Möjlighet att använda sig av annans åtagande att ensam svara för vissa gemensamma skulder.

2010-05-09 i Avtal
FRÅGA
Hej har ett papper där min fru skriver så här .i denna dag20040503 har jag [fruns namn] pr nr åtagit mej att svara för hela skulden av de gemensamma skulder jag och min make [frågeställarens namn] pr nr har haft mellan åren 1988 2004 undrar om detta intyg gäller lagligt. hos bank kronofogde.
SVAR
Hej!

Inledningsvis vill jag påpeka att jag inte riktigt förstår vad du menar med "gäller lagligt" men jag tolkar din fråga som att du undrar över dina möjligheter att använda dig av pappret hos bank respektive kronofogde.

Det framgår inte helt klart om pappret är ett skriftligt avtal mellan er eller om din fru intygar att hon gjort ett ensidigt muntligt åtagande. Skillnaden borde inte ha någon praktisk betydelse eftersom även ett ensidigt åtagande i det här fallet torde ha avtalskaraktär och muntliga avtal är bindande. Det är inte nödvändigt att skriva ner ett avtal för att det ska gälla men om man inte har gjort det kan det ibland vara svårt att bevisa vad som avtalats. Ett egenhändigt undertecknat intyg fungerar utmärkt som bevis.

*Vad har avtalet för betydelse?*
Om flera personer gemensamt har en skuld till någon kan den betalningsberättigade (borgenären, t ex en bank) välja att kräva ut _hela_ skulden av vem av de betalningsskyldiga (gäldenärerna, dvs du och din fru) han vill. Den rätten är dispositiv vilket betyder att gäldenärerna och borgenären kan avtala en annan ordning, alltså att borgenären bara kan kräva ut en viss summa/andel från varje person. Det avtal ni har slutit ändrar ingenting i denna del eftersom inte någon borgenär är avtalspart. Du kan inte skydda dig mot en banks anspråk på betalning med intyget.

Vad gäller _din och din frus interna förhållande_ ska skulden enligt huvudregeln i slutändan delas lika mellan er. Om endast en av er blivit tvungen att betala en gemensam skuld till sitt fulla belopp har den av er som betalat allt rätt att i efterhand få hälften av vad han/hon betalat av den av er som inte betalat något. Denna rätt kallas regressrätt. Se 2 § skuldebrevslagen här: här .

Ni kan disponera över regressrätten genom avtal. Din fru intygar att så har skett och ni har gjort avsteg från huvudregeln. Om du blir tvungen att betala någon av de aktuella skulderna har du full regressrätt mot henne, men hon saknar regressrätt mot dig. Om hon inte vill betala något kan och bör du använda intyget som bevis för din fordran mot din fru i en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om du i stället föreläggs yttra dig över en ansökan om betalningsföreläggande som din fru riktat mot dig kan du bestrida betalningsskyldighet och åberopa intyget som bevis för att hon inte har någon fordran på dig.

Hoppas jag lyckades svara på dina frågor

Med vänlig hälsning
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1290)
2020-05-27 Fråga om avtalsvillkor
2020-05-27 Hur ska man datera ett avtal som först avtalats muntligt och sedan skrivs ned vid ett annat datum?
2020-05-26 Fullgörelse av köp
2020-05-26 Ändringar i befintligt avtal utan motpartens samtycke

Alla besvarade frågor (80621)