God man utses av domstol eller överförmyndaren

2019-04-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min pappa som är fullt frisk förutom att han sitter i rullstol vill att jag och min syster ska förvalta hans ekonomi alt. bli god man åt honom. Jag vill helst inte då jag anser honom fullt kapabel att sköta sin ekonomi själv. Min fråga är : går det ens att " omyndigförklara " en frisk människa?Vänligen
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är inte möjligt att själv bestämma att man vill ha en god man, utan det är domstol eller i vissa fall överförmyndaren som beslutar om behov av god man finns (11 kap föräldrabalken). Det finns olika situationer då behov av god man kan finnas, t.ex. om någon p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med bl.a. förvaltning av sin egendom (11 kap 4 § föräldrabalken). Ifall din pappa är fullt kapabel att sköta sin ekonomi kommer det alltså inte vara möjligt att få en god man utsedd. Vill han ändå att någon ska förvalta hans ekonomi kan han alltid ge dig eller din syster en fullmakt istället. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur långt sträcker sig behörigheten i 17 kap. 2 § FB?

2019-03-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej,I lagen från i juli 2017, FB, om att man som anhörig inte längre behöver ha en skriftlig fullmakt för att företräda en person som saknar förmåga att ta hand om sin ekonom,i står det bl.a. att oförmågan ska bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och att det ska vara uppenbart att personen inte klarar av sin ekonomi själv samt att "din behörighet är begränsad till sådant som har anknytning till den dagliga livsföringen".Frågan är; Har man något stöd i den lagen för att förhindra att någon, i detta fall en äldre dement förälder, som är oförmögen att sköta sin dagliga ekonomi, från att ta upp nya lån för att skaffa kapital utöver sin betalningsförmåga för att därigenom "ytterligare försämra sin ekonomiska situation / dagliga livsföring"? D.v.s. till exempel meddela aktuellt kreditinstitut att n.n. inte är förmögen till att hantera sin dagliga ekonomi och jag som närstående åberhopar lagen 17;2 FB för att ytterligare krediter inte bör medges?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I mitt svar kommer jag att redogöra för vad som avses med "sådant som har anknytning till den daglig livsföringen" i 17 kap. 1 § föräldrabalken (FB), för att därefter svara på din fråga.Vad avses med "sådant som har anknytning till den dagliga livsföringen"?Den anhöriges behörighet gäller bara i fråga om ekonomiska angelägenheter och ordinära rättshandlingar med anknytning till den enskildes dagliga livsföring. Som exempel på den anhöriges behörighet är betalning av periodiska utgifter som utgör en förutsättning för att den enskilde ska kunna upprätthålla sin levnadsnivå och sina levnadsförhållanden (se prop. 2016/17:30 s. 136). Konkreta exempel är bl.a. betalningar hänförliga till boendet, transporter, sociala tjänster, telefonabonnemang, försäkringar, föreningsavgifter, TV och tidningar.Den anhöriges insatser måste utgå från den livssituation och de behov som den enskilde har. Det skiljer alltså på person till person. Insatserna måste dock hela tiden falla inom anhörigbehörigheten, dvs avse rättshandlingar med anknytning till den enskildes dagliga livsföring (prop. 2016/17:30 s. 136)Bedömning i ditt fallDen behörighet som 17 kap. 1 § FB tar sikte på verkar främst innefatta sådana periodiska betalningar och insatser som upprätthåller den enskildes levnadsförhållanden. Dessutom ska den enskilde fortfarande ha rättshandlingsförmåga. Att förhindra att föräldern ingår avtal skiljer sig alltså från avsikten med 17 kap. 1 § FB. I ditt fall skulle jag därmed rekommendera att en ansökan om förvaltarskap görs. Ett förvaltarskap innebär att förvaltarens samtycke krävs för att den enskilde ska kunna ingå vissa avtal. Läs mer om förvaltarskap här.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Godman och huvudmannens närstående

2019-03-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Som god man till en kvinna har jag fått problem med de biologiska föräldrarna och ett f d familjehem. Enligt uppgift från Överförmyndaren har dessa personer rätt att få information om min huvudman, vilket hon inte vill. Stämmer detta?
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den rätt som en huvudman eller en anhörig har att få ta del av dina handlingar finns i 16 kap 7 § föräldrabalken (FB) där det framgår; "En omyndig som har fyllt sexton år och den som har god man eller förvaltare har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har också den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar.När en person har en god man gäller som huvudregel att de uppgifter som rör huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden är belagda med sekretess. Sekretessen gäller så länge det inte är uppenbart att ett röjande av uppgifterna inte skulle medföra skada eller men för personen i fråga (32 kap. 4 § offentlighet- och sekretesslagen, OSL). Som undantag till huvudregeln gäller dock en rätt för make, sambo och närmaste släktingar till den som har god man att ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet och som finns hos överförmyndaren (32 kap. 5 § OSL samt 16 kap. 7 § FB). Anledningen till detta undantag är att närstående till huvudmannen ska få chans att kontrollera att god man sköter sig uppdrag och att huvudmannens intressen blir tillvaratagna.Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Får förvaltare neka någon att gifta sig och skaffa barn?

2019-03-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej får någon som är satt under förvaltarskap, gifta sig och skaffa barn utan sin förvaltares medgivande? Eller har förvaltaren rätt att neka?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om förvaltarskap finns i Föräldrabalken (FB).Om en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person får rätten besluta att personen ska få en förvaltare (11 kap. 4§ och 7§ FB).En förvaltare får inte företräda personen i frågor av utpräglat personlig karaktär. Vad som klassas som frågor av utpräglat personlig karaktär är exempelvis att ingå äktenskap (12 kap. 2§ 3 stycket FB). Att skaffa barn bör rimligtvis också betraktas som en fråga av personlig karaktär.På grund av dess personliga karaktär är det alltså helt tillåtet att ingå äktenskap eller skaffa barn, trots att förvaltaren nekar.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur får en god man agera utan uttryckligt samtycke?

2019-03-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag har en syster som har en god man och undrar om denne god man får köpa saker åt henne t.ex möbler. Min mamma fick veta detta av personalen och dom visste inte något av detta köpet. Min syster kan inget om ekonomi. Det är inte första gången detta händer med hennes god man. Det känns så att dom tycker att hon behöver möbler och vi vet att hon inte behöver detta. En god man behöver väl underskrift av min syster att inköpa saker? Det är knappt hon kan läsa och skriva. Kan mina föräldrar bli en god man? Mina föräldrar är såå arga att detta händer ofta för min syster.
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad får en god man lov att göra?En god mans agerande är som huvudregel samtyckesberoende, vilket betyder att den gode mannen inte självständigt utan den enskildes vilja kan företa rättshandlingar såsom att införskaffa möbler. Samtycke kan ges genom din systers intygande genom underskrift, vilket är föredraget ur bevishänseende. Emellertid kan samtycke kan ges på flera sätt såsom uttryckligen muntligt eller skriftligt, konkludent (genom handlande), generellt (allmänt uttryck om samtycke till viss kategori av handlingar etc), i efterhand (s.k ratihabition) eller genom att förhålla sig passivt och således acceptera visst rättshandlande. Undantag från samtyckeskravet kan i detta fall råda om samtycke inte kunnat inhämtas (11:5 första stycket 2 p. föräldrabalken, hädanefter FB; se prop. 1987/88:124 s. 164). Detta kan vara fallet vid exempelvis fysiskt sjukdomstillstånd, vilket måste framgå av läkarintyg, eller psykiskt sjukdomstillstånd. (se 11 kap. 5 § FB).Härutöver krävs att rättshandlingen faller inom den gode mannens förordnande (11 kap. 5 § FB). Då jag inte vet hur förordnandet förhåller sig kan jag inte uttala mig närmare i den frågan. Centralt i är att den gode mannen alltid ska agera med den enskildes bästa som utgångspunkt (12 kap. 3 § FB).Vad kan göras då god man överskrider sin kompetens?I det fall den gode mannen agerar utanför förordnandet råder att agerandet sker utom dennes behörighet. Följden härav är att rättshandlingarna, det vill säga inköpen, är ogiltiga och inte tynger din syster. I det fall den gode mannen visserligen agerar inom förordnandet men utan din systers samtycke, och undantaget från samtycke inte kan anses tillämpliga, råder att denne agerar utanför sin befogenhet. Även följden av detta är att rättshandlingarna inte är giltiga och gällande gentemot din syster.Om det anses att den gode mannen agerat utanför sin kompetens ska dels rättshandlingarna gå åter (jfr 11 kap. 5 § FB), dels kan ersättningsskyldighet för vållad skada uppkomma gentemot din syster (se 12 kap. 14 § FB). Om det däremot anses att agerandet är tillåtet råder att handlingarna är bindande samt att ersättningsskyldighet inte uppkommer.Som närmaste släktingar kan ni begära hos rätten att gode mannen ska entledigas. Detta kan ske om gode mannen har gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet och är olämplig, har hamnat på ekonomiskt obestånd och är olämplig eller att annan orsak råder och att denne i övrigt är olämplig (11 kap. 20-21 § FB). Att den gode mannen inte agerar i enlighet med din systers bästa eller inte iakttar befogenhets- eller behörighetsbegränsningar utgör i regel grund för att ifrågasätta lämpligheten.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Har en person som är ställd under förvaltarskap själv rätt att använda ett skadestånd som kommer tilldelas till personen?

2019-03-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga ang förvaltarskap och skadestånd. Det är en person som jag känner som troligtvis kommer att få ett skadestånd på ca 10,000 inom snar framtid. Nu är min fråga får min vän behålla dessa pengar eller har hans förvaltare rätt att ta dessa pengar ifrån min vän? Jag har för mig att jag har läst det någonstans att man får behålla pengarna själv. Tack på förhand!
Ida Johanna Köpman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer inleda med att förklara hur jag uppfattar din situation och tolkar din fråga för att sedan besvara din fråga utifrån det.Hur jag uppfattar din situation och tolkar din frågaJag uppfattar din situation som att en person är ställd under förvaltarskap. Vidare uppfattar jag din situation som om att denna person troligtvis kommer få ett skadestånd på ett visst belopp i framtiden. Jag tolkar din fråga som om att du funderar på om den som är ställd under förvaltarskap har rätt att själv använda skadeståndet eller om förvaltaren i stället har rätt att bestämma över det. Vad ingår i förvaltarens uppdrag?Reglerna om förvaltarskap finns i 11 kap. föräldrarbalken (FB).En förvaltare tilldelas en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Detta framgår av 11 kap. 4 och 7 § FB. Det är domstolen som bestämmer att någon ska tilldelas en förvaltare och vad som ska ingå i förvaltarens uppdrag. Förvaltarskapet ska anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får exempelvis begränsas till en viss egendom enligt 11 kap. 7 § andra stycket FB.Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget enligt 11 kap. 9 § första stycket FB. Det här innebär att en person som har förvaltare inte själv har någon behörighet att ingå avtal eller företa andra rättshandlingar med egendom eller tillgångar som omfattas av förvaltarens uppdrag. Den som har en förvaltare kan dock själv agera inom ramen för förvaltarens uppdrag om förvaltaren gett samtycke till detta vilket framgår av 11 kap. 10 § FB. Tillgångar som den som är ställd under förvaltarskap själv har rätt att förfoga över utan förvaltarens samtyckeI undantagsfall har en person med förvaltare rätt att själv förfoga över vissa tillgångar utan förvaltarens samtycke. Det regleras i 11 kap. 8 § första stycket FB. Det här gäller i följande situationer:Sluta avtal om tjänst eller annat arbete.Förfoga över arbetsförtjänst som den som är ställd under förvaltare har förvärvat genom eget arbete. Förfoga över egendom som mottagits genom gåva, testamente, förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande under vissa villkor. Däremot kan rätten föreskriva att förvaltarskapet ska omfatta dessa förhållanden om det föreligger särskilda skäl vilket anges i 11 kap. 8 § andra stycket FB. SammanfattningSammanfattningsvis begränsas förvaltarens uppdrag utifrån vad som domstolen har bestämt. Jag kan därför inte uttala mig mer om personen som är ställd under förvaltarskap kan använda skadeståndet själv eller om förvaltaren bestämmer över pengarna. Jag skulle därför rekommendera dig att närmare granska beslutet om förordnande om förvaltarskap. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga om du har ytterligare funderingar. Med vänlig hälsning,

Betala min makes räkningar

2019-03-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan jag som anhörig/hustru betala min makes räkningar då han tappat förmågan på grund av hjärnblödningar - vaskulär demens?
Robin Badili |AnhörigbehörighetSedan den 1 juli 2017 har anhöriga fått möjligheten att hjälpa en sjuk närstående som inte kan ta hand om sin ekonomi utan att det krävs någon typ av fullmakt! [17 kap. 1 § föräldrabalken]. Som anhörig räknas i första hand make/maka och sambo. Även barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn räknas som anhörig men ska främst gå in som ställföreträdare när en maka/make/sambo inte vill/kan [17 kap. 2 § föräldrabalken]. Som anhörig får du dock bara styra ekonomin som rör den "dagliga livsföringen", exv handla mat, betala räkningar, olika sociala avgifter mm. Du får däremot inte sälja egendom, köpa aktier, föra den närståendes talan i domstol mm. Ytterligare förutsättningar som krävs är att den anhörige är över 18 år och inte själv har en god man eller förvaltare. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna ställning som den anhörige intar inte har som syfte att vara långsiktigt utan ska bara gälla tillfälligt tills den sjuke tillfrisknat tillräckligt för att kunna skriva under en fullmakt, eller i väntan på en god man eller förvaltare.Hur blir jag anhörigbehörig?Det krävs inte något direkt formkrav för att du ska anses vara anhörigbehörig mer än att du är över 18 år, är anhörig och att du inte har en god man eller förvaltare. Dock är det du som gentemot tredje man [den du ingår avtal med] har att bevisa att du är anhörigbehörig. Om du skulle missbruka din behörighet genom att handla utanför den "dagliga livsföringen" finns det en risk att du blir skadeståndsskyldig [17 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken]. Den "dagliga livsföringen" är som nämnt sådant som att betala räkningar, handla mat mm.Hur ska du gå tillväga för att skaffa en god man?Om din make behöver hjälp för en längre tid är det bättre om du ordnar en god man åt honom istället för att vara anhörigbehörig [som främst ska vara en kortsiktig lösning]. En god man utses av tingsrätten på den ort där ni bor och ska främst väljas utav den som är i behov av hjälp, dv.s din make. I ditt fall kan din make inte välja god man och då får en överförmyndare komma in i bilden som bestämmer om din make behöver en god man eller inte. Överförmyndaren hittar du i den kommun du bor i [11 kap. 4 § föräldrabalken]. En god man fungerar som ett slags komplement för sådant som din make inte själv kan besluta om. En god man får inte göra något utan din makes samtycke om det inte är så att hen inte kunnat inhämta samtycket. Den gode mannen får inte heller göra någonting som ligger utanför det som har bestämts att hen ska ta hand om [11 kap. 5 § föräldrabalken]. En god man som har handlat utanför vad som har bestämt ska ersätta den person/företag som hen handlat mot. Det ska alltså inte drabba din make om den gode mannen gjort något som hen inte ska. Viktigt att komma ihåg är att handlingar som hör till den dagliga livsföringen anses ha gjorts med din makes samtycke även om detta inte faktiskt givits! [11 kap. 5 § andra stycket, föräldrabalken].Om du vill kan du bli god man åt din make, förutsatt att du är över 18 år, erfaren, inte står under en god man eller förvaltare samt att du är lämplig för arbetet. Att du är lämplig innebär att du b.la. har en välorganiserad ekonomi, visa att du har tid att vara god man samt skriva under ett intyg om att du är lämplig. Du kan skicka in intresseanmälan till överförmyndarnämndens kansli, som därefter kontrollerar att du uppfyller kraven på lämplighet, exv genom att kolla om du har några skulder hos kronofogdemyndigheten.Ett förvaltarskap ska bara ingås som en sista utväg eftersom den är väldigt ingripande i den enskildes liv. En förvaltare får nämligen ta över din makes rättshandlingsförmåga och får alltså styra allt som din make ska få göra utan att inhämta din makes samtycke!Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Jag vill byta förvaltare - hur gör jag?

2019-03-25 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur byter jag förvaltare o hur ser jag till att han måste sluta som förvaltare? Mvh janne.
Hanna Lindqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kan vi titta i föräldrabalken (FB), där bestämmelser om förvaltare finns. Överförmyndaren beslutar om byte av förvaltareDet är överförmyndaren som står för tillsyn och granskning av de som har förvaltaruppdrag i kommunen (FB 12 kap. 9 § samt 16 kap. 1 §). Om du inte är nöjd med din förvaltare du har nu kan du ansöka om att få byta förvaltare hos Överförmyndarnämnden/överförmyndaren i din kommun (FB 11 kap. 21 § samt 11 kap. 15 §).I din ansökan kan du uppge:-Vad som inte fungerar mellan dig och förvaltaren. -Varför du känner misstro till förvaltaren, om så är fallet. -Om förvaltaren på något sätt har varit vårdslös med hanteringen av dina pengar, din egendom eller på annat sätt varit försumlig inom sitt uppdrag. -Andra skäl till att du tycker att den här personen är olämplig att vara din förvaltare. När du har skickat in din ansökan om att få byta förvaltare är det upp till överförmyndaren att ta ett beslut om förvaltaren ska ha kvar sitt uppdrag eller ej (FB 11 kap. 19b §). Tyvärr kan du inte se till att personen måste sluta som förvaltare. Men om personen ses som olämplig att ha ett förvaltaruppdrag ska den personen inte heller väljas som förvaltare till någon annan. Misskötsel av uppdraget som din förvaltare kan absolut innebära att personen inte får ett nytt uppdrag.Polisanmäl om du har blivit utsatt för ett brottOm din förvaltare har utnyttjat sitt uppdrag och använt dina pengar för sin egen räkning är det en brottslig gärning. Om detta har skett bör du göra en polisanmälan!Jag hoppas att jag har kunnat svara på din fråga, och vill önska dig ett lycka till!Med vänlig hälsning,