Får ett företag neka mig att köpa en tjänst?

2021-05-28 i Avtal
FRÅGA |Hej jag bokade en tjänst från happyday.se Ett vapen skytte paket, de gjorde en bakgrundsbild på mig och har har ett sexual brott och ett snatteri. De sa till mig att enligt deras policy är det nolltolerans mot sånt för säkerheten osv. Jag tycker det låter mera som personliga åsikter och diskriminering. Har bett dem skicka mig deras policy där det står att de har nolltolerans mot dessa typ av brott i sammanhang med säkerhet osv. Har inte fått någon från dem.Kan jag stämma eller få skadestånd för att de nekar mig och diskriminerar mig på detta viset?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är lite oklart om de gjort en bakgrundskontroll av dig genom belastningsregistret eller på något annat sätt men jag utgår ifrån det vid besvarandet av frågan. Ett köp mellan dig och företaget är ett civilrättsligt avtal. Det innebär att när du lägger en begäran att köpa deras tjänst eller vara så gör du det utefter de villkor som företaget satt upp för hur de vill sälja varan eller tjänsten. En snabb kontroll av deras allmänna villkor säger att de förbehåller sig rätten att neka ett köp (se allmänna villkor under punkten 13). På vilka grunder är upp till de själva. Det råder avtalsfrihet så om de vill sätta upp en drös med villkor för ett köp så får de göra det, du måste inte gå med på dem utan kan i så fall välja att köpa tjänsten från någon annan. Angående diskriminering är det lite oklart av din fråga vad som skulle vara diskriminerande. Enligt diskrimineringslagen så är grunderna för diskriminering kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (se 1 § DL). Att du är dömd för brott och att ett företag inte mot betalning tillåter hantering av deras vapen på grund av det faller alltså inte in under diskrimineringsgrunderna. Såvitt jag kan se så finns det ingen grund för något skadestånd eller att de ska ha diskriminerat dig enligt det sätt som diskrimineringslagen föreskriver. Hoppas du fått svar på din fråga och hoppas att du hittar ett annat företag som kan hjälpa dig med din upplevelse i stället!

Tjänsteavtal mellan näringsidkare

2021-05-27 i Avtal
FRÅGA |Sen 2 år är bilen i verkstad. Vi hade bestämt oss för att byta motor. Verkstan bytas motor men bilen fungerar inte. Nu har verkstan föreslagit ägerbyte så att vi inte behöver betala för reservdelarnas kostnad... Även om bilen fortfarande inte fungerar.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen konsumenttjänstlagen (KtjL) och allmänna avtalsrättsliga principer.Utredning I KtjL finns tvingande lagregler om tjänsteavtal mellan konsumenter och näringsidkare som syftar till att erbjuda konsumenterna visst skydd. Enligt 1-1 a §§ KtjL tillämpas lagen sålunda inte på fysiska personer som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Med näringsverksamhet brukar man avse verksamhet av ekonomisk natur som kan betecknas som yrkesmässig. Lagen uppställer inte något krav på att tjänsten utförs i den huvudsakliga verksamheten för att den ska anses ha samband med näringsverksamheten. Exempelvis fastställs i 4 och 6 §§ KtjL krav på att näringsidkare ska utföra tjänster som konsumenter beställer fackmässigt och i enlighet med konsumentens intressen samt att näringsidkare ska avråda konsumenter från att anlita näringsidkaren för en viss tjänst om den inte med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Det finns även mer specifika regler om hur fel i tjänsten ska hanteras (9-23 §§ KtjL) och hur näringsidkarens dröjsmål ska hanteras (24-30 §§ KtjL). Som utgångspunkt, med undantag för exempelvis ovan berörda konsumentskyddsregler, gäller i svensk rätt avtalsfrihet. Detta innebär att parter är fria att ingå och utforma avtal efter eget bevåg; parternas avsikter med avtalet är därmed av stor betydelse. När ett avtal är oklart formulerat eller inte överhuvudtaget tar upp en relevant fråga behöver avtalet tolkas för att fylla ut det som saknas. Vid avtalstolkning används en stor mängd olika principer, men en av de främsta bygger på just tanken om att parternas avsikter ska vara styrande. I ett fall där en relevant fråga inte reglerats i ett avtal kommer man därför försöka ta reda på vad parterna kan tänkas ha velat ska gälla, exempelvis baserat på avtalets utformning i övrigt, parternas inbördes förhållande, och så vidare. Enligt min uppfattning är sannolikt inte KtjL tillämplig i ditt fall. Detta beror på att ni av vår korrespondens att döma använt fordonet ifråga i er näringsverksamhet i förhållandevis hög grad. Om så skulle vara fallet omfattas ni alltså inte av reglerna i KtjL. Det är dock värt att notera att KtjL ibland, med höjd för konsumentskyddssyftet, används som vägledning i oklara fall som i och för sig inte omfattas av lagens tillämpningsområde. I övrigt gäller dock såsom ovan berörts avtalsfrihet och, i den mån oklarheter föreligger, avtalstolkning. Eftersom ni saknar ett skriftligt avtal om tjänsten som verkstaden skulle utföra finns sannolikt väldigt lite vägledning att hämta från ert avtal. På grund av dessa förhållanden framstår det som osannolikt att ni kan hävda att verkstaden begått någon form av avtalsbrott eller ens kan anses vara försenade. Detta är dock i hög grad beroende av de närmare omständigheterna i ert fall. HandlingsplanMin rekommendation till er är att överväga vilken betydelse fordonet ifråga har för ett, vad det skulle kosta att ersätta det och om de insatser verkstaden gjort och lägger till grund för sitt ersättningsanspråk kan anses skäliga. Om verkstadens åtgärder framstår som uppenbart orimliga bör ni överväga att bestrida deras ersättningsanspråk. Om så inte är fallet bör ni dock, beroende på de närmare ekonomiska omständigheterna, överväga att godta verkstadens erbjudande om att låta dem ta över fordonet och därefter införskaffa ett nytt fordon vid behov. För att få en mycket grov uppfattning om vad som kan anses vara skäliga dröjsmål och dylikt kan ni, med försiktighet, läsa KtjL:s bestämmelser.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Med vänlig hälsning

Vad händer med fullmakten om en av fullmaktshavarna inte kan fullgöra sitt uppdrag?

2021-05-24 i Avtal
FRÅGA |HejFråga om fullmakt: det är skrivet att jag och min syster "gemensamt och i samförstånd förvalta och företräda..." i vår mammas framtidsfullmakt. Vad händer om någon av oss systrar blir svårt sjuk eller dör och alltså inte kan ta beslut för vår mamma? Gäller då framtidsfullmakten för den av oss systrar som finns kvar?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med framtidsfullmakten om du eller din syster blir beslutsoförmögen.Om du eller din syster på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka era intressen ska rätten besluta om en god man, för den av er det drabbar. Detta beslut får inte fattas utan samtycke av den person som godmanskap ska anordnas för om inte dennes tillstånd hindrar det (11 kap 4 § FB). Om du eller din syster skulle bli helt ur stånd att råda över er själva och er egendom förordnas istället en förvaltare (11 kap 7 § FB). Vad gäller fullmakten kan den återkallas. Det görs vanligen genom att informera personen som man angivit som fullmaktshavare att fullmakten inte gäller längre. Om du eller din syster inte anses kunna sköta uppdraget på önskvärt sätt bör den andra av er förstöra handlingen och eventuellt upprätta en ny. Ni bör också kunna reglera i den befintliga fullmakten att endast en av er ska förbli fullmaktshavare, i händelse av att den andra drabbas av beslutsoförmåga. Man har ofta en stor självbestämmanderätt gällande utformningen av fullmakter så för att slippa reglera tänkbara situationer i framtiden kan det vara en god idé att komma överens om vad som ska gälla redan nu (lagen om framtidsfullmakter).Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Vad gäller när det inte finns ett slutdatum på ett avtal?

2021-05-21 i Avtal
FRÅGA |Vi har delad vårdnad gällande våran 13 år son. Vi skrev ett avtal oss imellan gällande hans vistelse och transport. Detta gjorde vi sensommar 2014. Har nu kollat och det finns inget slutdatum på avtalen. Vad gäller då?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni inte har skrivit ett slutdatum på ert avtal så gäller det tillsvidare. Om ni vill ändra det som står i avtalet behöver ni skriva ett nytt avtal. Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

När får jag svar på min fråga?

2021-05-27 i Avtal
FRÅGA |Hur vet jag om jag får ett svar på min fråga dtälld till er Är tanken att jag varje dag ska söka här efter svaret, kommer meddelande på min mejl om att svar finns på min fråga här eller hur gör jag?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har angett din mail när du skickade in frågan, så ska du få ett mail när din fråga är besvarad. Lawline förbehåller sig rätten att inte besvara alla inkommande frågor. Har vi inte möjlighet att besvara din fråga meddelar vi dig detta via e-post.Vi får in väldigt många frågor dagligen och kan inte garantera svar på alla. För att få ett svar inom kort tid rekommenderar jag dig att ringa oss för gratis telefonrådgivning. Telefonnumret är: 08-533 300 04 och våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Om du vill ha ett skriftligt svar inom 24 timmar, eller för ett lägre pris, inom 3 dagar så kan du vända dig till vår expressrådgivning, ställ din fråga här. Du kan givetvis även ställa din fråga här igen så ska vi hjälpa dig så fort som möjligt!Lycka till.

En butik kan vägra att ta emot kontanter

2021-05-25 i Avtal
FRÅGA |Kan en butik som tar emot kontanter (ica) neka en kille på 8 år att köpa ett presentkort på 200kr kontant. Det gällde ett presentkort till PlayStation, på baksidan av det kortet står det att man enkelt kan fylla på sin network plånbok utan att man behöver ett betalkort.
Sophie Amalie Böje |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan butiken neka en person att betala med kontanter? Som huvudregel gäller att man ska kunna betala med kontanter överallt då de är vad som kallas lagliga medel (framgår av riksbankslagen). Undantag finns dock då affärer och restauranger kan avtala bort detta. Vi har i Sverige en grundläggande princip kring ingående av avtal som kallas avtalsfrihet, vilken innebär att man som avtalspart har rätt att fritt avtala om villkor, som exempelvis pris, betalningssätt och liknande. Affärer och butiker kan därför välja hur de vill ta emot betalning. De kan exempelvis neka kontanter helt, de kan neka 500-lappar eller vägra ta emot mynt.När det kommer till möjligheten att neka en kund från att köpa något så finns det dock undantag. Observera att dessa undantag enligt min bedömning inte är aktuella i ditt fall men de kan vara värda att nämna ändå.Ett första undantag är då ett företag har kontraheringsplikt, vilket helt enkelt innebär att de inte får neka en kund deras produkter/tjänster. Denna plikt åligger främst bolag som fyller en större samhällelig funktion så som försäkringsgivare och sjukvården, eller i vissa fall företag med väldigt stora marknadsandelar. Ett andra undantag är att man inte får neka någon på grund av vad som kan anses utgöra en diskrimineringsgrund (se diskrimineringslagen). För att det skall vara fråga om diskriminering krävs att det föreligger ett samband mellan diskrimineringsgrunden och den missgynnande behandlingen, dvs. att inte få köpa något i det här fallet. Inget i din fråga tyder dock på att det skulle vara fråga om diskriminering, varför jag inte kommer redogöra för det närmare.SammanfattningButiken har rätt att välja bort kontanter - och en person har därmed ingen rätt att påtvinga dem att använda kontanter som betalningsmetod.Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avtal om gratis hyresmånad

2021-05-24 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag hade blivit lovad gratis hyra i juli av hyresvärden. sedan sa jag upp lägenheten i april och har 3 månaders uppsägningstid. Sedan frågade jag hyresvärden om jag fick hitta en ny som kunde flytta in innan augusti, då svarade hon med ett brev att hon accepterat uppsägningen och att det gick bra att hitta en ny om hon godkände den personen. Hon skrev också "observera att den hyresfria månaden, juli, vi kommit överens om gäller för dig och inte för eventuell ny hyresgäst". Efter detta lämnade hon ett annat brev som hon ville att jag skulle skriva på där det stod att sista hyran erläggs för juli månad, jag svarade med att hon får ändra till juni eftersom att juli skulle vara gratis. Sedan svarade hon att hyresfria månaden var för att jag skulle bo i lägenheten även efter sommaren vilket jag inte ska nu, men kan hon verkligen ta tillbaka det nu? Har det ju på papper att den hyresfria månaden gäller för mig och detta även efter hon visste att jag skulle flytta ut? Undrar även om det är värt att gå till hyresnämnden med detta om det inte löser sig? och vad skulle kunna hända om jag bara inte betalar hyran för juli? Snälla snälla snälla hjälp!<3
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal kommer till stånd genom att en part kommer med ett anbud som en motpart antar genom en accept, 1 § Avtalslagen. Huvudregeln är att avtal ska hållas. I ditt fall beror det alltså på vad ni har avtalat om. Utan att veta närmare omständigheter är det svårt att ge ett korrekt svar men utifrån omständigheterna verkar det som att juli månad ska vara gratis då ni har avtalat om det. Om tvisten mellan dig och din hyresvärd inte löser sig kan frågan tas upp i hyresnämnden. Det jag kan rekommendera dig att göra är att skicka in en ansökan till hyresnämnden. Hyresnämnden prövar hyres och boendefrågor men försöker även få er att förhandla och komma överens. Det är gratis att ta upp sitt mål i hyresnämnden men du kan behöva betala för dina kostnader som uppstår i samband med tvisten.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur återkallar man en skriftlig fullmakt?

2021-05-20 i Avtal
FRÅGA |Hej Jag har skrivit en vårdnadsfullmakt om barnen till min exman för att underlätta blanketter etc papper från tex skola där båda vårdnadshavarens underskrift krävs. Vårdnadsfullmakten har en giltighetstid på ett år Jag skrev denna fullmakt då jag har vart tvungen att resa en längre period. Och har inte själv kunnat närvara och skriva under. Det har kommit till min kännerdom att det finns oro kring barnens situation både hemma och i skolan och jag är rädd att denna fullmakt kommer att användas på ett sätt som kommer skada barnen. Eventuellt att barnen tas utomlands utan min kännerdom. Hur kan jag gå till väga för att annullera denna fullmakt ?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna för fullmakter hittas i avtalslagen (AvtL).En skriftlig fullmakt återkallas genom att du som fullmaktsgivare tar tillbaka handlingen eller låter den förstöras. Den som du har gett fullmakten till är skyldig att lämna tillbaka den om du begär det (16 § AvtL). När en skriftlig fullmakt inte går att få tillbaks, till exempel om fullmakten har tappats bort eller av annan anledning inte kan återfås, kan man ansöka till tingsrätten i sin stad om att fullmakten ska förklaras kraftlös. Om ansökan blir beviljad ska du som fullmaktsgivare sätta in en annons i tidningen för att återkallelsen ska göras offentlig (17 § AvtL). Det bör även nämnas att om du förklarat för fullmäktigen att du inte längre vill att fullmakten ska gälla blir du inte bunden av rättshandlingar som företas av fullmäktigen om tredje man känner till eller borde känt till att fullmakten inte längre ska vara giltig (20 § AvtL). Det innebär att du exempelvis kan informera dina barns klassföreståndare om att fullmakten inte längre ska gälla, om du är orolig att fullmakten kommer att användas av din exman i skol-sammanhang.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,