FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/06/2010

Innebörden av säkerhetsrätt

Angående gåvobrev gällande en häst hittar jag följande textrad som jag har svårt att tolka: "Gåvogivaren försäkrar att hästen inte är föremål för panträtt eller annan säkerthetsrätt" Förstår inte innebörden av säkerhetsrätt och skulle vija få det förklarat för mig.

Lawline svarar

Hej,

En säkerhetsrätt gäller egendom till vilken någon annan har äganderätt och har till syfte att säkerställa att en viss avtalsförpliktelse fullgörs, vanligen är det fråga om att säkerställa att betalning sker. Vanliga säkerhetsrätter är panträtt och retentionsrätt. Vid panträtt till viss egendom har panthavaren rätt att sälja den pantsatta egendomen vid avtalsmotpartens bristande betalning. Panträtten utgör ofta säkerhet vid penninglån. En retentionsrätt ger innehavaren rätt att hålla kvar viss egendom tillhörande gäldenären (den betalningsskyldige) när denne inte betalar, men innefattar ingen rätt att sälja egendomen. Avtalstexten i detta fall försäkrar att hästen inte är ställd som säkerhet för någon avtalsförpliktelse, du riskerar alltså inte att den tas ifrån dig. 

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning