Vad är en skälig konkurrensklausul och kan man giltigt frånträda en sådan?

2017-11-08 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej, Jag har tidigare varit VD på ett bolag där i mitt avtal ingick en konkurrensklausul mot ersättning under 24 månader. Jag var även delägare i bolaget där samma klausul fanns med men med utan ersättning.Nu har vi avlutat min anställning och företaget avskriver min klausul i mitt anställningsavtal men inte i mitt ägaravtal.Är det möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här har du som sagt skrivit på två stycken olika avtal med konkurrensklausuler. Ett i egenskap av VD och ett i egenskap som delägare i företaget. Som du redan vet så reglerar konkurrensklausuler huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor.

Nu har vi avlutat min anställning och företaget avskriver min klausul i mitt anställningsavtal men inte i mitt ägaravtal. Är det möjligt?

När det kommer till konkurrensklausuler så är de alltid en del av något annat avtal. I ditt fall antingen då i ett anställningsavtal eller delägaravtal. Här tillämpas allmänna avtalsrättsliga principer om anbud och accept. Du har ingått de båda avtalen genom att du har skrivit på de villkor som är angivna. Utgångspunkten när det kommer till avtal är att man inte ensidigt kan frånträda ett bindande avtal. För att man ska kunna ändra avtalsvillkor eller upphäva ett avtal så måste båda parter är överens om det. Avtal ska hållas. Undantaget från denna huvudregel är dock när man skrivit in avtalsvillkor som säger något annat. I detta fallet har företaget förbehållet sig rätten att ensidigt kunna frånträda avtalet genom en punkt i ert avtal som lyder: "Bolaget äger rätt att genom meddelande till X befria honom eller henne från skyldigheten att iakttaga konkurrensförbudet, varvid Bolagets ersättningsskyldighet enligt ovan upphör"

Eftersom att du har skrivit på avtalet så har du också accepterat dess villkor och bolaget har alltså haft rätt att avskriva det ovan nämnda konkurrensavtalet.

Hur är det då angående delägaravtalet där någon ersättning inte utgår?

Det skulle man kunna angripa med någon form av oskälighet. Jag kommer redogöra för gällande rätt och praxis angående konkurrensklausuler här nedan och dela upp det i olika delfrågor.

När blir en konkurrensklausul gällande?

När det kommer till konkurrensklausuler kan en arbetsgivare endast göra den gällande under förutsättning att arbetsgivaren velat ha kvar arbetstagaren i tjänsten. En konkurrensklausul bör därför inte kunna göras gällande om arbetsgivaren tidigare sagt upp arbetstagaren p.g.a. arbetsbristen. Något annat skulle märkbart på ett fullt orimligt sätt försämra den friställdes möjlighet att slå mynt av sina kunskaper på arbetsmarknaden.

Vad är syftet med en konkurrensklausul och när anses den vara skälig?

En konkurrensklausul har till syfte att skydda arbetsgivaren från att arbetstagaren under eller efter en anställnings upphörande skall missbruka den information och kunskap som han har fått om arbetsgivaren, dvs sitt "know how". Det kommer alltså ifråga hos arbetsgivare, som är beroende av självständig produkt eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar till sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifika kunnande. I ditt fall arbetade du som VD och därmed har företaget haft stor anledning till att skriva in en konkurrensklausul. Normalt brukar konkurrensklausuler godtas vilka syftar till att hindra att nyckelarbetare lämnar anställningen (tex AD 1994 nr 65, AD 1993 nr 9, och AD 1984 nr 20)

Konkurrensklausuler är tillåtna enligt allmän avtalsrättsliga principer enligt 38 § AvtL. Bestämmelsen stadgar att det är tillåtet att använda sig utav konkurrensklasuler så länge de inte är oskäliga. Det svåra är att kunna avgöra om en klausul anses som skälig eller inte. Skälighetsbedömningen har utarbetats ur Arbetsdomstolens praxis. Det finns en mängd rad rättsfall att ta ställning till för att se om en konkurrensklausul kan antas vara skälig. Men bedömningen utgår oftast ifrån vad arbetsgivaren kan sägas ha för syfte (eller funktion) med klausulen. Även om arbetsgivaren kan sägas ha ett betydande intresse av att skydda sig mot konkurrens kan klausulen underkännas om dess utformning är sådan att den går utöver vad som krävs för att tillgodose detta intresse (tex AD 1992 nr 99) Domstolen beaktar även sådana omständigheter som arbetstagarens lön, förtroendeställning i företaget och position (tex då VD). Samt de begränsningar i personens möjlighet att ta anställning eller bedriva näring som följer av klausulen, liksom bindningstiden. En annan viktigt faktor är om kompensation utgår under bindningstiden, vilket det inte gör här. Detta gäller särskilt om klausulen mer påtagligt begränsar dina försörjningsmöjligheter. Vidare får inte en konkurrensklausul sträcka sig längre än två år.

Skäligheten i ett aktieägaravtal?

Skäligheten av en konkurrensklausul, som intagits i aktieägaravtal, skall formellt sett ej bedömas enligt samma regler som den av likvärdiga klausuler inskrivna i anställningsavtal. I praktiken tillämpas emellertid snarlika kriterier då det i båda fall är skäligheten av ett avtalsvillkor som skall avgöras. Att bedömningarna kan utfalla olika beror främst på att partskonstellationen och övriga omständigheter avviker. Då skäligheten av en klausul i ett aktieägaravtal skall bedömas bör därför behovet av konkurrensbegränsningen vägas mot aktieägarens intresse av frihet.

I det specifika fallet föreligger uppenbarligen ett genuint skyddsbehov då du inte enbart ägt aktier, utan även innehaft positionen av verkställande direktör, varigenom du får antas ha kunnat tillgodogöra dig betydande mängder skyddsvärd information, som skulle kunna användas i en konkurrerande verksamhet. Därtill är tex mjukvaruföretag i regel mer beroende av att kunna behålla företagsspecifikt kunnande inom organisationen än andra verksamheter, vilket även det talar för en högt ställd tröskel. Av betydande vikt är vidare att avtalet slutits mellan någorlunda jämbördiga parter. Domstolar är överlag mindre benägna att jämka villkor i vad som kategoriseras som kommersiella förhållanden.

Mot en långtgående konkurrensbegränsning talar det faktum att du inte kommer erhålla någon som helst ersättning för det besvär klausulen innebär, att du vid ett brytande tvingas betala en väldigt hög summa pengar, samt att ditt engagemang i verksamheten varit förhållandevis kortvarigt. Exakt hur en bedömning i domstol skulle utfalla är naturligtvis svårt att förutse. Att under två års tid, utan att utfå ersättning, vara förhindrad från att bedriva konkurrerande verksamhet hade, om det rört sig om ett renodlat anställningsförhållande (dvs om du inte varit vd) och klausulen intagits i ett anställningsavtal, hade den troligen ansetts oskäligt.

Sammanfattningsvis

Största vikt kommer man att få lägga på att du inte erhåller någon form av kompensation överhuvudtaget och att det finns omständigheter som tyder på att du inte riktigt var medveten om dess effekter eftersom du redan hade skrivit på ett annat avtal som sa ungefär samma sak, men där du i det andra avtalet i alla fall fick ersättning. Man skulle kanske kunna argumentera för att båda avtalen bör betraktas som ett och samma, även om det är två, eftersom man avtalar om samma sak för samma fysiska person, och att i så fall även det avtalet som gäller delägarposten ska falla. Dock är problemet att avtalen är påskrivna vid olika tillfällen med ett ganska stor mellanrum (8 månader) och du har skrivit på de här avtalen och sett hur de har varit utformade. Jag tycker att du borde ta detta vidare till vår byrå som kan hjälpa med en djupare utredning.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (111)
2021-09-26 Vad krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande?
2021-09-04 Avtal ska hållas!
2021-08-26 Kan studenter ta patent på uppfinningar som utvecklas under skoltid?
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)

Alla besvarade frågor (95866)