FrågaAVTALSRÄTTAvtal14/10/2022

Får man säga upp leasingavtal i förtid och får man häva ett avtal vid väsentligt fel?

Jag har en fråga om rätt att avsluta leasingavtal i förtid. Jag bedriver en skönhetsklinik och mitt företag leasar en laserapparat för hårborttagning. Leasingavtalet innehåller inga bestämmelser om uppsägning av avtalet. När jag började använda laserapparaten visade det sig att den inte uppfyller sitt syfte. Mina kunders hår kommer tillbaka och de kräver mig därför på återbetalning för laserbehandlingen. Jag undrar därför om jag har rätt att häva leasingavtalet under förutsättning att det är ett väsentligt fel på laserapparaten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Får man säga upp ett leasingavtal som gäller tillsvidare? 

När man hyr en lös sak, som exempelvis en laserapparat, under en längre tid så brukar man säga att man leasar saken. Vanligen ingår parter ett standardavtal och avtal utan en bestämd hyrestid gäller därför tills vidare. Detta betyder att leasingavtal får sägas upp av båda parter med en skälig uppsägningstid utan att någon ska behöva betala skadestånd (32 § kommissionslagen och NJA 1992 s. 168). Vad en skälig avtalstid är beror på avtalets karaktär, hur lång tid som avtalet har varat och de förpliktelser som man ska göra (NJA 2009 s. 672). En skälig uppsägningstid kan vara allt från en till sex månader eller längre. Uppsägningstiden beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Om laserapparaten i ditt fall hade exempelvis fungerat felfritt skulle du därför ändå ha haft rätt att säga upp ditt avtal med en skälig uppsägningstid. 

När inget särskilt har avtalats om uthyrarens ansvar, så är har uthyraren följande ansvar. Egendom som du hyr ska vara ägnad för det ändamål för vilket saken ska användas (17 § 2 st. 1 p. köplagen) eller vara ägnad för ett särskilt ändamål som uthyraren borde ha insett (17 § 2 st. 2 p. köplagen). I ditt fall verkar det vara tal om ett fel, därför att laserapparaten inte kan användas för dess ändamål, om det inte är så att apparaten kanske fungerar sämre än andra på marknaden. Om håret skulle komma snabbare tillbaka men ändå inom en nedre gräns för det normala, så är det inte säkert att fel faktiskt finns. Jag kan därför inte uttala mig närmare om detta, därför att jag inte vet hur apparaten egentligen ska fungera jämfört med andra liknande produkter och vilken information som du har fått av uthyraren om varans egenskaper.  

Om det är dock är så att ett fel föreligger, så har uthyraren en bevaringsplikt, det vill säga en skyldighet att rätta till felet eller ge dig en annan laserapparat (3:104 och 5:104 DCFR IV B). Ett leasingavtal kan också bli ogiltigt när saken som hyrs inte alls kan användas och då ska du som hyrestagare även lämna tillbaka laserapparaten (5:109 DCFR IV B). Det ovan sagda betyder i ditt fall att du i första hand kan begära av din mot motpart att få en ny laserapparat, och om uthyraren inte kan ge dig en ny som är felfri, så bör du kunna häva ditt hyresavtal. I så fall ska du ändå betala för hyran under tiden som du har haft laserapparaten, men då kan du också begära skadestånd under den tid då laserapparaten inte har fungerat korrekt. Vanligen är det så att du också behöver lämna tillbaka laserapparaten, om detta inte regleras i ert avtal.    

Vad innebär ett väsentligt fel? 

När uthyraren inte kan rätta till ett fel eller göra en omleverans inom skälig tid efter att du har reklamerat, så får du kräva ett prisavdrag eller häva avtalet (37 § köplagen). Du måste dock alltid reklamera ett fel till din motpart (32 § köplagen). För att häva krävs också att felet är av väsentlig betydelse för dig och att uthyraren borde ha insett detta (39 § köplagen). När man bedömer vad som är ett väsentligt fel ska man objektivt titta på felet. Ett fel är sällan väsentligt, om du kan exempelvis få kompensation genom en ny laserapparat. Jag kan dock inte uttala mig närmare om detta, därför att jag inte känner till detaljerna. Om exempelvis håret på dina klienter skulle komma tillbaks mycket snabbare än vanligt, t.ex. efter en dag, så talar det för att ett väsentligt fel kan finnas. Kan dock din uthyrare leverera en annan fungerande laserapparat, så bör du inte kunna häva på grund av ett väsentligt fel då du kan kompenseras. 

Vad kan du få skadestånd för? 

Du kan ha rätt till skadestånd för den skada du får genom att varan är felaktig, men du kan inte få skadestånd för indirekta förluster (40 § köplagen). Indirekta förluster är skadestånd för minskning av omsättning, utebliven vinst eller annan liknande förlust som är svår att förutse (67 § 2 st. köplagen). Du kan dock få skadestånd för extra utgifter som du har haft på grund av avtalsbrottet (67 § 1 st. köplagen). Exempel kan du ha köpt en annan laserapparat för att fortsätta driva din verksamhet. 

Avslutande ord och min rekommendation 

Svaret på din fråga är att du får säga upp avtalet med skälig uppsägningstid, även om inga fel finns. Uppsägningstiden kan dock vara upp till sex månader beroende på hur länge ni har haft ett avtalsförhållande och dylikt. Uthyraren ansvarar för att laserapparaten kan användas. Ett leasingavtal kan bli ogiltigt, om laserapparaten inte alls kan användas. Du kan därför reklamera felet hos uthyraren och be denne att rätta till felet eller be denne om omleverans. Växer dina klients hår mycket snabbare tillbaka, så kan det vara tal om ett väsentligt fel. Du kan då även begära att få skadestånd för extra utgifter som du har haft på grund av avtalsbrottet, dock inte för minskad omsättning.  

Jag skulle i första hand rekommendera att du reklamerar felet till uthyraren och därefter bör du först be om att felet ska rättas till och sedan om omleverans. Vidare skulle jag rekommendera att du begär skadestånd för extra utgifter som du har haft på grund av felet. Jag kan inte rekommendera att du häver avtalet, därför att jag inte har nog med information för att kunna bedöma om felet är väsentligt. När man häver måste man vara väldigt försiktig så att man inte häver utan giltig grund, för då riskerar man att själv betala skadestånd.  

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”