När upphör ett tidsbegränsat avtal med uppsägningstid att gälla om jag säger upp det i förtid?

2020-07-30 i Avtal
FRÅGA |Jag har som privatperson avtal med en städfirma som jag vill säga upp. På kontraktet står det "Kontraktstid 1 år från den 2019-09-09" och "Kontraktet gäller under avtalad kontraktstid med en ömsesidig uppsägningstid om fyra månader till kontraktstidens utgång. Om kontraktet inte skriftligen sägs upp av endera parten, övergår det till att gälla tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om fyra månader." När upphör avtalet om jag säger upp det idag?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För ett sådant avtal som du har slutit med städfirman gäller allmänna avtalsrättsliga regler. För att tyda betydelsen av avtalet krävs att vi tolkar avtalet och dess innehåll. Så som jag har förstått upplägget är utgångspunkten att kontraktet ska gälla i 1 år från och med den 9 september 2019, det vill säga fram till den 9 september 2020. Kontraktet kan dock av båda parterna sägas upp för att upphöra att gälla i förtid, i sådant fall gäller en uppsägningstid på 4 månader. Frågan blir dock vad som händer med uppsägningstiden om du säger upp kontraktet då mindre än 4 månader återstår av den ursprungliga kontraktsperioden. Formuleringen "Kontraktet gäller under avtalad kontraktstid med en ömsesidig uppsägningstid om 4 månader till kontraktstidens utgång" tolkar jag som så att uppsägningstiden, när mindre än 4 månader av kontraktsperioden återstår, beror på när kontraktet sägs upp. Alltså, om kontraktet sägs upp den 9 augusti 2020 blir uppsägningstiden endast 1 månad. Om kontraktet sägs upp den 8 september 2020 bör, enligt samma tolkning, uppsägningstiden förkortas till endast 1 dag. Enligt formuleringen i avtalet verkar det därefter som att, om avtalet inte sagts upp, kommer kontraktet att fortsätta löpa efter den 9 september 2020 med en uppsägningstid på 4 månader. Om du säger upp avtalet idag kommer avtalet därför att fortsätta gälla fram tills den 9 september 2020. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man avsäga sig ansvar för vagnskador om man ska vara körkortshandledare?

2020-07-28 i Avtal
FRÅGA |Följande förutsättningar gäller: Jag, 25 år gammal och godkänd handledare (B-körkort), ska övningsköra med en elev i en lånad (privat-) bil vars ägare har en upprättad halvförsäkring.Fråga: Kan jag skapa ett avtal som avsäger mig skyldigheten att betala för eventuella skador vid bl.a. krock.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer anta att du är handledare åt en privatperson, och att du gör det i egenskap av privatperson. Det finns mer att läsa om rollen som handledare på trasportstyrelsens hemsida som du hittar här, och en viktig punkt att inleda med är att det är du som anses som förare när ni övningskör. Eftersom det handlar om trafikskador är trafikskadelag (1936:81) tillämplig, hädanefter förkortat TSL. Enligt 10 § TSL utgår trafikskadeersättning ur trafikförsäkringen på fordonet om det uppstår skador på passagerare eller förare. Enligt samma bestämmelses andra stycke så utgår trafikskadeersättning om det uppstår skador på bil eller egendom i bilen som orsakats av en annan bilförares vållande eller en brist i dennes bil, till exempel bristfälliga signalsystem. Vid singelolyckor utgår alltså inte trafikskadeersättning.Detta innebär kort sagt att om en singelolycka skulle inträffa så täcks inte sakskador av trafikförsäkringen, och inte av halvförsäkringen heller. Kan man friskriva sig från betalningsansvar för skador som uppstår när man är handledare? Kort sagt är svaret ja. Avtalsfrihet råder, så det står dig, eleven och bilägaren fritt att avtala om en sådan friskrivningsklausul. Din del av avtalet bör därför vara att till bästa förmåga lära upp eleven, utan att bära ansvar vid eventuella vagnskador. I realiteten bär du som de facto bilförare (se länken ovan) ansvaret för att skadan har inträffat, men vad ert avtal ska syfta till är att reglera vem som eventuellt ersätter bilägaren för skadan. Om eleven är under 18 år så ska du istället be dennes vårdnadshavare underteckna det. Vad du bör tänka på är dock att du har ett stort ansvar som handledare, och räknas som föraren när ni övningskör, så det hade utan ett avtal legat nära till hands att hålla dig ansvarig för skador som eventuellt uppstår vid en singelolycka. Detta betyder även att om du friskriver dig från ansvaret för vagnskador så finns det utrymme att jämka det avtalet om du sedan under övningskörningen skulle agera vårdslöst och orsaka bilskadorna genom felaktiga eller farliga råd. Hur ska avtal formuleras?Avtalet behöver inte följa någon formalia utöver datering och signaturer, men det kan vara bra att teckna avtal med både den som du lär upp och den som lånar ut bilen. Den som lånar ut bilen ska acceptera att denne riktar anspråk mot den som blir upplärd vid eventuell singelolycka, och den som blir upplärd av dig ska ha en motsvarande förståelse för situationen. Ju tydligare och otvetydigt avtalet är desto bättre.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Du är välkommen att höra av dig till oss på Lawline om du har ytterligare frågor. Kör försiktigt!

Är jag som medsökande betalningsskyldig gentemot banken?

2020-07-28 i Avtal
FRÅGA |Hej tänkte höra med er. Om man är medsökande på ett lån och den huvusökande inte betalar, blir jag som medsökande tvungen då att betala hela beloppet? Eller kan jag göra upp med dom då om en avbetalningsplan? Mvh Jocke
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga. Vilka skyldigheter du har som medsökande regleras i låneavtalet du skrivit på med banken. En medsökande har vanligen samma betalningsansvar som huvudsökande, det vill säga att banken kan kräva medsökande på hela beloppet på samma sätt som de kan kräva huvudsökande. Genom avtalet har du förbundit dig att betala och gör du inte det kan banken vända sig till kronofogden eller domstol för att kräva betalning. Har du svårt att betala kan du vända dig till banken och höra om det är möjligt att göra upp om en avbetalningsplan. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Säljare (näringsidkare) vill drar sig ur överenskommet avtalsinnehåll och exkludera sänggavel från paketpriset i efterhand.

2020-07-25 i Avtal
FRÅGA |Vi var och kollade på säng och fick ett bra erbjudande på kontinental säng, sänggavel och bäddmadrass för 24995 krSäljaren nämnde flera gånger att sänggaveln var med i priset, fast vi ville inte ha den först i början men gick med på hela paket priset och betalade handpenning för allt med 5500 kroch allt var klartMen sedan ringer hon två dagar efter och säger att sänggaveln Är inte inräknad i detta priset utan vi får betala extra om vi ville ha denna till för 4000 kr och detta var ett bra pris.Men vi har ju kommit överens om allt och det står även på kvittot Att sänggaveln är med i priset vi fick och det står på kvittot.Har vi rätt som kund ? Eller säljaren?Skall vi stå på oss att sänggaveln ingår eftersom vi har ju diskuterat fram till detta pris 24995:-
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.FörtydligandeI mitt svar kommer jag att utgå från att säljaren är en näringsidkare. Skälet till det är att uppgifterna i din fråga tyder på att säljaren är näringsidkare; dina ordval "kund" och "erbjudande". Beskrivning av rättslägetNi fick ett erbjudande på kontinental säng, sänggavel och bädmadrass för 24995 kr. Ni slöt ett avtal innefattande detta erbjudande enligt anbud och accept modellen, se 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).Men säljaren ångrar sig när avtal väl har kommit till stånd. Frågan är då om säljaren kan dra sig ur ett juridiskt bindande och gällande, avtal. Svaret är enkelt. Återkallelsen måste – för att få rättsverkan – ha kommit er till handa innan ni har tagit del av säljarens anbud/accept 7 § AvtL. Översatt till ert fall, har återkallelsen inte inkommit i rätt tid. Säljaren har nämligen ringt först två dagar efter att budet kommer er till handa. Därmed kan säljaren inte dra sig ur avtalet. Avtal ska hållas enligt en allmän rättsgrundsats (pacta sunt servanda). Således är säljaren bunden till såväl avtalet i helhet som till pris och vilka delar som ska ingå. Allt bekräftas av kvittot, som är ett utmärkt bevismedel vid händelse av tvist.Naturligtvis har ni rätt som kund. Sänggavel ska ingå enligt avtal. Får ni inte med sänggaveln föreligger fel enligt 16 § konsumentköplagen (KKL) och då kan ni göra påföljder såsom prisavdrag eller hävning och skadestånd se 22-30 § KKL. Det ligger alltså även i säljarens intresse att de inkluderar sänggaveln. Handlingsplan- Informera säljaren om ert bindande avtal vari sänggaveln inkluderades. Säljaren har inte rätteligen återkallat sitt bud. Avtal ska hållas pacta sunt servanda. Det bästa för er båda är om säljaren själv rättar felet, beskriv i korthet svarets innehåll för säljaren.- Utelämnar säljaren sänggaveln, kan ni med stöd av konsumentköplagen göra gällande påföljder. Observera dock reklamationsregeln i 23 § KKL.- Rättar sig säljaren inte efter er anmodan, kan ni anmäla fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vars beslut företag i de flesta fall rättar sig efter https://www.arn.se.- Rättar sig säljaren inte efter ARN:s beslut, återstår alternativet stämningsansökan hos tingsrätt. - Vill ni ha professionell hjälp att gå vidare med ert fall är ni välkomna att boka en tid med någon av Lawlines skickliga jurister https://lawline.se/boka.Hälsningar,

Omfattar en framtidsfullmakt försäljning av bostad?

2020-07-29 i Avtal
FRÅGA |Vad gäller vid försäljning av fastighet som ägs gemensamt av makarna ?Har hört att framtidsfullmakt inte skulle vara tillräcklig?Vad gör man då?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att kort förklara vad en framtidsfullmakt är för att sedan beskriva om en framtidsfullmakt kan omfatta försäljning av bostad.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt innebär att du väljer vem eller vilka som ska företräda dig och ha hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ha hand om dem själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande (1 § lag om framtidsfullmakter). Den person som du väljer att företräda dig kallas fullmaktshavare. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § 1 st. lag om framtidsfullmakter). Kan en framtidsfullmakt omfatta försäljning av bostad?I lagen står även vilka åtgärder som en framtidsfullmakt inte får omfatta. Där framgår det att en framtidsfullmakt inte kan ge fullmaktshavaren behörighet i frågor om att ingå äktenskap, upprätta testamente eller liknande frågor av personlig karaktär. En fullmaktshavare får inte heller vidta åtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen (2 § 2 st lag om framtidsfullmakter). Det är dessa undantag som finns för vad en framtidsfullmakt får omfatta. Annars får en framtidsfullmakt omfatta alla andra personliga och ekonomiska angelägenheter. Det framgår därmed inget om att en framtidsfullmakt inte ska få omfatta försäljning av bostad. Med andra ord innebär det att en framtidsfullmakt får omfatta och är tillräcklig för försäljning av bostad.Sedan kan en framtidsfullmakt utformas på olika sätt. Om den är generellt skriven så kan den omfatta försäljning av bostad. Ett alternativ är att uttryckligen skriva att framtidsfullmakten tillåter eller inte tillåter försäljning av bostaden. Du kan alltså beskriva vad som ska ingå och vad som inte ska ingå i fullmaktshavarens befogenheter i fullmakten. För att vara säker på att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av bostad, kan du uttryckligt skriva det i fullmakten.Varför kan hinder uppstå vid försäljning av gemensam bostad?Det hinder som kan uppstå vid försäljning av gemensam bostad är jävsituationer. Fullmaktshavaren har en lojalitetsplikt mot fullmaktsgivaren där det bland annat ingår att fullmaktshavaren inte bör vidta åtgärder i situationer som berör fullmaktshavaren själv eller dennes närstående (17 § lag om framtidsfullmakter).Därför kan en jävsituation uppstå om delägaren i bostaden och fullmaktshavaren är samma person. En typisk jävsituation är om fullmaktshavaren säljer fullmaktsgivarens egendom till sig själv. Om då delägaren säljer fullmaktsgivarens del av bostaden till sig själv uppstår jäv. Om ni planerar att sälja fullmaktsgivarens del av bostaden till den andre delägaren är det därför viktigt att inte göra delägaren till fullmaktshavare. Ni kan då ange någon annan som fullmaktshavare för att sälja delen av bostaden i framtiden till den andre maken. Sammanfattningsvis är en framtidsfullmakt tillräcklig för att sälja fullmaktsgivarens bostad, i de fall som framtidsfullmaktens utformning tillåter det. Det ni behöver tänka på är jävsituationer, att inte ange den andre delägaren av bostaden som fullmaktshavare om bostaden planeras att säljas till delägaren av bostaden. Om ni vill ha hjälp att utforma en framtidsfullmakt kan ni ta hjälp av våra jurister på Lawline.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag frånträda ett leasingavtal jag ännu inte skrivit på?

2020-07-28 i Avtal
FRÅGA |Har beställt leasingbil men min arbetssituation har förändrats då jag ska ha barn och känner att det blir för dyrt för mig just nu. Har inte skrivit under något avtal ännu men bilen är beställd. Beställde bilen på bilfirman
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förutsatt att du inte skrivit under något avtal ännu så är du fri att återkalla ditt intresse av att leasa bilen. Lämpligen kontaktar du bilförsäljaren omgående och berättar att du inte längre önskar att ingå avtalet. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan jag avstå från att slutföra avtal?

2020-07-27 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på en bilfirma och gav ett bud på 130.000kr på en bil då jag haft en kund som var intresserad av bilen till det priset. Jag fick svar efter lite förhandlande att säljaren gick med på det. Jag skrev "då har vi en affär" och ringde sedan min kund som inte längre var intresserad av att göra en affär. Jag förmedlade detta till säljaren som då menar att vi har ett avtal och att jag är skyldig att betala honom dessa 130.000kr. Är jag skyldig honom pengarna eller funkar det? Har han tillräckligt med bevisning att jag gått med på en affär?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Har avtal ingåtts?Som huvudregel inom svensk rätt gäller att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Avtalet mellan dig och din kund är ett avtal mellan er två, och påverkar därmed inte avtalet mellan dig och säljaren av bilen. Säljaren har i detta fall rätt att ni har ett avtal och att du kan vara skyldig att betala givet att inget annat påverkar avtalets giltighet, vilket inte framgår av frågan.BevisbördaBevisbördan om avtal föreligger eller ej ligger på den som hävdar att avtal ingåtts. Om säljaren av bilen kan visa en konversation mellan er till exempel, så kan det vara tillräckligt för att styrka att avtal ingåtts mellan er. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Krav av lönespecification vid hyresavtal.

2020-07-24 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag lade in en intresseanmälan om en lägenhet och blev lite förundrad över vad som gällde för att ens få komma till en visning. På hyresvärdens hemsida står det så här: "Innan du kan bli aktuell för visning av lägenhet, måste du styrka din inkomst med nyutfärdat anställningsintyg och/eller kopia på anställningsavtal, dina 3 senaste lönespecifikationer samt kontoutdrag som visar löneinsättningarna de 3 senaste månaderna […]" _____Jag kan förstå att man vill att nya hyresgäster ska styrka sin inkomst genom anställningsavtal och så. Men jag tycker detta låter som lite väl mycket inblick i mitt privata för något så enkelt som en visning, vilket kanske inte ens resulterar i att man accepterar lägenheten. Så min fråga är: kan de verkligen begära 3 lönespecifikationer och kontoutdrag från min privata bank? Jag flyttade för 7 år sedan och behövde då ej uppvisa några såna här bevis. Är detta någon ny regel som tillkommit? Tack på förhand! Mvh Josefin
Jakob Westling |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga regler som bestämmer hur en hyresvärd ska agera vid uthyrning av sina fastigheter. I och med principen om avtalsfrihet ska varje enskild ensamt kunna bestämma vem och till vilka villkor de väljer för att ingå ett avtal. Det rådande läget är att hyresvärden kan ställa krav på lönespecifikationer för att på det sättet försäkra sig om att de ingår ett bra avtal. På samma sätt har du rätt till att neka de villkoren, med resultatet att avtalet inte går igenom. Jag kikade igenom vilka uppgifter de "stora" hyresvärdarna gjorde och samtliga kräver en lönespecifikation från minst 3 månader bak i tiden innan hyresavtalet ingås (exempel hittar du här). Detta görs för att säkerställa att hyresgästen kan göra rätt för sig med sin betalning av hyra. Slutsatsen är då att villkoren för ingående av avtalet styrs helt och hållet av vad ni kan komma överens om. Hoppas det besvarade din fråga!