Vad kan vi göra för att kunna fatta beslut å vår sjuka och beslutsoförmögna mors vägnar?

2019-06-16 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min mor har sedan en kort tid tillbaka insjuknat i cancer som påverkar hennes tal, minne, skrift & hennes förmåga att ta hand om sig själv.Hennes tillstånd försämras snabbt!Hon pratade själv om att ge oss barn en fullmakt men vi hann inte ordna det innan hennes förmåga att förstå & fatta beslut, försvann.Min fråga är....vad gäller nu när hon inte kan skriva på en fullmakt eller framtidsfullmakt?Vi skulle vilja säga upp en del onödiga abonnemang mm eftersom hon inte klarar att bo hemma utan ska få plats på ett boende/hospice sin sista tid i livet.Men vi får svaret att vår mamma måste säga upp sådant själv, vilket hon som sagt inte kan.Vad får vi göra?
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän utgångspunktJag förstår det som att din mors hälsotillstånd förhindrar att hon fattar egna juridiskt bindande beslut. Din fråga är vilka möjligheter du har att ordna diverse omständigheter för hennes räkning. Sådana möjligheter finns i detta fall genom god man eller förvaltare, för vilket jag redogör i detta svar. Med "den enskilde" avser jag i det följande den person som är i behov av företrädare, det vill säga din mor. När kan god man eller förvaltare utses?Huvudregeln är att en myndig person beslutar själv för egen räkning men i undantagsfall kan detta frångås vid personens egna oförmögenhet. Den juridiska beslutanderätten för annans räkning ska som princip aldrig vara mer långtgående än vad det råder faktiskt behov för. Av denna anledning är god man prioriterat som huvudregel framför utseende av förvaltare. God man och förvaltare regleras i föräldrabalken (FB).God manGod man kan utses bland annat vid den enskildes behov av hjälp (11 kap. 4 § FB). Detta behov kan bero i bland annat försvagat hälsotillstånd, såsom i detta fall. En god mans rätt att fatta beslut för den enskilde är relativt begränsad eftersom i princip allt bygger på den enskildes samtycke. För giltighet avseende den gode mannens rättshandlande måste handlingen vara företagen inom för det första behörighetsområdet och för det andra befogenhetsområdet. Behörighetsområdet är vilken beslutskompetens som anges i rättens förordnande av god man. Befogenhetsområdet begränsar behörighetsområdet och anger en huvudregel om att den enskilde måste samtycka till i princip samtliga handlingar för att de ska vara bindande. (11 kap. 5 § FB)FörvaltareEftersom att en god man har bristande möjlighet att företräda den enskilde på egen hand finns även den mer långtgående modellen med förvaltare. Förvaltare får förordnas enbart om det är nödvändigt i fall där det inte är tillräckligt med god man. Härutöver krävs att den enskilde helt eller delvis är ur stånd att vårda sig och/eller sin egendom på grund av fysiskt eller psykiskt svagt tillstånd. (11 kap. 7 § FB) Anledningen till dessa högre krav är att förvaltarskap är väsentligen mer ingripande i den enskildes suveränitet och självbestämmande. En förvaltare begränsas nämligen enbart av behörighet och inte av befogenhet eftersom det inte krävs att den enskilde samtycker till förvaltarens rättshandlande inom behörighetsområdet/inom förordnandet. Härav har en förvaltare självständig makt över den enskildes rättsliga omständigheter på ett vis som inte råder för god man.Min bedömning av vad som är aktuellt i detta fallSom jag förstår det i detta fall råder en relativt omfattande oförmögenhet för din mor att agera för egen räkning. Så som du beskriver det kan det vara aktuellt med förvaltare. Tröskeln är dock hög och det är inte osannolikt att rätten initialt kräver god man under viss period för att undvika för omfattande inskränkningar i din mors egenbestämmande på en gång (jfr NJA 1992 s. 863 I).Hur utses god man eller förvaltare?En ansökan om god man eller förvaltare ska i detta fall göras till rätten. Med rätten avses domstol och i första hand är det tingsrätten som beslutar i frågan. Vanligen erbjuder kommunen standardiserade blanketter på sina hemsidor vilka kan fyllas i och skickas till tingsrätten (läs mer här). Eftersom den enskilde i detta fall är över 16 år kan ansökan om förordnande av god man eller förvaltare göras av den enskildes närmaste släktingar, vilket bland annat inkluderar vederbörandes barn (11 kap. 15 § FB). SammanfattningFör att kunna besluta å din mors vägnar rekommenderar jag att ni ansöker om förordnande av god man eller förvaltare. Förvaltare är för er del en föredragen lösning eftersom det ger större beslutandemakt. För framgång kommer behövas bland annat läkarintyg för att styrka din mors egna oförmögenhet till beslutsfattande. Vid behov av vidare vägledning om själva processen rekommenderar jag kontakt med din kommun.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Behöver jag upprätta en framtidsfullmakt ifall jag skulle mista förmågan att ta hand om ex. ekonomi?

2019-06-11 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag är ensamstående och har tre barn. Om jag skulle mista förmågan att ta hand om mig själv skulle vem som helst av barnen kunna ta hand om min ekonomi och fatta alla slags beslut i mitt namn. Behöver jag då skriva en framtidsfullmakt?
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller avseende framtidsfullmakter regleras i lag om framtidsfullmakter.Vad är en framtidsfullmakt? En framtidsfullmakt är en fullmakt som du ger åt någon av dina barn (fullmaktshavare) att företräda dig för det fall varaktig sjukdom etcetera skulle inträffa och medföra bristande förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter). Genom att upprätta en framtidsfullmakt har du möjlighet att bestämma hur dina angelägenheter ska skötas samt av vem, om du skulle mista förmågan att sköta detta på egen hand. Framtidsfullmakten får omfatta såväl ekonomiska som personliga angelägenheter vilka fullmaktshavaren ska bevaka (2 § lag om framtidsfullmakt). Vilka alternativ finns det?: Framtidsfullmakt är ett alternativt till det traditionella ställföreträdarskap som erbjuds om du förlorar förmågan att sköta dina angelägenheter på egen hand, exempelvis förvaltarskap eller godmanskap (11 kap. 4 och 7 § föräldrabalken). Det traditionella ställföreträdarskapet sker i offentligrättslig regi och blir föremål för insyn och kontroll från samhällets sida. Det finns möjlighet för dig att att vara med och utse god man. Det förutsätter dock att du har beslutsförmåga, vilket i praktiken ibland kan vara problematiskt. I de fall godmanskap eller förvaltarskap anordnas saknar framtidsfullmakt verkan (27 § lag om framtidsfullmakt).Fördelen med framtidsfullmakt: Fördelen med framtidsfullmakt är att du redan på förhand kan avgöra hur du vill att dina angelägenheter ska skötas om något skulle hända dig. Innehållet av fullmakten kan beröra såväl ekonomiska som personliga angelägenheter. En annan fördel är att du som utgångspunkt fritt kan välja vem eller vilka du vill som ska vara fullmaktshavare. Upprätta en framtidsfullmakt: När det gäller att upp rätta en framtidsfullmakt ställs vissa krav enligt lag som du behöver ta hänsyn till. Kraven finner du i 3-5 § lag om framtidsfullmakt. Kraven innebär bland annat följande:- Den som upprättar en framtidsfullmakt måste ha fyllt 18 år och ha förmågan att ta hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakt).- Vid tillfället då du som är fullmaktsgivare undertecknar handlingen måste det finnas två vittnen som närvarar samtidigt eller som kan intyga att du har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Fullmaktshavaren får inte vara vittne, dvs. den som du ger fullmakt att ta hand om dina angelägenheter (4 § lag om framtidsfullmakt). I övrigt ställs krav på vittnena att de bör anteckna yrke respektive hemvist, tiden för bevittnandet och andra omständigheter som skulle kunna vara av betydelse för fullmaktens giltighet (4 § sista stycket lag om framtidsfullmakt, 10 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Den som är vittne får inte vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om vad en vittnesbekräftelse innebär. Inte heller din make, sambo, syskon, svågerlag eller den som står dig i rätt upp- eller nedstidgande släktskap, det vill säga får inte något av dina barn agera vittne vid undertecknandet (4 § sista stycket lag om framtidsfullmakt, 10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken).- Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § första stycket lag om framtidsfullmakt).- Av framtidsfullmakten ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare det vill säga dina barn i detta fallet, vilka angelägenheter som du avser att dina barn ska ta hand om samt vilka övriga villkor som ni önskar gälla i ditt fall. I och med att det ställs krav på upprättandet av framtidsfullmakt som kan påverka dess giltighet rekommenderar jag dig att läsa vidare angående framtidsfullmakter. Alternativt kan vara att ta kontakt med en erfaren jurist för att hjälpa dig med detta. Inom Lawline erbjuder vi en möjlighet för privatpersoner att komma i kontakt med våra jurister genom att boka ett möte. Om du är intresserad finns mer information tillgänglig på https://lawline.se/boka.Övrig information om framtidsfullmakter:Det kan nämnas att det är möjligt för dig att återkalla respektive ändra och tillägga framtidsfullmakten. Om du önskar ändra eller tillägga något till fullmakten ställs samma krav som nämndes ovan (se rubrik "Upprätta en framtidsfullmakt"). Fullmakten träder i kraft i de fall fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande varaktigt förhållande i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (9 § första stycket samt 1 § lag om framtidsfullmakt). Detta efter bedömning av fullmaktshavaren, i detta fall dina barn eller något av dina barn, om att fullmakten har trätt i kraft. Alternativt om det i fullmakten har bestämts att ikraftträdandet ska prövad av domstol eller om fullmaktshavaren begär sådan prövning (9 § lag om framtidsfullmakt). Vidare om hur en fullmakt träder i kraft anges i 9 -14 §§ lag om framtidsfullmakt. Den som genom fullmakten bär ansvar för sina angelägenheter har lojalitetsplikt samt samrådsplikt i förhållande till den enskilde och den enskilde har möjlighet att utse en särskild granskare (23 § första stycket lag om framtidsfullmakt). Överförmyndaren har också rätt att kontrollera och rätt att entlediga om fullmaktsinnehavaren brister i sitt uppdrag (26 § första stycket lag om framtidsfullmakt).Slutsats:Det kan vara att föredra att upprätta en framtidsfullmakt då du har möjlighet att påverka i större utsträckning vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter samt specifikt vilka angelägenheter som avses. Alternativt finns möjlighet till godmanskap eller förvaltarskap vilket sker i offentligrättslig regi. Då det ställs vissa krav vid upprättandet av en framtidsfullmakt rekommenderar jag dig att läsa vidare om ämnet, alternativt kontakta en erfaren jurist. Som nämndes ovan erbjuder Lawline dig hjälp. Om du är intresserad finns mer information tillgänglig på https://lawline.se/boka.Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Får förvaltare ta lån i huvudmannens namn?

2019-05-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag undrar om en förvaltare får ljuga för sin huvudman, eller ta lån i hans namn.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltarens uppdragFörvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § föräldrabalken).Den enskilde är inte bunden av en rättshandling som en förvaltare har företagit utanför sitt förordnande (11 kap. 11 § föräldrabalken). Det framgår inte av din fråga vilka uppdrag som omfattas av förordnandet. Men om förvaltaren har gått utanför sitt uppdrag så blir konsekvensen att du inte bunden av rättshandlingen. Överförmyndarens samtycke krävsSkulle sådan rättshandling däremot ingå i förvaltarens uppdrag så krävs samtycke från överförmyndaren för att få uppta ett lån. Sådant samtycke får endast lämnas om åtgärden kan anses behövlig för att trygga den enskildes (dvs. din) övriga egendom eller nödvändig för exempelvis utbildning, uppehälle eller annat liknande skäl (13 kap. 12 § föräldrabalken). Har din förvaltare tagit lånet i ditt namn, men för sin egen räkning (och alltså inte för din skull) så bör du göra en polisanmälan! Ansökan om entledigande/byte av förvaltarenJag beklagar att din förvaltare ljuger för dig. Om du inte är nöjd med din förvaltare kan du ansöka om entledigande av denne och därmed byta förvaltare (11 kap. 21 § föräldrabalken). Ansökan ska skickas till överförmyndarnämnden i den kommun du bor i. Det är sedan överförmyndaren som tar beslutet om förvaltaren ska entledigas från sitt uppdrag (11 kap. 19b § föräldrabalken). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad ligger inom en förvaltares behörighet?

2019-05-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min bror är sedan lång tid gift. Makan har av hälsoskäl tvingats till att få en förvaltare.Denne förvaltare har tvingat min bror att föra över hälften av sina tillgångar till förvaltaren.Dessa tillgångar har genom arv tillkommit min bror. Förhållandet mellan min bror och makan är klanderfritt vill jag tillägga.Min fråga: Har förvaltaren gjort rätt? I så fall var står om detta i lagtext?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förvaltare har, inom ramen för sitt uppdrag, ensam rätt att råda över den enskildes tillgångar (https://lagen.nu/1949:381#K11P9S1). Förvaltaren har alltså bara rätt att råda över din brors frus tillgångar och företa rättshandlingar i hennes ställe. Det spelar ingen roll hur tillgångarna har tillkommit din bror - förvaltaren har ingen rätt att bestämma över din brors egendom. Det enda tillfälle då detta skulle bli bindande är om det skulle ligga i förvaltarens uppdrag att även råda över din brors tillgångar, kanske har din bror och hans fru gemensamma tillgångar? Om det inte ligger inom förvaltarens uppdrag att råda över din brors tillgångar eller gemensamma tillgångar så är detta handlande inte bindande (https://lagen.nu/1949:381#K11P11S1).

Hur fungerar godmannaskap?

2019-06-11 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, Jag är God man åt min syster med Downssyndrom; har varit det i flera år. Vi är inte från Sverige men har bott här länge, mer än halva vårt liv. Vi är svenska medborgare men huvudmannen kan inte prata så bra svenska och har en 5-7 årings inlärningskapacitet Jag har 3 frågor:**Om huvudmannen flyttar till en annan stad med sin mamma som tar hand om henne, måste hon ansöka om en ny God man? Eller är det OK att inte ha en God man då (mamma kan likaväl sköta ekonomin!)**Om huvudmannen flyttar tillbaka till hemlandet med sin mamma (kommer till Sverige bara på besök), behöver hon ha en God man då också? **Om huvudmannen avsäger sig rätten till sin sjukersättning, bostadstillägg och handikappersättning, behöver hon ha en God man iallafall? Jag menar att vi familjen tar hand om henne och alla hennes ekonomiska behov utan några ekonomiska hjälp från myndigheterVi vill egentligen inte ha God man men läkaren tycker att hon behöver ha det för att han inte kan sköta något själv. Ärligt talat så jag är trött på uppdraget pga. Överförmyndarnämndens handläggare som är jobbiga men jag måste fortsätta för vi inte kan släppa in främlingar i familjen enligt vår kultur.En sak till, hur länge ska jag som God man spara verifikationer och kvitton? Jag har sparat papper sen 2004! Jag har ingen plats längre. Vad säger lagen om arkivering av beslut och verifikationer?När handläggare på överförmyndarnämnden begär verifikationer, ska jag skicka en kopior på alla kvitton för hela året?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din första fråga, undrar du om en huvudman måste ha en god man om denne flyttar till en annan stad. Svaret på den frågan är följande; Flyttar huvudmannen till en annan kommun så är överförmyndaren i den kommun som huvudmannen blir folkbokförd i (som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man). Ställföreträdarskapet kvarstår dock vid överflyttning och all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen. Detta innebär att du fortsättningsvis är ställföreträdare är huvudmannen trots att denne flyttar till en annan stad. I din andra fråga undrar du om en huvudman behöver en god man under tiden denne besöker Sverige när denne bor utomlands. Svaret på den frågan är följande; Om en huvudman varaktigt flyttar utomlands så upphör uppdraget. Man kan göra en ansökan om upphörande till Stockholmstingsrätt om huvudmannen flyttat innan uppdraget avslutats i hemkommunen, men såklart så kan man ansöka om upphörande även innan huvudmannen flyttat. I din tredje fråga undrar du om en huvudman måste ha en god man om denne avsäger sig statliga ekonomiska ersättningar. Svaret på den frågan är följande; Det är helt frivilligt att ha en god man. En huvudmannen måste inte ha en god man, och huvudmannen måste alltid lämna sitt samtycke till att över huvud taget bli förmedlad en god man (om huvudmannens hälsa tillåter detta). Således krävs det inte att huvudmannen avsäger sig statlig ekonomisk ersättning, huvudmannen kan helt enkelt ansöka om upphörande av att ha en god man. Du undrar även hur länge du måste spara dokument för din huvudman samt om du behöver skicka in kvitton för hela året vid begäran av verifikationer. Svaret på den frågan är följande; Det varierar väldigt mycket från kommun till kommun. Det finns inget lagstadgande som säger att man måste bevara dokument en viss tid. Således är det upp till Överförmyndarförvaltningen att bestämma detta, och du bör höra av dig till dem för att få svar på din fråga. Övrig information Du som god man kan begära entledigande av ditt uppdrag om du har tröttnat på uppdraget. Begäran om entledigande ska ske skriftligen och vara undertecknad av dig. Det finns en utformad blankett ("Begäran om entledigande") som du då kan fylla i. Observera att du är skyldig att kvarstå i ditt uppdrag tills Överförmyndarförvaltningen har förordnat en ny god man eller förvaltare för din huvudman, alternativt att uppdraget upphör genom beslut i tingsrätten. Detta gäller såklart endast om huvudmannen över huvud taget vill ha en ny god man – men det kräver att huvudmannen kan föra en sådan talan där dennes vilja framgår. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad har god man för befogenheter?

2019-06-07 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, härom veckan blev jag utsatt för bedrägeri och personen i fråga har godman. Det jag undrar är om den gode mannen kan häva köp/sälj utan personens samtycke då det är i dens intresse att personen inte blir polis anmäld etc?Jag har redan gjort en polis anmälning, pratat med fler personer som blev lurade.
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av familjerättslig karaktär och regleras främst i föräldrabalken (FB). Varför har personen ifråga fått god man?Svaret på frågan är lite beroende av varför god man har förordnats. Det allra vanligaste är att god man förordnas eftersom att personen pga. sjukdom, psykiskt tillstånd etc. inte bedöms kunna sörja sin egen person och förvalta sina tillgångar (11 kap. 4 § FB). En god man får dock inte förordnas om det inte finns samtycke, utom i undantagsfall (11 kap. 4 § FB). Vad innebär godmanskap?En rättshandling som den gode mannen företar utan samtycke från personen ifråga blir ogiltig om inte personen som blivit förordnad god man varit ur stånd att ge sitt samtycke (11 kap. 5 § FB). Dessutom ska förordnandet av god man begränsas så mycket som möjligt och endast avse de saker personen behöver hjälp med, exempelvis betala räkningar. Om den gode mannen går utöver det förordnandet gäller blir rättshandlingen också ogitlig (11 kap. 5 § FB). FörvaltareEn person som har förvaltare får inte företa egna rättshandlingar och det är förvaltaren som har ensam rådighet över personens tillgångar och företräder personen i alla angelägenheter (11 kap. 9 § FB). Hade personen ifråga haft förvaltare hade situationen du beskriver ovan bedömts annorlunda. SammanfattningDen gode mannen får inte gå utöver sitt uppdrag. Om den gode mannen håller sig inom uppdraget måste den ändå ha personens samtycke för att utföra sakerna. En förvaltare har mer långtgående befogenheter. Med utgångspunkt i omständigheterna du beskriver är det sannolikt att den gode mannen inte kan häva försäljningen utan samtycke. Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Hyra ut en anhörigs hus

2019-05-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får enda dotter till dement far hyra ut hans hus?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om dottern inte har sin fars samtycke till att hyra ut hans hus så får hon inte hyra ut hans hus. Det är fortfarande fadern som har den rättsliga kontrollen över huset.Ibland kan en person behöva hjälp med sin vardag, ex. att ta hand om sitt hus. Då kan man hos överförmyndaren ansöka om en god man eller förvaltare. Det görs av personen själv eller en anhörig. Mer information om det hittar du här.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning

Vad kan en god man göra med bindande verkan?

2019-05-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vad är min rätt som bror över att vara delaktig i beslut för min pappa och försäljning av hans hus?Min pappa har alzheimers och min syster har blivit utsedd till god man. Problemet är att hon inte respekterar pappas vilja angående försäljning av det hus som han fortfarande äger tillsammans med hans före detta fru. Hon gör besluten angående försäljning av huset på bästa sättet för mamma istället för att helt representera pappas vilja.Jag som är godmannens bror bor i USA, frågan är vad min rätt är, när det kommer att vara delaktig i beslut angående försäljning av min pappas del av hans hus, även fast min syster valt att bli god man?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om god man-skap regleras i Föräldrabalkens 11 kapitel. Om din syster, som har utsetts till god man, skulle sälja din pappas hus och detta inte låg i hennes uppdrag så är försäljningen inte bindande. Även i det fallet där en sådan handling låg inom hennes uppdrag så är det inte bindande om hon inte har samtycke från din far (https://lagen.nu/1949:381#K11P4S1). De enda undantagen från den här regeln är om din pappa, på grund av sitt tillstånd, inte kan ge uttryck för sin mening och det skulle vara ett brådskande ärende eller om det är något som hör till den dagliga hushållningen. Att sälja ett hus är normalt sett inget som är ett brådskande ärende eller något som hör till den normala hushållningen, så ingen av dessa undantag kan anges som grund för hennes eventuella handlande. Om du anser att din syster är olämplig som god man så kan du ansöka om att avsätta henne. Ansökan om avsättande av god man kan göras av den som ansökan avser, alltså din far, eller av dig dig då du tillhör hans närmaste släktingar ( https://lagen.nu/1949:381#K11P15S1och https://lagen.nu/1949:381#K11P21S1). Om du söker på "Byte av god man eller förvaltare" och namnet på din kommun så borde du komma till en sida där du kan ladda ner en blankett.