Måste man tala sanning med sin förvaltare?

2019-05-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har förvaltare å hon säger att hon inte har någon skyldighet att säga sanningen till mig när jag fråga henne något får hon göra så mot sin huvudman?
Daniela Karlsson |En förvaltare är inrättad för att bevaka en persons rätt, förvalta dennes egendom och försörja för personen. Förvaltaren har ensamt rådigheten över den enskildes egendom, företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. För att en förvaltare ska få företa en rättshandling åt den enskilde krävs inget samtycke.För att underlätta er relation och möjligheterna för dig att utföra ditt arbete som förvaltare på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för den enskilde underlättar det om ni endast är sanningsenliga mot varandra. Däremot skulle jag inte säga att det finns en skyldighet för den enskilde att vara alltid säga sanningen, det är upp till den enskilde själv. Men för att underlätta för dig att göra ett så gott arbete som möjligt underlättar det om sanningen kommer fram. Ett tips är att förklara den enskilde med vikten av att ni talar sanning med varandra och att personen svarar sanningsenligt på frågor du ställer för att du ska kunna fatta de bästa besluten för den enskilde.

Kan en persons släktingar anordna en god man utan samtycke?

2019-05-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Har en släkting som har Parkinsons och bor på ett boende. Personalen, banken samt vi anhöriga tycker han borde ha en god man som sköter ekonomin då han just sålt sitt hus. I dag sköts den av hans särbo som inte är ärlig och snäll. Kan vi tvinga fram en god man om han själv nekar?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krävs samtycke vid anordnande av god man?Den som på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att förvalta sin egendom kan anordnas en god man. Samtycke från personen krävs, om inte dennes egna tillstånd hindrar att hans samtycke inhämtas. Samtycke måste alltså inte inhämtas om din släktings sjukdom innebär att han själv inte kan ta ställning i frågan. Det är upp till domstolen att göra bedömningen av om en god man ska anordnas (11 kap. 4 § föräldrabalken).Vem kan ansöka om god man?En ansökan om förordnande av god man får göras av personen själv, dennes make/sambo och närmsta släktingar. Med närmsta släktingar menas personens barn, föräldrar och syskon (11 kap. 15 § föräldrabalken).SammanfattningDet finns det alltså möjligheter för er att anordna en god man utan samtycke från din släkting. Då både personal, bank och ni anhöriga anser att din släkting inte kan ta hand om sin ekonomi talar det för att samtycke inte behöver inhämtas. När ni upprättat er ansökan ska den därefter skickas in till tingsrätten. Genom att skriva in din släktings postnummer på Domstolsverkets webbplats kan ni hitta vilken tingsrätt ansökan ska skickas till och dess adress (tryck här)Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?

2019-04-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |vilken § ger rätt till närmast anhörig att se årsredovisning från förvaltare?
Hanna Lindqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kan vi titta i bestämmelserna i föräldrabalken (FB), samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Den årsredovisning som en förvaltare upprättar lämnas in av densamme till överförmyndaren för granskning. För att begära ut handlingarna ska du vända dig till överförmyndaren. En årsredovisning rör den enskildes ekonomiska förhållanden, och därför är huvudregeln att handlingarna är belagda med sekretess, och endast får lämnas ut om det står klart att den som är ställd under förvaltarskap inte lider men av detta (OSL 32 kap. 4 §). Trots sekretessen kan uppgiften lämnas ut till personer i den enskildes närmaste krets (OSL 32 kap. 5 § och FB 16 kap. 7 §). Till den enskildes närmaste anhöriga räknas generellt föräldrar, syskon och barn, men även andra närstående kan omfattas. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ställ gärna en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar. Med vänlig hälsning,

Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

2019-04-25 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vi är gifta sedan mera än 50 år. En vän till oss påstår att man bör skriva ett inbördes avtal utifall någon av oss blir dement eller på annat sätt inte kan tillvarata sina intressen. I annat fall kan myndigheter utse någon utomstående som god man istället för den andra parten i äktenskapet. Stämmer det?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i lag (2017:310) om framtidsfullmakter och i föräldrabalken (FB). Behöver ni skriva ett inbördes avtal (framtidsfullmakt) i förebyggande syfte?Utgångspunkten i det svenska rättssystemet är att myndiga personer själva har att förvalta sin egendom som de vill, rätt att fritt ingå avtal m.m. Detta är något man brukar kalla för rättshandlingsförmåga. I händelse av demens eller liknande tillstånd kan rättshandlingsförmågan gå förlorad eftersom den enskilde helt enkelt inte är i ett tillstånd att själv tillvarata sina intressen. I sådana fall kan det vara bra att skriva en framtidsfullmakt er makar emellan som ger den andra maken rätt att företräda den demensdrabbade. Det är med andra ord inget krav på att skriva en framtidsfullmakt men jag håller med om att det är något att rekommendera eftersom det kan underlätta i en eventuell framtida demenssituation.Hur fungerar en framtidsfullmakt?Fullmakten fungerar på så vis att den skrivs medan ni båda har förmåga att tillvarata era intressen. Först när någon drabbas av demens eller liknande så träder framtidsfullmakten i kraft och ger maken rätt att företräda den demensdrabbade (1 §). Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmakten träder i kraft så det behövs ingen domstolsprövning eller liknande (9 §). I den skriftliga fullmakten skriver ni konkret vad som ska omfattas av den, dvs. vad den andra maken ska ha rätt att hjälpa till med (4–5 §§). På så vis minskar behovet av att tillsätta en god man eller förvaltare.Kan någon utomstående utses som god man eller förvaltare?Till god man eller förvaltare utses vid behov en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person" (11 kap. 12 § FB). Vid utseende av god man/förvaltare bedöms alltså den tilltänkta personens lämplighet i förhållande till de behov den enskilde har och själva syftet med god man-/förvaltaruppdraget. I många fall är det inte alls otänkbart att någon närstående kan vara god man eller förvaltare. I andra fall behövs dock någon med mer erfarenhet av liknande uppdrag och då är det mycket möjligt att någon utomstående kan utses.SammanfattningsvisFörlorar någon sin förmåga att tillvarata sina intressen exempelvis p.g.a. demens så kan det behövas att någon annan hjälper till att sköta den förvaltningen. Det är då tänkbart att en god man eller förvaltare utses. Denna person ska vara någon som är lämplig för uppdraget; ibland rör det sig om en närstående och ibland om en utomstående. För att minska behovet av att god man/förvaltare överhuvudtaget utses är det ett bra förslag att skriva en framtidsfullmakt. Viktigt att tänka på är att framtidsfullmakten måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltig. Det kan därför vara bra att få hjälp med upprättandet av framtidsfullmakten. Ta gärna en titt på vår avtalstjänst här.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Hur förordnas en förvaltare?

2019-05-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Har en dotter, 54 år, som är svårt psykiskt sjuk.Hon kan inte sköta sin ekonomi, och förstår inte när pengarna är slut. Nu har det gått så långt att hon har lagt in om 3 st lån med hög ränta. Hon har ingen möjlighet att betala tillbaka dessa lån.Hur kan vu få en förvaltare till henne?Hon kommer annars att hamna på gatan. Hon bor på ett LSS-boende.Mvh
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du över hur och om du kan förordna en förvaltare till din dotter. Den aktuella lagen är Föräldrabalken 11 kap. Till att börja med förordnas i första hand en god man, eftersom detta är en mindre ingripande åtgärd än en förvaltare. För en god man krävs att din dotter till följd av psykiskt tillstånd, sjukdom, hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt eller sörja för sin egendom, FB 11:4. Detta skiljer sig från förvaltaren, som förordnas om samma situation som en god man föreligger, med skillnaden att personen är ur stånd att sörja för sin egendom och det inte ses tillräckligt att ett godmanskap förordnas, FB 11:7. Av din fråga kan jag inte göra en bedömning om det i din dotters fall blir aktuellt med en god man eller förvaltare, men en ansökan om en sådan görs antingen utav din dotter eller en nära anhörig, vilket innebär att du kan ansöka om detta. Ansökan ska skickas in till tingsrätten. Det är överförmyndaren (även sk. överförmyndarnämnden) i er kommun som ansvarar för godmanskap och förvaltarskap. Därför råder jag dig att vända dig till dem för hjälp och rådgivning angående själva ansökan. Det kommer sedan vara tingsrätten som fattar beslutet om god man eller förvaltare. Jag hoppas att du fick svar på din fråga om var du nu kan vända dig för att ansöka om detta. Vänliga hälsningar,

Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?

2019-05-08 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om god man hittas i föräldrabalken. I mitt svar utgår jag ifrån att anledningen till att ditt uppdrag som god man avslutas är för att du själv har begärt det och att personen du är god man åt fortfarande är i behov av en god man.En god man har rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om det är så att personen man var god man åt fortfarande är i behov av hjälp är den gode mannen skyldig att stanna kvar till dess att en ny god man utsetts (11 kap 19 § föräldrabalken). Det finns alltså ingen tidsgräns för hur länge du måste vara kvar som god man. Huvudregeln är att dina skyldigheter kvarstår tills att någon kan ta din plats. Det finns dock ett undantag.En god man kan bli entledigad från sitt uppdrag innan en ny god man har utsetts om det finns en skälig orsak (11 kap 19 a § föräldrabalken). En skälig orsak kan till exempel vara att man drabbats av en allvarlig sjukdom eller att personen man är god man åt har hotats eller varit våldsam. Det som inte räknas som skälig orsak är t.ex. samarbetsproblem och svårigheter att rekrytera en ny god man. Det framgår inte hur lång tid man måste vara kvar som god man utan endast att man inte måste vänta på en ny om man har en skälig orsak.Det ska tilläggas att vissa kommuner har"god-man-garantier" som innebär att en god man har rätt till en viss uppsägningstid. Jag rekommenderar därför att du kontaktar överförmyndarkansliet i din kommun för att se om någon sådan garanti föreligger i ditt fall.Hoppas du fått svar på din fråga!

Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?

2019-04-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Är ensamstående med en dotter. Behöver jag skriva framtidsfullmakt? Idag har hon alla lösenord till bank osv. Om jag blir sjuk så tar hon hand om allt. Tycker inte det behövs framtidsfullmakt när jag tycker det redan ör glasklart.
Christoffer Edvardsson |Hej och tack du vänder dig Lawline!Frågan är högst individbaserad och beror på hur din situation ser ut. För att underlätta ditt beslut kommer jag att presentera några fördelar med en framtidsfullmakt.Inledningsvis kan det vara bra att ställa sig frågan vad en framtidsfullmakt faktiskt innebär. Med en framtidsfullmakt ges du en möjlighet att bestämma av vem och hur dina angelägenheter ska skötas, när du inte längre har sådan förmåga. Det presenteras därför som ett alternativ till ett mer traditionellt ställföreträdarskap.Med traditionellt ställföreträdarskap menas det skyddsnät samhället erbjuder när du börjar förlora eller inte längre har förmågan att sköta dina angelägenheter. Beroende på ditt behov finns möjligheten till god man eller förvaltare i offentligrättslig regi (11 kap. 4 och 7 § föräldrabalken, FB). Dina angelägenheter blir då föremål för insyn och kontroll från samhället sida. Det finns en möjlighet för dig att vara med och utse en god man. Det förutsätter dock att du har beslutsförmåga, vilket i praktiken visat sig utgöra ett problem. Som exempel kan tas om du drabbas av en oväntad sjukdom eller olycka.Fördelen med en framtidsfullmakt är du redan på förhand kan avgöra hur du vill att dina angelägenheter ska skötas om något skulle hända med dig. Innehållet av fullmakten kan beröra såväl ekonomiska som personliga angelägenheter. En annan fördel är att du som utgångspunkt fritt kan välja vem eller vilka du vill som ska vara fullmaktshavare, dvs. den som kan företräda och sköta dina angelägenheter om det uppstår en situation där du inte längre har förmågan att göra det. För att utfärda en framtidsfullmakt är det viktigt att vara medveten att det finns vissa begränsningar och krav på hur förfarandet ska gå till för den ska gälla. Jag skulle därför rekommendera dig att läsa på, alternativt ta kontakt med en erfaren jurist för att hjälpa dig med det. Inom Lawline erbjuder vi en möjlighet för privatpersoner att komma i kontakt med våra jurister genom att boka ett möte. Om du är intresserad finns mer information tillgänglig på https://lawline.se/boka.Personligen betraktar jag framtidsfullmakten som ett praktiskt verktyg för sudda ut eventuella oklarheter för framtiden. Framförallt ger det en möjligt att välja vem som man vill ska hantera sina angelägenheter om olyckan är framme. Jag hoppas mitt svar varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Dement persons möjlighet att ge bort pengar och förvaltares möjligheter att investera i aktier

2019-04-24 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får en person som bor på ett demensboende ge bort pengar?Får en person som sköter en demenspersons ekonomi köpa aktier för den dementa personens pengar?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du dels i lag (1924:323) och dels i föräldrabalken (FB). Får någon med demens ge bort pengar?Huvudregeln är att varje person har att bestämma över sin egendom. Här finns emellertid demens hos gåvogivaren, vilket kan påverka den förmågan. Avtal, här i form av ett gåvoavtal, som sluts under påverkan av demens (avtalsrättsligt en form av psykisk störning) är ogiltigt och kan alltså ogiltigförklaras så att prestationerna (pengagåvan) återgår (lag 1924:323). Observera dock att gåvan inte automatiskt är ogiltig bara genom sin existens utan att en ogiltigförklaring måste ske för att få den att återgå. Kan en person som sköter demenspersons ekonomi köpa aktier för den dementes pengar?Eftersom du skriver att det finns någon som sköter demenspersonens ekonomi utgår jag från att personen i fråga har fått en god man eller förvaltare förordnad för att hjälpa till med förvaltningen av demenspersonens ekonomi. God man/förvaltare har att förvalta huvudmannens egendom på ett så bra sätt som möjligt, vilket kan innebära placeringar med skälig avkastning för att få egendomen att växa (12 kap. 2–4 §§ FB). Vad gäller just köp av aktier krävs dock överförmyndarens samtycke (14 kap. 6 § FB).Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,