Att avsluta leasingavtal i förtid

2019-03-01 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag undrar hur fungerar de om jag vill avsluta ett leasingavtal ? Har bilen på företaget och har haft bilen 1 år av 3 år. Hur gör man? Vad kostar det?Gick in med en kontantinstats på bilen så förstår den rycker och säkert mera där till men vill verkligen försöka lösa det på ett okej sätt utan att jag blir helt lurad!
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har leasat bilen via ditt egna företag vilket innebär att denna fråga är en avtalsrättslig fråga mellan två näringsidkare. Frågan är om och hur detta leasingavtal kan avslutas i förtid. Leasing en blandning mellan ett kreditköp och långtidshyra. Leasing liknar till stor del ett kreditköp men är juridiskt sett långtidshyra, i detta fall hyra av lös sak. Det finns inga bestämmelser som reglerar innehåll av hyresavtal men avtalsrättsliga principer och avtalslagen brukar tillämpas för att besvara denna typ av frågor. Värt att poängtera är att avtalsrätten är till stor del dispositiv. Att avtalsrätten är dispositiv innebär att avtalsrätten kan avtalas bort eller åsidosättas och behöver därmed inte följas. För att ta reda på om du har rätt att avsluta leasingen rekommenderar jag dig att kolla i ditt leasingavtal där det bör framgå om det finns möjlighet att avsluta leasingen i förtid. Huvudregeln är att ett avtal inte kan sägas upp i förtid och att den avtalade tiden ska löpa. Det finns dock möjlighet att säga upp leasingavtalet under förutsättningen att företaget som du ingått avtalet med samtycker till detta. Att säga upp ett leasingavtal i förtid kan dock innebära att det tillkommer vitesbelopp. Sammanfattningsvis vill jag rekommendera dig att ta en ordentlig titt i ditt leasingavtal då detta är en fråga som oftast är reglerad i avtalet. I leasingavtalet bör det även framgå hur du ska gå tillväga för att säga upp avtalet i förtid. I andra hand rekommenderar jag dig att ta kontakt med det företag som du har ingått avtalet med för att på så viss inhämta information om möjligheter för uppsägning av avtalet i förtid samt eventuella kostnader för detta. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Lagtolkning

2019-02-28 i Avtal
FRÅGA |Om man tex inte förstår vad ordet skyndsamt betyder från meningen 16kap 4§, vilka tre rättskällor kan man använda sig av?
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Rättskälleläran är läran om vilka rättskällor som ska beaktas för att komma fram till vad som utgör gällande rätt. Vad som utgör rättskällor är lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin. Tolkning av lagrum sker ofta med hjälp av olika juridiska lagtolkningsmetoder, förarbeten till lagen eller med hjälp av rättsfall från högsta domstolen. Det är lagrummet i sin helhet som måste undersökas för att finna svar på hur lagen ska tolkas. Exempel på lagtolkningsmetoder är objektiv lagtolkning och subjektiv lagtolkning Med objektiv lagtolkning menas att lagens ordalydelse och uppbyggnad undersöks för att förstå hur lagen ska tillämpas i praktiken. Syftet med subjektiva lagtolkningsmetod är då istället att utreda hur lagstiftaren tänkt sig att lagen skulle tillämpas.Vänligen,

Kan ett gym ändra i sina villkor i efterhand?

2019-02-27 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har ett tillsvidareavtal på ett gym. Nu vill jag säga upp det och det står på avtalet att ser är månads uppsägningstid. De svarar mig att de har ändrat villkoren och att det nu är två månader som gäller. Kan de göra så?
Natasha Fathifard |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med regleras avtalsfrågor i Avtalslagen (AvtL) och mer specifikt genom Avtalsvillkorslagen (AVLK) om avtalsparterna är en konsument och en näringsidkare (en juridisk eller fysisk person som bedriver yrkesmässig verksamhet av ekonomisk natur). Som huvudregel i svensk lag gäller att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). De flesta gym brukar ha standardvillkor för köp av medlemskort och det är mycket viktigt att man läser igenom dem.Däremot är det är inte ovanligt att gymmet förbehåller sig rätten att ändra vissa villkor i tillsvidare-avtal. Motivering till ändringen av uppsägningstiden ska tydligt framgå i avtalet och uttryckligen godkännas av dig som konsument genom att exempelvis skriver under avtalet efter att ha tagit del av just det specifika avtalsvillkoret, enligt 13 § AVLK.Ändring av avtalsvillkoren på detta sätt kräver att konsumenten underrättas om ändringen i god tid, minst en månad före det att ändringen börjar att gälla. Detta är särskilt viktigt eftersom konsumenten alltid ska ges möjligheten att säga upp avtalet utan att bli bunden av ändrade avtalsvillkor eller påverkad av extra kostnader.Men skulle det vara så att gymmet inte har något sådant förbehåll i sina villkor, så får de inte ändra det till medlemmars nackdel. Därför råder jag dig att gå igenom gymmets standardvillkor. Oavsett om förbehållet finns eller inte rekommenderar jag dig att gå till gymmet och kräva samma förutsättningar som du hade vid köpet, eftersom det utifrån vad jag förstått, verkar vara så att du varken blivit underrättad om ändringen av villkoret eller godkänt det om det nu skulle finnas ett förbehåll i avtalet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Upplysningsplikt vid köp av lös egendom

2019-02-26 i Avtal
FRÅGA |Säljarens upplysningsplikt vid köp mellan privatpersoner.Hej!Jag undrar vad man som köpare kan förvänta sig att bli upplyst om när en privatperson säljer ett objekt. Begagnade varor har ju alltid en historik, men vilken typ av information kan man som intresserad potentiell köpare förvänta sig att bli upplyst om av säljaren? Om vi tar en bil som exempel, och man frågar säljaren om den har haft några problem med bilen under sin ägo, vilken sorts information skulle man kunna anse sig förväntas att bli upplyst om? Är till exempel ett tidigare verkstadsbesök någonting man kan förvänta sig att bli informerad om, eftersom man frågar om bilens historik samt tidigare problem? Påverkas säljarens upplysningplikt till exempel av hur länge säljaren ägt bilen samt hur långt tillbaka i tiden verkstadsbesöket ligger? Om säljaren haft bilen på verkstad 3 månader tidigare, och på frågan om man haft några problem med den, svarar att bilen fungerat felfritt under ägotiden, är det okej att svara så utifrån upplysningsplikten?
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom att du nämner bil som exempel, så blir det mest pedagogiskt om vi utgår från en bil då det kan skilja sig mycket beroende på vilken typ av vara som det är.Då det är lös egendom, blir köplagen tillämplig, 1 § köplagen (KöpL). Avseende upplysningsplikten, återfinns den bestämmelsen i 19 § 2 p. KöpL. Det krävs att vissa rekvisit är uppfyllda för att man ska kunna åberopa upplysningsplikten. När det kommer till frågor som du tar upp som exempelvis några tidigare problem med bilen så är det svårt att ta upp olika exempel. Men om det är som så att bilen varit på verkstad i tre månader och sedan lägger till att bilen fungerat felfritt så borde detta strida mot 19 § 2 p. KöpL. Eftersom att köparen även säger att bilen fungerat felfritt, så föreligger det ytterligare fel i varan enligt 18 § 1 st. KöpL. Den avviker således från vad säljaren har utfäst och det föreligger därmed fel enligt både 19 samt 18 § KöpL. Tidigare reguljära verkstadsbesök är något som dock inte normalt sett omfattas av upplysningsplikten, det är enbart om det har funnits väsentliga fel som har uppdagats vid verkstadsbesöken som upplysningsplikten kan bli aktuell. Utifrån omständigheterna som framkommit i frågan, kan man fastställa att det föreligger fel i varan enligt 18 § 1 st. KöpL. Hoppas du är nöjd med ditt svar och har du fler funderingar är du välkommen åter!

Vad är reglerna för avbokning?

2019-03-01 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag hade en tid hos en KBT:are den 14/2 på morgonen vid 10.00På natten fick jag maginfluensa och ringde därför direkt på morgonen vid 7.30 och meddelade på telefonsvararen att jag blivit magsjuk och därför intekunde komma. De skickar mig en faktura och hävdar att de har 24 h avbokningspolicy och/eller att jag måste kunna uppvisa läkarintyg för besök i sjukvården. Har de verkligen rätt att göra så här?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Många företag som erbjuder någon form av tjänst har en policy att fakturera för sen avbokning. Reglerna brukar vara reglerade i avtalet mellan dig och företaget. Oftast tas det del av avbokningsregler från företaget vid bokning, antingen genom att man muntligen informeras eller genom att det finns villkor som godkänns vid en webbokning. Exakt hur det är i ditt fall kan jag däremot inte svara på. Om du blivit informerad om avbokningspolicyn är det en del av ert avtal. För att undslippa att betala avgiften kan du dock skaffa ett läkarintyg för din sjukdom. Har du inte blivit informerad om avbokningen och inte godkänt några villkor, kan du eventuellt försöka hävda att ni inte ingått ett avtal i vilket avbokningsinformationen ingick och att du därför inte är betalningsskyldig.Vänligen,

Lagligt att bedriva pokerklubb?

2019-02-28 i Avtal
FRÅGA |Lagligt att driva privat poker klubb sluten krets , privata spel proffsspelare amatörer höga summor
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att frågan berör pokerklubb som är att anse som en lotteriverksamhet, blir lotterilagen (LL) tillämplig, 1 § 3 st. LL. För att man ska få bedriva pokerklubb, krävs det tillstånd enligt 9 § LL. För att få tillstånd, måste vissa rekvisit vara uppfyllda. Det ska dels bedrivas på ett lämpligt sätt samt ta hänsyn till hälsomässiga skyddsfaktorer, 10 § LL. För att bedriva pokerklubb krävs vidare att du är en ideell förening, 15 § LL. Du kan alltså inte som privatperson anordna en pokerklubb. Mitt råd till dig är således att i första hand bilda en ideell förening, för att sedan ansöka om tillstånd. På så sätt kan du lagligen driva en pokerklubb.Hoppas du är nöjd med ditt svar och välkommen åter!Med vänlig hälsning,

Avtalsingående, fastställelse av avtalets innehåll och avtalsbrott

2019-02-27 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag undrar hur det blir när min snart exfru har flyttat ut, om räkningar. Vi bodde varannan vecka i huset i 4 månader tills hon flyttade ut. Under tiden betalde vi hälften av husräkningarna el/lån/sopor vatten osv. Sista månaden struntade hon i att betala, och elen som kommer en månad efter. Tekniskt sett så borde hon betala hälften av den även att hon har flyttat ut?
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns ingen särskild lag som reglerar din situation, utan det är allmänna avtalsrättsliga principer och avtalslagen som är tillämpliga.Frågan om din f.d. hustru ska betala hälften av räkningarna beror på om ni har ett avtal mellan er. Ett avtal förutsätter att två parter har samstämmiga viljeförklaringar. Det ska med andra ord föreligga en överenskommelse.Enligt huvudregeln är ett avtal bindande för parterna oavsett vilket sätt avtalet har ingåtts på – det kan vara skriftligt, muntligt eller t.o.m. konkludent. Med det senare avses tysta avtal som ingås utan någon uttrycklig viljeförklaring från någon av parterna. Då agerar parterna som om det förelåg ett avtal och blir bundna genom att den ena eller båda parten börjar fullgöra sin förpliktelse enligt avtalet.I ditt fall har du och din f.d. hustru betalat hälften av räkningarna vardera i fyra månader, vilket talar för att ni hade ett tyst avtal. Vilka räkningar och hur länge ni ska dela på räkningarna beror på vad ni avsåg vid avtalsingåendet. Du berättar att hon betalade för hälften av alla räkningar för den tid hon bodde i bostaden, men att en av räkningarna inte inkom förrän månaden efter det att hon flyttade ur bostaden. Det verkar som att ni avsåg att dela på alla räkningar för den tiden ni båda bodde i bostaden, vilket inbegriper den räkningen som inkom senare. Som du säger bör hon betala för denna.Jag rekommenderar att du tar kontakt med din f.d. hustru och försöker göra upp situationen. I annat fall kan hon göra sig skyldig till avtalsbrott, vilket medför rätt till fullgörelse och skadestånd.Med vänlig hälsning,

Bestämmelsen om max 24 månaders bindningstid

2019-02-26 i Avtal
FRÅGA |När började lagen om max 24 mån. bindningstid att gälla?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att den rör bindningstid för abonnemang med elektroniska kommunikationstjänster såsom Internet, telenät, mobiltelefoni och kabel-TV. Exempelvis ett mobilabonnemang.Sådana abonnemang får aldrig ha en längre inledande bindningstid än 24 månader, förutsatt att det rör sig om ett abonnemang mellan en konsument och näringsidkare (konsumentabonnemang). Detta framgår av 5 kap. 5 a § lagen om elektronisk kommunikation. Notera att även eventuell betalningsfri period ska medräknas i dessa 24 månaders bindningstid (se bl.a. ARN 2016-08890)Bestämmelsen tillkom i samband med implementeringen av artikel 30.5 i EU-direktivet om samhällsomfattande tjänster. Den började gälla den 1 juli 2011.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,