Vad är en Non-Waiver klausul på svenska?

2019-03-18 i Avtal
FRÅGA |Non-Waiver på svenska?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Non-Waiver kallas på svenska för "icke-avstående".En bestämmelse om icke-avstående har sitt ursprung i långvariga avtal där handlingsmönster som avviker lite från det skriftliga avtalet ofta utvecklas. Klausulen möjliggör vissa avvikelser från avtalet, utan att det medför en risk för något påstående om en "konkludent överenskommen" ändring av avtalet.Klausulen om icke-avstående är alltså till för att en avtalspart skall kunna tolerera ett visst avtalsstridigt beteende hos motparten, utan att anses ha avsagt sig rätten att i framtiden kräva en bokstavstrogen tillämpning av avtalet.Exempel på en icke-avstående bestämmelseOfta brukar klausulen om icke-avstående skrivas ungefär på detta vis: "Parts underlåtenhet att tillämpa något villkor enligt detta avtal strikt enligt ordalydelsen skall inte anses innefatta något avstående från någon rättighet enligt avtalet och underlåtenheten skall inte heller medföra att parten förlorar rätten att senare påkalla tillämpning av det aktuella villkoret eller annat villkor i avtalet."Du kan hitta mer information om icke-avstående här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga Hälsningar,

Bundenhet till eventuellt oskäligt och vagt avtal om festlokalsbokning

2019-03-17 i Avtal
FRÅGA |Jag tar studenten i juni och några i min klass har anställt ett företag som ska ordna studentskivan. Jag har ett minne av att jag skrev på ett kontrakt för ca. 1,5 år sedan som gällde kostnaderna för skivan, men kommer inte ihåg detaljerna. Nu påstår de som är ansvariga för skivan i min klass att varje elev i klassen är skyldig 1200 kr för att täcka kostnaderna för biljetter till skivan (varje elev ska alltså sälja cirka 10 biljetter var). Jag tycker 1200 kr låter mycket, och är därför tveksam till om jag skrev under ett kontrakt som gjorde mig skyldig att betala 1200 kr. Nu kräver jag att få se kontraktet först innan jag betalar, har jag rätt till det? Finns det några allmänna regler som gäller avseende kontraktets utformning (dvs hur tydligt avtalets vilkor ska framkomma etc.) för att kontraktet ska vara bindande mellan privatpersoner? Är kontraktet ogiltligt om det exempelvis inte tydligt skulle framgå att jag är skyldig just 1200 kr?
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar flera avtals- och kontraktsrättsliga principer som jag kommer gå igenom så systematiskt och grundligt jag kan. De två viktigaste lagarna som är relevanta i sammanhanget är avtalslagen (AvtL) och köplagen.Som jag tolkar situationen har du alltså skrivit på ett papper som angett en specifik kostnad för skivan. Detta papper har alltså gällt som ett bevis för ett kontrakt mellan dig och den ansvariga gruppen klasskamrater, inte mellan dig och själva skivföretaget. Jag gör denna tolkning eftersom du frågar specifikt om "kontrakt mellan privatpersoner" och för att detta är vanligast lösning vid skivbokningar. I sådant fall är de ansvariga klasskamraterna ensamt bundna att betala företaget. Din fråga blir du huruvida du är tvungen att betala (genom att sälja biljetter) dina klasskamrater 1200 kr, eller ej. I detta fall blir det tal om två olika rättsliga relationer, 1: mellan dig (A) och de ansvariga i din klass (B), samt 2: mellan de ansvariga i din klass (B) och skivföretaget (C). Men skulle pappret du skrev på binda dig (A) mot själva skivföretaget (C) kommer frågans karaktär ändras helt. I sådant fall kommer tvisten gälla mellan dig och företaget, och andra regler kommer vara tillämpliga. I fall du vet med dig att kontraktet gäller mellan samtliga klasskamrater och skivföretaget får du gärna återkomma, så besvarar jag gärna den frågan också. Det torde följa av lojalitetsprincipen mellan avtalsparter att du har rätt att se kontraktet du skrivit under.Avtal mellan privatpersoner kräver ingen särskild formInledningsvis kan konstaterats att avtal (av denna typ) inte kräver skriftlig form för att vara giltigt. I teorin kan du alltså bindas av ett muntligt avtal, även om skriftliga kontrakt av bevisskäl används betydligt mer. När man bedömer avtal juridiskt brukar man dela in dem i tre steg; avtalsslut (slutandet av avtal), avtalets innehåll, och eventuellt avtalsbrott. Låt oss börja med avtalsslutet.När du skrev under ett papper som förpliktigade dig att betala dina klasskamrater för skivan bör din underskrift (eller påskrift, godkännande etc.) tolkas som en accept på ett anbud (AvtL 1 kap. 1 §). Det skulle kunna ses som ett löfte om att du nu ingått ett avtal du ämnar hålla. En första fråga blir dock om anbudet, alltså det kostnads- och platsförslag dina klasskamrater lämnat, varit nog tydligt preciserat för att du skulle kunna binda dig till det. Skulle det på pappret ha framgått vilken lokal ni ville ha och att det skulle kosta 1200 kr får din påskrift ses som en ingång i ett "färdigt" avtal, men en vag formulering om att du ska betala en okänd summa i framtiden kan innebära att avtalet du ingått ses som "ofullständigt". I sådant fall måste avtalet fyllas ut genom avtalstolkning och med andra lagbestämmelser (se exempelvis 45 § köplagen). Min bedömning är dock att såvida inte priset på 1200 kr är betydligt högre än vad som är normalt för skivbokningar, bör avtalet förstås som att du ändå varit redo att godkänna detta belopp. Kontraktet borde därmed som utgångspunkt vara giltigt ingånget enligt vad du beskrivit. Viktigt är dock att priset inte förändrats; ändringar som företas i avtal kräver i regel att ett nytt avtal sluts.Omständigheter som gör avtalet ogiltigtDet finns en rad bestämmelser i avtalslagen som kan göra ett avtal ogiltigt, därför att det ingåtts på falska grunder. Ingenting i din fråga tyder egentligen på att dessa ogiltighetsfall är tillämpliga, men om du känner dig lurad, tvingad eller på annat sätt utnyttjad finns skäl att fundera kring om avtalet kan ogiltigförklaras den vägen. Den regel jag anser kunna ligga närmast är det som kallas villfarelse. Om du aldrig varit ok med att betala 1200 kr för skivan, och detta borde ha framgått tydligt för dina klasskamrater, kan kontraktet vara ogiltigt på den grund att de avtalat om något de visste att du inte egentligen skulle acceptera (AvtL 32 §). Som jag förstår din fråga anser jag dock att sannolikheten för detta är låg.Avtalet kan vara oskäligtYtterligare en möjlighet är att jämka avtalet med hänvisning till att det skulle vara oskäligt med tanke på dess innehåll. Som jag förstår det har gruppen som ansvarat för skivan haft ensam bestämmanderätt angående både plats och pris, vilket är något som skulle kunna ses som oskälig snedvridning av avtalets maktförhållande (AvtL 36 §). Att ni båda är privatpersoner talar dock till din nackdel här, hade avtalet gällt mot en näringsidkare hade du fått en fördel i bedömningen om huruvida avtalet varit oskäligt mot dig eller ej. Mot dig talar också att dina klasskamrater förbundit sig att betala skivföretaget, vilket gör att det ur deras synpunkt framstår som särskilt viktigt att du betalar din del. Jag är därför tveksam till om detta är en gångbar väg för att ogiltigförklara eller ändra avtalet.SammanfattningDu har full rätt att se avtalet du skrivit under. Trots att det var länge sen du skrev på pappret och avtalet kanske var aningen vagt formulerat, borde det som bindande viljeförklaringar. Skulle däremot saknas både tid-, plats- och kostnadsförslag på pappret skulle jag nog våga hävda att det är för oprecist för att vara bindande. Möjligtvis kan avtalet vara ogiltigt om du lurats eller pressats in i det, men detta verkar rätt osannolikt. Slutligen kan man tycka att det är orättvist att dina klasskamrater haft full kontroll över avtalets innehåll (tid, plats, kostnad) och kräva ändring i avtalet på grund av detta, men då ni får betraktas som relativt jämställda parter har jag svårt att se att detta skulle hålla juridiskt. Med den information jag har skulle jag därmed gissa att du faktiskt är bunden till priset, men skulle ändå starkt rekommendera dig att ta en titt på pappret och prata med dina klasskamrater. Kanske kan ni komma fram till nån form av kompromiss.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan en säljare kräva frakt efter ett köp?

2019-03-12 i Avtal
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har köpt en vara av en privatperson på Blocket. Jag betalade och fick varan levererad. Nu kräver han mig i efterhand en fraktkostad på 300 kronor trots att det stod inget i annonsen. Det finns inga överenskommelser för frakten vare sig muntligt eller skriftligt på sidan om annonsen så att säga. Är jag skyldig att betala något?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Om ett köp sker mellan två privatpersoner eller två näringsidkare gäller köplagen och utöver den avtalslagen. Frakten så som du beskriver det regleras inte särskilt i någon lag utan är något parterna får komma överens om med avtalslagen som stöd. Om det inte står i annonsen att frakt ska betalas av köparen och ni inte avtalat om det utöver annonsen, ser jag ingen anledning till varför du ska betala frakten i efterhand. Det hade varit annorlunda om säljaren kommit på att frakt måste betalas innan denne skickat varan till dig, för då hade säljaren kunnat upplysa dig om det och du därefter kunnat ta ställning till om du fortfarande vill genomföra köpet av varan eller inte. Men det framgår i din fråga att du redan betalat för varan och att du även tagit emot varan.Sammanfattningsvis anser jag att du inte är skyldig att betala någon frakt till säljaren, eftersom det inte stått i annonsen att frakten ska betalas av köparen eller att ni varken avtalat om frakten muntligt eller skriftligt.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen vid ytterligare frågor!Jag önskar dig en fortsatt bra dag!Med vänlig hälsning,

Vad kan hända om det påstås finnas ett muntligt avtal mellan två parter gällande betalning av ett mobilabonnemang?

2019-03-04 i Avtal
FRÅGA |Hej, har nyttjat ett telefonabonnemang som en annan person tecknat. Har via banköverföring el swish betalat personen konstnaden varje månad, men har nu lämnat tillbaka telefonen. Personen hävdar att vi har ingått ett muntligt avtal och att jag är skyldig att betala tills abonnemangets bindningstid är slut - annars ska hen skicka mig till inkasso.. Mig veteligen har vi inte ingått ett muntligt avtal, ingenting finns skrivet. Vad kan hända? mvh
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal enligt svensk rätt. Det som är klurigt dock om man inte har ett skriftligt avtal är att det kan vara svårt att bevis då som i ditt fall personen i fråga anser att ni ingått ett avtal men du anser att det inte skett. Det som kan hända i din situation är att han anmäler dig till inkasso och sedan vidare till kronofogden om du vägrar betala. Kronofogden har dock ingen dömande makt så de enda de gör är att framföra att personen sägs ha en fordran mot dig. Om du bestrider denna fordran så måste personen ta det vidare till domstol för att du rent juridisk ska bli återbetalningsskyldig i enlighet med ert påstådda muntliga avtal (OM personen vinner i domstol). De fördelarna personen har gentemot dig är dina inbetalningar som skett tills nu som bevisning på att ett avtal funnits mellan er. Det skulle även kunna visa på Avtal genom konkludent handlande vilket sluts när inget formellt avtal träffats mellan parterna, men när dessa agerar som om ett avtal existerar, vilket då ni har gjort. Jag kan inte svara på vad en domstol skulle kommit fram till, men OM motparten tar det vidare till domstol så finns det risk att domstolen anser att det förelegat ett avtal mellan er. Om personen dock inte tar det vidare så kan personen inte kräva att du ska betala även om hen hotar med kronofogden. Allt du behöver göra är att bestrida. Många gånger är en domstolsprocess mycket mer kostsam än vad man får ut av det. Vänligen,

Ersättning för skada på utlånad bil

2019-03-18 i Avtal
FRÅGA |Hej, min dotter lånade ut sin bil till en kompis och dom lyckades förstöra motorn. Saken är att dom fortsatte köra trots att motorlampan blinkade rött i över 4 kilometer. Verkstaden har meddelat att motorn inte kan ha havererat på det sättet utan att dom kört vårdslöst. Hur gör man?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du kan göra är att kräva att de som lånade bilen ersätter skadorna som orsakats av den vårdslösa körningen. Skulle de inte gå med på att betala kan du driva en skadeståndstalan i domstol.Enligt 11 kap 1 § handelsbalken har den som lånat egendom så kallad vårdplikt, vilket i princip innebär en skyldighet att ta hand om egendomen och se till att den återlämnas i samma skick som vid utlåningen. Av rättspraxis framgår att den som lånat egendom är skyldig att ersätta skada som uppkommit på den lånade egendomen om hen inte kan visa att skadan uppstod utan att hen orsakade det. Det är alltså upp till de som lånade bilen att bevisa att de inte kört vårdslöst för att de ska undgå ersättningsansvar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Är ett tunisiskt äktenskapsförord giltigt i Sverige?

2019-03-13 i Avtal
FRÅGA |HejJag vill fråga om ett utlandskt äktenskapsförord / från tunisien / gäller här i Sverige!?Tack
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om utländska äktenskapsförords giltighet i Sverige återfinns i lagen om internationella frågor rörande makar och sambors förmögenhetsförhållanden, härefter LIMF. Enligt 13 § LIMF är huvudregeln är att ett äktenskapsförord som upprättats på ett giltigt sätt utomlands även ska gälla i Sverige. För att äktenskapsförordet överhuvudtaget ska vara giltigt måste det stämma överens med den lag som var tillämplig på makarna när äktenskapsförordet upprättades, 5 § LIMF. I ert fall innebär det att äktenskapsförordet måste stämma överens med tunisisk lag för att vara giltigt. Om ni har avtalat skriftligt om att tunisisk lag ska tillämpas så kommer det gälla under förutsättning att någon av er hade hemvist eller var medborgare i Tunisien då avtalet ingicks, 3 § LIMF. Om ni däremot inte har avtalat om vilket lands lag som ska gälla så gäller lagen i den stat där ni tog er hemvist när ni gifte er, 4 § LIMF. Om ni båda har bott i Sverige i minst två år så tillämpas dock svensk lag på era förmögenhetsförhållanden. Vilken lag som ska gälla beror alltså på om ni har avtalat om något sådant och i vilken stat ni har/har haft er hemvist. Sammanfattningsvis kan sägas att ett tunisiskt äktenskapsförord bör vara giltigt i Sverige under förutsättning att det upprättats på ett giltigt sätt enligt tunisisk lag. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Betala under en uppsägningsperiod trots att man inte får det man betalar för? Oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden

2019-03-05 i Avtal
FRÅGA |Hej!Detta gäller uppsägningstid för ett avtal. Om ett avtal sägs upp vilket har en uppsägningstid, vad gäller under denna period: Fortlöper avtalet under uppsägningstiden för båda parter eller kan uppsägningstiden innebära att avtalet inte behöver efterlevas på vissa punkter? I detta. fallet, som kund är jag förpliktigad att betala, måste då inte motparten leverera under uppsägningstiden, tills den är slut och avtalet upphör?Mer specifikt, I detta fall rör det sig om fritidsverksamhet på en skola. Personal på skolan har sagt att vi måste säga upp och betala under uppsägningstiden men vårt barn får inte vara där (och nyttja tjänsten) under uppsägningstiden. Det känns inte riktigt rätt, är det verkligen ok /skäligt?Mvh, Marcus
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Avtalsvillkor i konsumentförhållandenExakt vad som ska gälla under uppsägningstiden kan variera utifrån hur avtalet ser ut i det enskilda fallet. Många gånger är det upp till avtalsparterna själva att bestämma vad som gäller. När det gäller förhållandet mellan konsumenter och näringsidkare är det dock inte full avtalsfrihet som gäller. Det finns nämligen ett ganska brett regelverk med konsumentskyddande lagstiftning. Bland de många lagar som finns för att skydda konsumenternas intresse så finns det en särskild lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.Lagen gäller alla typer av varor och tjänster som en näringsidkare erbjuder en konsument, oavsett om verksamheten är offentlig eller privat. Den gäller alltså även för fritidsverksamhet som en skola erbjuder. Lagen syftar till att skydda konsumenter från avtalsvillkor som kan sägas vara oskäliga. Skulle ett avtalsvillkor finnas vara oskäligt så finns det en möjlighet att jämka det villkoret. Jämkning innebär att villkoret ändras eller tas bort så att den oskäliga effekten av villkoret uteblir.EU-direktivets lista med oskäliga avtalsvillkorVad som kan utgöra ett oskäligt avtalsvillkor kan vara mer eller mindre svårt att avgöra. Som vägledning för bedömningen så finns det ett EU-direktiv om oskäliga villkor i konsumentavtal. I bilagan till direktivet finns en lång lista med exempel på villkor där det föreligger en stark presumtion för att villkoren är oskäliga. I 1. o) i bilagan anges uttryckligen att avtalsvillkor som innebär att konsumenten måste fullgöra sina skyldigheter även om inte näringsidkaren fullgör sina kan utgöra oskäliga villkor. Att ni måste betala för en uppsägningsperiod trots att ert barn inte får en fritidsplats är alltså ett klart och tydligt fall på vad som mycket typiskt sett utgör ett oskäligt avtalsvillkor enligt EU:s lagstiftning.Slutsats och rekommendationDet finns konsumentskyddande lagstiftning i Sverige som hindrar oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Det finns dessutom regler från EU som ska beaktas vid prövningen av huruvida ett villkor är oskäligt eller ej. Jag menar att reglerna talar ett tydligt språk i det här fallet, att behöva betala under en uppsägningstid där man inte får utnyttja det man betalar för är ett oskäligt villkor. Konsekvensen av att ett villkor är oskäligt är att det inte får tillämpas.Jag rekommenderar er att informera skolan om att den inte rättsligen kan göra gällande avtalsvillkor av det här slaget. Antingen så ska skolan erbjuda en fritidsplats under hela uppsägningstiden eller så ska ni inte behöva betala.Med vänliga hälsningar

Skadestånd för vårdslöst beteende

2019-03-03 i Avtal
FRÅGA |Jag blev tillsammans med en tjej som hade väldigt bråttom med att gifta sig och skaffa barn. Jag hade flera orosmolm på vägen och frågade henne tydligt vid flera tillfällen om hon är seriös med att vi är exklusiva med varandra. Dum som jag var så gick jag varje gång på detta och går med på att köpa ringar i hundratusenkronorsklassen. Därefter blir hon även gravid och vi firar detta efter besök hos MVC där det bekräftas. Ringarna är klara för slutbetalning och avhämtning nån vecka senare och jag bekräftar med henne innan jag slutbetalar. 5 dagar senare går hon och beställer en renovering av min lägenhet med motiveringen att vi nu kommer ha delad ekonomi (hon bokade in en vigsel för veckan därefter) och att hon ska köpa in sig i min lägenhet med en miljon kr. Kvällen efter säger hon bara kort och gott att hon inte vill vara ihop med mig mer och jag fick ingen förklaring någonsin. Det visade sig att hon inte bara hade haft EN annan fulltalig pojkvän hela tiden, utan även varit med flera andra killar och ljugit om alltifrån tjänsteresor till midsommarfirande "ensam". Hon hade även skrivit och sagt till dussintals personer att hon är singel, även gravid och med förlovningsringen på fingret. Ringarna gick inte att lämna tillbaka och hade bara 7% av inköptspriset i inlämningsvärde. Snälla säg att jag kan yrka skadestånd för ringarna och kanske renoveringen pga hennes lögner och vårdslösa beteende?Med vänlig hälsning
AnnaSara Jarius |Hej! Tråkigt att höra vad du varit med om. Dessvärre kommer du inte kunna begära skadestånd för ringarna. Köpeavtalet som du ingått med försäljaren har såvitt försäljaren kunnat utläsa varit frivilligt och därmed är avtalet er emellan intakt. Det blir dessutom väldigt svårt att hålla ditt ex ansvarig. Det finns inget i svensk lagstiftning som kan tvinga någon att fortsätta med en relation och skadorna man ådrar sig genom att köpa presenter, ringar eller hus för stora kostnader är en risk man tyvärr får stå för själv. När det gäller renoveringarna kan det finnas ett visst utrymme men frågan kommer ändå att handla om relationen mellan dig och de näringsidkare som hon beställt tjänsterna av. Det kan bero på vilken tjänst hon beställt och hur, det är svårt att svara på med den information du gett. Det kan få betydelse för vem som faktiskt är betalningsskyldig om hon har beställt tjänsten i sitt eget namn eller i ditt, har hon använt sig av ditt personnummer eller annat för att få till stånd ett avtal? Om hon beställt saker i ditt namn borde näringsidkaren rimligtvis vänt sig till dig med en offert eller avtal för underskrift som du då har kunnat bestrida eller acceptera. Har du accepterat avtalsvillkoren, skrivit under eller på annat sätt medverkat så är du mest troligt bunden av avtalet och sitter då i samma sits som med ringarna. Om du behöver hjälp med att reda ut hur villkoren ser ut och dina möjligheter att bestrida så är du välkommen att boka tid hos oss på www.lawline.se/boka. Lycka till!