FrågaAVTALSRÄTTAvtal02/04/2022

Vad betyder force majeure?

Jag beställde i Januari ett bord från en leverantör som inte kommit på angivet datum. När jag nu är i kontakt med företaget så vill de inte leva upp till 365 dagars öppet köp då de säger att bordet tillverkas i Ukraina och att de därför inte behöver betala tillbaka mig. Kan force majeure tillämpas i detta fall då jag inte ens fått produkterna jag beställt och de fortfarande säljer exakt samma produkt i sin e-handel?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga bottnar i vad force majeurevillkor egentligen betyder, och om säljaren i ditt fall har tolkat det rätt. Jag förutsätter i mitt svar att du har köpt bordet för privat bruk, och att säljaren tagit in en force majeureklausul i sina köpevillkor.

Force majeure ­– vad betyder det?

"Force majeure" brukar i engelskan översättas till "Act of god", och syftar på händelser som ligger utanför mänsklig kontroll. Det handlar i regel om krigshändelser, naturkatastrofer och liknande regions- eller världsomfattande händelser som svårligen kan förutses. Om en avtalspart inte kan prestera sina avtalsförpliktelser för att det till exempel blivit olagligt eller rentav omöjligt, kan denne frånträda avtalet om det funnits en tydlig force majeureklausul, utan att begå något avtalsbrott. Att i ett avtal förbehålla sig för "force majeure" i största allmänhet medför dock inga särskilda konsekvenser. En force majeureklausul måste utformas på ett tydligt sätt för att få någon rättslig betydelse. Force majeure kan därför betraktas som en beteckning för vissa liknande avtalsvillkor, snarare än ett generellt gällande villkor med enhetlig betydelse.

Begränsning av skadestånds- eller prestationsskyldighet

I praktiken används force majeureklausuler främst i två syften. Antingen används de för att begränsa en avtalsparts skadeståndsskyldighet, eller för att begränsa en avtalsparts prestationsskyldighet. Detta i händelse av att man blir förhindrad att följa avtalet på grund av extraordinära förhållanden (dessa förhållanden, såsom krig i ditt fall, bör tas in som exempel i avtalsvillkoret). Force majeure ska dock i regel inte kunna användas för att slippa återbetala en köpare vad denne har betalt.

I ditt fall antar jag (utan att ha läst det aktuella villkoret) att säljaren har begränsat sin prestationsskyldighet i en force majeureklausul. Det kan innebära att säljaren befrias från sin skyldighet att över huvud taget leverera bordet om han/hon själv inte kan få tag på det till följd av kriget i Ukraina. Det kan dock även innebära att säljaren bara befrias från att leverera i tid. Innebörden av villkoret måste tolkas, och innehållet bestäms i första hand utifrån ordalydelsen. En viktig notering är att villkoret ska tolkas till din fördel om det är otydligt (10 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden).

Oskälighet?

Om force majeureklausulen inskränker din avtalade rätt till öppet köp, eller om det uttryckligen står att säljaren får behålla betalningen utan att leverera varan, är det sannolikt att betrakta som oskäligt. Oskäliga avtalsvillkor kan jämkas (justeras) i domstol (36 § avtalslagen). Om villkoret inte har varit föremål för individuell förhandling sker även sådana jämkningar till din fördel i viss utsträckning (11 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och 36 § 2 st. avtalslagen). Jag förutsätter att du och säljaren inte förhandlade fram någon force majeureklausul, utan att den ingick i ett standardavtal. Detta presumeras också i lagen, vilket innebär att säljaren annars måste bevisa motsatsen (12 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden).

Prestationsbefrielse kan liknas vid hävning

Vad en prestationsbefrielse hos säljaren innebär för en köpare som redan betalat finns inte klart fastslaget i lag. En fullständig prestationsbefrielse är dock snarlikt en hävning av avtalet, vars följder faktiskt är lagreglerade. Därför bör en analogisk* tolkning kunna göras av de köprättsliga hävningsbestämmelserna. (En del force majeureklausuler är till och med utformade så att en part förbehåller sig rätten att häva köpet i händelse av att man förhindras fullgöra sina avtalsförpliktelser på grund av till exempel krig.) Hävs ett köp befrias båda avtalsparterna från att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet (d.v.s. betala respektive leverera en viss vara). Om någon av dem, likt dig, redan fullgjort sin skyldighet ska det som betalats/levererats gå åter (43 § konsumentköplagen).

* Så kallade "analogislut" innebär i korthet att man löser oreglerade juridiska problem med hjälp av regler från liknande (lagreglerade) områden.

Sammanfattning – vad gäller?

I ditt fall kan troligen säljaren frånträda avtalet utan att begå något avtalsbrott med hänvisning till force majeureklausulen (det beror dock på villkorets utformning, som ska tolkas till din fördel). Med högsta sannolikhet har du dock rätt till återbetalning. Utan att ha läst den aktuella force majeureklausulen kan jag dessvärre inte säga på vilken grund återbetalningen ska ske. Det kan till exempel grunda sig på villkorets utformning (att säljaren i första hand inte förbehållit sig någon rätt att behålla betalningen utan att själv prestera), oskälighet, analogisk tillämpning av hävningsbestämmelser eller principen om obehörig vinst. Allmänna reklamationsnämnden har kommit fram till samma bedömning i flera likartade fall (t.ex. beslutet ARN 2020-06-15; 2020-0492).

Vad du kan göra nu

Min rekommendation till dig är att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, som kostnadsfritt kan bedöma din situation och uttala sig i en rekommendation. Du kan också ta juristhjälp för att åstadkomma en snabbare lösning på problemet, då nämndens handläggningar kan dröja. Våra jurister kan reda ut vad som gäller i just ditt fall, och hjälpa dig att framställa krav mot säljaren.

Här hittar du Allmänna reklamationsnämndens hemsida: https://www.arn.se/konsument/

På den här länken kan du boka tid med någon av våra jurister: https://lawline.se/boka

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig på vägen, och önskar dig lycka till framöver.

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”