Muntlig överenskommelse om kortare uppsägningstid

Hej, jag har tyvärr skrivit på ett anställningsavtal om en anställning jag inte längre vill ha. Jag har sedan ringt till arbetgivaren, berättat detta och givit dem valet att antingen gemensamt annullera avtalet alternativt att jag säger upp mig och påbörjar den tre månaders uppsägningstiden. Vi kommer överrens om att det är poänglöst att påbörja anställningen. Problemet är att jag sedan mejlar för att få detta skriftligt konfirmerat och sedan slutar de svara på mejl och telefon. Vad finns det för möjligheter och hur skall jag se på statusen på våra avtal. Ingen av oss kan "bevisa" det muntliga avtalet men de har mina mejl där jag ber dem konfirmera överenskommelsen. Det finns självklart en bakgrund till detta men är fullt medveten om att mitt agerande när jag först skrivet på ett avtal och sedan försöker ta mig ur det är litet moraliskt tvivelaktigt.

Lawline svarar

Hej! I lagen om anställningsskydd (LAS) finns det flertalet paragrafer som reglerar uppsägning från arbetsgivarens sida men inga som reglerar uppsägning från arbetstagarens sida. Detta innebär att det inte finns några formkrav hur en uppsägning ska gå till för en arbetstagare. Tyvärr kan detta innebära att det ibland uppkommer en del oklara situationer vilket har lett till att arbetsdomstolen (AD) har en del praxis på området. AD har i ett par avgöranden slagit fast att arbetsgivaren har en ganska långtgående klargörandeplikt och att denne aktivt ska försöka undanröja oklarheter angående anställningens varaktighet. Men för att en sådan skyldighet ska föreligga krävs det att arbetsgivaren uppfattat att arbetstagaren ser sig själv som uppsagd, vilket i ditt fall dina mail till arbetsgivaren kan ses som ett bevis på. Att tänka på är att det i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtalet kan finnas regler om att uppsägningar från arbetstagare ska vara skriftlig. Sådana regler brukar dock ses som ordningsföreskrifter som syftar till att skapa klarhet. Ordningsföreskrifter innebär inte att en uppsägning bli ogiltig utan en arbetsgivare får ändå som huvudregel räkna med att även ett muntligt besked om uppsägning blir giltigt. Det finns heller inget som hindrar att ni kommer överens om en kortare uppsägningstid än den som stadgas i anställningsavtalet. Vid muntliga avtal måste man först reda ut vad som har sagts vilket innebär att det är du som måste bevisa att din arbetsgivare gjort denna muntliga utfästelse. I svensk praxis har det emellertid utvecklats en regel som bygger på en kombination av 6 § andra stycket och 9 § avtalslagen. När ett anbud framkallats av mottagaren, särskilt om det föreligger en inledande uppgörelse, och mottagaren inte bara måste inse att han framkallat anbudet utan också måste inse att anbudsgivaren utgår från att anbudet blivit godtaget, kan det åligga mottagaren att inom skälig tid klargöra misstaget för att inte bli bunden av avtalet. Denna regel har dock använts med stor försiktighet och passivitet leder endast undantagsvis till avtalsbundenhet. Avtalslagen hittar du här: https://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar Martin Svensson
Martin SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000