Hävningsrätt vid felaktig uppgift från säljaren

2010-07-29 i Avtal
FRÅGA
Hej. Köpte en bil för några veckor sen, på Blocket stod det att bilen gått 19,000 mil & detta sa även säljaren till mig. Undersökte bilen noggrant men kollade inte igenom alla papprena jag fick med bilen. Nu några veckor senare tittade jag igenom papprena och enligt det gamla köpekontraktet mellan tidigare ägaren och han jag köpte bilen av har bilen gått 29,000 mil. Jag skulle aldrig köpa en bil som gått så långt. Kan jag häva köpet med hjälp av köplagen?
SVAR
Tack för din fråga!

Köplagen är mycket riktigt tillämplig på ditt bilköp ( läs här: här)

Ditt köp utgör enligt 6 § Köplagen(hädanefter KöpL) ett s.k. hämtningsköp. Detta innebär enligt 13 § KöpL att risken för bilen och dess skick går över på dig som köpare då varan anses avlämnad, vilket den är då du tagit hand om den.

För att du skall ha rätt att häva köpet krävs det att det föreligger ett fel i varan. Du har två möjliga grunder för att hävda fel. Bilen skallifråga om art, kvalitet och andra egenskaper enligt 17 § KöpL stämma överrens med vad som följer av avtalet. Dessutom kan fel anses föreligga enligt 18 § KöpL . I paragrafen stadgas nämligen att fel föreligger i det fall varan inte överrensstämmer med uppgifter om varans beskaffenhet som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren har strikt ansvar vad gäller sådana uppgifter. Du skriver att säljaren dels i sin annons på Blocket angivit att bilen gått 19,000 mil, dels att han lämnat samma uppgift till dig muntligen. Att denna uppgift inverkat på ditt köp är utan tvekan. Eftersom säljaren inte i tid och på ett tydligt sätt rättat uppgiften anser jag att fel i varan föreligger.

Vid bilköpet har du som köpare en skyldighet att undersöka varan. Dels före köpet, dels efter avlämnandet . Enligt 20 § KöpL kan du inte såsom fel åberopa vad du måste antas ha känt till vid köpet. Du kan alltså inte åberopa sådant som du borde ha märkt vid din undersökning (exempelvis uppgifter i köpekontrakt) om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Att lämna felaktig uppgift om hur långt bilen har gått faller definitivt inom ramen för handlande i strid mot tro och heder och du kan åberopa fel i bilens skick.

Då bilen kan anses vara såld i felaktigt skick har du som köpare enligt 30 § KöpL rätt att kräva avhjälpande , omleverans, prisavdrag eller rätt att häva köpet. Du har dessutom rätt till skadestånd. För att kunna åberopa att bilen är i felaktigt skick måste du dock enligt 32 § KöpL reklamera felet till säljaren inom skälig tid från det att du uppmärksammat felet.
Den påföljd som blir aktuell i ditt fall är hävning. Detta eftersom avhjälpande eller omleverans inte går att genomföra samt att prisavdrag enligt 37 § KöpL inte är aktuellt då det rör sig om begagnad vara köpt på auktion. Blocket kan klassas som en auktion. Hävningsrätt har du som köpare enligt 39 § KöpL i det fall avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig samt att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Din rätt till skadestånd stadgas i 40 § KöpL. Du har alltid rätt till skadestånd om varan avvek från vad säljaren särskild utfäst. Eftersom säljaren i ditt fall aktivt (både skriftligt och muntligt) lämnat felaktig uppgift om hur långt bilen gått, kan sådan utfästelse anses lämnad.

Verkningarna av hävningen blir att respektive part har s.k. retentionsrätt, dvs. vardera part har rätt att kräva att motparten lämnar tillbaka vad han tagit emot. Detta stadgas i 64 § KöpL. Du skall enligt 65 § KöpL ge ut den avkastning av varan som du fått samt betala skälig ersättning om du har haft nytta av varan. Säljaren å sin sida skall betala ränta från den dag då han mottog betalningen. Du har rätt att häva köpet förutsatt att du kan lämna tillbaka bilen i väsentligt oförändrat skick alternativt om du ersätter säljaren för den minskning i varans värde som är följden av en eventuell försämring av bilens skick.

Lycka till!
Med vänlig hälsning,

Louise Albertson - Witting
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1290)
2020-05-27 Fråga om avtalsvillkor
2020-05-27 Hur ska man datera ett avtal som först avtalats muntligt och sedan skrivs ned vid ett annat datum?
2020-05-26 Fullgörelse av köp
2020-05-26 Ändringar i befintligt avtal utan motpartens samtycke

Alla besvarade frågor (80618)