Svarsblankett juridiskt bindande?

2020-07-31 i Avtal
FRÅGA |Är undertecknad och inlämnad svarsblankett juridiskt bindande?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom det inte framgår närmre av din fråga vad det rör sig om för svarsblankett kan jag inte med säkerhet kan hävda att ett undertecknande skulle innebära att du blir juridiskt bunden. I allmänhet brukar ett avtal som ger uttryck för en ömsesidig partsvilja, vilket undertecknats av båda parterna vara juridiskt bindande och ska således hållas. Beskriv gärna ditt ärende närmre för att kunna få ett mer specifikt svar!Med vänliga hälsningar,

Vad säger avtalet?

2020-07-31 i Avtal
FRÅGA |Hej jag vill bara veta vad jag ska göra, jag sålde en Amerikansk cockerhane med fin stamtavla förra året till en kvinna för billigare summa för att jag skulle få para min hona med honom när hon var redo nu, en parning handlar om 3 häng. vi var överens hon fick köpa honom för 12000 mot att jag fick en parning. Det var mitt krav, vi skrev papper på det, men nu när jag skulle para skrev jag att jag behövde komma 3 dagar i rad, då säger hon du får 1 dag o så bestämde hon tid o dag... jag sa till henne att så kunde hon inte göra för då bryter hon avtalet. Men det brydde hon sig inte om, jag fick en dag varken mer eller mindre sa hon. Och när det är första gången för en hona vet man inte exakt vilken dag hon släpper äggen på. Jag ville spara hanens gener i honor hos mig. Men nu blev det inte så. Vad kan jag göra i detta fallet??
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!I svensk rätt gäller principen om pacta sunt servanda, alltså att avtal skall hållas enligt 1 kapitlet 1 § avtalslagen. Vad som gäller här är tyvärr svårt för mig att säga. Det beror helt enkelt på vad som står i avtalet. Det är avtalstolkning som blir aktuellt här alltså. Om ni inte avtalat om hur många gånger du ska få försöka para hundarna så får man kolla på om man kan utröna en gemensam partsvilja. Alltså, kan du bevisa att, till trots vad avtalet utelämnar, att du skulle få försöka vid tre tillfällen. Det är också av vikt vem som skrev avtalet. Tvetydigheter tolkas oftast till dennes nackdel. Allmän branschpraxis och sedvänja kan också spela roll. Brukar man få försöka para tre gånger generellt när sådana avtal ingås. Om ni inte kommer fram till en lösning så kan du begära att en domstol avgör tvisten. Om du vänder dig till en domstol är det tingsrätten som är första steget. Till tingsrätten lämnar du in en ansökan om stämning. En ansökan om stämning är en begäran om att tingsrätten ska besluta i en tvist mellan två parter. Huvudregeln är att ansökan skickas till tingsrätten närmast där motparten bor.Hoppas detta besvarade din fråga!

Omfattar en framtidsfullmakt försäljning av bostad?

2020-07-29 i Avtal
FRÅGA |Vad gäller vid försäljning av fastighet som ägs gemensamt av makarna ?Har hört att framtidsfullmakt inte skulle vara tillräcklig?Vad gör man då?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att kort förklara vad en framtidsfullmakt är för att sedan beskriva om en framtidsfullmakt kan omfatta försäljning av bostad.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt innebär att du väljer vem eller vilka som ska företräda dig och ha hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ha hand om dem själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande (1 § lag om framtidsfullmakter). Den person som du väljer att företräda dig kallas fullmaktshavare. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § 1 st. lag om framtidsfullmakter). Kan en framtidsfullmakt omfatta försäljning av bostad?I lagen står även vilka åtgärder som en framtidsfullmakt inte får omfatta. Där framgår det att en framtidsfullmakt inte kan ge fullmaktshavaren behörighet i frågor om att ingå äktenskap, upprätta testamente eller liknande frågor av personlig karaktär. En fullmaktshavare får inte heller vidta åtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen (2 § 2 st lag om framtidsfullmakter). Det är dessa undantag som finns för vad en framtidsfullmakt får omfatta. Annars får en framtidsfullmakt omfatta alla andra personliga och ekonomiska angelägenheter. Det framgår därmed inget om att en framtidsfullmakt inte ska få omfatta försäljning av bostad. Med andra ord innebär det att en framtidsfullmakt får omfatta och är tillräcklig för försäljning av bostad.Sedan kan en framtidsfullmakt utformas på olika sätt. Om den är generellt skriven så kan den omfatta försäljning av bostad. Ett alternativ är att uttryckligen skriva att framtidsfullmakten tillåter eller inte tillåter försäljning av bostaden. Du kan alltså beskriva vad som ska ingå och vad som inte ska ingå i fullmaktshavarens befogenheter i fullmakten. För att vara säker på att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av bostad, kan du uttryckligt skriva det i fullmakten.Varför kan hinder uppstå vid försäljning av gemensam bostad?Det hinder som kan uppstå vid försäljning av gemensam bostad är jävsituationer. Fullmaktshavaren har en lojalitetsplikt mot fullmaktsgivaren där det bland annat ingår att fullmaktshavaren inte bör vidta åtgärder i situationer som berör fullmaktshavaren själv eller dennes närstående (17 § lag om framtidsfullmakter).Därför kan en jävsituation uppstå om delägaren i bostaden och fullmaktshavaren är samma person. En typisk jävsituation är om fullmaktshavaren säljer fullmaktsgivarens egendom till sig själv. Om då delägaren säljer fullmaktsgivarens del av bostaden till sig själv uppstår jäv. Om ni planerar att sälja fullmaktsgivarens del av bostaden till den andre delägaren är det därför viktigt att inte göra delägaren till fullmaktshavare. Ni kan då ange någon annan som fullmaktshavare för att sälja delen av bostaden i framtiden till den andre maken. Sammanfattningsvis är en framtidsfullmakt tillräcklig för att sälja fullmaktsgivarens bostad, i de fall som framtidsfullmaktens utformning tillåter det. Det ni behöver tänka på är jävsituationer, att inte ange den andre delägaren av bostaden som fullmaktshavare om bostaden planeras att säljas till delägaren av bostaden. Om ni vill ha hjälp att utforma en framtidsfullmakt kan ni ta hjälp av våra jurister på Lawline.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag frånträda ett leasingavtal jag ännu inte skrivit på?

2020-07-28 i Avtal
FRÅGA |Har beställt leasingbil men min arbetssituation har förändrats då jag ska ha barn och känner att det blir för dyrt för mig just nu. Har inte skrivit under något avtal ännu men bilen är beställd. Beställde bilen på bilfirman
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förutsatt att du inte skrivit under något avtal ännu så är du fri att återkalla ditt intresse av att leasa bilen. Lämpligen kontaktar du bilförsäljaren omgående och berättar att du inte längre önskar att ingå avtalet. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan jag ge bort pengar som jag fått av min mamma till vem jag vill?

2020-07-31 i Avtal
FRÅGA |Kan jag ge bort pengar som jag fått av min mamma till vem jag vill?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Förutsatt att det inte finns ett gåvovillkor, det vill säga om din mamma gett dig pengarna på villkor att du använder dom si eller så, så är du fri att ge dom till vem du vill. När du fått pengarna är dom dina och du bestämmer hur du vill använda dom. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

När upphör ett tidsbegränsat avtal med uppsägningstid att gälla om jag säger upp det i förtid?

2020-07-30 i Avtal
FRÅGA |Jag har som privatperson avtal med en städfirma som jag vill säga upp. På kontraktet står det "Kontraktstid 1 år från den 2019-09-09" och "Kontraktet gäller under avtalad kontraktstid med en ömsesidig uppsägningstid om fyra månader till kontraktstidens utgång. Om kontraktet inte skriftligen sägs upp av endera parten, övergår det till att gälla tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om fyra månader." När upphör avtalet om jag säger upp det idag?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För ett sådant avtal som du har slutit med städfirman gäller allmänna avtalsrättsliga regler. För att tyda betydelsen av avtalet krävs att vi tolkar avtalet och dess innehåll. Så som jag har förstått upplägget är utgångspunkten att kontraktet ska gälla i 1 år från och med den 9 september 2019, det vill säga fram till den 9 september 2020. Kontraktet kan dock av båda parterna sägas upp för att upphöra att gälla i förtid, i sådant fall gäller en uppsägningstid på 4 månader. Frågan blir dock vad som händer med uppsägningstiden om du säger upp kontraktet då mindre än 4 månader återstår av den ursprungliga kontraktsperioden. Formuleringen "Kontraktet gäller under avtalad kontraktstid med en ömsesidig uppsägningstid om 4 månader till kontraktstidens utgång" tolkar jag som så att uppsägningstiden, när mindre än 4 månader av kontraktsperioden återstår, beror på när kontraktet sägs upp. Alltså, om kontraktet sägs upp den 9 augusti 2020 blir uppsägningstiden endast 1 månad. Om kontraktet sägs upp den 8 september 2020 bör, enligt samma tolkning, uppsägningstiden förkortas till endast 1 dag. Enligt formuleringen i avtalet verkar det därefter som att, om avtalet inte sagts upp, kommer kontraktet att fortsätta löpa efter den 9 september 2020 med en uppsägningstid på 4 månader. Om du säger upp avtalet idag kommer avtalet därför att fortsätta gälla fram tills den 9 september 2020. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man avsäga sig ansvar för vagnskador om man ska vara körkortshandledare?

2020-07-28 i Avtal
FRÅGA |Följande förutsättningar gäller: Jag, 25 år gammal och godkänd handledare (B-körkort), ska övningsköra med en elev i en lånad (privat-) bil vars ägare har en upprättad halvförsäkring.Fråga: Kan jag skapa ett avtal som avsäger mig skyldigheten att betala för eventuella skador vid bl.a. krock.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer anta att du är handledare åt en privatperson, och att du gör det i egenskap av privatperson. Det finns mer att läsa om rollen som handledare på trasportstyrelsens hemsida som du hittar här, och en viktig punkt att inleda med är att det är du som anses som förare när ni övningskör. Eftersom det handlar om trafikskador är trafikskadelag (1936:81) tillämplig, hädanefter förkortat TSL. Enligt 10 § TSL utgår trafikskadeersättning ur trafikförsäkringen på fordonet om det uppstår skador på passagerare eller förare. Enligt samma bestämmelses andra stycke så utgår trafikskadeersättning om det uppstår skador på bil eller egendom i bilen som orsakats av en annan bilförares vållande eller en brist i dennes bil, till exempel bristfälliga signalsystem. Vid singelolyckor utgår alltså inte trafikskadeersättning.Detta innebär kort sagt att om en singelolycka skulle inträffa så täcks inte sakskador av trafikförsäkringen, och inte av halvförsäkringen heller. Kan man friskriva sig från betalningsansvar för skador som uppstår när man är handledare? Kort sagt är svaret ja. Avtalsfrihet råder, så det står dig, eleven och bilägaren fritt att avtala om en sådan friskrivningsklausul. Din del av avtalet bör därför vara att till bästa förmåga lära upp eleven, utan att bära ansvar vid eventuella vagnskador. I realiteten bär du som de facto bilförare (se länken ovan) ansvaret för att skadan har inträffat, men vad ert avtal ska syfta till är att reglera vem som eventuellt ersätter bilägaren för skadan. Om eleven är under 18 år så ska du istället be dennes vårdnadshavare underteckna det. Vad du bör tänka på är dock att du har ett stort ansvar som handledare, och räknas som föraren när ni övningskör, så det hade utan ett avtal legat nära till hands att hålla dig ansvarig för skador som eventuellt uppstår vid en singelolycka. Detta betyder även att om du friskriver dig från ansvaret för vagnskador så finns det utrymme att jämka det avtalet om du sedan under övningskörningen skulle agera vårdslöst och orsaka bilskadorna genom felaktiga eller farliga råd. Hur ska avtal formuleras?Avtalet behöver inte följa någon formalia utöver datering och signaturer, men det kan vara bra att teckna avtal med både den som du lär upp och den som lånar ut bilen. Den som lånar ut bilen ska acceptera att denne riktar anspråk mot den som blir upplärd vid eventuell singelolycka, och den som blir upplärd av dig ska ha en motsvarande förståelse för situationen. Ju tydligare och otvetydigt avtalet är desto bättre.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Du är välkommen att höra av dig till oss på Lawline om du har ytterligare frågor. Kör försiktigt!

Är jag som medsökande betalningsskyldig gentemot banken?

2020-07-28 i Avtal
FRÅGA |Hej tänkte höra med er. Om man är medsökande på ett lån och den huvusökande inte betalar, blir jag som medsökande tvungen då att betala hela beloppet? Eller kan jag göra upp med dom då om en avbetalningsplan? Mvh Jocke
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga. Vilka skyldigheter du har som medsökande regleras i låneavtalet du skrivit på med banken. En medsökande har vanligen samma betalningsansvar som huvudsökande, det vill säga att banken kan kräva medsökande på hela beloppet på samma sätt som de kan kräva huvudsökande. Genom avtalet har du förbundit dig att betala och gör du inte det kan banken vända sig till kronofogden eller domstol för att kräva betalning. Har du svårt att betala kan du vända dig till banken och höra om det är möjligt att göra upp om en avbetalningsplan. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.