FrågaFAMILJERÄTTGod man10/03/2021

Vad gör en god man?

Hej!

Jag har fått en fråga av en kompis om att vara god man för hans barn upp till dem är 18 år, om han själv skulle avlida, eftersom han bor med en sambo då de skulle skriva nått juridiskt papper antagligen testamente mellan dem.

Jag är inte så insatt i det här med att vara god man så jag undrar följande:

Vad förbinder jag mig till, alltså vad för ansvar tar jag på mig.

Vad finns det för problem som kan uppkomma?

Är väldigt tacksam för så utförligt svar som möjligt, Jag tar ju detta på stort allvar och

vill ha en ökad kunskap av detta ev. åtagande.

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man finns i föräldrabalkens 11:e och 12:e kapitel.

Till god man ska utses en person som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig (11 kap. 12 § föräldrabalken). Vanligtvis utses en god man av tingsrätten, men om du blivit föreslagen så ska du förordnas om du uppfyller lämplighetskraven och vill åta dig uppdraget. Av förarbetena till lagen framgår att kraven förblir lika höga på en föreslagen ställföreträdares lämplighet som om det vore en okänd person utsedd av tingsrätten.

Innan du utses till god man genomförs en kontroll i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa din lämplighet (11 kap. 12 § andra stycket föräldrabalken). Här kontrolleras bl.a. belastningsregister och kronofogdemyndighetens register.

Uppdraget som en god man har handlar i grund och botten om att hjälpa en annan människa som på grund av försvagat hälsotillstånd, sjukdom eller ålder behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person (12 kap. 2 § föräldrabalken). Den person som har en god man är huvudmannen. En god man till skillnad från en förvaltare är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga.

Att bevaka huvudmannens rätt innebär att du som god man ser till att huvudmannens rättigheter upprätthålls och tillvaratas gentemot utomstående. Du agerar som god man som huvudmannens ombud och hjälper denne med att exempelvis se till att allt går rätt till då huvudmannen ska ärva pengar eller sälja/köpa bostad. Du är även den som kan behöva sköta kontakt med myndigheter och exempelvis söka bidrag eller liknande.

Vad gäller att förvalta egendom kommer du som god man att förvalta eventuella tillgångar i form av pengar, aktier, fastighet m.m. Detta innefattar uppgifter som bl.a. betala räkningar, deklarera, sanera eventuella skulder och lämna fickpengar.

Att sörja för personen du är god man för betyder att du ska se till att huvudmannens tillgångar används nyttigt för hen. Här ska du också se till att huvudmannen har goda levnadsvillkor i form av ett bra boende och god omvårdnad. Du kan behöva sköta kontakter med exempelvis fritidsverksamheter m.m. Du som god man behöver däremot inte göra praktiskt omhändertagande arbete som att laga mat, handla, städa eller följa med på ex. läkarbesök.

I ditt fall ska du eventuellt vara god man åt ett barn. Här är det viktigt att skilja på vårdnadshavare och förmyndare. Som god man är du inte skyldig att ta hand om vårdnaden, utan har ansvar för förmyndarskapet. Förmyndarskapet innebär att du företräder barnet, då alla som är under 18 år måste ha en vuxen som företräder dem och tar vara på deras ekonomiska och juridiska rättigheter.

Exempel på problem som kan uppkomma är att rättshandlingar du företar i egenskap av god man kan bli ogiltiga om personen som har god man inte samtyckt till dem. Som skydd för att inte problem ska uppstå så begränsas den gode mannens förordnande till de områden som personen behöver hjälp med, ex. betala räkningar. Går man som god man utöver det förordnandet blir rättshandlingen ogiltig. Som god man har man inte lika långtgående befogenheter som en förvaltare, vilket innebär att det finns risk att rättshandlingar blir ogiltiga om inte personen samtycker. Det finns även en regel i föräldrabalken som föreskriver att om en god man åsidosätter sina skyldigheter och orsakar skada mot den enskilde med uppsåt eller vårdslöshet, kan denne bli skadeståndsskyldig (12 kap. 14 § föräldrabalken). Som utgångspunkt är däremot inte skulder du ådrar dig i egenskap av god man dina att betala, då god man handlar åt annans räkning.

För en djupare förståelse av en god mans förpliktelser kan jag rekommendera att kolla igenom föräldrabalkens 11:e och 12:e kapitel.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline. Lycka till!
Linn GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000