Avtals giltighet samt tolkningsmetoder

2019-05-28 i Avtal
FRÅGA |Hej ja o mitt ex har skrivit ett avtal på vanligt papper att ja ska föra över två halva barnbidrag 1250 kr totalt/ månad till henne som längst i fem år om hon inte får löneökning på motsvarande 1250 kr. Har gjort detta nu i två år o nu med senaste ökningen så har hon fått 1400 totalt . Så nu var ja klar då tänkte jag men hon säger nu då att det ska va efterskatt? Och så ska hon sluta jobba o plugga o då blir det ju ingen löneökning alls o det scenariet tänkte man ju inte på när vi skrev.Det står inte efterskatt eller innan skatt på avtalet vad gäller? Gäller vårat papper överhuvudtaget vid ett rättsmål? Mvh
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du och ditt ex har kommit överens om att du månatligen ska betala 1250 kr till henne. Detta ska ske i max fem år, men betalningarna ska upphöra om hon får en löneökning på 1250 kr. Nu har hon fått löneökning på 1400 kr och du anser därmed att dina betalningar ska upphöra. Är avtalet rättsligt giltigt?Vad som inledningsvis kan konstateras är att ert avtal gäller även om det är skrivet på ett vanligt papper. Det finns inga formkrav när det gäller ett "vanligt" avtal om månatliga betalningar och det krävs därmed inte att avtalet innehåller något speciellt. Även muntliga avtal är giltiga, men ur bevishänseende är det naturligtvis alltid bra att avtalet är skriftligt. Att ni har skrivit ner vad avtalet innebär är därför positivt då det blir enklare att tolka och bevisa. Ert papper är därmed i högsta grad ett giltigt avtal som kommer vara av betydelse i en eventuell tvist mellan dig och ditt ex. Metoder för avtalstolkningDin fråga rör också avtalstolkning. Vad som är viktigt att framhålla är att det inte går att svara exakt vad som gäller, eftersom domstolen alltid gör en bedömning i varje enskilt fall. Vad jag kan göra är att förklara hur domstolen brukar resonera vid avtalstolkning. När domstolen tolkar avtal används en mängd olika tolkningsmetoder. Genom tolkning av avtal är syftet att försöka komma fram till vad som var avsikten med avtalet, vilket brukar kallas för partsviljan. Det tas då hänsyn till vad parterna egentligen menade när de ingick avtalet. När en domstol försöker komma fram till vad partsviljan var har parterna ofta olika uppfattningar, precis som i ert fall. Det går därför inte att endast fråga parterna vad de menade, utan domstolen måste studera avtalet och applicera olika metoder för att försöka utröna partsviljan. Enligt praxis använder ofta domstolen en språklig tolkning i första hand. Det innebär att avtalets formuleringar och ordval analyseras för att försöka komma fram till vad partsviljan var. Genom att applicera en språklig tolkning på ert avtal torde domstolen anse att du har uppfyllt din del av avtalet. Du har betalat ditt ex fram tills att hon har fått den avtalade löneökningen. Enligt denna tolkningsmetod torde domstolen komma fram till att den avtalade löneökningen avser lön innan skatt. Detta eftersom lön vanligen anges innan skatt. Avtalstolkningsfrågan är mycket svår för mig att svara på eftersom det görs en individuell bedömning i varje enskilt fall. Det enda sättet att ta reda på hur avtalet ska tolkas är att låta domstolen avgöra saken. Jag vågar dock ändå säga att du har en ganska stor chans att vinna en eventuell tvist. Enligt min mening har du faktiskt uppfyllt avtalet. Det förefaller tämligen orimligt att ditt ex ska kunna förhala avtalets uppfyllande genom att börja plugga. Har du frågor avseende mitt svar kan du höra av dig på min mail: lovisa.lundgren@lawline.se. Du kan även maila mig om du behöver ytterligare juridisk hjälp. Då kan jag hjälpa dig att få kontakt med någon av Lawlines duktiga jurister som kan agera ombud i en eventuell tvist. Hoppas det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?

2019-05-20 i Avtal
FRÅGA |Om man har aktiebolag är det själva bolaget som hyr lokalen man jobbar i? Eller är det mitt namn och person nummer som skrivs i kontraktet? Jag har skulder sen tidigare, men tänker om jag har bolag om de då är bolaget man skriver på hyreskontraktet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om ditt aktiebolag hyr en lokal av någon är det aktiebolaget som ingår avtalet. Det är således aktiebolaget som är avtalspart och aktiebolagets organisationsnummer som används. Aktiebolaget är en juridisk person med rättigheter och skyldigheter. Skulle du exempelvis välja att sälja ditt aktiebolag fortsätter hyresavtalet med hyresvärden även om du inte är verksam längre.Vänligen,

Vad innebär avtalsfrihet?

2019-05-15 i Avtal
FRÅGA |Vad innebär avtalsfrihet och finns det någon relevant lag som exemplifierar detta?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalsfrihet innebär att man är fri att avtala om vad man vill, och fri att inte avtala om man inte vill. Avtalsfriheten innebär helt enkelt att man själv bestämmer om man ska ingå avtal, vem man ska ingå avtal med och vilket innehåll avtalet ska ha. Det finns ingen speciell lag som särskilt stadgar avtalsfriheten på samtliga områden där denna råder, men avtalslagen ställer upp vissa gränser för den. I 3 kap. avtalslagen finns ogiltighetsgrunder när avtal inte är giltigt, exempelvis om avtalet ingåtts under tvång. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste man visa legitimation för att få köpa energidryck?

2019-05-11 i Avtal
FRÅGA |Hejsan, måste man visa legitimation på energidryck när man tydligt är över 15 men under 30? Jag vart nekad att köpa energidryck häromdagen för jag var under 30 och inte hade legitimation, jag hade körkortet i bilen och bilnyckeln med mig samt visade upp mitt bankomatkort som är vuxenvariant som man inte kan ha under 18 år. Samt att kassörskan sa att min kompis fick köpa dom åt mig?
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!I svensk rätt är avtalsfrihet huvudregeln. Detta innebär att en part fritt får bestämma om denne vill ingå ett avtal. Därför bestämmer butiker själva om de vill införa ett försäljningsförbud av energidryck till barn under 15 år. Väljer butiken att införa ett sådant försäljningsförbud kan de även komma att be kunder att uppvisa en giltig ID handling som bekräftar att kunden är över 15 år. Butiken har rätt att neka en person att köpa energidryck om denne inte kan styrka att denne är över 15 år. Du är inte tvungen att visa legitimation men om butiken har en åldersgräns på köp av energidryck har de också friheten att kräva uppvisande av legitimation för att köpet ska kunna genomföras. Om du då inte kan uppvisa giltig legitimation riskerar du att köpet nekas.Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?

2019-05-23 i Avtal
FRÅGA |HejJag separerade från min sambo för ett år sedan och flyttade till en annan lägenhet. Jag insåg precis (efter ett år ungefär) att försäkringsbolaget (if) där vi hade hemförsäkring tecknade en ny hemförsäkring åt mig utan mitt godkännande. De vägrar återbetala något eftersom de skickat ut information, som jag inte kollat så jag misstagit det för reklam.Jag inser att jag varit slarvig med detta men undrar om jag ändå har möjlighet att få dem att återbetala eftersom jag aldrig uttryckligen godkände tecknandet av någon försäkring?
Cornelia Isacson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Ett försäkringsbolag har tecknat ny hemförsäkring. Försäkringstagare begär att denna ska upphöra och betalning ska återgå. Är det möjligt att få återbetalt för den nya hemförsäkringen?UtredningRegler om försäkring finns i försäkringsavtalslagen (FAL) men kan även regleras vidare i försäkringsvillkoren för den tecknade försäkringen. För att en försäkring ska träda i kraft och ska gälla krävs det att ett avtal sluts mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. För att ett avtal ska slutas krävs dels ett anbud, dels en accept. Försäkringsbolaget lämnar sitt anbud i form av förköpsinformation om försäkring respektive försäkringsvillkoren. Försäkringstagaren lämnar sin accept i form av betalning för den nya försäkringen, 2 § 1 st FAL. Därmed sluts ett avtal mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Det framgår inte klart av frågan hur du har betalat för försäkringen. Men det framgår att det har skett en betalning (möjligtvis i form av autogiro?) då du önskar begära återbetalning. Efter det att avtalet slutits är försäkringsbolaget skyldigt att meddela en skriftlig bekräftelse på avtalet och information gällande försäkringsvillkoren om dessa inte meddelats tidigare, 4 § FAL. Vad innebär detta för dig?I det följande uppger jag några förslag på hur du kan gå vidare i frågan.1. Se vilka transaktioner som har skett från ditt konto till försäkringsbolaget. Har det skett en premiebetalning till försäkringsbolaget kan detta anses vara en accept. Därmed är du bunden av avtalet och kan med största sannolikhet inte räkna med att få betalda belopp tillbaka. 2. Kolla med ditt försäkringsbolag än en gång. Läs noggrant dina försäkringsvillkor för den nya hemförsäkringen vad som gäller. 3. Du kan säga upp försäkringen när som helst för att låta försäkringen upphöra vid försäkringstidens utgång, 3 § 1 st FAL. Du kan även säga upp försäkringen med omedelbar verkan, bland annat om försäkringsbehovet har bortfallit eller om det inträffar en annan liknande omständighet, 6 § 1 st 2 p. FAL. I det fall försäkringsbehovet bortfallit med anledning av att du skulle ha dubbla försäkringar, dvs. om du även har en hemförsäkring hos ett annat bolag, råder jag dig att göra försäkringsbolaget uppmärksamma på detta. Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar,

Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?

2019-05-18 i Avtal
FRÅGA |Om jag säljer en bil privat till en annan privatperson. Vad är jag skyldig att skriva på kvittot för att det ska vara giltigt i domstol? Alltså räcker det att skriva att bilen säljs i befintligt skick, med regnummer, datum, pris och båda säljaren och köparens underskrift och ort?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett avtal om bilförsäljning är inte ett avtal som kräver någon speciell form. Det går till och med att sluta detta avtal helt muntligt. Avtalet blir mer en form av bevis på vad ni avtalat om och att själva försäljningen skett.Dina förslag på avtalsinnehåll är bra för att uppfylla detta syfte. Är det något annat ni specifikt avtalat om är även detta bra att ha med i avtalet, annars räcker det du skrivit gott och väl!Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Måste jag betala hela bindningstiden?

2019-05-13 i Avtal
FRÅGA |Hej idag har en tv abonnemang med bindningstid, hade tänkt att flytta över tv tjänsten då jag flyttar. Jag ringde idag och fick veta att dem att adressen har inte möjlighet att ansluta min abonnemang med bindningstid då tv operatören är inte tillgänglig i den adressen som jag kommer att flytta till. Så jag kommer inte att kunna förflytta tv tjänsten. Fick infirmation att antingen överlåter jag bindningstiden till någon annan eller betalar jag min bindningstid som jag har kvar. Nu undrar jag, om dem inte kan erbjuda mig deras tjänst, ska jag då betala hela min bindningstiden?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten vid avtal är att avtal ska hållas. Då du ingått ett avtal med företaget är du som utgångspunkt bunden till avtalet. Att företaget inte kan leverera den beställda tjänsten till en annan adress när du flyttar är tyvärr inget företaget kan belastas för, varför du är betalningsskyldig. Företaget uppfyller sin del av avtalet genom att leverera tjänsten dit du beställt den. Att du väljer att flytta till en annan adress gör att du antingen är tvungen att betala hela bindningstiden, eller att du kan överlåta abonnemanget till någon annan, om företaget godkänner det.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Säljare fullföljer inte köp efter erlagd handpenning

2019-05-03 i Avtal
FRÅGA |Om man kommer överens med en person om att man ska köpa en domän och även betalar handpenning, men säljaren sen återbetalar handpenningen (innan han informerar köparen) och säljer till någon annan, har han då gjort sig skyldig till avtalsbrott? Hela överenskommelsen finns dokumenterad i chatform där säljaren och köparen accepterar köpevillkor samt transaktionen av handpenningen.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga om att du (eller någon annan) kom överens med en person om att köpa en domän och erlade handpenning för köpet. Därefter återbetalade säljaren handpenningen och sålde domänen till någon annan, utan att köparen hade gått med på det. Säljaren fullföljde alltså inte köpet.Med domän utgår jag från att du menar datatekniska termen, som exempelvis en webbadress.Det är ett avtalsbrott att inte hålla ett avtalDet är en grundläggande princip inom avtalsrätten att avtal ska hållas. Om två parter i ett avtal har kommit överens om något, är de båda bundna av avtalet och måste fullfölja det (jfr 1 § avtalslagen). Om en part inte presterar i enlighet med avtalet föreligger ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan vara ursäktligt om det beror på oförutsedda händelser säljaren inte kunnat kontrollera och på grund av det varit hindrad att fullfölja avtalet. Att säljaren exempelvis har nått en bättre överenskommelse med någon annan, efter att ni har kommit överens, ursäktar inte säljaren. Eftersom ni har kommit överens om köpet, men säljaren inte har fullföljt det, har säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott.Du kan ha rätt till skadeståndÄven om avtalsbrott innehåller just ordet "brott" är det vanligtvis inte brottsligt att inte fullfölja ett avtal på så sätt att man kan straffas för det. Det som kan bli aktuellt är istället köprättsliga konsekvenser. Jag utgår från att det inte rör sig om ett konsumentköp här.Ett avtalsbrott som inte är ursäktligt kan ge dig en rätt till skadestånd, om du har lidit en skada på grund av avtalsbrottet. Köparen är här i dröjsmål vilket är skadeståndsgrundande (22 § köplagen och 27 § köplagen). Du kan få få ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet.SammanfattningEftersom säljaren inte har fullgjort sin del av avtalet har säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott. Du kan då ha rätt till skadestånd om du har lidit skada på grund av det.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,