Kan man backa från ett muntligt avtal?

2020-03-30 i Avtal
FRÅGA |Om en kattuppfödare endast har muntligt avtal med en köpare, kan uppfödaren backa . Inget avtal skrivet.
Daniel Sandström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att avtal gäller även om de är muntliga. För att ett avtal ska gälla krävs anbud och accept. Har så skett är avtalet bindande enligt 1 § Avtalslagen. Detta innebär att uppfödaren inte ensidigt kan backa ur affären. Det kan däremot vara svårt att bevisa ett muntligt avtal i en eventuell tvist. Mitt råd till en säljare i denna situation skulle vara att tala med uppfödaren och påtala att avtalet är bindande, och att det innebär ett avtalsbrott att backa ur affären. Däremot så är det antagligen inte värt att ta ett sådant här fall till domstol eftersom det ekonomiska värdet av en eventuell ersättning inte motiverar den ekonomiska- och tidsmässiga kostnaden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Brytande av bodelningsavtal ger rätt till hävning

2020-03-29 i Avtal
FRÅGA |jag ligger i skilsmässa som träder i kraft ca d 30/4-20. Vi har ett bodelningsavtal som säger;Att jag är Ensam betalningsanvarig för bolånet fr o m d 1/5-20 och jag står som ensam ägare 1/1 på lagfarten och att maken avsäger sig allt gällande huset och köpesumma vid en ev försäljning.Nu hotar han mig med att är han inte avskriven från bolånen, så kommer han tvinga mig till en försäljning. För enligt honom så gäller inte avtalet om han inte blir avskriven från bolånen. Jag har mitt företag i villan, så jag kan inte sälja.Avtalet är skrivet av en Advokatbyrå.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Avtalslagen (AvtL) och Samäganderättslagen (SamägL).Väsentligt avtalsbrott ger rätt till hävningMed tanke på att maken har avsagt sig rätten till huset om det är så att hela bolånet skrivs över på dig har han rätt i att avtalet inte gäller om du inte uppfyller din del av avtalet. Genom bodelningsavtalet är ni båda bundna att följa det som är skrivet, vilket innebär att du måste ta över hela bolånet från och med den första maj. Gör du inte det håller du inte din del av avtalet, vilket även är kallat för avtalsbrott. För att man ska ha rätt att häva avtalet krävs det att avtalsbrottet är att räkna som väsentligt. En riktlinje man kan använda sig av för att avgöra om avtalsbrottet är väsentligt eller inte är om avtalet hade ingåtts även om maken visste att du inte skulle ta över bolånen. Min bedömning är att denna del av avtalet var avgörande för att bodelningsavtalet skulle komma till stånd, vilket innebär att avtalsbrottet att inte ta över bolånet är väsentligt och ger maken rätt att häva avtalet. Detta innebär att han då inte längre är förpliktad att avsäga sig rätten till huset, 1 § AvtL. Rätt till tvångsförsäljningJag förutsätter att ni äger huset tillsammans genom så kallat samägande. Detta ger maken rätt att genomföra en tvångsförsäljning av huset om han vill det, 6 § SamägL. I vissa undantagsfall kan du som delägare dock få rätt till anstånd om det föreligger synnerliga skäl. Huruvida det skulle föreligga i detta fall är dock tveksamt. Avslutning och rådSammanfattningsvis som svar på din fråga är att om du bryter mot avtalet, genom att inte ta över bolånen så som är sagt, har maken rätt att häva avtalet och kan då begära att fastigheten läggs ut på offentlig auktion. Mitt råd till dig för att undvika detta är därmed att ta över bolånen så som ni har avtalat. Är det så att du behöver lite extra tid på dig för att göra detta kanske du möjligen kan tala med maken och be om det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!Vänligen

Giltighet av muntligt avtal avseende vem som är ägare till en hund

2020-03-26 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag och mitt ex bråkar om en hund.Han gav henne till mig muntligen i början av vårt förhållande.När det sedan tog slut kom vi överens muntligen om att han skulle ge henne till mig, han hade inte fyllt i ägarbytet till SKK när han köpte henne, så det har jag fyllt i och skickat in i mitt namn eftersom vi var överens. Han har inget köpeavtal mellan kenneln och honom då han skulle ta henne på prov och sen kom dom överens om att han skulle behålla henne. Jag skrev även i mina uppgifter i hennes pass. Nu har han ångrat sig och vill ha tillbaka hunden. Men inte har väl han någon rätt att ta tillbaka henne?Mvh
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga går att besvara med allmänna avtalsrättsliga principer. En sådan princip är att ett ingånget avtal ska hållas, oavsett om avtalet är skriftligt eller muntligt. Eftersom ditt ex vid mer än ett tillfälle sagt att han "givit" hunden till dig har ni muntligen avtalat om att du är ägare till hunden. Att du även är registrerad ägare hos SKK talar ännu starkare för detta. Enligt min mening har därmed ditt ex inte någon rätt att ta tillbaka hunden.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur bokar man tid med Lawlines jurister?

2020-03-25 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga och behöver hjälp av jurister som kan sitt jobb inom migration osv jag kommer från ett land utanför EU och är gift med svensk medborgare i 2012 .jobbade och startade egen företag . I början har jag fått 2 års uppehållstillstånd och på personbeviset står det att jag har uppehållsrätt vid invandring. Men jag bestämt att skilja mig . Så frågan är vad som händer om vi skiljer oss? får jag ansöka om permanent uppehållskort ?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning. För att en av våra jurister ska kunna hjälpa dig bokar du in ett möte här.Lycka till!Vänligen,

Är en kopia av ett kontrakt lika juridiskt bindande som ett original?

2020-03-30 i Avtal
FRÅGA |Är en kopia av ett kontrakt lika juridiskt bindande som ett original?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga regleras främst i Avtalslagen (AvtL).Det spelar i huvudsak ingen roll vilket form ett avtal har, enligt svensk rätt är ett avtal bindande oavsett form, även muntliga avtal är juridiskt bindande. Det är således ingen skillnad juridiskt på om det är en kopia på ett kontrakt eller originalet.Däremot kan det ha en viss påverkan vid en eventuell tvist mellan parterna. För om ena parten förnekar att ett avtal finns och den andra parten hävdar motsatsen, så är det parten som hävdar att avtal existerar som har bevisbördan. I sådana fall är det en fördel ur bevissynpunkt att ha originalkontraktet framför en kopia.SammanfattningEn kopia av ett kontrakt är lika juridiskt bindande som originalet. Dock kan det vid en eventuell tvist vara fördel att inneha originalet ur bevissynpunkt.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Jag har två skriftliga rättshandlingar och ett muntligt avtal – vilket gäller?

2020-03-29 i Avtal
FRÅGA |Hej vad gäller? Har ett gåvobrev och testamente på ett hus och lösöre skriftligt. Men har även påstått muntligt avtal om samma sak.vilket gäller
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterSåhär tolkar jag det som du har skrivit:- Du har fått en rättighet till ett hus och till lösöre.- Din rättighet till huset och lösöret finns dokumenterad i ett gåvobrev samt i ett testamente.- Din rättighet vilar även på ett muntligt avtal. Mot bakgrund av detta så undrar du om det är de skriftliga dokumenten eller det muntliga avtalet som bevisar din rättighet till huset och lösöret.Jag kommer att hänvisa till jordabalken (JB) och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.Då jag hade behövt mer information för att kunna ge ett mer precist svar kan jag bara svara i generella ordalag på din fråga. Förhoppningsvis är svaret till din hjälp ändå.Du kan utgå från att gåvobrevet och testamentet bevisar din rättighetDet muntliga avtalet som du har ingått är precis lika giltigt som en skriftlig rättshandling. Det är dock mycket lättare att bevisa att en rättighet existerar om den finns nedskriven.Därför kan du utgå från att det är gåvobrevet och testamentet som bevisar din rättighet, eftersom de dokumenterar rättigheten i skrift. En förutsättning för deras värde som bevis är dock att de är giltiga som rättshandlingar. Med detta menar jag att de kan behöva uppfylla vissa formkrav för att vara giltiga.Formkrav för gåvobrevet om gåvan är en fastighetGåvobrevet behöver uppfylla formkrav om det rör rättigheten till huset som du nämner, och den rätten i sin tur berör hela fastigheten som huset står på. Formkraven innebär följande:- Gåvobrevet ska vara skriftligt.- Fastighetens beteckning ska anges.- Det ska innehålla en överlåtelseförklaring av givaren, det vill säga en formulering som gör att det framgår att fastigheten ges bort i gåva.- Givaren och gåvotagaren, alltså du, ska ha skrivit under handlingen. Gåvobrevet är ogiltigt om de här villkoren inte är uppfyllda (4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § första stycket JB).Observera att formkraven inte gäller om gåvan bara rör huset och det står på mark som ägs av någon annan.Formkrav för testamentetNär det kommer till testamentet behöver det uppfylla lagens formkrav för att vara giltigt. Formkraven innebär följande (10 kap. 1 § ÄB):- Testamentet ska vara skriftligt.- Personen som upprättar testamentet ska ha skrivit under det.- Två vittnen ska samtidigt ha varit närvarande när personen skrev under det eller när hen förklarade för dem att det är hens underskrift på testamentet.- De två vittnena ska ha också ha skrivit under det. Vittnena behöver ha varit över 15 år vid tidpunkten och ha saknat sådana psykiska besvär som gjorde att de inte förstod vad bevittnandet innebar. Vittnena får inte heller ha varit närstående till personen som upprättade testamentet eller till den eller de personer som testamentet riktar sig till. Den eller de personer som testamentet riktar sig till får slutligen inte heller ha varit vittnen (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB). Med andra ord får du inte ha bevittnat testamentet om det riktar sig till dig. Dina närstående får inte heller ha varit vittnen.SammanfattningDu kan räkna med att det är gåvobrevet och testamentet som bevisar din rättighet till huset och lösöret, eftersom de dokumenterar rättigheten i skrift. Det muntliga avtalet är lika giltigt som de skriftliga rättshandlingarna, men dess muntliga form gör det svårare att falla tillbaka på som bevis för rättigheten.Tänk på att gåvobrevet måste uppfylla vissa formkrav om det rör rättigheten till huset och gåvan i sin tur består av hela fastigheten som huset står på. Testamentet behöver också uppfylla lagens formkrav för att anses giltigt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Rätt att ångra ingånget avtal om försäljning av hund?

2020-03-26 i Avtal
FRÅGA |Hej jag undrar det är så att jag hade sålt min valp och efter några timmar ångrade jag mig pratat med den köpare men hon vill inte sälja tillbaka den fast jag står som ägare i nu läge?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Det går att besvara din fråga med hjälp av allmänna avtalsrättsliga principer. En sådan princip är att ingångna avtal ska hållas. Har du och köparen bestämt att denne ska köpa hunden av dig har ni ingått ett avtal som ska hållas, oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Det är inte möjligt för dig att ångra dig om ni inte specifikt har avtalat om att du ska ha rätt att till det. Att köparen ännu inte står som registrerad ägare av hunden spelar i detta fall ingen roll. Du kan sammanfattningsvis inte kräva att köparen säljer tillbaka valpen till dig.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Boka tid med Lawlines jurister

2020-03-23 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag vill överklaga ett beslut och vill ha hjälp av er jurister.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning! Behöver du hjälp med att överklaga ett beslut bokar tid med vår juristbyrå här. Vänligen,