Jag betalade tävlingslicens under 2020. Tävlingarna stoppades på grund av pandemin, har jag rätt till ersättning för uteblivna tävlingar? Covid-19 och Force Majeure.

2021-08-06 i Avtal
FRÅGA
Jag är boulespelare och betalde in tävlingslicens 2020 till svenska bouleförbundet. Strax efter att licensen var betald förbjöd förbundet alla tävlingar beroende på covid19. Detta gjorde det omöjligt att utnyttja licensen. Förbundsstyrelsen har beslutat att inte betala tillbaka licensavgiften och inte låta den vara giltig för 2021 vilket hade varit ett alternativ. Jag anser att det kan likställas med de biljetter som såldes till evenemang som blev inställda där man fick betala tillbaka pengarna. Tacksam för svar vad som gäller för tävlingslicenserna juridiskt sett.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtalsbundenhet

Du som enskild, och svenska bouleförbundet har, när du betalt in din licens för 2020, ingått ett avtal. En grundsten i den svenska allmänna förmögenhetsrätten är Pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. 1 § AvtL stadgar den grundläggande principen om avtalets bundenhet för båda parter. När du betalade in din licens till svenska bouleförbundet är du och förbundet bundna av de villkor som följer av att du betalat.

Svenska bouleförbundet har sedan inte uppfyllt sin del av ert avtal i och med att de under 2020 på grund av pandemin förbjöd alla tävlingar. Som utgångspunkt har svenska bouleförbundet begått ett avtalsbrott vilket ger dig möjlighet att ge in en stämningsansökan till tingsrätten.

Force Majeure

Utgångspunkten är att svenska bouleförbundet är åtminstone återbetalningsskyldiga för den del du inte kunnat utnyttja din licens under 2020. Dock måste, i det här fallet, också frågan om Force Majeure tas upp, som troligtvis kommer bli aktuellt och tillämpbart i ert fall.

Force Majeure är en undantagsregel som i vissa situationer kan medföra att en eller båda parters förpliktelser under ett avtal suspenderas, helt eller delvis. Det finns Force Majeure-liknande regler i viss svensk lagstiftning, t.ex. 27 § Köplagen avseende skadestånd vid dröjsmål. Denna lag gäller dock endast vid köp av lös egendom och gäller enbart om inte parterna avtalat om annat.

Det finns ingen allmän lagfäst regel i t.ex. avtalslagen om Force Majeure. Det finns inte heller någon generell internationell Force Majeure-reglering och omständigheter som anses vara Force Majeure utomlands behöver inte vara det i Sverige. Force Majeure är något som tillämpas i yttersta undantagsfall, men som i ditt fall kan göra att du inte har någon juridisk möjlighet att återfå pengarna eller inte heller kan nå framgång med en eventuell stämningsansökan.

Oftast finns det en så kallad Force majeure-klausul med i avtalen som reglerar det som i den enskilda situationen faller under undantagsregeln. Det är viktigt för dig att komma ihåg att Force majeure också kan åberopas utan en sådan klausul närvarande i avtalet.

Force Majeure innebär kort att om något oförutsägbart inträffar, som varken den ena eller andra parten rimligen kan förutse eller skäligen borde ha räknat med vid ingåendet av avtalet, gäller inte längre bundenheten av avtalet och parterna befrias från sina förpliktelser gentemot varandra. Epidemier och pandemier inträffar med jämna mellanrum (exempelvis svininfluensan, SARS, MERS, Ebola etc.). Virusutbrott som sådana måste därför inte nödvändigtvis anses som oförutsebara. Dock måste man beakta att den enormt stora utbredningen av Covid-19 mycket väl kan innefatta en sådan oförutsägbarhet.

Utgångspunkten måste vara att Force Majeure är en relativt snäv undantagsregel och att en avtalspart måste räkna med att behöva uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet även om de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Du har möjlighet att skicka in en stämningsansökan men måste vara beredd på att Force Majeure troligtvis kommer att åberopas, och att det finns goda skäl för att åberopa undantagsregeln i ditt fall.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96481)