FrågaAVTALSRÄTTAvtal12/05/2010

Flera företrädare genom fullmakter och godemanskap

Hej! Vi är fyra syskon och vår mamma är nu på korttidsboende för mild demens. Hon är klar ibland. Kan vi syskon ha skriftlig fullmakt för mamma allihop dvs att vi alla fyra har rätt att företräda mamma i alla/olika frågor var för sig?Naturligtvis i samförstånd.

Lawline svarar

Hej, Det man får diskutera i ditt fall är vad som är lämpligast, att skriva fullmakter eller utfärda gode män. Problemet kan bli att ni är fler. Du skriver att ni ska agera i samförstånd vilket kan vara lätt att säga på förhand men när ”problem” väl uppstår kan det hela bli väldigt komplicerat. Jag ska redogöra för var och ett av alternativen för sig och sen säga vad jag tycker ni bör göra. Att utfärda en fullmakt innebär enkelt uttryckt att man ber någon annan göra något åt en själv. Regleringen om fullmakt återfinns i 2 kapitlet avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#K2). Detta kan vara en möjlighet att förordna så att någon annan kan ingå avtal och andra rättshandlingar för personen i frågas räkning. Givetvis kan man ge fullmakter så att fler kan företräda antingen i samma frågor eller olika frågor. Det hela beror på vad man skriver i fullmakterna. Dock för situationen i fråga är det inte vanligt att fullmakt upprättas då dennes tanke mer är avsedd för mer enstaka rättshandlingar och slutande av avtal. Istället torde förordnande av god man eller förvaltare vara mera vanligt eftersom de är till för att om någon pga. av sjukdom eller nedsatt handlingsförmåga behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller ta hand om sin person. Regleringen härom finns i 11 kap föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K11. Både god man och förvaltare förordnas av rätten som ansökning sker till. Valet mellan om god man eller förvaltare ska förordnas beror på hur nedsatt förmåga personen i fråga har. Vad först gäller god man kräver förordnandet av en sådan samtycke av den personen det berör (11 kap 4 § FB). Det man gör är sedan att man upprättar en handling om vad det är den gode mannen/männen ska göra för personen. Det är här viktigt att poängtera att personen i fråga behåller sin rättshandlingsförmåga fullständigt och i den mån det går ska han även samtycka till det den gode mannen gör inom förordnandet (dennes ”arbetsuppgifter”). Man kan med andra ord säga att en god man fungerar som ett biträde. Vid anmälan till rätten kan val av god man önskas om man nu vill hålla detta inom familjen eller liknande. Mer ingripande är det för personen om en förvaltare förordnas för denne. Detta görs enligt 11 kap 7 § om en person är ur stånd att tillvarata sig själv och/eller sin egendom. Inom det förordnande som rätten meddelar förvaltare försvinner personens rättshandlingsförmåga och denne måste då för att få agera här inom hämta samtycke från sin förvaltare. Du säger att er mor har en mild demens och något förvaltarskap bör därför inte i nuläget vara aktuellt. Det som man kan göra är med andra ord att skriva fullmakter eller göra er 4 till gode män. Som jag dock nämnt ovan kan det bli väldigt svårt och kanske framförallt ineffektivt om varje beslut kräver allas samtycke. Det jag tycker ni bör göra är att rådfråga t ex tingsrätten (som utfärdar godemanskap) eller en advokatbyrå. Kommer kanske kosta en slant men då får ni det hela rätt från början och den ni kontakter kan hjälpa er med formuleringen och även kommentera lämplighetsaspekten. Jag hoppas nu jag bringat klarhet i vilka möjligheter som finns och på frågan ifall flera kan företräde er mor är svaret ja! Med vänlig hälsning
Daniel Jessen-WinboRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”