Konkurrensklausul - oskälig?

2014-07-11 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej, Jag jobbar som fältsäljare hos ett företag som jobbar med mötesbokning per idag. I mitt kontrakt står det att jag inte får starta konkurrerande verksamhet inom 12 månader efter uppsägelse, då utgår ett genomsnittsbelopp på 3 månadslöner enligt klausulen. Så min fråga är om detta "stämmer" eller finns det möjlighet att komma ur detta?Vore tacksam för svar!Mvh/Alexander
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utgångspunkten i svensk rätt är avtalsfrihet och avtalsbundenhet. För att förhindra alltför oskäliga avtal och avtalsvillkor finns tvingande bestämmelser, bl.a. 36 § och 38 § avtalslagen (här). Utgångspunkten är att konkurrensklausuler är giltiga men att dessa kan jämkas eller sättas åt sidan med 38 § AvtL. Gränserna för vad som ska anses utgöra en skälig konkurrensklausul i anställningsavtal har påverkas av ett kollektivavtal som slöts mellan å ena sidan SAF (numera Svenskt Näringsliv) och på den andra sidan SIF, (numera Sveriges Ingenjörer). För att bedöma skäligheten av klausulen i ditt avtal kan ledning hämtas från arbetsdomstolens praxis. Arbetsdomstolen har i hög grad beaktat de principer som återfinns i ovannämnda överenskommelse. Tanken har varit att konkurrensklausuler som faller utanför det sakliga användningsområdet för överenskommelsen, eller i övrigt inte uppfyller de villkor eller syften som följer av denna, är att betrakta som oskäliga enligt 36 och 38 §§ AvtL.Vad gäller frågan om hur långt klausulerna får sträcka sig finns det inget generellt svar, utan en bedömning får göras i det enskilda fallet. Av arbetsdomstolens praxis framgår att en helhetsbedömning skall göras där man tittar på faktorer som konkurrensklausulens bindningstid, eventuellt vederlag, skyddsområdet (företagsspecifikt kunnande eller know-how) samt arbetstagares vidare försörjningsmöjligheter. Även position i företaget spelar roll. Domstolen är mer benägen att godta en konkurrensklausul hos en person som hade en hög position i företaget. Vänligen, 

Är konkurrensklausulen skälig?

2014-03-27 i Anställningsavtal
FRÅGA |Angående konkurrensklausul i aktieägaravtal.Juni 2012: Vår huvudägare erbjuder mig att köpa 0,5 % aktier i bolaget. Jag tackar till en början nej till delägarskap med motivering att aktieägaravtalets konkurrensklausul är tuff. Efter förhandlingar avtalar huvudägare och jag muntligt att jag skall få köpa aktier löpande, så att jag äger totalt 2 % inom 12 månader, mot att jag blir delägare. Jag signerar aktieägaravtalet och blir delägare.Aktieägaravtalet innehåller konkurrensklausul på 24 månader utan ersättning. Avtalsbrott innebär böter på upp till 500 000 SEK.Juni 2013: Jag äger fortfarande 0,5 % och det är dags att följa upp det muntliga avtalet för att utöka ägandet till 2 %. Vår huvudägare meddelar att han inte tänker fullfölja vårt muntliga avtal. Ovan nämnda avtalsbrott i kombination med mycket hög belastning under lång tid gör att jag känner mig slutkörd och behöver sjukskriva mig 3 månader för utmattning.Mars 2014: Jag jobbar heltid utan att trivas och känner att jag behöver lämna företaget för att säkerställa min hälsa. Jag behöver förstå konkurrensklausulen giltighet i detta fall, samt mina möjligheter att starta eget företag inom samma bransch?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Enligt Avtalslagen 38§ så är konkurrensklausuler inte giltiga om de ”sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt”, med andra ord så är konkurrensklausuler som utgångspunkt giltiga men kan jämkas eller helt åsidosättas om de är oskäliga.När man bedömer skäligheten av en konkurrensklausul så ska man göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter och väga bolagets intresse av att ha klausulen gentemot de begränsningar som klausulen innebär för arbetstagaren. I ditt fall vet jag inte vad du har haft för position i bolaget eller om du har tillgång till viktig know-how som bolaget har ett berättigat intresse av att skydda och jag vet inte heller hur omfattande konkurrensklausulen är. Att klausulen sträcker sig över så lång tid och att du inte ska få ut någon ersättning tyder på att den är oskälig men det är inte avgörande och eftersom jag inte har fler omständigheter så kan jag tyvärr inte göra en bra bedömning av klausulens giltighet och kan inte heller svara på om du har möjlighet starta eget företag inom branschen. Jag tycker därför att du borde ta kontakt med en jurist som kan göra en bättre helhetsbedömning och du är naturligtvis varmt välkommen att höra av dig till någon av våra samarbetspartners.Du kan läsa mer om konkurrensklausuler här http://lawline.se/answers/11784Avtalslagen hittar du https://lagen.nu/1915:218Med vänliga hälsningar

Skälighetsbedömningen av konkurrensklausul i anställningsavtal

2013-11-23 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående en formulering i ett anställningsavtal. Jag har för mig att ett avtal kan förklaras ogiltigt om villkoren är orimliga. Då kopian på avtalet är en bild så kan jag ej kopiera texten här, därav länken: http://tinypic.com/r/10x8t8m/5 Min fråga är alltså: Kan en arbetsgivare förhindra en tidigare anställd att ingå en ny anställning hos ett annat företag i samma bransch?
|Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline.Du har helt rätt. Konkurrensklausuler är visserligen giltiga som huvudregel enligt avtalslagen § 38, men av samma paragraf framgår även att de inte får sträcka sig längre än vad som kan anses skäligt, alltså att de inte får vara alltför långtgående, alltför orimliga. Det är inte helt klart hur den bedömningen ska göras. I praxis och i förarbetena har fokus lagts på en helhetsbedömning där främst dessa omständigheter beaktats: Är klausulen ensidigt upprättad, arbetstagarens positionen i företaget, lönen innan uppsägning och ersättning från företaget under tiden konkurrensklausulen har verkan, hur mycket "know-how" arbetstagaren kan tänkas sitta inne på och klausulens bindningstid. Generellt kan sägas att bindningstider längre än två år inte accepteras och ofta blir det bara problem när bindningstiden är längre än ett år. Åtta månader, som i ditt fall, är därför inte oskäligt i sig. Klausulen måste dock ha som syfte att faktiskt skydda företagets "know-how", inte bara att binda dig vid företaget. Om jag utgår från att du håller på med läxhjälp har du inte en ledande position i företaget, bedömningen kommer därför handla om i vilken utsträckning du har tillgång till företagets "know-how". Då det dyker upp allt fler läxhjälpsföretag blir det viktigt för dem att skydda sina kunskaper. Har företaget, och du, tillgång till kunskap som särskiljer företaget från andra, kan klausulen anses fylla en viktig funktion och därmed upprätthållas av rättsordningen. Det blir dock svårt för mig att sia om, det är oklart hur klausulen skulle bedömas. Planerar du att bryta mot den rekommenderar jag att du först söker vidare rådgivning.Hoppas att det ändå var till hjälp!

Muntliga anställningsvillkors giltighet

2012-12-15 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej Jag fick till slut ett erbjudande av företaget jag varit på intervju hos. Erbjudandet innehöll en ingångslön samt en högre lönenivå efter jag uppnått ett visst resultat. Fick ett Anställningsavtal hemskickat som jag också skrivit på. Ser i efterhand att avtalet INTE innehöll den högre lönenivån men innehöll samma krav på resultat men knutet till ingångslönen. Företaget är ett stort Tjänsteföretag med slipad chef. Kan jag hänvisa till vår muntliga avtal eller är det det senaste som kommer gälla?
Johan Corell |Hej och tack för din fråga! Det finns inga formkrav för att ett anställningsavtal ska vara giltigt. Det innebär att de kan uppkomma på flera sätt, till exempel genom muntliga överenskommelser eller parternas ageranden. Avtalslagen är då tillämplig lag (se https://lagen.nu/1915:218). Det framgår inte om du tackade ja till anställningen vid intervjun. Om du tackade ja så har ni slutit ett anställningsavtal vid det tillfället med det innehåll som ni då kom överens om. Det är dock vanligt vid muntliga förhandlingar att det upprättas ett skriftligt avtal som båda parter bekräftar. Det är då innehållet i skriftliga avtalet som i praktiken är avgörande. Vid en tvist om avtalets innehåll så kommer du behöva bevisa att ni har kommit överens om något annat än vad som står i det skriftliga avtalet, vilket talar till din nackdel. Om det finns ett tillämpligt kollektivavtal på arbetsplatsen så kan det finnas regleringar i kollektivavtalet som gör ditt anställningsavtals villkor är ogiltiga, det förutsätter då att även du är fackligt ansluten. Det behövs dock ytterligare information för att besvara frågan. Mitt råd till dig är att prata med din chef och påpeka att du uppfattade det som att ni kom överens om andra anställningsvillkor och att du vill upprätta ett nytt anställningsavtal. Du bör även undersöka om det finns ett tillämpligt kollektivavtal på arbetsplatsen som ger förmånligare anställningsvillkor och i sådana fall ansluta dig till facket för att kollektivavtalets villkor ska bli tvingande även på din anställning. Med vänliga hälsningar

Anställningsavtal genom konkludent handlande?

2014-06-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej, jag behöver verkligen hjälp med en sak och jag hoppas verkligen att ni kan hjälpa mig med detta. För ett tag sen så hoppade jag in och jobbade på ett sjukhus och satt som vak under natten mellan 3-4 april 2014, men har fortfarande inte fått någon ersättning. Jag har pratat med chefen på avdelningen men hon vill inte betala ut några pengar till mig för att jag inte står som anställd hos dem, men en av deras timvikarier ringde in mig en timme innan jag skulle vara där så jag hann aldrig fixa med några papper den kvällen. Hur ska jag gå till väga? Tänker inte jobba gratis för dem! Tack på förhand.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga formkrav som gäller för anställningsavtal. Två avtalsparter kan därför ingå ett anställningsavtal såväl skriftligt som muntligt, men även genom s.k. konkludent handlande. Ett grundläggande krav för alla typer av avtal är dock att avtalsparterna är behöriga att ingå avtal.I detta fall har timvikarien troligtvis ingen behörighet att låta dig inträda i hennes ställe för den aktuella tjänsten, vilket innebär att avtalet egentligen inte skulle vara giltigt och arbetsgivaren inte skulle ha någon skyldighet att ersätta dig för den aktuella perioden.Avtal kan dock som sagt ingås genom konkludent handlande. Du har börjat arbeta på arbetsplatsen och genomfört arbetsuppgifter som har varit till gagn för arbetsgivaren. Arbetsgivaren har förhållit sig passiv till detta och alltså betett sig som om det existerade ett giltigt avtal mellan er. Detta skulle kunna utgöra ett avtal som alltså har uppstått genom konkludent handlande.Jag kan naturligtvis inte säga hur en domstol skulle bedöma detta fall, men med hänsyn till den information du har gett så tror jag att du skulle ha goda chanser till att få ut din ersättning genom att hänvisa till det konkludenta avtal som har uppstått.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Oetisk omförhandling av anställningsavtal

2014-02-26 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej, Jag har fått ett jobberbjudande där jag ökar min grundlön x2 samt får en försäljningsbonus per månad + ytterligare förmåner så som bil, dator och mobil. Jag sitter idag på 3 månader uppsägningstid hos min nuvarande arbetsgivare där jag varit i 1 år och 1 månad. Vi har inget kollektivavtal. (kan också nämnas att jag inte fått någon ytterligare pålägg för att de satt 3 månader uppsägningstid istället för 1, vet inte om det påverkar). Imorgon har jag mitt årliga lönesamtal med dem. Min fråga är: Om jag under löneförhandlingen hos min nuvarande arbetsgivare lyckas förhandla ner uppsägningstiden och dagen efter säger upp mig. Är det då bindande så länge som det nya anställningsavtalet är signerat? Eller är det några andra juridiska aspekter jag behöver tänka på? Jag vet att det inte är etiskt helt korrekt mot företaget .. men börjar få slut på alternativ.. Tacksam för er hjälp i denna fråga.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!I Sverige gäller avtalsfrihet om det inte finns någon lag som inskränker detta. Avtalsfriheten gäller även i arbetslivet så länge inget kollektivavtal gäller och det inte strider mot lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstiden regleras i 11 § LAS, men då du inte arbetat mer än två år så har du ingen lagreglerad rätt till mer än 1 månads uppsägningstid. Rent avtalsmässigt så kan du alltså avtala om en kortare uppsägningstid i ditt anställningsavtal. Ett anställningsavtal har inga formkrav, så även om ni avtalar om uppsägningstiden muntligt eller om ni skriver ner det så börjar det gälla omedelbart.Det som kan sätta käppar i hjulet för dig är avtalslagens (AvtL) regler om ogiltighet. I 30 § AvtL så regleras svikligt förledande. Den regeln kan aktualiseras eftersom du undanhåller uppgifter som har betydelse för att avtalet ingås och du förleder då din arbetsgivare att ingå avtalet. Du har ett uppsåt att förleda, eftersom din arbetsgivare antagligen inte velat ingå avtalet om hen vetat om omständigheterna. Om man kan åberopa svek-paragrafen skulle det leda till ogiltighet och avtalet skulle alltså inte gälla.En annan paragraf i avtalslagen som hade kunnat bli aktuell är 36 §. Det är en generalklausul som i och för sig sällan tillämpas i praktiken. den tar bland annat sikte på omständigheterna vid avtalets tillkomst, som i detta fallet är ditt undanhållande av information, och innebär att avtalet antingen ogiltigförklaras eller jämkas. Om man använder den paragrafen skulle alltså din uppsägningstid kunna jämkas uppåt.För att sammanfatta skulle alltså ditt avtal kunna ogiltigförklaras om du genomför din plan, men det är på ett teoretiskt plan och inkluderar att din arbetsgivare ger sig in i en rättstvist med dig.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Muntlig utfästelse om anställning

2013-04-29 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag går en utbildning där praktik ingår. Jag fick praktik i receptionen på ett försäkringsbolag som endast tog emot mig om jag var intresserad av sommarjobb och ev jobb efteråt och självklart var jag det! Jag började en praktik på 2 v och fick lära mig receptionistens alla uppgifter. Senare skulle jag vara där i 4 v medan receptionisten var på semester. Jag trodde inte att jag skulle göra allt själv eftersom jag var praktikant men jag skötte det hela själv. Avdelningschefen var väldigt imponerad av mig att jag klarade allt själv och sa hela tiden att jag skulle få sommarjobb inom kundtjänsten och hon sökte febrilt efter uppgifter till mig som jag kunde ha hand om efter sommaren. Jag fick besked om att få sommarjobb v 24-33 och vi skulle snart pussla ihop mitt schema. Häromveckan sa hon att hon lämnat mina uppgifter till HR som skulle skicka hem papper som jag skulle skriva under. Men sen i dag kom hon och sa att det blir nog inget av det för företagen är under stora förändringar så det blir kanske inget för mig men jag skulle få någon sorts ersättning för att jag hade ju ändå fyllt en tjänst när jag var där och praktiserade där. Eftersom jag sitter i receptionen och tar emot besökare så visste jag att personer kom på anställningsintervjuer till kundtjänsten hela tiden. Får det gå till så här? Är det inte muntligt bindande? Ska tillägga att jag inte fått någon ersättning än och jag ska snart dit och praktisera i 2 v igen.
|Hej och tack för din fråga!Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt om anbudet omedelbart antas, vilket framgår av 3 § 2 st avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218#K1). Huvudregeln är att avtal ska hållas. Det svåra kan emellertid vara att bevisa att avtal slutits utan ett skriftligt anställningsavtal, om arbetsgivaren hävdar motsatsen. Om du har skriftliga bevis av något slag, mejl eller liknande, där det framgår vad ni kommit överens om kan du försöka vända dig till facket för att påkalla förhandling med arbetsgivaren. Angående ersättningen som arbetsgivaren lovat gäller samma sak som ovan. En rekommendation är att i framtiden alltid begära skriftliga avtal gällande löner, anställning och andra viktiga saker. Det gör det enklare att bevisa eventuella avtalsbrott och få igenom sina anspråk vid en tvist.Med vänliga hälsningar

Pressad att säga upp sig

2011-11-09 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo har pressats att skriva på sin egen uppsägning utan att han fått chansen att läsa eller förstå avtalet. Han har sedan upprepade gånger bett om att få en kopia av uppsägningen men det har han inte fått. Finns det någon lag som säger att man måste få ta del av uppsägningen för att den ska vara giltig?
Pernilla Skoglösa |Hej, Tack för din fråga! Bestämmelser om uppsägningar finns i LAS, som lagen om anställningsskydd brukar kallas. Du hittar den här: https://lagen.nu/1982:80 Säger arbetsgivaren upp en arbetstagare, så har arbetstagaren rätt att få ut ett skriftligt uppsägningsbesked, vilket framgår av 8-10§§ LAS. Om jag tolkar din fråga rätt har din sambo dock sagt upp sig själv, även om det inte var frivilligt, vilket komplicerar det hela. Överenskommelser kan ingås mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om att en anställning ska avslutas, men det är såklart inte okej att tvinga någon att säga upp sig. Då borde avtalslagen kunna användas, den hittar du här: https://lagen.nu/1915:218 Enligt 36§ Avtalslagen kan ett avtal ogiltigförklaras om det är oskäligt med hänsyn bland annat till omständigheterna vid avtalets tillkomst eller omständigheterna i övrigt. Är din sambo med i en fackförening föreslår jag att han kontaktar något ombud där för vidare hjälp. Mvh