Föravtal

2010-03-31 i Avtal
FRÅGA |Om man ringer på en bil och blir lovad att få köpa bilen för ett bestämt pris bara ingen annan har köpt bilen innan dess, (först till kvarn). Har man då rätt att få köpa bilen till det utlovade priset oavsett hur lång tid som passerar fram tills dess? Köparen lovar ju ändå att man ska få göra det.
Samuel Lundberg |Hej, Förutsättningen för att du skulle få köpa bilen till ett visst pris var att ingen annan hunnit före. Det är alltså fråga om ett föravtal eller ett optionsavtal som är accesoriskt till huvudavtalet(köpeavtalet). Givet att ingen annan spekulant hunnit före är optionsavtalet i princip bindande om det fyller gängse krav på avtal, se länk till AvtL nedan. Den svenska avtalsrätten bygger på löftesprincipen och som jag ser det har du rätt att köpa bilen för det pris ni avtalat vid telefonsamtalet. Tiden som löper måste dock vara skälig för att du ska ha rätt att lösa ut optionen och köpa bilen, jmf analogvis AvtL 3§, se https://lagen.nu/1915:218. Det kan även finnas branschpraxis(d.v.s hur man brukar göra inom bilbranschen) som är avgörande för hur länge löftet skall vara bindande. Med vänlig hälsning

Uppsägningstid gällande hyreskontrakt

2010-03-21 i Avtal
FRÅGA |Hej, min syster har en salong och hyr ut en stol (ej lokal). I kontraktet står det att det är fyra månaders uppsägning vilket den som hyr gått med på. Men då hon nu sagt upp stolen hävdar hon att det är tre månader som gäller trots det som står i kontraktet. Stämmer detta?
Cajsa Hansen |Hej! Det är en gränsdragningsfråga huruvida avtalet skall betraktas som lokalhyra enligt 12 kap Jordabalken (JB) eller hyra av lös sak, se https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1. En upplåtelse av en garageplats har klassats som lokalhyra vilket visar på problematiken. Det skall påpekas att benämningen av själva avtalet (genom t ex en rubrik) inte spelar någon roll för klassificeringen, det är det faktiska innehållet som får den avgörande betydelsen. Om avtalet klassas som lokalhyra utgör JB en skyddslagstiftning för hyresgästen. Dylika hyresavtal kan enligt 12:3 JB träffas på bestämd eller obestämd tid, se https://lagen.nu/1970:994#K12P3S1. 12:4 JB reglerar uppsägningstidens längd, se https://lagen.nu/1970:994#K12P4S1. Det som kan sägas är att man alltid kan avtala om längre uppsägningstid än vad som anges i lagen (då de angivna uppsägningstiderna är minimikrav som skall skydda framförallt hyrestagaren). Om ni avtalat om en uppsägningstid på fyra månader gäller alltså detta framför hyresgästens påstående om en uppsägningstid på tre månader. Om avtalet ej anses vara lokalhyra finns inga särskilda regler för avtalstypen. Därmed finns heller inga tvingande regler utan det skriftliga hyresavtalet gäller. Detta enligt principen om att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). Uppsägningstiden är därmed fyra månader om det är det som står i kontraktet. Sammanfattningsvis torde alltså uppsägningstiden om fyra månader gälla.

Konsultavtal och "framtida" anställningsavtal

2010-03-09 i Avtal
FRÅGA |Hej, 1a. Om ett avtal skrivs mellan en konsult (enskild firma) och ett företag utan att det specificeras något slutdatum för hur länge avtalet ska gälla vad är det som gäller? Tillsvidare? 1b. Hur kan avtalet avbrytas? 1c. Måste båda parterna godkänna ett avslut för samarbetet? 1d. Är det ett giltigt avtal över huvud taget utan datum? 2. Går det att skriva på ett anställningsavtal i förtid, det vill säga att specificera att man börjar arbetet låt säga 3 månader efter att avtalet påskrivs av båda parter?
Sofie Bjärtun |Hej! Det finns (till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal) ingen specifik lagstiftning som reglerar konsultavtal. Det finns visserligen en gammalmodig reglering i handelsbalken som är tillämplig på personliga konsultuppdrag men idag drar man snarare analogier från företrädesvis köplagen samt hämtar vägledning i rättspraxis för att avgöra vad som skall gälla för dessa avtal. Ett konsultavtal kan avse en enstaka avgränsad handling eller ha karaktären av ett mera varaktigt avtalsförhållande. Vid de varaktiga avtalen krävs normalt en reglering av hur lång tid uppdraget skall gälla. Har inget slutdatum eller viss tid för uppdraget avtalats mellan parterna och framgår det inte heller på annat sätt hur länge uppdraget skall vara, exempelvis att det varar till visst arbete har slutförts, anses i regel avtalsförhållandet löpa ”tills vidare”. Ett sådant konsultavtal, som således inte är tidsbegränsat, kräver uppsägning av endera parten för att upphöra. Avtalet kan emellertid även komma att avbrytas vid endera parts kontraktsbrott. Från konsultens sida kan tänkas att ett sådant kontraktsbrott består av dröjsmål eller fel i utförandet av uppdraget. Fån uppdragsgivarens sida torde utebliven ersättning för konsulttjänsterna vara den primära formen av kontraktsbrott. Alla typer av kontraktsbrott måste i regel vara väsentliga för att avbrytande av avtalet skall kunna ske. Om båda parter är överens om att avsluta samarbetet råder naturligtvis full frihet att avbryta avtalet. Skulle endast en av parterna vara för ett avslut blir det närmast fråga om en tolkning av avtalet för att se om parterna uttryckligen eller underförstått avsett att möjliggöra för endera av dem, även ensidigt, att kunna avsluta. Om inte en sådan avsikt kan tolkas fram torde part vara bunden om inte den andre godkänner avslut eller om kontraktsbrott föreligger enligt ovan. Ett konsultavtal är således giltigt även utan slutdatum, men som Du säkert förstår enligt det ovan anförda är det synnerligen lämpligt att i avtalet närmare precisera antingen viss tid eller visst projekt för avtalet. Vad slutligen gäller Din fråga om anställningsavtal är det fullt möjligt, och tämligen vanligt, att ange starten för anställningen till ett visst datum längre fram. Ibland kan ett anställningsavtal ange "tillträde snarast" men regelmässigt sätts ett bestämt datum för tillträde. Hoppas att Du genom detta har fått svar på Dina frågor! Med vänlig hälsning,

Återköp av hundvalp

2010-02-23 i Avtal
FRÅGA |Jag köpte en valp från en tjej som påstod sig vara uppfödare. Tog hem valpen och efter 11 dagar ringde hon och krävde att få tillbaka valpen eftersom någon ringt och sagt att min son misshandlade den (han är 9 år) han skulle lyft valpen i nacken och slitit i kopplet på nått vis. Jag sa att hon gärna får komma och hälsa på valpen om hon var orolig. Hon kom och tröck ett papper i min hand som hon ville jag skulle skriva på i chock skrev jag på utan att läsa närmare vad som stod. Kom ihåg mitt namn hundens namn och hennes namn. Sen gav hon mig pengarna tillbaka tog hunden och gick. ca 2 timmar senare hade hon satt ut valpen på annons igen och dessutom höjt priset med 1500 kr. Kan en som inte har ett paragraf 16 tillstånd kalla sig för uppfödare och får de ringa till en och sen bara hämta tillbaka en valp?
Natalie Lindgren |Hej, Ett § 16 tillstånd krävs för att få bedriva uppfödning av hundar i viss omfattning, tillståndet krävs i fall av: Hållande av 10 eller fler hundar äldre än 12 månader Uppfödning av 3 eller fler kullar per år Upplåtande av 3 eller fler hundar per år Försäljning av hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning Försäljning av 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning Förvaring eller utfodring av 4 eller fler hundar Har den här tjejen uppfödning av hundar som är av mindre omfattning än detta är verksamheten i alla fall inte tillståndspliktig. Oavsett om den här tjejen bedriver en uppfödning eller inte, förstår jag det som att du har skrivit på ett typ av kontrakt som går ut på att valpen ska köpas tillbaka till säljaren. Eftersom du har skrivit på avtalet är det bindande för dig och du kan förmodligen inte göra anspråk på att få tillbaka valpen. Med vänlig hälsning

Uppsägning av avtal

2010-03-26 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har lånat ut min häst på foder. Personen som lånar min häst har skrivit på ett kontrakt där hon förbinder sig med 3 mån uppsägningstid, transport, skoning veterinärbesiktning av hästen efter uppsägningstiden. jag har också tre månaders uppsägningstid. Jag måste tyvärr sälja hästen nu och var i kontakt med henne och frågade om hon ville köpa hästen. Det ville hon inte så jag har satt in en annons på hästen och nu påstår hon att jag har brutit kontraktet, vill inte ha kvar hästen och vill inte betala för transport och det som står i kontraktet. Skulle jag få en intresserad köpare tänkte jag säga upp kontraktet hos fodertagaren. Har jag gjort fel och måste själv stå för transporten?
Maria Holme |Hej, Ni har slutit ett avtal där ni reglerat uppsägningstid och andra villkor. Så länge du respekterar uppsägningstiden finns det inget som hindrar dig från att säga upp kontraktet. Din motpart begår ett avtalsbrott om hon inte uppfyller sina åtaganden, såsom betalning av transport. Om hon vägrar kan du ta till rättsliga medel. Med vänliga hälsningar

Bevis för att avtal kommit tillstånd

2010-03-15 i Avtal
FRÅGA |Jag har bollat ett avtalsförslag (pdf med rad för namnteckning) med en kund som svarade i mailet att vi är överens och projektet kan köra igång. Ingen av oss ställde vidare krav på att pappersavtalet skulle skrivas på. Vi utvecklade vår del av projektet och de var aktivt med i integrationstester. Nu säger de att de i sin tur fått avslag från sin kund och vill inte medge att vi har ett avtal. Räcker inte accept per mail i detta fall?
Daniel Jessen-Winbo |Hej, För att besvara din fråga tänker jag schematiskt gå igenom avtalsrättens grundprinciper, för vilka avtal det finns formkrav samt vad som kan krävas som bevis i en eventuell tvist. För att besvara frågorna används avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218. Grunden i avtalsrätt är att avtal skall hållas då de ingåtts (pacta sunt servanda). Dock förutsätter detta att ett giltigt avtal kommit till stånd. Ett avtal kommer till då ett anbud och en accept stämmer överens och således ger uttryck för ett gemensamt innehåll. Detta framgår av 1 kap 1 § avtalslagen. Samma paragraf ger även uttryck för löftesprincipen som säger att man är bunden av givet anbud och given accept. I paragrafens 3 st. sägs det även att om det är stadgat att det krävs formkrav för avtalet så ska det gälla men detta aktualiseras inte i ditt fall (om det ej rör fastighetsköp, jordbruksarrende). Således kan ett avtal ingås muntligen men som du mycket riktigt uppmärksammat så krävs det ju att man kan bevisa sin sak vid en eventuell tvist. Vad för typ av bevis som krävs är inget som är stadgat i lag men ett mail torde fungera utmärkt. Jag vill även bara uppmärksamma att man skulle kunna diskutera huruvida din kund inte skulle ha ansett sig bunden förrän han skrev på eftersom där var lämnat plats för underskrift. Dock hävdar jag att denna invändning inte skulle hålla eftersom kunden uttryckligen, i mailet, sagt att ni var överens och uppmanat dig att sätta igång med projektet samt att kunden aktivt deltagit i integrationstesterna. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning

Kontrakt för överlåtelse av webbplats

2010-02-24 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har fått i uppdrag att skriva ett kontrakt som beskriver att jag överlåtit min webbplats till en köpare...det är inget blodigt allvar utan behöver endast någon enklare slags formalia för vad som ska vara med. Enkelt endast beskriva att överlåtelse har skett. Hoppas detta inte är för mycket begärt :) Tack!
Sandra Helgadottir Ingolfsson |Hej! Kontraktet ska vara relativt specifikt så att både du och säljaren kan vara säkra på vad ert avtal avser. Således bör du tydligt ange: webbplatsen ifråga, det avtalade priset, datum för betalning, namn på köpare och säjlare och liknande uppgifter som förklarar vad köpet avser och vad ni har kommit överens om för att det ska genomföras. Kontraktet bör dessutom innehålla både din och köparens underskrift samt datum och plats för undertecknandet. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Bevittning av gåvohandling

2010-02-22 i Avtal
FRÅGA |Hej Jag och min fru har fått en fråga om att bevittna en namnteckning på ett gåvobrev från min frus syster och man. Vi skulle bevittna en namnteckning från hans mamma som är gammal och senil på att han skulle få ta över mammans pengar. Vi skulle bevittna in blanco! Han påstår också att det är banken som gjort fel så dom sa att det var "ok" att göra på detta viset. Detta kan väl inte vara möjligt???? Det måste väl vara straffbart?? Till saken hör också att vi blev erbjudna 10 000:- om vi skrev på!!! Om banken nu har gjort "FEL" så fixar väl dom det? Denne man kan inte ha alla paddlarna i vattnet! Tacksam för ett svar.
Mikael Söderman |Hej, för att kunna besvara denna fråga behöver vi ha lite mer information. Jag skulle behöva mer information om vad sonen verkligen sagt. Varför ska detta göras menar du? Jag undrar vad banken har sagt eller vad banken ska fixa. Skriv gärna om din fråga så ska vi försöka svara på den bättre med hjälp av denna extrainformation. Rent generellt kan följande påpekas. Som jag förstår frågan ska sonen ta över hans mammas samtliga tillgångar och det är vissa skillnader rörande kraven på gåvohandlingen om det är en fastighet som ska ges bort. Att banken begär bevittning är för att ni vid ett senare ska intyga att det som står i gåvohandlingen stämmer överens med mammans vilja. Av den anledningen får er bevittning ingen effekt om ni inte får se vad som står i gåvohandlingen. Det är viktigt att fundera över varför detta ska göras. Med vänligt hälsning Mikael Söderman