Får man köra på någon i nödvärn?

2018-12-19 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Får man köra på någon med bilen vid nödfall. Om en person är agressiv sparkar på bilen och krossa rutor och vissar tydliga tecken på att försöka skada personen i bilen Om ända utvägen är att köra på den aggressiva personen får man göra det i nörvärn? Eller kommer man dömas för nått
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När föreligger nödvärn?Nödvärn innebär att en gärning som annars hade varit brottslig blir tillåten om den sker i en nödvärnssituation. En nödvärnssituation uppstår bland annat när det föreligger ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, vilket skulle bli aktuellt i ditt fall när en person försöker skada bilen och de som sitter i den. (24 kap. 1 § 2 st. 1 p. Brottsbalken). Vilket våld är tillåtet? För att det våld man själv brukar i nödvärnssituationen ska vara tillåtet krävs att våldet inte är uppenbart oförsvarligt. (24 kap. 1 § Brottsbalken). Det krävs att det våld man själv använder står i proportion till vad som angrips. (se NJA 2009 s 776). Är det exempelvis bara egendom som hotas av skador finns ett mindre utrymme att själv få bruka våld än om exempelvis någons liv eller hälsa angrips. Den handling man själv vidtar i nödvärn måste dessutom vara nödvändig. Går det exempelvis att komma ifrån angreppet på annat sätt, lär våld mot en person inte vara nödvändig. (se NJA 2005 s 237). I praktiken kan även sådant våld som allvarligt hotar någons liv bli tillåtet som nödvärn, men då lär det krävas att någons liv är hotat och att det våld man själv brukar är försvarligt. (se NJA 2005 s 237).Att köra på någon kan troligtvis vara nödvärn i särskilda situationerAtt köra på någon hotar troligtvis att allvarligt skada personen som körs på. För att själv kunna få vidta en så allvarliga handling lär det alltså krävas att den man kör på utgör ett allvarligt hot mot någons hälsa. Det lär också krävas att det inte gick att skydda sig själv eller den som hotades på något annat sätt. En fråga som uppstår är ifall det inte gick att istället gick att köra bort från en mycket aggressiv person utan att denna riskerar att skadas, för att skydda sig själv och sina passagerare från ett angrepp. Är angreppet dock allvarligt och det inte fanns någon annan utväg kan agerandet säkert anses vara nödvärn. SammanfattningVad som är och inte är tillåtet nödvärn måste bedömas i den enskilda situationen. Det finns egentligen ingen gräns för hur allvarligt våld som kan få vidtas vid en nödvärnssituation. Även sådant våld som hotar någons liv kan bli tillåtet, så länge det står i proportion och är nödvändigt i förhållande till det angrepp man försvara sig själv eller någon annan ifrån. Samma sak blir det med att köra på någon. Det går inte att säga att en sådan handling aldrig kan vara nödvärn, men det lär troligtvis krävas ett stort hot mot någons liv eller hälsa och begränsade möjligheter att försvara sig mot angriparen på något annat sätt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Får jag ta tillbaka min plånbok om jag springer efter tjuven som tog den?

2018-10-29 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Om jag skulle bli rånad och tjuven springer iväg med min plånbok så har jag rätt till nödvärn enligt Brb 24:1 då min egendom är under "överhängande hot". Min fråga är angående hur långt begreppet nödvärn gäller. Är det t.ex. fortfarande nödvärn om jag springer ikapp tjuven efter 200 meter eller är min egendom inte längre i "överhängande hot"?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om brott finns i huvudsak i Brottsbalken (BrB).Brottet självtäkt Som huvudregel är att det är brottsligt att själv ta tillbaka någonting någon annan har stulit (8 kap. 9§ BrB). Detta kallas för självtäkt.Laga självtäkt Det är dock tillåtet att på färsk gärning ta tillbaka någonting som någon annan har stulit (BrP 14§ med hänvisningar). Detta kallas för laga självtäkt. Med färsk gärning menas att det inte får ha gått för lång tid från stöldtillfället. Man brukar tala om att rätten till självtäkt upphör efter ett dygn från stölden. Eftersom din fråga handlar om att springa ikapp en tjuv efter 200 meter faller detta inom tidsramen för när det är tillåtet med självtäkt. Tar du tillbaka din plånbok genom att springa ikapp tjuven har du alltså inte begått ett brott, utan istället laga självtäkt.Rätt till nödvärn I vissa fall kan det dessutom föreligga rätt till nödvärn. Rätt till nödvärn föreligger bland annat mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom (24 kap. 1§ BrB). Att stjäla din plånbok är stöld, vilket innebär att det är ett brottsligt angrepp på din egendom (8 kap. 1§ BrB). Rätt till nödvärn kan alltså bli aktuellt i ditt fall.Rätt till nödvärn föreligger om tjuven hindrar att du tar tillbaka din plånbok på bar gärning. Det intressanta i din situation är alltså om det fortfarande är på bar gärning när du springer ikapp tjuven efter 200 meter. Med bar gärning menas att det måste vara fråga om ett återtagande direkt på brottsplatsen, eller att tjuven kontinuerligt förföljs från gärningsplatsen. Att springa efter tjuven direkt från brottsplatsen borde borde uppfylla kravet på kontinuerligt förföljande och därmed medföra rätt till nödvärn.Tänk på att man inte har rätt att göra vad som helst mot tjuven enbart för att man har rätt till nödvärn. Skulle handlingarna man utför i tron om att man har rätt till nödvärn vara uppenbart oförsvarliga är de brottsliga.Sammanfattningsvis Sammanfattningsvis har du möjlighet att ta tillbaka din plånbok om du springer ikapp tjuven efter 200 meter. Detta klassas som laga självtäkt. Du har dessutom rätt till nödvärn för att ta tillbaka din plånbok.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Får man köra på vägrenen vid nöd?

2018-10-11 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej det är så jag var påväg till Malmö, körde på motorvägen och fick en mkt mkt plötslig spännings huvudvärk samt har på papper en skall skada vad hände det blev plötsligt stopp på motovägen med lång kö till avfarten mot sjukhuset så vad jag gjorde var att körde på vägrenen för att komma till sjukhuset vad hände var att polisen kom bakom och stoppa mig för vårdslöshet i trafik samt drograttfylla, jag har inte tagit någon narkotika, ändå valde polisen att köra mig till sjukhuset för undersöknin, min fråga är juridisksätt så kan man köra på vägrenen om de är ett brådskande ärande och om inte vad är påföljden ?Mvh Mark
David Zandian |Hej och tack för att du valt oss på Lawline!Om man får köra på vägrenen beror faktiskt på omständigheterna. I brottsbalkens 24 kap. 4 § finns en bestämmelse som tar fasta på nödställda personer. Är man i nöd är huvudregeln att man inte kan stå till svars för brottet, alltså att man inte begår ett brott längre. Omständigheter är exempelvis hur pass nödställd man är, hur påtaglig är faran, och vilken fara skapar man genom sitt handlande. Ens agerande ska vara försvarligt enligt lagtexten. Handlingen man gör i nöd ska även vara proportionerlig till nöden, man ska alltså inte riskera mer än vad som är nödvändigt. Kort är svaret, ja, man kan göra olagliga handlingar om man är nödställd, men det finns ändå vissa kriterier som måste vara uppfyllda och bara för att man är i nöd betyder inte automatiskt att ens agerande är obrottsligt. Påföljden av att inte hålla sig till vägen ser man i 14 kap. 3§ Trafikförordningen, där penningböter döms ut. Om det anses som vårdslöshet i trafiken enligt 1 kap. 1§ Lag om straff för vissa trafikbrott så kan man dömas för dagsböter.Hoppas det här hjälpte!

Får man neka en person tillträde till en butik?

2018-09-30 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Att neka någon tillträde till butik förutsatt att det inte grundas i diskriminering. (Sedan tidigare för personalen känd snattare eller liknande)Kan man stå i dörren och neka denna enskilda person tillträde till butiken med lagstöd från nödvärnsrättens tredje punkt? Räknas butiker som allmän plats eller ej?
Claudia Perra-Morin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är så som du nämner, det vill säga att man inte får neka en person inträde till en butik om det grundas på någon av diskrimineringsgrunderna föreskrivna i 1 kap. 1 § diskrimineringslagen. Däremot anses inte en butik utgöra en offentlig plats rent teoretiskt och således har man möjlighet som butiksägare att neka en person tillträde till en butik. Men om personen ändå väljer att gå in butiken trots uppmaning att lämna begår personen inget brott. Detta har prövats av Högsta domstolen i NJA 1995 s.84 som kom fram till att personen i fråga inte hade begått olaga intrång enligt 4 kap. 6 § 2 st. BrB.Att neka en person inträde till en butik kan du inte göra med hjälp av 24 kap. 1 § 3 p. brottsbalken eftersom det inte rör sig om att personen olovligen tränger in i butiken (i enlighet med Högsta domstolen avgörande). Även om butiken inte är en offentlig plats har allmänheten tillträde till butiken under dess öppettider vilket gör att detta blir ett slags rättsligt gränsland (därmed en allmän plats under dessa tider) och således kan inte 24 kap. 1 §. 3p. BrB tillämpas.Det tillfälle där 24 kap. 1 § BrB blir tillämpbar är om man tar snattaren på bar gärning, det vill säga att man får hänvisa till nödvärn om man vill stoppa personen när man ser att den olovligen tar egendom som tillhör butiken.Med vänlig hälsning,

Ingen rätt till nödvärn mot olaga hot

2018-12-19 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Vad händer om du blir olaga hotad och hotar sedan tillbaka som försvar mot dig själv?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du beskriver låter som ett slags agerande i nödvärn. Alltså att hotet man gör tillbaka är ett slags självförsvar. Enligt reglerna om nödvärn finns det bara rätt till nödvärn mot brottsliga angrepp på person/egendom, mot den som med våld eller hot om våld förhindrar att egendom återtas, mot den som trängt in i annans bostad eller liknande utan tillstånd eller mot en person som vägrar lämna en bostad efter tillsägelse. Se 24 kap. 1 § brottsbalken. Detta innebär att det alltså inte finns en rätt till nödvärn emot ett olaga hot. Du kan med andra ord inte hota en person som hotat dig och gå fri från ansvar. Vid en sådan situation kommer du alltså att kunna dömas för olaga hot. Möjligtvis kan man finna en slags förmildrande omständighet i det faktum att du först blivit hotad själv som gör att ditt straff förmildras.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Ansvarsfrihet måste gälla även för konsekvenser av ageranden i nödvärn

2018-10-15 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej, jag undrar vad man döms till om man motar en person ut ur sin lägenhet med en kniv för att personen vägrar lämna lägenheten och om den personen som man motar då snubblar till och ramlar rakt mot knivens vassa egg och avlider direkt. Vad är det man döms till då?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad personen i frågan döms för beror helt och hållet på vad en åklagare lyckas bevisa i domstolen. Ansvaret att få en person dömd ligger på åklagaren. Om vi inte fokuserar på åklagarens roll utan helt och hållet på hur du beskriver scenariot kan det bedömas på följande sätt. Ägaren av en bostad har rätt att bestämma vilka personer som får befinna sig i bostaden. Ägaren av bostaden har dock inte alltid en rätt att ta till vilka medel som helst för att få ut personen ur bostaden. Att ta till en kniv och hota den ovälkomna personen är ett exempel på vad som kan bedömas vara icke tillåtet, möjligtvis kan det även ses som olaga hot att rikta en kniv mot personen.Man kan dock se användandet av kniv som ett agerande i nödvärn. Ifall en person vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse har ägaren av bostaden rätt till nödvärn för att få ut personen. Rätten till nödvärn innebär att handlingar som begås av personen inte utgör brott ifall de inte är "uppenbart oförsvarliga". Ett exempel på vad som kan vara uppenbart oförsvarligt är ifall en person slår sönder en möbel hemma hos dig och du som svar skjuter personen till döds, det agerandet kommer inte att bedömas vara i nödvärn. I det scenariot du beskriver får bedömningen göras bland annat utifrån vad ägaren av bostaden har gjort för att få ut personen ur bostaden innan kniven tas till. Det kan finnas mindre ingripande åtgärder än att ta till en kniv för att lyckas få ut personen ur bostaden. Ifall vi kommer fram till att agerandet med kniven har skett i nödvärn (alltså att tilltagandet av kniven är en behövlig åtgärd som därmed inte är uppenbart oförsvarlig) kommer det inte kunna bedömas som ett brottsligt agerande. Det kan då inte ses som exempelvis olaga hot.Då ägaren inte haft för avsikt att döda personen kommer den inte dömas för varken mord eller dråp. Det finns dock en möjlighet att personen kommer att dömas för vållande till annans död. Frågan är hur nödvärnshandlingen med kniven hänger ihop med personens död. Om vi antar att tilltagande av kniven är tillåtet under nödvärn bör även de konsekvenser som följer med tilltagandet vara fritt från straff. Vi får alltså se det hela som en händelse och inte dela upp det i tillåtet nödvärn (ta till kniv) men otillåten följd av nödvärn (död). Det är inte heller självklart att personen som motar med kniven har varit oaktsam på ett sådant sätt att den har vållat den andra personens död.Förutsatt att användandet av kniven kan anses ha skett i nödvärn, vilket beror bland annat på vad personen har gjort för försök att få ut personen innan kniven tas till för att få ut personen, kommer ägaren av bostaden gå fri från ansvar. Den andra personens död kan då inte läggas den första personen till skuld och inte heller kan användandet av kniven bedömas vara olaga hot.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Om argument för preventivt nödvärn

2018-10-06 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om preventivt nödvärn. Preventivt nödvärn har varit en ganska kontroversiell fråga under de senaste åren och har diskuterats många gånger. Min fråga är: på vilket sätt skulle det vara "bra" att införa preventivt nödvärn i svensk rätt?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nödvärn regleras av 24 kap 1 § brottsbalken, vilket du säkert vet men som jag skriver som en allmän upplysning för andra som kan tänkas läsa detta svar.Jag känner inte till någon forskare som förespråkar preventivt nödvärn. Det enda argumentet för preventivt nödvärn som jag fått lära mig under juristutbildningen är i situationer där en person med fullständig säkerhet (så långt det är möjligt) vet att denne kommer att bli angripen. Ett skolexempel på detta är om en sjökapten innan avfärd fått veta att besättningen på öppet hav tänkt kasta honom eller henne över bord.Jag känner också till att det förekommit kritik mot att nuvarande nödvärnsregleringen drabbar utsatta i våld i nära relationer, i fall då den utsatta kan sägas veta att den kommer att utsättas för brott (till exempel för att det inträffar frekvent), men inte när det kommer ske. Den utsatta kan till exempel utsättas för våld flera gånger per månad, men inte på förhand veta om nästa gång kommer att ske om en timme eller om en vecka. Situationen är lik det argument som jag lyfte i stycket ovan. Det har förekommit förslag att tillämpa nödvärnsrätten så att den blir användbar inte bara när ett brott är direkt överhängande, utan också när brott på så vis som jag beskrev ovan alltid kan sägas vara överhängande. Sådana förslag har kritiserats för att innebära preventivt nödvärn, vilket jag inte uppfattat varit syftet med förslaget (Larsson, SvJT 2002 s 668).Nödvärnsrätten kan sägas väga mellan den enskildes intresse av att freda sig mot brott och att i möjlig mån minska våldsanvändningen i samhället. Anledningen till att det råder hög – om inte till och med fullständig – konsensus kring att preventivt nödvärn inte bör tillåtas är att det antas leda till en ökad våldsanvändning i samhället.Med vänlig hälsning

Får man använda pepparspray som självförsvar?

2018-09-23 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Får man som självförsvar använda pepparspray eller något liknande?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att kort besvara din fråga för att sedan redogöra lite utförligare för hur rättsläget ser ut.Kort svar: Pepparspray är vapenklassat i Sverige och är olagligt att inneha utan tillstånd.VapenlagenI Sverige jämställs pepparspray, tågas och liknande anordningar med skjutvapen, se vapenlagen 1 kap. 3 § e. Du får alltså inte inneha pepparspray utan tillstånd av polisen, se vapenlagen 2 kap. 1 §.Vissa s.k. försvarssprayer kan vara lagliga beroende på exakt innehåll.NödvärnHuvudregeln är att om du blir utsatt för våld så har du rätt att bemöta det med lika våld. En handling som begås i nödvärn kan dock utgöra brott om handlingen utifrån angreppets beskaffenhet och övriga omständigheter är oförsvarlig, se brottsbalken 24 kap. 1 §. Man har alltså rätt att försvara sig vid ett överhängande eller påbörjat angrepp men får inte passera gränsen för vad som är uppenbart oförsvarligt.SammanfattningPepparspray är vapenklassat i Sverige och det är olagligt att inneha utan tillstånd. Vissa "försvarssprayer" kan vara lagliga beroende på exakt innehåll. Förutsatt att det är lagligt kan du ha rätt att försvara dig själv vid påbörjat eller ett överhängande angrepp, men du får inte passera gränsen för vad som är oförsvarligt. Som huvudregel har man rätt att bemöta våld med lika mycket våld.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar