Svåger/svägerska får inte bevittna framtidsfullmakt

2020-02-14 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag och min man skall skriva en Framtidsfullmakt för varandra, får min svåger och svägerska bevittna Framtidsfullmakten ? Med vänlig hälsningPia Jansson
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som får bevittna en framtidsfullmakt regleras i 4 § lag om framtidsfullmakter. Där framkommer att vittnena måste förstå att det rör sig om en framtidsfullmakt och att de måste bekräfta fullmakten med sina underskrifter. Det framkommer också att samma princip som vid bevittnande av testamente ska gälla. Det innebär att vittnena måste vara över 15 år och att de ej får lida av en psykisk störning som leder till att de inte förstår vad de vittnar till. Det innebär också att fullmaktgivarens make/maka, sambo, föräldrar, barn eller svåger/svägerska inte får vittna. Detta framkommer i 10 kap 4 § 1 st ärvdabalken. Ni får alltså hitta andra personer som kan bevittna era framtidsfullmakter.Vänliga hälsningar,

Vad har man för rättigheter när en köpare inte betalar?

2020-02-01 i Avtal
FRÅGA |Sålde en hund fick ej allt betalt vad har jag för rättigheter
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Givetvis har du rätt att få det avtalade priset för hunden. Ett köpeavtal är inget formalavtal, vilket innebär att det inte finns några formkrav för att det ska anses vara giltigt. Dock är det ur bevishänseende alltid bra att ha ett skriftligt avtal eftersom det i många andra fall kan leda till att ord står mot ord. Först och främst bör du vända dig till köparen en sista gång för att försöka få denne att betala på frivillig basis. Skulle detta inte leda till någon betalning kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Information om det hittar du här.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan en arbetsgivare neka en praktikant fortsatt praktik efter att avtal ingåtts?

2020-01-31 i Avtal
FRÅGA |Jag har ett kontrakt med min praktik plats. Där står att jag ska ha 6 veckor till. Men nu nekar de mig. Kan de det om det står på ett kontrakt?Mvh Amber
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett avtal ingås i regel genom att en part har ett anbud som den andra parten accepterar (1 kap 1 § avtalslagen). Ett avtal kan slutas både muntligen och skriftligen och gäller under förutsättning att ingen ogiltighetsgrund i 3 kap avtalslagen föreligger. Om ert avtal föreskriver att du ska ha praktik i ytterligare sex veckor är detta gällande, under förutsättning att du inte agerat på ett sätt som skulle berättiga att din arbetsgivare avbryter praktiken. Har inga problem uppstått, gäller alltså det som står i avtalet och du har rätt att fortsätta din praktikplats i ytterligare sex veckor.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan ett avtal inte vara juridiskt bindande?

2020-01-31 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag jobbar som läkare och har nyligen påbörjat min ST-läkartjänst och med chef, handledare och studierektor gått igenom ett så kallat "ST-kontrakt" som en överenskommelse hur upplägget i min tjänst ser ut och att jag får gå på kurser etc. Detta skrivs under av alla 4 parter men efteråt kommenteras det att detta dokument inte är "juridiskt bindande". Kan det vara så att en överenskommelse som dokumenteras och skrivs under inte blir juridiskt bindande? Jag trodde att även muntligt avtal gäller och blev förvånad att ett påskrivet inte kan vara det?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar regler som återfinns i avtalslagen. Inom svensk rätt är ett avtal alltid juridiskt bindande oavsett dess form. Det följer av 1 § avtalslagen, där det föreskrivs att både ett anbud (ett erbjudande om att ingå ett avtal) och en accept (svar till erbjudandet) är bindande för de parter som gett anbudet och accepten. Svensk avtalsrätt präglas av ett latinskt avtalsrättsligt uttryck som lyder "pacta sunt servanda", vilket betyder "avtal ska hållas" och är en rättsregel om att alla avtal är juridiskt bindande. Detta gäller även muntliga avtal, då avtalslagen inte gör någon skillnad på skriftliga och muntliga avtal när det gäller deras bundenhet. I praktiken är det dock mer fördelaktigt att ha ett skriftligt avtal då de är betydligt lättare att åberopa än muntliga avtal. En förutsättning för att ditt tjänsteavtal ska vara bindande är att det framgår tydligt i avtalet vilka som är avtalsparter, vad som ska avtalas, hur länge avtalet ska gälla, samt era underskrifter. Framgår allt detta i ditt tjänsteavtal är det juridiskt bindande. I ditt fall är det din arbetsgivare som har kommit med ett anbud och du som har kommit med en accept, och eftersom alla parter skrev på avtalet är det juridiskt bindande. Skulle det förekomma någon juridisk tvist mellan dig och din arbetsgivare gällande bundenheten av tjänsteavtalet, kan du vara väl försäkrad om att det är ett juridiskt bindande avtal. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Framtidsfullmaktens innebörd och tillämplighet vid bankärenden

2020-02-12 i Avtal
FRÅGA |Hej,Min mamma önskar att vi skriver en Framtidsfullmakt. Har letat runt lite och får bl a fram en speciell framtidsfullmakt just för bankärenden.Måste man ha en speciell framtidsfullmakt för just bankärenden, eller kan detta ingå i en vanlig generell Framtidsfullmakt? Verker ju inte rimligt att behöva ha två olika framtidsfullmakter.Vilken mall rekommenderar ni att vi använder? Finns ju både gratismallar och de som kostar.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon ger åt en annan fysisk person för att företräda denne om han/hon skulle bli sjuk, få försvagat hälsotillstånd eller av likande förhållande inte längre har förmåga att ta han om de angelägenheter som fullmakten avser. Fullmakten kan omfatta ekonomiska som personliga angelägenheter. Om ni önskar att upprätta en framtidsfullmakt ska ni upprätta denna fullmakt skriftligt och inför två vittnen som inte är fullmaktshavare. Vidare ska det framgå av fullmakten vem eller vilka som är fullmaktshavare och som har rätt att företräda fullmaktsgivaren samt vilka angelägenheter fullmakten omfattar. Det kan även vara bra att nämna när framtidsfullmakten ska börja gälla, vilket vanligtvis är när fullmaktsgivaren befinner sig i sådan situation att denne inte kan besluta själv om sina angelägenheter. Vidare finns ingen generell mall för hur en framtidsfullmakt ska se ut, förutom de formella krav som jag angav ovan. Detta beror på att fullmaktsgivaren ska vara så fri som möjligt för att utforma fullmakten på det sätt som passar hen. Sammanfattningsvis innebär det att en generell framtidsfullmakt borde räcka för era önskemål. Dock skulle jag även höra med den bank som är aktuell för just er, så att inte dem har några andra regler vad gäller detta. Men juridiskt är framtidsfullmakten fri, för att den ska kunna anpassas efter fullmaktsgivarens önskemål. Och slutligen gällande vilken mall du ska använda så är det ovan nämnda formkrav som ska vara uppfyllda för en giltig framtidsfullmakt. Men om du skulle önska mer hjälp, för just ditt ärende och hur din fullmakt ska upprättas, rekommenderar jag dig till att vända dig till någon av våra skickliga jurister här på Lawline. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är man skyldig att återbetala en felaktig lön?

2020-01-31 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har förhandlat med en arbetsgivare och fått ett avtal hemskickat. Men innan jag ens hunnit bestämma mig om jag ska ta jobbet och signera detta avtal och skicka tillbaka har jag fått en lön utbetald, på ca 9000 kr. Nu vill arbetsgivaren ha tillbaka denna lön, brutto. Alltså ska jag betala mer än vad jag har fått på grund av att de har gjort en miss. Behöver jag betala detta?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kommer jag att gå igenom principen condictio indebiti, vilken är en allmän avtalsrättslig princip som rör återbetalningsskyldighet av en felaktig utbetalning. Principen är inte reglerad i lag, men går att tillämpa på förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare. Principen gäller felaktiga utbetalningar generellt, varför den är aktuell även om du tekniskt sett inte är anställd av företaget än.Vad innebär condictio indebiti?Enligt denna princip är en arbetstagare alltid skyldig att betala tillbaka felaktigt utbetald lön till sin arbetsgivare, förutom då arbetstagaren kan hävda att han eller hon mottagit pengarna i god tro samt därefter spenderat dem. För att vara i god tro ska du inte ha misstänkt eller haft anledning att misstänka att du fått en felaktig utbetalning. Detta är en objektiv bedömning. Av din fråga framgår det att du är medveten om att det gäller en felaktig utbetald lön, varav du blir återbetalningsskyldig för denna.Brutto- eller nettolön?Från och med den 1 januari 2019 så gäller nya regler för arbetsgivare. De pengar som betalas in till Skatteverket har betalats in från arbetsgivaren, men för din räkning. Skatteavdraget tillhör alltså dig och inte arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan därför inte begära tillbaka beloppet till sig, därav du måste betala tillbaka bruttobeloppet till arbetsgivaren. Det inbetalda beloppet återfår du sedan vid den slutliga skatteberäkningen.Sammanfattning:Vid en felaktig utbetalning så har man en skyldighet att betala tillbaka beloppet. Är det en felaktig lön så kan arbetsgivaren kräva tillbaka bruttobeloppet. Mellanskillnaden fås sedan tillbaka vid den slutliga skatteberäkningen. Däremot är jag osäker hur detta blir då du i din fråga säger att du inte skickat tillbaka avtalet, och därmed inte var anställd när lönen betalades ut. Jag skulle råda dig att kontakta en av våra jurister på Lawline här, för att reda ut detta ytterligare.Hoppas att svaret hjälpte dig!Vänligen,

Hur ska jag upprätta en framtidsfullmakt till mina barn?

2020-01-31 i Avtal
FRÅGA |Jag vill ge mina tre barn fullmakt, var för sig. Skall jag då upprätta 3 original av framtidsfullmakten?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är helt enkelt: Du upprättar EN framtidsfullmakt och i den så skriver du in att dina barn X, Y och Z är dina fullmaktshavare. Således behöver du inte upprätta tre original. Det räcker gott med ett. Däremot kan det vara fördelaktigt att göra kopior av originalet och ge till var och en av fullmaktshavarna.I fullmakten rekommenderar jag dig att förtydliga (1) vilka angelägenheter fullmakten ska gälla och (2) dina barns inbördes förhållande. Är det till exempelt ALLA angelägenheter eller endast vissa? Hur ska beslut barnen emellan tas? Ska alla agera i samförstånd och gemensamt eller räcker det med att ditt barn X tar beslut i vissa frågor? Därför rekommenderar jag dig att fundera över dessa frågor och näraliggande sådana. Det är trots allt helt upp till dig att utforma fullmakten på det sätt som passar dig bäst.Om du behöver hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt så kan våra jurister på Lawline hjälpa dig med det här. Se även Lag om framtidsfullmakter här.Hoppas du fick svar på din fråga!MvhFredrik Rising

Om man blir gammal och dement så kan man upprätta en framtidsfullmakt

2020-01-30 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag är snart åttio år och har två döttrar. Om jag blir dement måste jag då ha en god man. Jag vill att mina döttrar får bestämma över mitt liv och mina tillgångar. Kan jag skriva typ ett testamente med dessa önskemål?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag rekommenderar dig att upprätta en så kallad framtidsfullmakt eftersom genom den kan du bestämma vem eller vilka som ska sköta din personliga och ekonomiska angelägenheter, om du en dag (förhoppningsvis långt bort) inte kan göra det själv. Det går alltså alldeles utmärkt att genom en framtidsfullmakt låta dina döttrar bli fullmaktshavare längre fram (när du behöver det). Någonting som är viktigt att tänka på är alla de formella krav som måste vara uppfyllda för att det ska vara en giltig framtidsfullmakt. Dessa krav räknas upp nedan (3-5 §§ Lag om framtidsfullmakter).- Fullmaktsgivaren ska vara 18 år och kunna ta hand om sina angelägenheter när denne skriver fullmakten,- Fullmakten ska vara skriftlig,- Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt,- Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare,- Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar,- Övriga villkor för fullmakten ska anges,- Fullmakten ska bevittnas av två personer (den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för. Det vill säga fullmaktshavaren).Du kan läsa på mer om framtidsfullmakter här och vi på Lawline kan självklart hjälpa dig upprätta en framtidsfullmakt här.Hoppas du fick svar på din frågaMvh