Ingående av samboavtal när ena sambon är satt under förvaltarskap

2019-03-23 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej om ena partnern är satt under förvaltarskap (har förvaltare), så får väl inte den personen, skriva på avtal gällande samboavtal etc? Utan sin förvaltares samtycke?
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om förvaltarskap regleras i föräldrabalken (FB), den hittar du här!Enligt 11 kap. 7 § 2st FB ska förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom, angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Med andra ord behöver inte det ena förvaltarskapet vara det andra likt och en person som står under förvaltarskap kan ha rätt att ingå olika former av avtal som en annan person under förvaltarskap inte skulle ha rätt att ingå. Vidare anges i 11 kap. 8 § FB att trots att en person står under förvaltarskap har denne rätt att själv: Sluta avtal om tjänst eller annat arbete.Förfoga över vad han eller hon genom eget arbete har förvärvat efter det att förvaltare har förordnats, liksom avkastningen av sådan egendom och vad som har trätt i egendomens ställe. Förfoga över vad han eller hon efter det att förvaltare har förordnats får genom gåva, testamente eller förmånstagare vid försäkring eller individuellt pensionssparande under villkor att egendomen inte ska omfattas av förvaltarens rådighet. Noter dock att om det finns särskilda skäl för det får rätten föreskriva att förvaltaruppdraget även ska omfatta de förhållanden som anges i punkterna ovan 11:8 2st FB. Att ingå samboavtal är inte någon av de rättshandlingar som nämns i 11 kap. 8 § FB och 9 § 2st Sambolagen (2003:376) (SamboL) anger att en person under förvaltarskap som vill ingå samboavtal ska inhämta förvaltarens skriftliga medgivande. Resultatet av att ett medgivande inte inhämtas är att samboavtalet är ogiltigt – dvs det föreligger en nullitet. Rättshandlingen (att ingå samboavtalet) är utan verkan på grund av att en nödvändig förutsättning (förvaltarens skriftliga medgivande) saknades när den tillkom. Slutsats:Svaret på din fråga är alltså nej. En person som står under förvaltarskap måste inhämta förvaltarens skriftliga medgivande för att kunna ingå ett samboavtal 9 § 2st SamboL.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med pengar på ett överförmyndarspärrat konto när huvudmannen avlider?

2019-02-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vad händer med pengarna som finns på ett överförmyndarespärrat konto när personen i fråga avlider?Tillfaller dom närmaste anhörig?
Malin Waldén |Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!Vad händer när personen i fråga avlider?Det som händer är att ansvaret för kontot övergår från överförmyndarnämnden till de anhöriga. Pengarna på ett överförmyndarspärrat konto ska alltså räknas med i all övrig egendom personens haft och delas ut genom ett arvskifte till de som har rätt att få arv.Vem är närmast anhörig?Ordningen på de som har en rätt enligt lag att få arv är:Barn och barnbarn.Föräldrarna.Syskonen och syskonbarn.Mor - och farföräldrarMorbröder, mostrar, farbröder och fastrarSe Ärvdabalken 2 kap 1-3 §. Om du undrar något mer så kan ni kontakta Överförmyndarnämnden i kommunen personen bor i.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar

Vad finns det för möjligheter att sköta dement makes ärenden när ingen fullmakt har skrivits?

2019-02-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min maka är dement, bor på ett demensboende. Vi är gifta, jag sköter alla hans ärenden, men har ingen fullmakt. Har kommit muntligt överens med kommunen om att jag är hans ¨förvaltare¨ , men det dyker ständigt upp situationer då jag skulle behöva ha en fullmakt på papper, senast när jag skulle teckna lägenhetskontrakt på äldreboendet.Finns det någon möjlighet att ordna detta nu när han inte längre kan fatta några beslut?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är fullmakt ett alternativ när din make inte längre kan fatta några beslut?Eftersom ingen fullmakt finns sedan tidigare rekommenderar jag inte att upprätta en nu när din make inte kan fatta några beslut heller eftersom fullmakten kan ogiltigförklaras på grund av demensen (1 § lag (1924:323))."Automatisk fullmakt" för nära anhörigFör din makes vardagsärenden har du som nära anhörig möjlighet att vidta rättshandlingar i hans ställe om han inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter (17 kap. 1 § FB). Det är dock som sagt bara vardagliga ärenden som omfattas så i vissa situationer (såsom med lägenhetskontraktet eller andra mer omfattande handlingar) kan det behövas andra åtgärder (se nedan).Vilka andra alternativ finns?Eftersom din make är dement och behöver hjälp med att bevaka sin rätt och vårda sig och sin egendom finns möjlighet att få en god man (11 kap. 4 § FB) eller en förvaltare (11 kap. 7 § FB) förordnad, som då genom ett officiellt beslut får möjlighet att ta hand om dessa saker. Till god man eller förvaltare utses en lämplig person (11 kap. 12 § FB). Så länge det inte rör sig om komplicerade ärenden eller väldigt omfattande egendomsförvaltning är det vanligt att en närstående person utses till god man/förvaltare. Med tanke på att du redan i nuläget sköter din makes angelägenheter till stor del talar det för att du kommer att ses som en lämplig god man/förvaltare. En ansökan om god man eller förvaltare kan göras av dig som make (11 kap. 15 § FB). Du skickar in ansökningen till närmaste tingsrätt. Själva ansökan hittar du lättast på kommunens hemsida, alternativt tar kontakt med de kommunala representanterna du haft kontakt med tidigare.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Särskilda skäl för entledigande för godmanskap

2019-02-25 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Min sambo har uppdrag som god man för en tjej som är förståndshandikappad. Hon vill nu avsluta uppdraget då hon är gravid samt att hon har börjat studera på heltid vilket gör att hon inte längre har tid för detta. Dessutom är det väldigt stressigt eftersom huvudmannen får utbrott oftast och dessutom har problem med sin familj. Jag försöker därför hjälpa min sambo att avsluta detta för att inte riskera bebisens hälsa samt att hon kan fokusera på studierna. Jag har läst att man inte bara kan lämna uppdraget om inte överförmyndare godkänner detta men inget händer trots att min sambo redan i september 2018 ville sluta. Eftersom huvudmannen är skriven i Solna antar jag att vi behöver kontakta Solna tingsrätt. Vad behövs för att kunna anmäla detta till tingsrätten, är det nödvändigt med läkarintyg för graviditeten?Tack för hjälpen!
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Ett godmanskap är ett frivilligt uppdrag och kan avslutas på begäran av den gode mannen, vilket regleras i 11 kap. föräldrabalken (här kallad FB). Eftersom du skriver att den som uppdraget gäller är förståndshandikappad, utgår jag från att uppdraget har blivit förordnat enligt 11:4 FB: "om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne". En god man ska enligt 11:19 2 st. FB entledigas på dennes begäran. Som god man är man dock skyldig att fortsätta sitt uppdrag till dess en ny god man har utsetts, såvida inte omständigheter som följer enligt 11:19 a FB föreligger. Där sägs i 1 st. att skyldigheten att kvarstå som god man eller inte gäller om den gode mannen har skälig orsak att bli entledigad innan ny god man har utsetts. Enligt litteraturen kan skäl för detta vara att den enskilde hotat eller utövat våld mot den ställföreträdande, vilket följer av NJA 2012 s. 715 (vilket i och för sig gäller mer allvarliga hot, som ledde till omedelbart entledigande från godmanskapet). Enligt NJA 2018 s. 246 kunde den tid som förflutit sedan den gode mannen begärt entledigande till dess överförmyndaren ansökte om entledigande hos tingsrätten i sig utgöra skäl för att bli entledigad från godmanskapet, trots att ställföreträdande annars hade svaga skäl för att bli entledigad (vilket uppgavs vara svårigheter att komma i kontakt med huvudmannen, benämnt som samarbetsproblem i domen).Sammanfattningsvis skulle en graviditet i kombination med stressen hennes uppdrag innebär kunna utgöra skäl för entledigande innan ny god man utses, det är dock svårt för mig att säga på rak arm. Mitt råd är att återigen kontakta överförmyndaren och uppge de skäl som nu föreligger; det kan knappast skada att uppvisa läkarintyg. Som ovan nämnt kan långsamt agerande från överförmyndarens sida i sig utgöra skäl för entledigande innan ny god man förordnats, vilket skulle kunna bli aktuellt i din sambos fall.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får en godman/förvaltare gå bakom ryggen på anhöriga och skaffa ett boende som för någon som inte vill ha det?

2019-03-06 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får en godman/förvaltare gå bakom ryggen på anhöriga och skaffa ett boende som för någon som inte vill ha det? Han har mamma bror å syster i livet.
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är delvis beroende av omständigheter som inte klart framgår av frågan. Jag kommer därför att ge dig ett något översiktligt svar så reder vi ut saken närmre per telefon. Du hittar dock en preliminär slutsats och handlingsråd under rubriken "Slutsatser och råd" nedan.Vad får en god man respektive förvaltare göra?En god man eller förvaltare ska hjälpa den som hen är förordnad för att tillvarata sina rättigheter, förvalta egendom eller sörja för personen. Syftet är att den som på grund av exempelvis psykiskt tillstånd inte klarar att sköta sina angelägenheter på egen hand ska få hjälp på de områden där behov finns. Uppdraget som god man eller förvaltare kan alltså vara mer eller mindre omfattande beroende på behovet i det enskilda fallet. Personen ifråga får dock inte agera utanför sitt uppdrag och ska ha huvudmannens bästa som utgångspunkt. (12 kap 2-3 § föräldrabalken)Gode män och förvaltare påminner om varandra, men det finns ett några viktiga skillnader:– En god man får bara utses om huvudmannen (den som behöver hjälp) samtycker, förutsatt att denne är i sådant tillstånd att samtycke kan ges. Förvaltare kan däremot utses mot huvudmannens vilja (11 kap 4 § föräldrabalken).– Förvaltare ska bara förordnas om en god man inte anses kunna fylla huvudmannens behov av hjälp (11 kap 7 § föräldrabalken).– Varken en god man eller en förvaltare får agera utanför det uppdraget omfattar (det vill säga de angelägenheter som huvudmannen behöver hjälp med enligt förordnandet). En god man behöver dock samtycke från huvudmannen för att besluta om annat än den vardagliga hushållningen och huvudmannen behåller sin rättskapacitet att agera på egen hand. När en förvaltare förordnas tar denne i princip över delar av huvudmannens rättshandlingsförmåga och behöver inte inhämta samtycke innan hen agerar inom sitt uppdrag. Huvudmannen å sin sida har inte kapacitet att besluta om sådant som förvaltaren ska göra, utan att förvaltaren godkänner detta. (11 kap 9-10 § föräldrabalken)I och med skillnaden i en god mans och en förvaltares befogenheter blir svaret på din fråga delvis beroende av huruvida huvudmannen i det fall du beskriver har en god man eller en förvaltare. En god man får inte agera utan samtycke från den enskilde, medan en förvaltare kan göra detta. När det gäller frågor kring exempelvis boende bör den enskilde (huvudmannen) dock i allmänhet själv få bestämma (Prop. 1987/88:124, s. 172). Hovrätten över Skåne och Blekinge har uttalat att om en person är i behov av vårdboende men inte samtycker så ska förvaltaren inte kunna ändra boendet. Istället ska personen vårdas enligt den befintliga tvångsvårdslagstiftningen (mål nr. ÖÄ 1368-07).Vilket inflytande har anhöriga?De närmsta anhöriga (i detta fall mamman) kan ha behörighet att sköta vissa rättshandlingar åt den som på grund av exempelvis hälsotillstånd behöver hjälp med detta. Behörigheten gäller dock endast för reguljära ekonomiska angelägenheter och endast i den utsträckning det inte finns en god man eller förvaltare som har i uppdrag att sköta densamme. (17 kap 1-3 § föräldrabalken)Angelägenheter såsom bostadsbyte ingår inte i den behörigheten anhöriga kan ha, vilket innebär att de anhöriga här inte har någon beslutanderätt oberoende av om god man/förvaltare finns.När en god man eller förvaltare finns är detta ett rättsförhållande mellan huvudmannen och uppdragstagaren. Anhöriga har inte någon legal rätt att påverka hur uppdraget ska skötas. Däremot kan de närmsta ansöka om entledigande om uppdraget missköts. Den god man eller förvaltare som misskött sitt uppdrag kan då bli av med detta. (11 kap 20-21 § föräldrabalken).Slutsatser och råd– Sammanfattningsvis bör varken en god man eller en förvaltare kunna avgöra boendefrågor för huvudmannen om denne motsätter sig. Jag vill dock här inte utesluta att det kan finnas undantagsfall för förvaltare och vill också poängtera att rättsfallet som hänvisas till ovan inte är från högsta instans och inte är prejudicerande.– Anhöriga har som utgångspunkt inte någon rätt att lägga sig i detaljfrågor kring förhållandet mellan en god man/förvaltare och dennes huvudman. Däremot kan anhöriga agera om uppdraget misskötts.– Kommunen har en eller flera överförmyndare, vilka har i uppgift att övervaka gode mäns och förvaltares arbete (12 kap 9 § föräldrabalken). Om du anser att personen misskött sitt uppdrag kan du vända dig till kommunens överförmyndare och ansöka om att den gode mannens/förvaltarens uppdrag ska avslutas (11 kap 20-21 § föräldrabalken). Det du bör göra om du anser att din förvaltare handlat på ett felaktigt sätt är alltså att ta kontakt med kommunens överförvaltare som kan granska situation och hjälpa dig vidare. Det bör finns information om överförvaltare på din kommuns hemsida. Du kan också ringa till reception/växel på kommunen så kan de hjälpa dig vidare.– I tjänsten ingår telefonuppföljning. Jag föreslår att vi reder ut saken närmre per telefon och diskuterar eventuella oklarheter. Du kommer inom kort få ett mail från mig med förslag på tid för telefonmötet. Om du har några funderingar i övrigt är du välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se.Vänliga hälsningar,

när kan man få god man?

2019-02-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Lawline.Frågan är enkel. När fordras godman. Vilka juridiska krav ställs för att god man skall tillsättas? Med vänlig hälsning
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt, så undrar du vilka krav som krävs för att en person ska få en god man. Kraven för att få ha en god man regleras i Föräldrarbalken (FB) En person som pga sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få rätt till en god man. (11 kap. 4 § FB). Det krävs alltså att personen i fråga uppfyller någon av dessa kraven, och att det finns ett samband mellan behovet av hjälp och den eventuella sjukdomen. Exempel på sjukdomar som kan falla in under kategorin där god man kan tillsättas är demenssjukdom, eller hjärnskador.Hoppas du fick svar på din fråga,Mvh

Kan en förvaltare ge rätten till någon annan att öppna någons post?

2019-02-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Om jag har en förvaltare och jag skulle bo på ett boende.Kan personal öppna min post o mina paket mot min vilja om förvaltaren tillåter det?Även om förvaltaren sagt till dem bakom min rygg att personalen får det?Här jag då som boende några rättigheter o vad säger lagen?Detta är en allmän fråga gäller varken mig eller någon annan utan bara något vi diskuterat på jobbet.
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagDin fråga berör förvaltarskap och bestämmelser om detta hittas i föräldrabalken (FB).Om förvaltarskapOm någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan rätten besluta om förvaltarskap. En förvaltare förordnas för att hjälpa huvudmannen inom vissa områden i livet. Förvaltarskapet ska anpassas till den enskildes behov och endast omfatta de områden där huvudmannen behöver hjälp (FB 11 kap 4 & 7 §). Förvaltaren får ensam bestämma över de som ingår i dennes uppdrag och behöver inget godkännande från huvudmannen. Det betyder att om det ingår i förvaltarens uppdrag att hantera huvudmannens post får förvaltaren rent teoretiskt ge personalen tillstånd att öppna posten. Oftast ansöker förvaltaren om att få huvudmannens post skickad till sin egen adress och detta hade förmodligen inte blivit aktuellt.Notera att förvaltaren ska bevaka huvudmannens intressen och att om den missköter sitt uppdrag så ska denne entledigas (FB 11 kap 20 §).Hoppas du fick svar på din fråga!

Godkännande av god man

2019-02-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vad har jag för rätt att godkänna min dementa mammas god man,har jag som dotter rätt att veta vem gode mannen är.
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En god man är en person som är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig" enligt 11 kap 12§ Föräldrabalken. Personen ska dessutom ha en ordnad ekonomi, ge uppdraget tid samt ha de kvalifikationer som krävs. Det är tingsrätten som tar beslut om god man ska förordnas enligt 11 kap 4§ FB. Detta efter ansökan av antingen huvudmannen själv eller en nära anhörig. Den tillförordnade gode mannen ska om det är möjligt, godkännas av huvudmannen (dvs din mamma), alternativt att de anhöriga ges tillfälle att yttra sig. Till skillnad mot förmyndare har en god man enbart rätt att självständigt handla i den dagliga hushållningen. I övrigt när det gäller större handlingar krävs samtycke från huvudmannen. Huvudmannen (dvs din mamma) har även rätt att ta del av handlingar som rör godmanskapet. Detta gäller även huvudmannens make/maka och de närmast anhöriga. Är ni missnöjda med godmanskapet kan ni vända er till överförmyndarverksamheten i er hemkommun eftersom de ska ha tillsyn och se till att gode män sköter sina uppdrag, 12 kap 9§ FB. Har ni därefter klagomål kan ni vända er till länsstyrelsen som har tillsyn över överförmyndarverksamheten, 19 kap 17§ FB. Sammanfattningsvis har du som anhörig en viss rätt att "godkänna" godmanskapet samt ta del av handlingarna. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss igen! Med vänlig hälsning,