Arbetarnas fria rörlighet och marknadens behov av denna är främsta anledningen till varför användningen av konkurrensklausuler är så pass begränsad som den är.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Möjligheter för arbetsgivaren att ändra arbetstagares lön

2017-03-19 i Anställningsavtal
FRÅGA |Om man i ett avtal har angett att minimilönen för den som fyllt 20 år är 21 000 kronor, kan chefen då komma överens med en om att man ska få en lägre lön än det som finns avtalat i kollektivavtalet? Om att man ska få typ 17 000 kr i stället? Och är i sådana fall avtalet giltigt mellan mig och min arbetsgivare? Och om det skulle vara ogiltigt, kan det få rättsliga konsekvenser för min chef?Och jag väntar även barn, och om jag väljer att ta ledigt när jag har fött mitt barn, kan min arbetsgivare då säga upp mig p.g.a. min barnledighet? Om chefen t.ex. har brist på personal, är det en giltig grund? Mycket fundersam och tacksam för svar!
Johanna Bergvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Stöd i lag eller avtal kan ge arbetsgivaren rätt att ensidigt ändra din lönDin arbetsgivare kan inte själv göra ändringar i det anställningsavtal ni har slutit med varandra. Det krävs att ni är överens för att en ändring ska få ske. Dock finns det en möjlighet för arbetsgivaren att ändra anställningsavtalet utan ditt samtycke, nämligen genom att lag eller avtal säger att arbetsgivaren får göra det. Kolla därför i ditt anställningsavtal för att se om arbetsgivaren tillåts ändra din lön ensidigt. (se gärna Arbetsdomstolens dom AD 1994 nr 122). Överenskommelse om lägre lön än i kollektivavtalet blir ogiltigOm avtalet inte tillåter arbetsgivaren att ändra din lön utan ditt samtycke så krävs det att ni kommer överens om ändringen, dvs att ni träffar ett nytt avtal om ändringen. Överenskommelsen får inte strida mot det kollektivavtal som gäller mellan er (kollektivavtalet gäller mellan er om du är ansluten till det fack som arbetsgivaren har kollektivavtal med eller om anställningsavtalet hänvisar till kollektivavtalet). Om det strider mot kollektivavtalet är ert nya avtal ogiltigt. Att sänka lönen så att den blir lägre än minimilönen i kollektivavtalet gör alltså att er överenskommelse blir ogiltig. Arbetsgivaren kan bli skyldig att betala ersättning för att ha brutit mot kollektivavtalet (se 54 § medbestämmandelagen). Nytt kollektivavtalArbetsgivaren skulle också kunna sluta ett nytt avtal med det fackförbund som du tillhör (om du är ansluten till facket). Uppsägning och erbjudande om ny anställningEn sista möjlighet för arbetsgivaren att sänka lönen är att säga upp dig och sedan erbjuda dig en ny anställning med nya anställningsvillkor. Detta kräver dock att det finns grund för att säga upp dig, dvs att du tex allvarligt misskött dig eller att det är arbetsbrist. Finns det ingen grund för uppsägning får arbetsgivaren inte göra på detta sätt. Dessutom skulle den nya lönen fortfarande strida mot kollektivavtalet som gäller mellan er. (se gärna AD 1993 nr 61)SammanfattningDet kommer alltså inte gå att komma överens om en lägre lön än vad kollektivavtalet anger som minimilön, eftersom avtalet då inte blir giltigt. Arbetsgivaren kommer inte heller att kunna sänka din lön genom att säga upp dig för att sedan anställa dig på nytt. Mammaledighet är inte grund för uppsägningUnder din mammaledighet kan du bli uppsagd om det finns grund för det. MEN du kan inte bli uppsagd bara för att du är mammaledig. Har arbetsgivaren brist på personal under din ledighet kan denne istället anställa en vikarie för att fylla ut din tjänst. Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Arbetstagarens lojalitetsskyldigheter efter en av arbetsgivaren betald utbildning

2017-06-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,Jag har fått en anställning på en mäklarfirma som har betalat min utbildning. Vi har inte skrivit några avtal eller liknande. Finns det något som säger att jag kommer bli återbetalnings skyldig till företaget om jag slutar eller byter firma?Är jag på något sätt bunden till det företaget?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga lagregler som reglerar den uppkomna situationen utan vid en rättslig bedömning tas istället hänsyn till uppkomna avtal, allmänna avtalsrättsliga principer och omständigheterna för det enskilda fallet.Du anger att inga skriftliga avtal föreligger. Om inga lagregler eller avtalsvillkor bestämmer vad som händer en arbetstagare som avslutar sin anställning efter betald utbildning, finns helt enkelt inga rättskällor som arbetsgivaren kan ange som grund för ett eventuellt anspråk gentemot dig. För att återbetalningsskyldighet ska föreligga krävs ju att skyldigheten grundar sig på något med rättsligt värde, såsom exempelvis ett anställningsavtal med tillägg för utbildningsklausul. Dessa utbildningsklausuler används just för att reglera sådana situationer som anges i din fråga. Om ett sådant villkor (utbildningsklausul eller liknande) inte finns skrivet på ett kontrakt blir det nästintill omöjligt för en arbetsgivare att visa på att du är återbetalningsskyldig för utbildningen om du väljer att avsluta din anställning. Förhållanden som kan visa på återbetalningsskyldighet är om det finns kommunikation mellan er där ni kommit överens om att du ska stanna en viss tid efter utbildningen eller annars bli återbetalningsskyldig för utbildningen om du lämnar företaget.En annan bundenhet du kan ha till arbetsgivaren är om ditt anställningsavtal är tidsbegränsat. Om det är ett tidsbegränsat anställningsavtal måste båda parterna fullfölja denna. En sådan anställning kan däremot sägas upp i förväg om din arbetsgivare begått grovt avtalsbrott. Vad ett grovt avtalsbrott är beror på anställningsavtalet (för att kunna avgöra de villkor arbetsgivaren brutit mot). Ett grovt avtalsbrott kan exempelvis vara utebliven lön.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Omfång för klausul om förbud mot konkurrerande verksamhet

2017-04-22 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag har ett bolag som startar upp och driver mindre privatskolor, dvs vi sköter hela processen från att hitta tomt till att hela skolbyggnaden är uppförd och en skola är igång. En av mina projektledare har nu frågat mig om hon skulle kunna köpa en fastighet (ej för privat bruk) tillsammans med sina bröder, som även de jobbar inom fastighetsbranschen och bygger skolbyggnader bla, men de driver ingen skolverksamhet som jag gör. Jag har i mina anställningskontrakt en klausul om att det är förbjudet att driva konkurrerande verksamhet men jag kan inte avgöra om det hon frågar om, kan anses som konkurrerande? Jag bedriver skolverksamhet och hon vill bygga och sälja en fastighet som skolverksamhet sedan ska bedrivas i... Vore oerhört tacksam för hjälp!
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!En konkurrensklausul ger dig rätten som arbetsgivare att reglera förbud mot konkurrerande verksamhet både under och efter att anställningen har upphört. Exakt vad en konkurrensklausul innebär eller vad den ska täcka finns inte reglerat explicit i lagen utan det är ni som parter som bestämmer det. En förutsättning är dock att klausulen faller under AvtL 38§, vilket innebär att klausulen ska vara skälig. Det betyder väldigt förenklat att klausulen inte får gå utöver vad som behövs för att skydda dina intressen. Se här https://lagen.nu/1915:218.Anledningen till att möjligheten för arbetsgivare att använda sig av förbud mot konkurrerande verksamhetsklausuler finns är för att skydda arbetsgivarna mot att en anställd, eller tidigare anställd, går till en konkurrent och delger företagshemligheter, eller startar upp en konkurrerande verksamhet och med hjälp av kunskapen hen har till sitt förfogande konkurrera ut sin tidigare arbetsplats. Utöver avtalslagen så spelar kollektivavtalet inom din bransch roll angående vad konkurrensklausulen innebär och hur pass långt den får gå, vilket kan fungera som en bra vägledning för dig. Viktigt att påpeka här är att om varken du eller din anställda är part i något kollektivavtal så har kollektivavtalet inte någon bindande effekt för någon av er utan kan endast i så fall användas som vägledare. Sammanfattningsvis är det alltså upp till er som parter, om du inte anser att det är en konkurrerande verksamhet att genomför den affären så faller det inom omfånget av er klausul om förbud mot konkurrerande verksamhet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Me vänlig hälsning,

Avtals verkan vid byte av chef

2017-03-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,Om jag har ett muntligt avtal med min chef gäller detta fortfarande om man byter chef? Min chef försöker hävda att avtalet är personligt och att tidigare chef inte är kvar, medans andra jag pratat med säger att avtalet slutits med min tidigare chef som då representerar arbetsgivaren. Jag har ett skriftligt intyg som är upprättat i efterhand, där min tidigare chef intygar det muntliga avtalet.
Anton Olenius |Hej! Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, men de kan vara svåra att bevisa. I detta fall har du dock ett intyg som borde styrka ert muntliga avtal. Om avtalet är ingått med din chef som representant för företaget, spelar chefsbytet ingen roll, eftersom det är företaget som blir bundet av avtalet, inte chefen personligen (som dock blir bunden i rollen som chef, då företaget är bundet). Det är gentemot företaget en arbetsgivare har sina skyldigheter och rättigheter, inte gentemot enskilda personer. Om det däremot rör sig om ett avtal som är kopplat till din chef personligen, och inte till företaget, är det inte bindande mot din nya chef. I det senare fallet skulle det t.ex. kunna röra sig om att ni hade ett avtal om att chefen skulle hämta kaffe till dig varje dag eller dyl., fall som helt enkelt inte har direkt koppling med din anställning. Då jag inte har någon exakt information om vad saken gäller kan jag tyvärr inte ge ett mer exakt svar, men sannolikt är även din nya chef bunden av avtalet. Är du medlem i ett fackförbund rekommenderar jag dig att kontakta dem för råd och hjälp i ärendet. Med vänlig hälsning,

Konkurrensbegränsande klausul i anställningsavtal

2017-03-13 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag har en visstidsanställning på ett mindre privat företag. Kontraktet löper mellan 2016-10-01 till 2017-05-31. I mitt kontrakt finns en klausul som säger att jag ej får bedriva konkurrerande verksamhet på de orter jag jobbat på företaget på ett års tid. Är detta rimligt när jag haft en visstidsanställning på mindre än ett år? Det begränsar mig oerhört mycket såklart. Tacksam för svar!Emily
Alexandra Teorell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I anställningsavtal gäller avtalsfrihet. Din arbetsgivare har rätt att sätta denna klausul och du som arbetstagare har godtagit den i samband med din anställning, om du inte uttryckligen meddelat att du inte godkänner villkoret. Klausulen skulle möjligtvis kunna jämkas enligt 36 § avtalslagen så som oskälig (på grund av den korta anställningen) men det finns en ganska långtgående tolerans när det kommer till konkurrensklausuler. Ett års begränsning är en rimlig tidsperiod för klausulen. Jag tror tyvärr inte du kan göra någonting åt detta nu, utan du bör ha sett över klausulen innan du skrev på avtalet i första hand. Vänligen,