Hej kära juridiska vägledare!

2020-12-31 i Avtal
FRÅGA |Hej kära juridiska vägledare!
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår tyvärr inte av din inskickade fråga vad du vill ha hjälp med. Om du har en juridisk fråga kan du skicka in en ny fråga via hemsidan. Om du vill skapa ett avtal kan du göra det till fast pris via Lawlines avtalsmotor, länk här. Du kan även boka tid med en av Lawlines jurister. Länk till formulär för att boka tid med jurist finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Du kan även ringa till Lawline. Telefonnumret är 08-533 300 04 och receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar. Vänligen,

Vilket avtal gäller om det ena är skriftligt och det andra muntligt?

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |När jag och min dåvarande sambo separerade kom vi muntligt överens om att våra gemensamma barn skulle vara jämna veckor hos honom och udda hos mig, med byte på söndagskväll.Efter samtal med familjerådgivning kom vi överens om ett nytt beslut kring uppdelning av veckor, nu att byte ska ske på fredagar (inget om vilka veckor). Denna överenskommelse är skriftlig. Vi är nu oense om vilken överenskommelse som ska följas. Kan ni hjälpa att reda ut det?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni omförhandlat villkoren och sedan skriftligt undertecknat denna överenskommelse så är det devillkoren som gäller eftersom det är ett bindande avtal likt alla andra avtal som skrivs under. Dessutom blir det svårt för den part som står fast vid den första överenskommelsen i bevishänseende visa att det funnits en tidigare överenskommelse eftersom den var muntlig. Jag hoppas detta var svar på frågan, skulle ni inte komma överens efter detta så är mitt råd att i första hand vända er till familjerådgivningen igen så de kan hjälpa er att medla och komma överens innan ni i sista hand skulle ta avgörandet till domstol. Hoppas detta var svar på din fråga!

Behörighet för fullmakt

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag och min syster har fullmakt över vår mors bankkonto. Jag har noterat att min syster handlar till sig själv för mammas pengar och inbillar sig att jag inte märker något. Vad råder ni mig att göra? Detta kan inte fortgå.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fullmakter regleras i avtalslagen (AvtL) och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Innebörden av en fullmakt:Den som getts i uppdrag att handla för fullmaktsgivarens vägnar (s.k. fullmäktige) har rätt att gör allt som ligger inom behörigheten för fullmakten, 2 kap. 10 § AvtL. Om det finns begränsningar medtagna i er mors fullmakt, exempelvis att pengar inte får ges bort, så strider din systers agerande mot fullmakten. Det är dock vanligt att fullmakter som används vid t.ex. sjukdom (där den sjuke inte längre kan ta ansvar för sin ekonomi) är ganska enkelt formulerade, och därmed saknar dessa typer av begränsningar.Överskridande av behörigheten:Även om begränsningarna inte skrivits ned (om fullmakten är skriftlig) så kan handlingar fullmäktigen begår ändå bli ogiltiga enligt 2 kap. 11 § AvtL. En överföring är nämligen ogiltig om den som mottar pengarna är medveten om att pengarna förs över i strid mot fullmakten.Återkallelse samt upprättande av ny fullmakt:Er mor skulle även kunna återkalla fullmakten. Om fullmakten är skriftlig så måste den återtas eller förstöras för att sluta gälla, 2 kap. 16 § AvtL. I detta fall är det viktigt att informera banken om att fullmakten återtas. Ni kan då upprätta en ny skriftlig fullmakt där begränsningar tas med i den.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bindande avtal genom budgivning och avtalsbrott.

2020-12-23 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag anordnade en auktion på Tradera gällande en Bamsetidning från 1998 som jag ville sälja. En användare på sidan vann auktionen, men han vägrar nu betala priset han är skyldig att betala. Är det brottsligt att vägra betala en auktionsvara man vunnit? Personen la alltså medvetet ett bud, alltså borde han ha insett att han riskerade vinna om han nu inte ville det. Vad bör jag göra nu tycker ni? Personen har vägrat betala via chatt så jag har bevis sparat, sedan har han inte gå att nå mer. I mitt fall har jag som tur är inte skickat iväg varan än, men hade det spelat någon betydelse här ifall jag redan skickat iväg den och personen vägrat betala, dvs. gjort fallet värre? Nu är det bara en serietidning, inte direkt gammal heller det handlar om, men hade varans värde också påverkat utgången? Dvs. om det hade varit ett gammalt mynt från 1800-talet som är värt flera tusen som personen vunnit men sedan vägrar betala.
Frida Deivard |Hej! Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!När personer lägger bud riskerar de att ingå ett köpeavtal om de vinner budgivningen. I detta fall har alltså ett avtal ingåtts mellan dig och personen som vann budgivningen. Huvudregeln gällande avtal är att avtal ska hållas. Att han inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet, det vill säga betala, innebär ett avtalsbrott. Inte ett brott som leder till straff enligt brottsbalkens bestämmelser, utan nu befinner vi oss i avtalslagen. Vid avtalsbrott finns det möjlighet att stämma din motpart i domstol och kräva fullgörelse av avtalet, eller skadestånd för skada som uppkommit på grund av avtalsbrottet. I detta fall borde inte skada ha uppkommit, eftersom du inte skickat iväg tidningen. Men om du hade skickat iväg tidningen hade alltså skadestånd eventuellt kunnat bli aktuellt. Om skada föreligger kan eventuell ersättning fastställas för att du, den drabbade parten, ska försättas i samma ekonomiska position som om avtalsbrottet inte hade skett. Men en fullgörelsetalan är som sagt ett alternativ. Dock är tvister i tingsrätten en lång och tidskrävande process som kan kosta mycket. Ofta kan en lång tvist i domstol undvikas genom att diskutera/förhandla privat med sin motpart. Så ett alternativ för dig kan även vara att berätta om hur du tycker att denna situation skall lösas och se ifall köparen går med på det, och att du annars funderar på att gå till domstol, vilket många vill undvika. En snabbare processform är den summariska processen. Om både du och köparen är överens om att köparen ska betala kan du istället ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få hjälp av dem att kräva ut skulden, om skulden är förfallen till betalning (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFL)). Om köparen menar att han ej är skyldig att betala kan han bestrida och begära överlämning till tingsrätten (36 § BFL). Om du hade skickat iväg tidningen, eller tidningen hade varit mer värd hade saken inte setts som "värre", men avtalsbrottet hade haft ett högre värde vilket hade gjort det mer värt att ta till domstol tex. Men ett avtalsbrott är ett avtalsbrott och det kan du inleda tvist om oavsett storlek. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga och att det löser sig! Vänligen,

​Har vi rätt till återbetalning för vårt bröllop till följd av coronaviruset?

2020-12-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag och min fästman skulle gifta oss maj 2021 men behöver avboka detta pga de nya restriktionerna samt införandet av den nya lagen som träder i kraft 10 januari 2021 och upphör 21 september 2021. Den nya lagen innebär att alla sammankomster, exempelvis bröllopsfester, skall upphöra och avbokas på grund av rådande pandemi. Min fråga är följande; Jag och min fästman har betalat 20.000 kronor i deposition till festlokalägaren och undrar om vi har rätt till att få tillbaka den summan? Detta med anledning av att vi inte självmant vill avboka bröllopet utan måste utifrån regeringens beslut. Är det muntliga avtalet fortfarande juridiskt bindande eller finns det ett undantag kring depositioner när regeringens beslut kommer i vägen? Vi vill som sagt inte ställa in bröllopet men måste göra det. Festlokalägaren uppgav att en tidigare kund begärt tillbaka depositionen men att han inte gav tillbaka den summan eftersom att "en deposition är en deposition". Jag är medveten om att det oavsett kommer innebära inkomstförlust för festägaren pga regeringens beslut och därför undrar jag hur vi kan lösa detta?
Sara Djogic |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Så som jag läser frågan undrar ni om det finns möjlighet att få tillbaka 20 000 kr som ni har betalat i deposition till festlokalägaren för arrangerandet av ert bröllop. Få tillbaka pengarna vid avbokning på grund av coronaviruset Det finns ingen generell lagstadgad rätt att avboka bröllopet med hänvisning till en händelse som coronaviruset. Istället är utformningen av varje enskild avtalsförbindelse avgörande för möjligheten att få tillbaka pengar. Regler om avtal hittar ni i avtalslagen (AvtL). Mitt första råd till er är därför att läsa igenom avtalet noggrant för att se vad som gäller för avbokningar i just ert fall. Om avtalet stadgar att pengarna endast återbetalas vid avbokningar där någon annan bokar lokalen är det i princip det som gäller. Framgår det av avtalet att ni har kommit överens om att ni ska få tillbaka depositionen vid uteblivet köp kan ni såklart utgå ifrån detta. Möjlighet till jämkning av avtalsvillkoren I det fall avtalet inte ger er rätt att avboka bröllopet, finns möjlighet att jämka avtalet eller villkoret 36 § AvtL. Detta förutsätter dock att avtalet/avtalsvillkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst eller senare tillkomna omständigheter. Regeln har således ett väldigt brett tillämpningsområde. Värt att tänka på är att avtalet/villkoret fortfarande blir giltigt, men kan genom jämkning få en ny betydelse. Det kan även jämkas till noll, vilket i praktiken kan jämställas med att det ogiltigförklaras. Vid bedömningen om ett villkor är oskäligt och därmed kan jämkas tar domstolen hänsyn till bland annat "senare inträffade förhållanden". En central del i bedömningen är möjligheten att förutse sådana händelser under tiden som avtalet löper.Force majeure kan vara en grund för rätt till återbetalning Ett annat alternativ skulle vara om festlokalägaren tagit med en force majeure klausul i avtalet. I ett sådant fall har ni möjlighet att argumentera för att ni ska ha rätt till att få tillbaka depositionen. Principen om force majeure är inte lagstadgad men innebär att det finns extraordinära och svårförutsedda händelser gör att avtalsparterna inte behöver uppfylla avtalsvillkoren. Det ska alltså röra sig om omständigheter som varken ni eller festlokalägaren kände till när avtalet ingicks. Skulle det framgå av avtalet att Force Majeure-klausulen endast tillämpas till festlokalägarens fördel kan ni argumentera för att den även bör omfatta eran situation. Vad ni kan göra nuJag föreslår att ni börjar med att ta en titt på avtalet mellan er och festlokalägaren för att se vilka era rättigheter och skyldigheter är. Då jag inte har information kring hur erat avtal är utformat kan jag dessvärre inte göra en bedömning i detta avseende. Skulle det visa sig att avtalet inte ger er rätt att få tillbaka depositionen föreslår jag att ni framför argumentation kring avtalets oskälighet med hänvisning till den rådande situation vi i dagsläget befinner oss i. Värt är även att beakta en eventuell force majeure klausul. Hoppas ni har fått svar på er fråga och önskar er en god fortsättning!Med vänlig hälsning,

Verkan av avtalsvillkor

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Hyr ut ett hus med kontrakt som säger hyra utan vatten, sopor och avlopp. Nu har det visat sig att sedan minst ett år sedan har mitt företag missat att skicka fakturor för dessa avgifter.Min fråga är om jag kan kräva dessa avgifter i efterhand av hyresgästen?Med vänliga hälsningarMats
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige råder det i allra största utsträckning avtalsfrihet, vilket inom civilrätten innebär att det i princip är fritt att avtala om vad som helst. Av din fråga framgår det att du i egenskap av hyresvärd ingått ett avtal med en hyresgäst om hyra, utan villkor om att erlägga avgift för vatten, sopor och avlopp om jag förstår din fråga rätt. Detta avtal har uppstått genom att du lämnat ett anbud följt av att hyresgästen accepterat avtalsvillkoren. Med tanke på att de senare posterna inte har reglerats i avtalet som båda parter kommit överens om blir det svårt för dig att ensidigt kräva in dessa avgifter i efterhand om motparten inte går med på detta. Hoppas du fick svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,

Boka tid med jurist

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag vill gärna ha hjälp av er jurister gällande ett beslut som jag har som jag vill överklaga och gå igenom, vet inte hur jag ska lösa det själv så önska professionell hjälp av er. Tacksam för svar så fort som möjligt!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning! Behöver du hjälp med att överklaga ett beslut bokar tid med vår juristbyrå här. Vänligen,

Kan en borgensförbindelse övergå till ny lägenhet?

2020-12-22 i Avtal
FRÅGA |Vad gäller vid en borgensförbindelse vid hyreslägenhet om hyresgästen (gäldenären) säger upp sitt hyreskontrakt? Är borgensförbindelsen specifikt till den enskilda lägenheten eller kan gäldenären hyra annan lägenhet med samma borgensförbindelse utan borgensmannens vetskap? Samt behöver en borgensförbindelse för hyreskontrakt innehålla för att gälla rent juridiskt? Måste det innehålla gäldenärens personnummer?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att beskriva vad borgen är, för att sedan besvara dina frågor.Allmänt om borgensförbindelse för hyresrättBorgen innebär ett löfte om att ansvara för att hyresgästen fullgör sina skyldigheter mot hyresvärden. Det innebär att borgensmannen betalar hyresgästens skuld i det fall hyresgästen inte har möjlighet att betala. Det finns två huvudtyper av borgen: enkel borgen och proprieborgen.Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig först om det kan fastställas att hyresgästen inte kan betala. Hyresvärden måste alltså i första hand kräva hyresgästen på betalning (10 kap. 8 § handelsbalken).Proprieborgen innebär att borgensmannen tar på sig betalningsansvar för hyresgästens förpliktelser "såsom för egen skuld" (10 kap. 9 § handelsbalken). Borgensmannen har i detta fall ett direkt och primärt ansvar för hyresgästens förpliktelser. Det betyder att hyresvärden kan kräva vem hen vill av hyresgästen eller borgensmannen på betalning.Vilken typ av borgen som gäller i ditt avtal beror på hur avtalet har formulerats. Vad händer med borgensförbindelsen när ett hyreskontrakt sägs upp?Ett borgensåtagande upphör att gälla när avtalsförhållandet mellan hyresgästen och hyresvärden upphör och det inte längre finns något som ska betalas. Detta beror på att en borgensförbindelse för hyresrätt är kopplat till avtalsförhållandet mellan hyresgästen och hyresvärden. Om hyresgästen flyttar ut, finns inget avtalsförhållande med hyresvärden längre. Om alla hyror är betalda och hyresgästen inte har någon annan skuld till hyresvärden, så slutar även borgensförbindelsen att gälla.Kan en borgensförbindelse övergå till en ny lägenhet?När en borgensförbindelse för hyresrätt ingås, så accepterar borgensmannen de risker som finns för att bli betalningsskyldig gällande just den specifika lägenheten. Har ett nytt hyreskontrakt upprättats för en ny lägenhet, så talar det för att borgensåtagandet upphört att gälla vid den tidigare lägenheten. Detta beror på att ändrade villkor i borgensåtagandet måste godkännas av borgensmannen, ett byte av lägenhet är ett sådant ändrat villkor som måste godkännas. Hyresgästen behöver därför borgensmannens samtycke till att stå som borgensman även för den nya lägenheten. En borgensförbindelse kan därför inte övergå automatiskt till en ny lägenhet. Hyresgästen behöver alltid borgensmannens samtycke för att stå kvar som borgensman på en ny lägenhet. Detta är inte något som kan göras utan borgensmannens vetskap.Vilka uppgifter ska ett kontrakt för borgensförbindelse innehålla?En borgensförbindelse är ett avtal och kan således utformas på olika sätt. Jag kommer dock beskriva generellt hur ett sådant avtal kan se ut.En borgensförbindelse behöver först och främst innehålla en formulering över vad borgensmannen ska ansvara för i det fall hyresgästen själv inte kan uppfylla sina förpliktelser. Det kan till exempel vara ansvar för betalning av hyra och skadestånd vid vanvård av lägenhet. Formuleringen bör också klargöra vilken typ av borgen som borgensmannen tar på sig.För att borgensförbindelsen ska vara giltig krävs att borgensmannen skriver under med sitt namn på avtalet. På avtalet brukar även borgensmannens personnummer, adress och telefonnummer anges för att kunna identifiera och kontakta borgensmannen.Eftersom borgensförbindelsen kan utformas på olika sätt, beror det på hur avtalet är utformat om även hyresgästens personnummer krävs på avtalet. Det är hyresvärden som utformar avtalet och bestämmer vilka uppgifter som krävs. Det viktigaste är att det går att identifiera vilken hyresgäst som borgensmannen gått i borgen för.Hoppas du fick svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,