Skilda avtalsförhållanden och informationsplikt

2019-07-11 i Avtal
FRÅGA |Jag äger 2 aktiebolag varav det ena har ägt en bostadsrättslägenhet i en Brf. Den lägenheten är sedan den 1/7 2019 överlåten på annan person. Det andra bolaget hyr en ett förråd i föreningen med ett vanligt lokalavtal. Bolaget har i fastigheten på grund av hyresförhållandet ha tillgång till ett postfack i fastigheten. I samband med överlåtelsen av bostadsrätten har styrelsen i föreningen beslutat att ta bort namnet på postfacket för bolaget utan att informera om detta vilket innebär att bolaget inte får tillgång till post.Styrelsen har också informerat att de inte har för avsikt att sätt upp namnet för bolagen igen på postfacket. Har de rätt att göra detta utan att informera om det i förväg?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Din situation handlar om två olika avtalsförhållandenUtifrån din frågeställning förstår jag att det rör sig om två olika avtal. För det första finns ett avtal om ägandet av bostadsrätten mellan föreningen och det ena aktiebolaget ("AB 1"). För det andra hyresförhållandet om förrådet mellan föreningen och det andra aktiebolaget ("AB 2"). Att det rör sig om två olika avtal beror på att dina aktiebolag är varsin egen juridisk person. Avtalen påverkar inte varandra Eftersom det rör sig om två olika avtal kommer inga rättigheter eller skyldigheter att överföras från det ena avtalet till det andra ifall något av avtalen upphör. Detta eftersom varje bolag är en egen juridisk person. Det innebär att om rätten till postfacket beror på avtalet mellan föreningen och AB 1 (ägandet av bostadsrätten) kommer rättigheten upphöra samtidigt som ägandet av bostadsrätten upphör, det vill säga den 1/7 2019. Rätten till postfacket kommer inte överföras till AB 2:s avtal om lokalhyra. Föreningen får då ta bort namnskylten så fort avtalet är slut. Att du har ditt andra bolag i samma förening påverkar inte detta, eftersom det företaget har ett annat avtal med föreningen.Är det istället så att rätten till postfacket hänger samman med AB 2:s avtal om lokalhyra får föreningen inte ta bort skylten på postfacket därför att AB 1 har sålt bostadsrätten. Enkelt uttryckt beror alltså föreningens rätt att ta bort namnskylten på postfacket på vilket avtal som ger rätt till postfacket. Är det bostadsrättsavtalet som ger rätt till postfacket upphörde rätten den 1/7 2019 och föreningen får då ta bort namnet på postfacket. Är det hyresavtalet av förrådet som ger rätt till postfacket har föreningen inte rätt att ta bort namnet på postfacket. Föreningen har ingen skyldighet att informera om att namnet tas bortOm rätten till postfacket har upphört (därför att avtalet har upphört) är det okej för föreningen att ta bort namnskylten. Det finns då inget krav i lag på att föreningen måste informera om detta, utan det får göras så fort avtalsförhållandet upphört. Undantaget är om det står någonting om en informationsplikt i erat avtal eller i föreningens stadgar. Finns inget sådant behöver föreningen inte lämna någon information om att namnskylten plockas bort, om avtalsförhållandet är slut. Vad bör du göra nu?Jag förstår att det innebär stora praktiska problem att inte kunna ta emot post till företaget. Så länge postfacket hänger samman med äganderätten till bostadsrätten har du dock ingen juridisk möjlighet att hävda rättigheter till ett postfack, efter att bostadsrätten är såld. Det du istället får göra är att höra med föreningen om det finns möjlighet att hyra ett postfack. Hoppas att du fått svar på din fråga!Du har valt telefonuppföljning till din fråga. Jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan för att bekräfta eller boka om tiden.Vänligen,

Kan jag begära att jag får behålla min e-post till domännamn jag sålt?

2019-07-04 i Avtal
FRÅGA |För cirka 14 år sedan sålde jag min internet-domän till ett företag. De sökte upp mig, vi träffades och kom fram till ett skriftligt avtal där jag fick en mindre summa samt ett löfte om att de skulle upprätthålla min e-post-adress (utan begränsningstid). Jag hittar inte avtalet nu. Jag har epost som visar tidpunkt och NIC-SE formulär för överlåtelse från mig till företaget. Det gick i konkurs 2010, där några tidigare anställda genom nytt bolag köpte upp konkursboet.Denna epost-adressen var och är mycket viktigt för min verksamhet. Den etablerades mer än 10 år innan försäljningen av domänen. Jag skulle inte sålt domänen om jag misstänkt det strul som nu uppkommit. Under 14 år har jag fått min epost. För några veckor avbröts detta och it-företaget som sköter epost-servern hänvisade mig till företaget. De visste inte vem jag var. Efter lite diskussion fick jag tillfälligt tillbaka min epost. De kommer att avbryta detta efter sommaren. Det går att klara problemet hjälpligt men jag kan missa en hel del kontakter som jag haft under nästa 30 års internationell yrkesverksamhet och kommande information.Har jag någon möjlighet att kräva fortsatt leverans enligt avtal? Skulle det hjälpa om jag hittade det skriftliga avtalet? Jag skulle helst vilja ha tillbaka domänen som jag hade haft stor nytta av om den behållits.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga sålde du en domänadress till ett företag vari du fick ett löfte om att företaget skulle upprätthålla din e-postadress. Företaget gick sedan i konkurs och konkursboet köptes upp av bland annat några tidigare anställda. Du undrar nu om du har någon möjlighet att fortsatt kräva leverans enligt det ursprungliga avtalet. När du ingick ett avtal med den ursprunglige köparen av avtalet blev vardera parten bunden av vad avtalet stadgade. Det innebär att företaget blev bundet att upprätthålla din e-postadress. Om företaget sedan bröt mot ert avtal hade du eventuellt kunnat begära skadestånd på grund av avtalsbrott. Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att ren förmögenhetsskada leder till skadestånd endast när brott begåtts. I den inomobligatoriska skadeståndsrätten (dvs när det finns ett avtal mellan parterna) ersätts ren förmögenhetsskada helt oberoende av om den vållats av ett brottsligt förfarande. Om företaget hade brutit mot avtalet hade du således eventuellt varit skadeståndsberättigad om företaget inte upprätthöll sin del av avtalet. För skadestånd hade det krävts att du hade kunnat visa att det uppstått en ekonomisk skada, att det fanns ett orsakssamband mellan handlingen och skadan samt att det fanns adekvans mellan handling och skada (dvs. att sambandet mellan avtalsbrott och skada var tillräckligt nära).Då företaget gått i konkurs finns det inte längre kvar och du kan inte ställa några krav mot det. Internetdomänen ägs nu av ett företag du inte har ett avtal med. Eftersom du inte har något avtal med det företag som nu äger domännamnet kan du rent juridiskt inte begära att det upprätthåller avtalet du ingått med en annan part. Du kan inte heller begära skadestånd av företaget av samma anledning; ni har inget avtal.I ditt fall innebär det att du inte kan fortsätta kräva leverans enligt avtal eftersom du inte har något avtal med den nuvarande ägaren. Det hjälper tyvärr inte heller om du hittar det ursprungliga avtalet; det avtalet gäller mellan dig och ett företag som gått i konkurs. Det finns inte heller några juridiska möjligheter att få tillbaka domännamnet.Min rekommendation i ditt fall är att du försöker komma överens med den nuvarande ägaren till domännamnet. För att få tillbaka domännamnet behöver du komma överens om att köpa det av dem, vilket kanske inte är aktuellt. Som jag förstår det tänker de bara låta dig ha kvar din e-postadress till efter sommaren. Kanske kan ni komma överens om att det därefter läggs ett autosvar med hänvisning till din nya adress, eller en automatisk vidarebefordran. Rent juridiskt kan du däremot inte begära något.Om något är oklart i svaret och du behöver komma i kontakt med mig, är du varmt välkommen att skriva till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan man häva köp av valp från privatperson?

2019-06-30 i Avtal
FRÅGA |Kan man häva ett valp köp från en privat person?Säljaren hade inget SKK avtal med föreningen. Jag fick bara ett kvitto på priset, vaccinationsintug och chippnumret.Har man rätt enligt lagen att häva köpet och få tillbaka sina pengar. MVH Lotfi Gouissem.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår frågan rätt så har du köpt en hund av en privatperson, men ångrar nu ditt köp eftersom säljaren inte hade avtal med svenska kennelklubben (SKK). Då ni båda är privatpersoner så gäller det som ni avtalat vid själva försäljningen. Har ni avtalat att ett villkor för köpet är att säljaren skulle ha ett avtal med svenska kennelklubben, är det möjligt att häva köpet eftersom det föreligger avtalsbrott. Avtalet kan även ogiltighetsförklaras, tex pga säljaren undanhållit information och därav medvetet vilselett dig. Föreligger inte något sådant, och säljaren har följt det avtalet som ni har gjort, och SKK avtal inte var något som ni avtalade om, så är det nog svårt att häva avtalet. Hoppas du fick nåorlunda svar på din fråga, Mvh

Uppsägning av avtal

2019-06-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Fråga om avtalstid. När ska detta avtal avslutas? Det är korrekt uppsagt. Är det 1/11 eller 31/12 som det avslutas?Står i ett avtal att;¨ Detta avtal gäller from 2018-11-01 tom 2018-12-31. Avtalet löper med 1 år i taget, därest det inte senast 3 månader före avtalstidens uppsägs skriftligen av någondera parter¨
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att det i avtalet står att det gäller från 2017-11-01 till och med 2018-12-31 då det senare framgår att avtalet löper i ett år. Är det så att uppsägningen är gjord mer än tre månader innan 2018-12-31 upphör avtalet att gälla den 2018-12-31. Jag hoppas jag har tolkat din fråga rätt, för jag kan inte annars förstå varför det står 2018-11-01 tom 2018-12-31 med ett års löptid. Men om jag har tolkat fel så får du jättegärna ställa om frågan, hoppas du fick svar på det du undrade.Med vänlig hälsning,

Hur många får bo i en lägenhet?

2019-07-04 i Avtal
FRÅGA |Om man bor i en hyresrätt med ett evakuerings kontrakt och de står i kontraktet att max antal personer som får bo i lägenheten är 2. Om de skulle tillkomma en bebis, räknas de då som man bor 3 i lägenheten eller räknas inte bebisen först senare?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågor som rör hyresförhållanden regleras i 12 kap jordabalken (JB) vilket även brukar kallas för "hyreslagen". I kapitlet finns inga regler om hur många som maximalt får bo i en lägenhet men däremot finns det bestämmelser om hyresgästens skyldighet att vårda lägenheten, 12 kap 24 § JB och hyresgästens skyldighet att se till så att användandet av lägenheten inte stör boende i omgivningen, 12 kap 25 § JB. I samma kapitel 41 § finns även en bestämmelse som säger att hyresgästen inte får ha utomstående personer boende i lägenheten om det kan medföra men för hyresvärden. Om ni får en bebis kommer det innebära att ni är tre som bor i lägenheten och inte två som det står i kontraktet. En hyresvärds bestämmelse om hur många som får bo i en lägenhet är dock inte juridiskt bindande och ditt kontrakt kan därmed inte bli uppsagt enbart på grund av att du bryter mot den bestämmelsen. Däremot kan hyresrätten förverkas och hyresavtalet därmed sägas upp om en hyresgäst bryter mot vad som stadgas i exempelvis 12 kap 24-25 §§ och 41 § JB. Det handlar alltså om att hyresgästen har utomstående personer boende i lägenheten och att detta medför faktiska men för hyresvärden eller att hyresgästen stör boende i omgivningen eller att hyresgästen vanvårdar lägenheten. Bestämmelserna om förverkande av hyresrätt finns i 12 kap 42-44 §§ JB. Utifrån det du beskriver så kan jag inte se någon grund till att det skulle bli något problem med kontraktet med anledning av att ni skulle få en bebis. Er hyresvärd kan inte ställa upp några juridiskt bindande regler om att ni maximalt får bo två personer i lägenheten. Det finns inget juridiskt hållbart argument för att tre personer skulle slita på lägenheten mer än vad en hyresgäst får göra för att uppfylla sin vårdplikt och det finns heller inget juridiskt hållbart argument för att tre personer per automatik stör omgivningen mer än två personer.Vänligen,

Måste man betala om ett hunddagis håller stängt om sommaren?

2019-07-02 i Avtal
FRÅGA |Hej.Vi har hunden på hunddagis sedan nyår och betaler en fast månadskostnad för det.I avtalet står det att de har rätt att hålla stängt för semester 30 dagar per år.Det står dock ingenting om betalning under den period de har stängt.Nu (vecka 27, 28 och 29, alla i juli) håller de semesterstängt.Måste vi då betala för den period de har stängt?Jag är inte intresserad av att säga upp avtalet, men tycker det känns konstigt att betala full månadsavgift.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder avtalsfrihet innebärande att parterna (ni och hunddagiset) fritt kan avtala om vad som gäller för månadsbetalningar. Generellt sett kan dock sägas att avtal ofta förutsätter att båda parter presterar; det vill säga att ni betalar en avgift medan motparten (hunddagiset) presterar genom att ta hand om er hund. Om inte hunddagiset håller öppet är det därför troligt att ni inte heller behöver erlägga betalning.Om ni har ett avtal med hunddagiset skulle jag därför rekommendera er att läsa igenom detta för att undersöka vad som gäller för sommarmånaderna. Detta för att inte riskera att bli försenad med månadskostnaderna om det visar sig att ni är skyldiga att betala även för dessa veckor..Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hjälper mitt juridiskt bindande avtal om jag hamnar i ekonomiskt trångmål?

2019-06-30 i Avtal
FRÅGA |hej!jag har hjälp min sambo väldigt mycket ekonomiskt. Han hade skulder och var på inkasso och kronofogden när jag träffade honom. Efter ett tag så bestämde jag mig för att hjälpa honom, så jag tog ett högt lån så allt kunde bli betalt. Vid ett senare tillfälle hjälpte jag honom igen med ett lite mindre lån så han kunde betala av några till inkasso kostnader som hade tillkommit. Eftersom han har anmärkningar så får han inte stå på något, så TV:en vi har står på mig, men vi betalar av den båda två, Datorn och alla tillbehör står på mig och är på avbetalning men det är hans saker, jag använder de inte, hans mobil abonnemang står även på mig. Han har också en personlig skuld till mig på ca 9000krJag undrar bara hur ska jag gå till väga för att få ett lagligt bindande kontrakt? ifall nu något skulle hända mellan oss och han väljer att bara inte betala dessa. Nu tror jag inte att han kommer göra så mot mig, men någonstans så måste jag även ha en säkerhet för mig själv så jag inte själv hamnar på inkasso eller kronofogden. hur ska kontraktet se ut? självklart vill jag ha ett skriftligt.Måste jag kontakta en advokat? vilka ´missar´ kan göra så att kontraktet inte blir bindande?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Ett juridisk bindande avtal kan tillkomma på olika sätt; både skriftliga och muntliga avtal är som huvudregel bindande i svensk rätt. Det svåra vid muntliga avtal är att bevisa vad som är överenskommet, därför är det som du skriver bättre att upprätta ett skriftligt kontrakt.Problemet som kan uppstå i ditt fall är att din sambo skulle bli helt insolvent (sakna betalningsförmåga) och inte heller kan betala det han är skyldig dig – oavsett om han vill eller inte – medan du själv hamnar i ekonomiskt trångmål. Då hjälper det dessvärre inte att ni sinsemellan har ett juridiskt bindande avtal; det är ändå du som står abonnemangen som blir betalningsskyldig gentemot de bolag som ni är skyldiga pengar. Med andra ord: om du inte kan betala de abonnemang och avbetalningar som du åtagit dig att betala (och du av olika anledningar inte kan få din sambo att betala det han är skyldig dig) kommer det inte hjälpa att du till bolagen visar upp ett skuldebrev som anger att din sambo är skyldig dig pengar: det blir ändå du som ansvarar för att räkningarna blir betalda och i värsta fall hamnar hos inkasso och Kronofogden (KFM).Det kan förstås ändå hjälpa att ha ett skriftligt avtal, om din sambo skulle gå från insolvent till solvent (återfår betalningsförmågan) eller om ni skulle gå skilda vägar och han t.ex. inte vill betala den privata skulden han har till dig, trots att han kan göra detta. I ett sådant fall kan du med hjälp av ett skriftligt avtal ta hjälp av domstol och KFM för att återfå dina pengar. Du kan ta hjälp av Lawlines e-tjänst för att skapa avtal.Med vänlig hälsning,

Gäller kontraktet till v39 eller tillsvidare? det skrevs aldrig något nytt kontrakt v39.

2019-06-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit på ett kontrakt där det står "kontraktet gäller tillsvidare, främst till v39 då nytt kontrakt skrivs".Vilket är det som gäller? Till v39 eller tillsvidare? det skrevs aldrig något nytt kontrakt v39.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar vad som gäller för ditt kontrakt, om det gällde till v. 39 eller tillsvidare samt vad som gäller efter v. 39 eftersom inget nytt kontrakt skrevs då. Olika lagar men i princip samma regler gäller beroende på vilken typ av kontrakt det handlar om. Jag utgår från att det möjligtvis är fråga om ett anställningskontrakt, alternativt ett hyreskontrakt. Reglerna om detta finns i Lagen om anställningsskydd (LAS) och Jordabalken (JB) 12 kap. (Hyreslagen).Kontraktet gäller till v. 39Ett anställnings- eller hyreskontrakt som gäller tillsvidare, främst till v. 39 då nytt kontrakt skrivs, gäller inte längre än till v. 39 (LAS 4 § + JB 12 kap. 3 §). Detta är en speciell variant av kontrakt, mellan ett tillsvidare-kontrakt och ett tidsbegränsat kontrakt. Ett sådant kontrakt går att säga upp i förväg, innan v. 39, till skillnad från ett "vanligt" tidsbegränsat kontrakt. Det skrivna kontraktet gäller dock inte länge än till v. 39 och upphör alltså vid denna tidpunkt.Efter v. 39 har ni troligtvis ett kontrakt genom hur ni ageratFör varken anställnings- och hyreskontrakt finns krav på hur kontraktet ska vara utformat. Kontraktet måste inte ens vara skriftligt utan kan gälla genom s.k. konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att du och den du ingått kontraktet med (arbetsgivare eller hyresvärd) agerar som om ni fortfarande har ett kontraktsförhållande. Om du efter v. 39 t.ex. arbetar och din arbetsgivare betalar dig lön som vanligt eller du bor kvar i en lägenhet och din hyresvärd tar emot hyra som vanligt så har ni antagligen också ett kontrakt.Jag rekommenderar dig att skriva ett skriftligt kontrakt För din skull och säkerhet som arbetstagare eller hyresgäst är det dock väldigt bra att ha ett skriftligt kontrakt. Det är den som påstår att ett kontrakt finns som måste kunna bevisa det och bästa beviset är såklart ett signerat kontrakt. Om det skulle bli problem och du inte har något kontrakt att visa upp finns risken att du snabbt kan förlora din anställning eller din bostad. Jag rekommenderar dig därför att se till att ni skriver ett nytt kontrakt. Sammanfattningsvis gäller alltså kontraktet till v. 39 och inte tillsvidare. Även om det aldrig skrevs något nytt kontrakt v. 39 så kan ni ha ett kontrakt genom hur ni agerat. För din säkerhet rekommenderar jag dig däremot att skriva ett nytt skriftligt kontrakt. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Med vänliga hälsningar