Vad gäller när en god man har gjort tveksamma uttag från huvudmannens fondkonto?

2021-02-22 i God man
FRÅGA
Hej!Önskar att Jacob Björnberg åtar sig detta ärende. Han har hanterat ett ärende förut åt mig.Ärendet gäller god mans uttag från en dement huvudmans överförmyndarspärrat fondkonto. Detta har gjorts av god man utan uppvisad giltig legitimation. I Svenska Bankföreningens informationsblad Bankärenden för vuxen med god man (www.swedishbankers.se ) står det om giltig legitimation vid t ex transaktion från fondkonto:" … ett samtycke av överförmyndaren aldrig kan ersätta den enskildes samtycke eller ett läkarintyg eller motsvarande handling eller utredning, som visar att den enskilde inte kan lämna sitt samtycke. "Swedbank har gjort fel som tillåtit dessa uttag på över 120 000 kronor. Uttagen i sig var felaktiga och har ställt huvudmannen i en prekär ekonomisk situation. Banken har avvisat min anmälan pga att jag inte är behörig eftersom jag bara är god man i delen sörja för person. Saken ligger nu hos ARN som dock avvisade den redan den 2021-01-11 – exakt samma dag som en annan tjänsteperson på ARN begärde ut kompletteringar i samma ärende!Har också begärt en utredning hos Länsstyrelsen, som avvisade ärendet eftersom samtycke från överförmyndaren har funnits vid samtliga uttag! Länsstyrelsens jurister berör inte med ett ord det villkor om läkarintyg i informationsbladet ovan.Ärendet har således avvisats av Swedbank och Länsstyrelsen i V. Götaland genom att båda väljer att blunda inför sitt eget regelverk samt lagen.Finns det något juridiskt sätt att angripa dett
SVAR

Hej och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. En god man har, såvitt jag förstår, olovligen tagit ut 120 000 kr från ett av fondkonto som disponeras av huvudmannen. Om det på kontot dessutom inte fanns några likvida medel från början torde det inträffade innebära att vederbörande, utan samtycke, även har avyttrat fondandelar tillhöriga huvudmannen. Du verkar vidare ha uttömt de närmast till hands liggande alternativen och då genom att vända dig till såväl Allmänna reklamationsnämnden som den ifrågavarande banken samt Länsstyrelsen. Ingenting har dock hjälpt varför du undrar om det finns några andra tänkbara angreppsvinklar. Och den lagstiftning främst behöver beaktas i det här avseendet följer enligt nedan.

Brottsbalken (BrB).

Föräldrabalken (FB).

Vad som föranledda de aktuella uttagen är för mig ovisst liksom var pengarna har tagit vägen varför den här utredningen kommer att bli något generell till sin karaktär. Du uppger ovan att huvudmannen har försatts i en "prekär ekonomisk situation", en formulering som jag inte riktigt heller vet exakt hur den ska tolkas. Men utgångspunkten nedan kommer bli att pengarna är försvunna eller att de i vart fall inte är disponibla för huvudmannen.

God man, vad gäller?

I föräldrabalken sägs att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten (domstolen), om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § 1 st. FB). Vidare sägs i samma lag att en rättshandling som en god man har företagit utanför sitt förordnande är inte bindande för den som förordnandet avser. En rättshandling som företagits utan samtycke inom ramen för förordnandet är inte heller bindande för den som förordnandet avser, såvida inte denne på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller att det av annan orsak inte har kunnat inhämtas (11 kap. 5 § 1 st. FB). Det ska dock tilläggas att om den gode mannen inom ramen för sitt förordnande ingått en rättshandling som sedvanligen företas för huvudmannens dagliga hushållning presumeras (antas) samtycke föreligga om inte huvudmannen före rättshandlingen tydligt har gett uttryck för någonting annat (11 kap. 5 § 2 st. FB).

Mot bakgrund av ovanstående och under förutsättning att huvudmannen i den nu uppkomna situationen aldrig godkände de aktuella uttagen borde slutsatsen bli att den gode mannen överskred sin behörighet vid tidpunkten för det inträffade. En annan konklusion, vilken jag med tanke på ditt uppdrag misstänker att du redan känner till, är att huvudmannen, till skillnad från när denne är ställd under förvaltarskap, vid ett förordnande om god man inte tappar sin rättshandlingsförmåga, det vill säga förmågan att själv kunna ombesörja sina personliga angelägenheter (exempelvis sluta avtal och ikläda sig skyldigheter). Det ska i och för sig tilläggas att jag inte känner till uppdragets omfattning, men rättshandlingsförmågan torde huvudmannen aldrig kunna gå miste om under ett godmanskap. Utifrån förutsättningarna kan det vidare finnas skäl att ansöka om ett entledigande. En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget ska nämligen entledigas heter det i föräldrabalken och beslut om entledigande fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § 1 st. FB). Och en sådan ansökan eller en ansökan om ett upphörande av hela godmanskapet kan för övrigt göras av huvudmannen själv (11 kap. 21 § 1 st. FB).

Kan det vara något brott begånget?

Helt beroende på vad som har hänt och varför uttagen egentligen gjordes lyder det korta svaret på den här frågan: Ja, den gode mannen kan ha gjort sig skyldig till ett brott och det som ligger närmast till hands torde i så fall vara trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § BrB) varför det eventuellt kan finnas skäl att göra en polisanmälan.

I fråga om trolöshet mot huvudman gäller att någon som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hantera en kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av en sådan angelägenhet eller uppgift missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, vilket är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i upp till två år. En god man kan inta en förtroendeställning på det sätt som avses i brottsbalken och för att inta den särskilda ställningen som krävs för trolöshetsbrott måste gärningsmannen ha anförtrotts en viss uppgift att sköta, vilket enligt lagtexten kan vara av tre slag och i det här fallet rör det sig om en ekonomisk angelägenhet. Vidare fordras ett missbruk av gärningsmannens ställning med vilket menas, som det uttrycks i doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen), att denne har gjort något som han eller hon uppenbarligen inte borde ha gjort med hänsyn till sina skyldigheter gentemot huvudmannen. Detta innebär samtidigt, föga förvånande, att varje form av misskötsel av en anförtrodd uppgift naturligtvis inte utlöser straffansvar. Vidare måste en skada eller annat förfång ha uppstått för huvudmannen. Med skada avses en ekonomisk sådan och begreppet förfång kan likställas med olägenhet av icke-ekonomisk natur. För fullbordat brott krävs att samtliga gärningsrekvisit ovan är uppfyllda, annars kan aldrig ett brott anses vara förövat. Utöver kravet på den här så kallade brottsbeskrivningsenligheten, det vill säga att gärningsmannens handlande överensstämmer med (täcker) alla brottsrekvisit, måste han eller hon ha begått gärningen uppsåtligen (avsiktligen) och denne ska också ha uppsåt till alla brottsrekvisit i den aktuella bestämmelsen (10 kap. 5 § BrB). Trolöshet mot huvudmannen är nämligen ett uppsåtligt brott varför detta inte kan begås genom oaktsamhet (vårdslöshet). Oaktsamhet leder alltså inte till något straffrättsligt ansvar i den här typen av ärenden.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Jag har av förklarliga skäl svårt att avgöra huruvida det verkligen är något brott begånget, men ovanstående syftade till att på ett komprimerat och någorlunda lättförståeligt sätt redogöra för den straffsanktionerade gärning som enligt min mening kan vara förövad. En polisanmälan utgör nämligen ytterligare ett möjligt sätt att angripa den här situationen liksom en eventuell ansökan om ett entledigande av den gode mannen för det fall denne uppvisar tydliga brister i sitt tjänsteutövande.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?