FrågaFAMILJERÄTTGod man05/07/2021

Kan kommunen tvinga god man att stanna kvar i uppdraget hur länge som helst?

Vi vill efter väldigt många år avsluta vårt uppdrag som god man åt en kvinna med en intellektuell funktionsnedsättning. Uppdraget har helt enkelt blivit för betungande nu när vi själva är i pensionsåldern. Vi har anmält till kommunen för ett år sedan att vi vill avsluta vårt uppdrag och att en ny god man måste utses. Kvinnan klarar sig inte själv

Enligt kommunen får vi inte kliva av förrän en ny god man utsetts. Men det har inte hänt än och vi undrar om kommunen kan hålla oss som "gisslan" I ett uppdrag hur länge som helst?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Godmanskap regleras i föräldrabalken (FB). Nedan ska jag redogöra vad som gäller när man vill avsluta sitt uppdrag som god man.

Entledigande av godmanskap

Enligt lagen har en god man rätt att bli entledigad från sitt uppdrag vid begäran. Den gode mannen är dock skyldig att kvarstå tills en ny god man har utsetts om godmanskapet ska fortsätta (11 kap. 19 § andra stycket FB). Den gode mannen är dock inte skyldig att kvarstå om denne har en skälig orsak att bli entledigad innan en ny god man utsetts (11 kap. 19 a § första stycket FB).

Som god man är ni alltså skyldiga att stanna kvar tills kommunen har utsett en ny god man åt huvudmannen (kvinnan). Ni behöver dock inte vänta tills en ny god man utsetts om ni har en skälig orsak.

Vad anses vara skälig orsak?

Enligt förarbeten ska det göras en avvägning mellan de skäl som ställföreträdaren har för att uppdraget ska upphöra och den enskildes behov av att det kontinuerligt finns en ställföreträdare förordnad.

Omständigheterna kan vara sådana att ställföreträdaren har en rätt att omedelbart frånträda sitt uppdrag. Så kan vara fallet när en ställföreträdare t.ex. ska tillträda en tjänst som på grund av jäv omöjliggör ett fortsatt uppdrag eller om han eller hon har drabbats av allvarlig sjukdom. Även den enskildes agerande kan föranleda att ställföreträdaren har rätt att omedelbart bli entledigad, t.ex. om huvudmannen allvarligt hotat eller utövat våld mot ställföreträdaren som gör att det bedöms omöjligt att fortsätta uppdraget.

En ställföreträdare måste dock i regel godta vissa och inte helt obetydliga olägenheter för att behovet av ställföreträdarskap ska tillgodoses i avvaktan på att en ny ställföreträdare utses. Vid bedömningen av vad som skäligen kan begäras av ställföreträdaren ska bl.a. beaktas hur svårt det är för överförmyndaren att hitta en ersättare och hur lång tid det tar innan en ny ställföreträdare kan utses. Ju längre tid det tar att utse en ny ställföreträdare, desto lägre krav ska gälla för att de skäl som ställföreträdaren har för uppdragets upphörande ska anses vara tillräckliga för att ställföreträdaren ska ha rätt att bli entledigad.

Behovet av att det kontinuerligt finns en ställföreträdare är normalt inte lika stort vid godmanskap som vid förvaltarskap, eftersom den enskilde vid ett godmanskap har kvar sin rättshandlingsförmåga.

Högsta domstolens avgörande

Enligt Högsta domstolen i NJA 2018 s 246 måste en god man som endast har svaga skäl för att lämna uppdraget ha rätt att bli entledigad trots att en ersättare inte har utsetts. Om överförmyndaren har fått den tid som rimligtvis kan krävas även för en mer omfattande undersökning av om det finns någon lämplig ersättare, men någon sådan inte har stått att finna, kan lösningen på situationen inte vara att den utsedde gode mannen tvingas att stanna kvar i uppdraget. HD konstaterade vidare i punkten 21 i domskälet att redan det förhållandet att det har gått över ett års tid från när man framställde sin begäran att bli entledigad kan medföra att man har en skälig orsak till att bli entledigad.

Kan kommunen hålla oss som "gisslan" I ett uppdrag hur länge som helst?

Som framgått ovan är en god man skyldig att kvarstå fram tills att en ny god man utsetts. Man är dock inte skyldig om man har en skälig orsak. I bedömningen om vad som utgör skälig orsak ska det göras en avvägning mellan de skäl som ställföreträdaren har för att uppdraget ska upphöra och den enskildes behov av att det kontinuerligt finns en ställföreträdare förordnad. Det kan också konstateras att ju längre tid det tar, desto lägre krav ska gälla för att de skäl som ställföreträdaren har ska anses vara tillräckliga.

Högsta domstolens har i sitt avgörande konstaterat att en överförmyndare, som har fått rimlig tid för att hitta en lämplig ersättare men fortfarande inte lyckats, inte får inte tvinga den gode mannen att stanna kvar i uppdraget. Den gode mannen har då rätt att lämna uppdraget även om denne har endast svaga skäl. I domen tyckte HD att tidsutdräkt på över ett års tid medför att man har skälig orsak att bli entledigad .

Som framgått ovan om vad som är skälig orsak och Högsta domstolens avgörande samt med tanke på er ålder och tiden som har gått, tycker jag att ni har en skälig orsak att bli entledigad från ert uppdrag som god man. Ni bör därför kontakta överförmyndaren i kommunen om att ni vill avsluta ert uppdrag och meddela att med hänvisning till HD:s avgörande att ni har skälig orsak till det.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Nabyiel MarionellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”