Vad är en skälig uppsägningstid för ett gymkort?

2021-05-01 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag har ett gymkort som jag har för avsikt att säga upp. Gymet menar att det är 2 månaders uppsägning, något jag inte fick reda på när jag startade mitt medlemskap. Vi har inget avtal tecknat mellan oss, det enda jag signerat är ett nyckelkort. Gymet hänvisar till att det står på hemsidan. Vilket det också gör om man letar lite, den texten kan ju visserligen vara ändrad flera gånger under de två åren jag tränat där. Det står dock klart och tydligt att man kan teckna sig för minst tre månader. Så jag undrar nu om jag är skyldig att vara kvar och betala för ytterligare två månader trots att jag inte informerats om det när jag började mitt medlemskap
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har för avsikt att säga upp ditt gymkort, men du och gymmet har olika uppfattningar om hur lång uppsägningstiden ska vara. Av din ärendebeskrivning går det dock inte att utläsa vilken uppsägningstid du själv menar ska gälla varför jag utgår ifrån att du önskar frånträda avtalet med omedelbar verkan. Din motpart, det vill säga gymmet, åberopar däremot den två månader långa uppsägningstid som framgår av deras hemsida. Men såvitt jag förstår nämndes aldrig det här villkoret när du tecknade medlemskapet och några uttryckliga hänvisningar till hemsidan gjordes inte heller. Du undrar därför vad som gäller i det här avseendet och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen, AVLK). Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).Det ska inledningsvis framhållas att något konkret svar på din fråga inte går att finna i lag, vilket naturligtvis bereder en del problem. Rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) kommer därför att nyttjas som ett välbehövligt komplement. I vissa i lag angivna situationer kan det föreligga en så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala), men i mångt och mycket råder i Sverige en tämligen långtgående avtalsfrihet, vilket innebär att man själv bestämmer med vem och på vilket sätt avtal ska ingås. Det ankommer således på parterna att reglera sina förehavanden och i ditt fall verkar avtalsinnehållet, alltså villkoren för medlemskapet, framgå av gymmets hemsida, om än något otydligt. Som huvudregel kan avtal sägas upp ensidigt av endera parten och i sådana fall gäller generellt att motparten äger rätt att åberopa en skälig uppsägningstid, vilken i de allra flesta fallen är en månad om ingenting annat har avtalats (jfr Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2009 s. 672). Men precis som tidigare påpekats finns ingen uttrycklig lagbestämmelse som anger hur lång uppsägningstiden ska vara varför det görs en enskild bedömning från fall till fall och med hänsyn till vad som är brukligt (praxis, sedvänjan) i den aktuella branschen.Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är oklar ska vid en tvist mellan en näringsidkare (gymmet) och en konsument (du) villkoret tolkas till konsumentens förmån, 10 § AVLK. Vidare sägas i 36 § AvtL att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. I lagrummets andra stycke uttalas sedan att särskild hänsyn ska tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller annars intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Och i konsumentförhållanden betraktas alltid en konsument som den svagare parten.I NJA 2012 s. 776 ansåg HD att en automatisk förlängning av ett gymkort var oskälig när avtalstiden och förlängningen löpte under ett år utan att konsumenten hade fått en påminnelse om att en uppsägning var behövlig för att undvika bundenhet i ytterligare ett år. Omständigheterna i rättsfallet skiljer sig förvisso från din situation, men det vittnar ändå om att en näringsidkare, exempelvis ett gym, har en skyldighet att aktivt upplysa en konsument om vissa för avtalet relevanta förhållanden. Det här synsättet kommer även till uttryck i NJA 2011 s. 600 där HD uttalade ungefär följande (vilket otvetydigt är applicerbart på ditt ärende). Standardvillkor måste komma till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För alla avtalsvillkor som en konsument inte har getts möjlighet att påverka uppställs det höga krav på att näringsidkaren vidtar skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten om dessa. Framförallt om det kan finnas bestämmelser i ett avtal som objektivt sett skulle kunna framstå som överraskande eller särskilt betungade.Om en två månader lång uppsägningstid kan anses överraskande eller särskilt betungande låter jag vara osagt. Men klart är i vart fall att du som konsument inte har getts möjlighet att påverka gymmets standardvillkor och du inte heller uppmärksammades om detta vid tidpunkten för avtalets ingående. Det borde därför gå att argumentera för att det aktuella villkoret bör jämkas. Men om det kan förklaras som ogiltigt i sin helhet är däremot mer osäkert. Inom den allmänna avtalsrätten gäller som sagt i princip alltid en skälig uppsägningstid, vilken i det här fallet och mot bakgrund av ovanstående förmodligen bör bestämmas till en månad. Den här typen av meningsskiljaktigheter löses i praktiken med fördel genom en informell förhandling med gymmet. Men skulle tvisten inte kunna lösas på frivillig väg återstår egentligen bara två alternativ; Att acceptera gymmets uppfattning eller hänskjuta frågan till domstol (till en tingsrätt som första instans).Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Jag har skrivit på ett handpenningsavtal angående ett tomtköp och ångrar mig, kan jag få tillbaka handpenningen?

2021-04-30 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vi skrev på ett handpenningsavtal angående ett tomtköp. Innan vi skrev på hade vi en rad villkor men säljarna vägrade låta oss ha med dom i avtalet och dum som jag var skrev jag på för annars skulle tomten gå förlorad. Min man ville inte skriva på med kände sig tvingad då jag skrev på. Ingen mäklare inblandad utan detta var endast privat mellan oss. Dagen efter ringde jag o sa att vi vill häva köpet för det kändes inte ok att inte ha fått ha med våra villkor som bland annat var att bygglov skulle godkännas och ett datum för tillträde. Tomten är fortfarande under avstyckning. Nu undrar vi om vi har rätt till våran handpenning eller om säljaren får behålla den? Det handlar om 95000kr.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL) och jordabalken (JB).Det är vanligt att upprätta ett handpenningsavtal innan ett avtal om tomtköpEtt fastighetsköp är giltigt om vissa formkrav är uppfyllda, till exempel att avtalet ska vara skriftligt, skrivas under av både köparen och säljaren, innehålla en uppgift om köpeskillingen och innehålla en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes till köparen (4 kap. 1 § första stycket JB). Det är vanligt att upprätta ett handpenningsavtal innan ett köpeavtal av tomt har kommit till. Handpenningsavtalet fungerar som en försäkring om att köpet ska fullgöras för båda parternaHandpenningen innebär att säljaren lovar att inte sälja huset till någon annan och köparen lovar att genomföra köpet. Som huvudregel är ett avtal bindande och ska hållas av båda parterna (1 § första stycket AvtL). Det finns dock vissa ogiltighetsgrunder som skulle kunna bryta presumtionen om bundenhet, till exempel tvång eller utpressning (29 § AvtL). Det verkar dock inte som att någon ogiltighetsgrund föreligger, vilket innebär att du är bunden till avtalet och måste betala handpenningen.Eftersom du har ångrat dig om köpet måste du ersätta de skador som säljaren ådragit sig genom att förlita sig på att du faktiskt skulle ha genomfört köpet. Handpenningen blir som en maxgräns för hur mycket skadestånd säljaren kan få om köparen inte längre vill genomföra köpet. Utgifterna kan exempelvis röra sig om annonseringskostnader eller mäklarkostnader. I ditt fall är handpenningsbeloppet 95 000 kr, vilket innebär att säljarens skada, pga ett avbrutet tomtköp, maximalt kan ersättas till det beloppet. Dock kan det finnas villkor i ert handpenningsavtal som föreskriver annat. Det är därför viktigt att läsa igenom avtalet och se ifall ni avtalat annorlunda.Avslutningsvis är ett handpenningsavtal bindande. Handpenningen fungerar som en säkerhet för att båda parterna ska genomgå köpeavtalet. Om du har ångrat dig, används en del av handpenningen till att ersätta säljarens skador i och med att du inte längre vill genomföra köpet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Kan man frånträda avtal i förtid?

2021-04-29 i Avtal
FRÅGA |"Från undertecknande till 2021-12-31 med tre månaders uppsägningstid. Sägs avtalet inte upp förlängs det med 12 månader i taget."Detta fastställdes i ett kontrakt med en byrå.Jag sade upp avtalet den 15 april 2021.Nu svararRevisionsbyrån, att avtalet gäller till 2021-12-31.Men det står ju, att det är 3 månaders uppsägningstid, då ska ju samarbetet upphöra efter 3 månader. Så tolkar jag avtalet.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge gäller avtalet? Har man rätt att frånträda ett avtal i förtid? I svensk rätt gäller pacta sund servanda, vilket innebär att ingångna avtal ska hållas. När avtal ska tolkas utgår man i första hand enligt det som står skrivet i avtalet, samt vad parternas vilja är. Jag tolkar avtalet ovan som att det har ingåtts ett avtal på bunden tid fram tills den 31 december år 2021, och att avtalet förlängs efter den 31 december 2021 ifall ingen uppsägning har skett innan den 31 december 2021. För att säga upp avtalet gäller en uppsägningstid på tre månader, men avtalet består i första hand till den 31 december 2021 och uppsägning bör då ske i oktober för att avtalet ska gå ut den 31 december 2021 och inte löpa vidare. Avtal som man har ingått (vilket jag antar att ni har då avtalet upprättats mellan er) ska hållas, 1 § avtalslagen. Det finns generellt inte så många sätt att dra sig ur ett avtal. I särskilda fall kan man använda sig av 36 § avtalslagen (en slags generalklausul) för att frånträda från avtal där det finns oskäliga villkor, alternativt jämka dem. Utan mer information i frågan kan jag inte svara på om villkoren i ert avtal är oskäliga eller väldigt betungande för dig till exempel. Av det som framgår i frågan verkar det inte sannolikt att avtalet kan frångås på grund av oskäliga villkor t ex, men det beror så klart på vad ni har avtalat om utöver avtalstiden. SammanfattningJag tolkar avtalet som att du är bunden fram till den 31 december år 2021. Du kan därmed inte säga upp avtalet nu och frånträda det som du själv tolkar det, utan det är byrån som har rätt att avtalet består till den 31 december år 2021. Avtal ska hållas och kan ibland frånträdas, men jag har inte tillräckligt information i frågan för att gå in på ogiltighetsgrunder. Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag sälja vår gemensamma bostad om min maka blir dement?

2021-04-27 i Avtal
FRÅGA |HejVi är ett gift par som bor i villa. Om ena makan blir dement (oförmögen att själv ingå rättshandling) kan då den andra maken som ff är helt frisk sälja villan och flytta till ett mer lämpligt boende? Vi äger villan med lika delar. Min fru har en väninna som just hamnat i den situationen och hon säger att man sagt till henne att hon inte kan sälja deras stora villa och flytta eftersom maken äger halva huset.
Maya Hempel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att ni äger villan tillsammans. Det innebär att den inte får säljas av någon av er utan den andras samtycke (7 kap 5 § äktenskapsbalken). Ett sådant samtycke ska vara skriftligt. Om ena makan blir dement kan det leda till att denna får en begränsad rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ingå avtal med bindande verkan. Det är dock en situation som kommer bedömas utefter omständigheterna i just ert fall, ifall det skulle hända. I ett rättsfall från 2015 har hovrätten med stöd av läkarutlåtande uttalat att en sviktande minnesförmåga inte direkt innebär att personen saknar förmågan att förstå innebörden av ett avtal och vilka konsekvenser det innebär (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14).Sammanfattningsvis görs en bedömning i det enskilda fallet om makan är i stånd att ingå avtal. Om makan inte anses vara förmögen att lämna ett skriftligt samtycke eller ni kan sälja villan tillsammans får ni ansöka om en god man. Ansökan görs via tingsrätten och den gode mannen kan lämna ett samtycke i makans namn om denna anser att det ligger i hustruns intresse (11 kap 4 § föräldrabalken). En lösning för att förebygga detta, ifall det skulle drabba er, är att ni ger varandra en fullmakt att sälja villan nu medan ni är vid era sinnes fulla bruk. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Avgift för bild betalningsföreläggande

2021-04-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag fick en kontrollavgift på en parkeringplats utanför ett köpcentrum för att jag inte hade en p-skiva. På denna parkeringsplats finns inga skyltar om att man ska ha p-skiva vilket jag kontaktade parkeringsbolaget angående. Dom säger att skyltning gällande p-skiva finns men efter att ha dubbelkollat så har jag sett att så är inte fallet. Nu har jag kontaktat parkeringsbolaget återigen och frågat om dom kan skicka en bild på min bil för att dubbelkolla om den faktiskt står på den parkeringen. Dom säger att jag måste betala 70 kr för att få bilden på e-post. Är detta okej av dom? Borde jag inte ha rätt till bilden gratis då jag anser att dom har gjort fel och gett mig böter på en parkering där skyltning om p-skiva inte fanns?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Bolaget får fritt ta betalt för tjänster de tillhandahåller, även om det rör ett fel som de själva gjort. Om du anser att du har rätt och de har fel kan du välja att bestrida deras anspråk. I detta fall kommer bolaget behöva kräva ett betalningsföreläggande från kronofogden, alternativt väcka talan mot dig i tingsrätten. Om ett betalningsföreläggande ansöks om kan du bestrida detta, och då måste bolaget väcka talan i tingsrätt. Förfarandet regleras i 31 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.I tingsrätten kommer sedan bolaget behöva styrka att det rättsförhållande som grundar att deras anspråk föreligger. Du får möjlighet att förneka omständigheterna eller åberopa egna omständigheter som strider mot bolagets bild av sakförhållandet. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Får en körskola höja avtalade priser?

2021-04-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har bokat mc-lektioner på en körskola och vid bokningstillfället säger dem att priset är 1650kr per lektion. Jag bokar 5 lektioner och efter 1 månad ändrar dem mina priser från 1650kr till 2200kr utan någon helst förvarning, är det lagligt?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer att använda mig av Avtalslagen när jag besvarar din fråga. Avtalslagen kommer härefter att benämnas som "AvtL". Det är inte tillåtet för körskolan att ändra priserna utan någon förvarning. Du och körskolan har ingått ett avtal, oberoende av om detta är skriftligt eller muntligt, är det de som avtalas som ska gälla. Enligt reglerna i avtalslagen är det alltså de pris som ni har kommit överens om som ska gälla och när körskolan ändrar priserna, utan någon förvarning, gör de sig således skyldiga till avtalsbrott (1 kap. 1 § AvtL). UndantagDet finns dock undantag från den nyss nämnda huvudregel. I situationer då det skett felskrivningar kan avtalet bli utan verken om motparten. För att avtalet ska bli ogiltigt så måste motparten vid ingåendet förstått eller misstänkt att priset varit felaktigt. Dvs. att du, som köpare av körlektionerna, borde borde ha insett eller misstänkt att priset varit felaktigt. Har motparten däremot varit i god tro vid ingåendet ska avtalet gälla trots felskrivningen (3 kap. 32 § AvtL). Då körskolan däremot ändrar priset först efter en månad verkar det dock inte röra sig om någon felskrivning från deras håll. Jag skulle råda dig till att prata med din körskola och förklara att det inte är priset som som ni har kommit överens om enligt avtalet och på så sätt gemensamt försöka komma fram till en lösning och reda ut eventuella missförstånd. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

När ska säljaren prestera när det inte är avtalat?

2021-04-28 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har fått i uppdrag av ev tjej att rita massa en konstruktioner i 3d. I vår förhandling om priset osv framgick inget leveransdatum så jag tänkte att jag hade gott om tid men nu börjar kunden ställa ultimatum om leverans imorgon annars ingen betalning. Detta rör sig om typ en månads arbete så vill inte bli utan ersättning men kan hon göra så? Tjänsten hon beställt tar ju enorm tid och jag visste inte hur lång tid därför försökte jag undvika deadline vilket som tur är aldrig kom på tal och hon har fått fast pris.Kan hon göra så verkligen? Hota med att häva köp. Detta är företag till företag emellan.Med vänlig hälsning
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns bl.a. i köplag (KöpL). För att fastställa avtals innehåll måste man göra en helhetsbedömning och ta hänsyn till många olika faktorer; vad parterna uttryckligen sagt och skrivit, vad parterna underförstått antagit, avtalets syfte och ändamål, hur parterna betett sig i samband med avtalsförhandlingarna och i samband med att de börjat fullgöra avtalet, dispositiv rätt (lagar som kan avtalas bort eller åsidosättas och måste alltså inte följas) samt handelsbruk. Avtalets ordalydelse är en självklar utgångspunkt för att fastställa avtalets innehåll, men som du uppger har ni inte uttryckligen kommit överens om ett leveransdatum. I de delar avtalet saknar uttryckliga bestämmelser kan man ta hjälp av den dispositiva rätten. Av din fråga framgår det att det är fråga om en tjänst, men det finns ingen lag som gäller köp av tjänst mellan näringsidkare. Dock kan man dra en analogi till 9 § första stycket KöpL där det anges att om parterna inte bestämt när säljaren ska utföra sin prestation ska avlämnandet ske inom skälig tid från köpet. Vad som utgör skälig tid får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, där bl.a. hänsyn tas till varans art och beskaffenhet, normal leveranstid för ifrågavarande varor och olägenheterna för köparen av en tidsåtgång utöver det normala. Normer som etablerats genom handelsbruk eller branschpraxis kan också fylla luckor i avtalet. I 2 § tredje stycket kommissionslagen finns en bestämmelse om att partsbruk (dvs. hur avtalsparterna agerat i tidigare relationer), handelsbruk och annan sedvänja är jämställt med uttryckliga avtalsvillkor. Man ska ta hänsyn till vad som är ett vanligt förekommande avtalsinnehåll i branschen eftersom det ligger i linje med vad parterna vanligtvis har förväntat sig.Bakgrundsrätten (dispositiv rätt, handelsbruk och sedvana) är viktig när avtalstexten är oklar. Vid otydlighet bör avtalets innehåll fastställas så att det medför det minst betungande resultatet för den förpliktade i förhållande till vad som gäller enligt bakgrundrätten (den s.k. minimiregeln). Minimiregeln ger uttryck för principen att den part som önskar ålägga motparten en tyngre förpliktelse än den motparten har enligt bakgrundrätten ska göra det på ett tydligt sätt, eftersom parten annars riskerar att bakgrundrätten läggs till grund för att fastställa avtalets innehåll. Den part som hävdar att avtalets innehåll överensstämmer med bakgrundrätten har en fördel på så sätt att motparten inte tillräckligt tydligt visat att parterna varit överens om att ändra på vad som gäller enligt bakgrundrätten. Sammanfattningsvis är min bedömning att hon inte kan hota med att häva köpet eftersom det skulle innebära ett avtalsbrott. Såsom jag uppfattat det är det fråga om en tjänst som tar relativt lång tid att fullborda samt utifrån den ovannämnda minimiregeln bör din motpart ha varit tydlig med leveransdatumet eftersom det ålägger dig en tyngre förpliktelse att hinna prestera tjänsten än vad du förväntade dig. Jag anser således att du kan kräva din motpart att fullgöra sitt avtalsåtagande. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vilka möjligheter har man att upphäva ett avtal som ingåtts genom missförstånd?

2021-04-27 i Avtal
FRÅGA |Vad händer om man missförstånt blev medlem med bindningstid avtal då vad ska man göra.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarHuvudregeln är att om du accepterar ett avtal är du bunden till avtalet, men det finns dock vissa undantag till huvudregeln som möjligen kan bli aktuella. Din frågaAv din fråga framgår det inte huruvida du ingått avtalet på distans eller på plats i en affärslokal. Det framgår även inte om du ingått avtalet som konsument (privatperson) eller som näringsidkare (företagare). Vart du ingått avtalet och om du ingått det som konsument kan ha betydelse för om du har rätt att ångra och upphäva avtalet. I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du ingått avtalet som konsument. Reglerna för distansavtal är mer generösa för dig som konsument än om du ingått avtalet i en affärslokal. Avtalslagen Enligt 1 § Avtalslagen är huvudregeln att om du accepterat ett anbud så har ett giltigt avtal uppkommit. Det finns dock några undantag i avtalslagen från huvudregeln Enligt 30 § Avtalslagen kan ett avtal anses vara ogiltigt om den ena parten som ingått avtalet gjort detta genom svek (vilseledande). För att avtalet ska anses vara ogiltigt måste två rekvisit vara uppfyllda 1. vilseledande ska ha skett genom lämnande av oriktiga uppgifter eller undanhållande av information 2. vilseledandet ska ha även ha skett avsiktligen dvs. den som vilseleder ska ha haft uppsåt att vilseleda. Om den enda omständigheten i ditt fall är att du missförstått att du skulle ingå ett avtal och motparten (försäljaren) inte haft uppsåt att vilseleda dig kan inte avtalet anses vara ogiltigt enligt 30 § Avtalslagen. I ditt fall kan det alltså vara svårt att ogiltigförklara avtalet med hjälp av 30 § Avtalslagen. Som sista utväg skulle du möjligen kunna försöka använda dig av några av avtalslagens mer generella grunder för ogiltigförklaring av ett avtal. Ett alternativ är att du kan hävda avtalet kan ha ingåtts i strid med god tro och heder, 33 § Avtalslagen. För att ogiltigförklara ett avtal utifrån 33 § krävs att 1. En omständighet vid avtalets tillkomst 2. Som strider mot tro och heder (framförallt ohederliga affärstransaktioner) 3. Motparten har insikt om omständigheten. Denna möjlighet är dock svår att bevisa och du har troligen bättre utsikter att lyckas häva avtalet genom nästa lagbestämmelse jag kommer att gå igenom. Ett annat alternativ är att du kan hävda att avtalet är oskäligt och därav ska upphävas, 36 § Avtalslagen. Denna lagbestämmelse kan användas om du anser att villkoren i avtalet är oskäliga. I din fråga framgår inte någon information om avtalets innehåll, men om det är ett standardavtal som ingås med många kunder och inte ställer orimliga krav på dig är möjligheterna att jämka det med hjälp av 36 § tyvärr små. Slutsats gällande avtalslagenDina möjligheter att ogiltigförklara avtalet utifrån avtalslagen är av det jag tagit del av din fråga av inte särskilt stora, men det finns ytterligare möjligheter att ångra avtalet om du ingick avtalet på distans (t.ex. via internet eller telefonförsäljare).Distansavtalslagen Om du ingick avtalet på distans (både på internet och genom t.ex. en telefonförsäljare) har du som konsument rätt till en ångerfrist på 14 dagar från dagen du fick varan, eller om det gäller en tjänst från dagen du ingick avtalet, 2 kap. 10 och 12 § Distansavtalslagen. Det finns vissa undantag från ångerrätten som räknas upp i 11 § Distansavtalslagen. Huvudregeln är dock att du som konsument har rätt att säga upp ett avtal inom 14 dagar om det ingåtts på distans. Om det inte finns några undantag enligt 11 § Distansavtalslagen har du alltså en möjlighet att begära, av den du ingick distansavtalet med, att du vill vill ångra avtalet och därmed upphäva det. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,