Är det brottsligt att tillåta sin vän att bruka narkotika hos sig?

2020-08-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Om jag har en vän på besök och hen använder narkotika hos mig eller i min närvaro, kan jag på något sätt straffas för att någon annan använde narkotika hos mig även om jag själv inte gör det? Gör det någon skillnad ifall vännen frågar om det är okej att hen t ex röker cannabis från min balkong, varpå jag godkänner det, eller om den här personen t ex går in på toan och drar en lina kokain i utan min vetskap? Och om jag umgås med vänner, och de t ex börjar röka cannabis när jag är med, kan jag bli straffad för att jag umgås med dem utan att t ex anmäla dem, även om jag inte själv röker?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och narkotikastrafflagen (NSL). Kan du göra dig skyldig till medverkan till narkotikabrott?Att medverka till ett brott innebär att man främjar gärningen med råd eller dåd (BrB 23 kap. 4 § första stycket). Med andra ord betyder det att man har ett slags inflytande på händelseförloppet i brottsfrämjande riktning. Däremot skriver du endast att din vän använder narkotika (NSL 1 § första stycket sjätte punkten) och det innebär att du inte kan göra dig skyldig till medverkan för narkotikabrott (NSL 5 §). Om din vän däremot till exempel skulle förvara narkotika hos dig med din vetskap så kan du göra dig skyldig till medverkan till narkotikabrott (se NSL 1 § första stycket fjärde punkten och NSL 5 §). Kan du göra dig skyldig till brott genom att inte anmäla narkotikabrott?Om man är medveten om att en viss typ av brott pågår men struntar i att anmäla detta till polisen så kan man göra sig skyldig till underlåtenhet att avslöja brottet (BrB 23 kap. 6 § första stycket). Skyldigheten att avslöja brott enligt bestämmelsen gäller däremot inte alla typer av brott. Underlåtenhet att avslöja narkotikabrott är inte brottsligt eftersom det inte nämns specifikt i narkotikastrafflagen vilket det måste göra i så fall. Detta innebär alltså att du inte har gjort dig skyldig till något brottsligt genom att inte anmäla narkotikabrottet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för blodprovstagning och husrannsakan av fordon vid poliskontroll?

2020-08-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Kan man neka att följa med för blodprovstagning vid en poliskontroll Kan polisen göra en husrannsakan i en bil bara för att dom misstänker att en passagerare är påverkad av narkotika
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer dela upp svaret i två delar, för att försöka svara på din fråga så tydligt som möjligt. I slutet av varje fråga kommer jag sammanfatta mitt svar.Kan man neka att följa med för blodprovstagning vid en poliskontroll? Blodprovstagning är en slags kroppsbesiktning enligt 28 kap. 12 § tredje stycket rättegångsbalken (RB) Kravet för kroppsbesiktning (blodprovstagning i ditt fall) är att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket kan ge fängelse som straff. Kroppsbesiktningen görs på den som skäligen kan misstänkas för brottet, för att exempelvis undersöka omständigheter eller föremål som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11-12 § RB) Blodprov får även tas på den som är skyldig att lämna ett utandningsprov enligt 2 § lagen om alkoholutandningsprov, om personen vägrar att medverka till ett alkoholutandningsprov eller inte kan lämna sådant prov på grund av att hen har varit inblandad i en trafikolycka. Detta gäller även om förutsättningarna för blodprov enligt 28 kap. 12 § RB inte är uppfyllda. (3 § lagen om alkoholutandningsprov)Slutsats: Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts och en person skäligen kan misstänkas för detta brott, får blodprovstagning göras på denna person och personen kan inte neka till detta. Polisen får även ta in en person för blodprovstagning om personen är skyldig att lämna alkoholutandningsprov men vägrar att göra detta eller inte kan på grund av trafikolycka. Om ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda, har polisen inte rätt att genomföra en blodprovstagning. Kan polisen göra en husrannsakan i en bil bara för att de misstänker att en passagerare är påverkad av narkotika? Det finns två tillfällen då polisen har rätt att genomsöka ett fordon, dels om det finns en husrannsakan som stödjer det men även för att kontrollera ifall det finns vapen eller andra farliga föremål som kan användas vid brott mot liv eller hälsa. Husrannsakan får göras om det finns någon anledning att anta att brott har begåtts som kan ge fängelse, för att ta reda på om det finns omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap. 1 § RB och 36 kap. 1 b § Brottsbalken). Husrannsakan får ske i hus, rum eller slutet förvaringsställe - bil räknas som slutet förvaringsställe. (28 kap. 1 § RB)Narkotikabrott är ett brott som kan ge fängelse, även att inneha eller bruka narkotika är straffbart i denna skala. Både grovt och ringa narkotikabrott kan ge fängelse. (1-3 § narkotikastrafflagen)Husrannsakan ska förordnas av vanligtvis undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Med undantag för om det föreligger fara för dröjsmål, då kan en polisman göra en husrannsakan utan förordnande. (28 kap. 4-5 § RB)En polis får även söka genom ett fordon i utsträckningen som behövs för att söka efter vapen eller andra föremål som är till syfte att användas vid brott mot liv eller hälsa. Dock får detta endast ske om det med tanke på omständigheterna kan antas att ett sånt föremål kan hittas i fordonet samt förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § BrB. (20 a § polislagen)Slutsats: Ja, polisen kan göra en husrannsakan i en bil endast av anledningen att de misstänker att en passagerare är påverkad av narkotika. Om det finns anledning för polisen att anta att ett narkotikabrott har begåtts, kan en husrannsakan göras om den blir förordnad av behöriga eller, om det finns fara för dröjsmål kan polisen göra det utan förordnande. Att bruka narkotika är ett narkotikabrott som kan ge fängelse enligt 1-2 § narkotikastrafflagen. Polisen kan även söka igenom ett fordon utan husrannsakan, för att söka efter föremål som kan användas vid brott mot liv eller hälsa, dock endast om det kan antas att ett sådant föremål kan hittas i fordonet och att detta kan förklaras förverkligat. Polisen har en skyldighet att endast ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till omständigheterna och åtgärdens syfte. Om det blir fråga om tvång, ska detta ske endast i den utsträckning som behövs för att uppnå syftet. (8 § polislagen) Detta gäller i samtliga fall, därav både när det gäller blodprovstagningen och husrannsakan. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Narkotikabrott

2020-08-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag är 20 år och har fått en stämningsansökan för ringa narkotikabrott och är delgiven genom förenklad delgivning. Jag har inte begått något brott innan, och åklagaren har föreslagit böter som straff. Som bevis använder sig åklagaren av urinprovtagningsanalys och "mina egna uppgifter". Jag har inte erkännt till något ännu och mängden THC i urinen var 0.03 microgram/ml som är väldigt litet som jag förstår det dessutom såg inte polisen att vi hade rökt. Vad skulle hända om jag nekar till brott? Och om det skulle leda till en rättegång, vad får jag betala om jag inte har en offentlig försvarare? Kan jag få ett värre straff än böter om jag tar detta till rättegång? Jag förstår att fängelse i 6 månader är i straffskalan men det kommer väl inte ens på fråga? Tack för svar på förhand!
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.I mitt svar har jag gått igenom vad som krävs för att dömas för narkotikabrott, vad som händer om du nekar, hur rättegångskostnader fördelas och vilket straff domstolen kan utdöma.BrottetDe huvudsakliga narkotikabrotten regleras i 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Paragrafens sjätte punkt kriminaliserar olovligt innehav och bruk samt annan olovlig befattning med narkotika. Om brottet anses som ringa med hänsyn till mängden och typen av narkotika, döms man istället för ringa narkotikabrott. Övriga omständigheter kan även göra att brottet anses som ringa. Slutligen krävs det uppsåt till brottets alla rekvisit. Innehav och brukInnebörden av att inneha eller bruka narkotika är ganska självförklarande, men jag tänker att en kort definition kan vara på sin plats. Innehav betyder att någon har narkotika i sin besittning på ett sånt sätt att han eller hon har möjlighet att utöva faktisk rådighet över den. Innehav är alltså när någon har narkotika i t.ex. en ficka eller i sitt hem. Vad det gäller bruk kriminaliserades det 1988, och syftet var att komma åt de personer som inte innehaft narkotika men istället blivit bjudna direkt ur en spruta eller en pipa. Kriminaliseringen av bruk innebar alltså att själva tillförseln till kroppen, d.v.s. konsumtionen, förbjöds. UppsåtAtt endast ha narkotikan i sin kropp är inte kriminaliserat. Har någon narkotika i kroppen kan man däremot utgå från att samma person även olovligen har brukat samma narkotika.Denna skiljelinje mellan att bruka och att ha narkotika i kroppen är viktig, eftersom det händer att människor har narkotika i kroppen fastän de aldrig haft uppsåt till något olovligt brukande. Det förekommer som bekant att människor drogas eller bjuds på narkotika utan att känna till att det är narkotika. Detta är som bekant fallet när någon blir drogad eller får i sig narkotikan ovetandes genom t.ex. passiv rökning. Det är helt enkelt inte straffbart. Exempel på det finns att läsa om t.ex. här, här eller här.Vad som händer om du nekarÅklagaren ska alltid bevisa det som den lägger den tilltalade till last. Detta kan åklagaren göra med hjälp av t.ex. ett erkännande, ett vittnesförhör eller genom provtagning för narkotika. Inget av dessa bevismedel är förhand värt mer i domstolens bedömning, utan domstolen ska efter en samvetsgrann prövning i varje enskilt fall avgöra vad som är bevisat (RB 35 kap 1 § och 3 § andra stycket). I teorin innebär det att ett vittnesmål från en polis i det enskilda fallet kan tillmätas mindre betydelse än ett vittnesmål från en förbipasserande fotgängare. Om du t.ex. nekar till uppsåtligt brukande kan åklagaren som bevis för att du uppsåtligen har brukat narkotika läsa upp det positiva resultatet från urinprovet. Kommer du med en rimlig förklaring till varför du hade narkotika i blodet och dessutom kan bevisa dina påståenden, kanske åklagaren måste lägga fram ytterligare bevisning för att du uppsåtligen har brukat narkotika. Om du istället hade erkänt skulle provresultatet tillsammans med erkännandet eventuellt kunnat vara tillräckligt för en fällande dom.RättegångskostnaderOm du döms ska du som regel ersätta staten för provtagning och analys av din urin (RB 31 kap 1 § första stycket). Enligt en rapport från åklagarmyndigheten kostar en sådan provtagning och analys mellan 300 och 3000 kr. Vidare ska den tilltalade betala sina egna rättegångskostnader vid en fällande dom. Blir det istället en friande dom stannar kostnaderna för provtagning och analys på staten. Staten betalar vid en friande dom även dina rättegångskostnader (RB 31 kap 2 §).StraffetDet finns ingen regel som förbjuder domstolen kan utdöma en strängare påföljd än den åklagaren yrkat på. Det brukar dock inte förekomma att domstolen gör en hårdare bedömning eftersom det anses olämpligt. Fängelse kommer överhuvudtaget inte på fråga.SammanfattningBortser man från den information du lämnat till polisen, eller hur du faktiskt fick i dig narkotikan, indikerar ett urintest som visar positivt för narkotika att du uppsåtligen har brukat narkotika. Att i detta sammanhang endast neka till brott räcker sannolikt inte långt utan du skulle isåfall behöva lägga fram en rimlig förklaring och dessutom bevisa varför du inte haft uppsåt till något brukande. Rättegångskostnaderna får du stå för själv om du döms, men hamnar på staten om du frias. Oavsett din inställning till anklagelsen är det högst osannolikt att domstolen utdömer ett strängare straff än vad åklagaren yrkat på. Fängelse blir det alltså inte tal om.Hoppas du fick svar på din fråga.

Fråga om narkotikabrott

2020-07-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej om jag kör en bil som inte är skriven på mig, utan jag har lånat den och jag och min kille kör och jag blir stoppad av polis och narkotika hittas gömd i bilen som vi säger att vi inte visste om, vem står dö som ansvarig? Jag som förare eller ägaren av bilen?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!NarkotikastrafflagenI 1 § narkotikastrafflagen anges en rad olika gärningsformer som var för sig kan medföra ansvar för narkotikabrott. I viss utsträckning överlappar gärningsformerna varandra på det sättet att en viss befattning kan falla under mer än en gärningsform. I fall då det däremot endast gäller att fastställa huruvida ett narkotikabrott enligt 1 § föreligger är det i och för sig tillräckligt för ansvar att förfarandet kan visas utgöra ett olovligt innehav. Huruvida förfarandet formellt också faller under exempelvis punkt 4 saknar i dessa fall i allmänhet egentlig praktisk betydelse. Många gånger är det givetvis också lättare att dokumentera att gärningsmannen olovligen innehaft narkotikan än att han också gjort sig skyldig till ett förfarande som faller under någon av de tidigare punkterna. Det får därför förutses att i praktiken den lösningen ofta väljs att det olovliga innehavet läggs till grund för åtal också i sådana fall där ett förfarande som faller under någon av de andra punkterna kan föreligga.Att inneha, bruka eller ta befattning med narkotika är straffbart enligt (1 § 6 p. narkotikastrafflagen). Bestämmelsen omfattar alltså all form av olovligt handhavande av narkotika. Med innehav avses i princip att någon har narkotika i sin "besittning" på så sätt att han har möjlighet att utöva faktisk rådighet över den. Det innebär att du som förare är besittare av narkotikan eftersom du har rådighet över den. Det kan även innebära att du som förare har sambesittning med övriga passagerare i bilen.Ansvar för brott enligt narkotikastrafflagen förutsätter att gärningsmannen handlat uppsåtligen. Frågan är då om uppsåtet omfattar den omständigheten att narkotikan fanns i bilen. Uppsåt i förhållande till dylika gärningsomständigheter föreligger om det kan visas att gärningsmannen måste ha vetat om narkotikan eller om han eller hon med hänsyn till omständigheterna rimligen haft anledning att räkna med att så var fallet. Om du och din kille hävdat att ni saknat all kännedom om att narkotikan fanns i bilen blir den avgörande frågan för prövningen av uppsåtet om er berättelse om händelseförloppet är vederlagt av åklagarens utredning och om det därigenom kan hållas för visst att ni kände till narkotikan, eller om ni på det sätt som uppsåtsrekvisitet kräver rimligen måste ha räknat med att så var fallet. Vid en samlad bedömning av alla omständigheter kommer er berättelse framstå som mer- eller mindre trovärdig. Det måste dock anses föreligga en presumtion för att den som kör bilen var i besittning av narkotikan eller åtminstone i sambesittning men de övriga i bilen om inte annat kan styrkas. Det som skulle tala till er fördel skulle vara om inget fingeravtryck från er finns på paketet/påsen som omsluter narkotikan - eller att ni är ostraffade sedan tidigare och ingenting tyder på att narkotikan skulle ha tillhört er.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan person straffas för olovligt innehav av narkotika trots att det i efterhand visar sig att substansen inte var narkotika?

2020-08-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Fråga om narkotikabrott. Min fråga gäller den situation att någon köper det han tror är narkotika, t.ex. cannabis, och därefter grips misstänkt för olovligt innehav av narkotika. Om det vi en efterföljande analys visar sig att köparen blivit "lurad", dvs. den substans han köpt inte innehåller narkotika, kan han då straffas?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen försöka förklara vad som gäller i ditt fall.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller om en person som tror sig ha köpt narkotika kan straffas om det vid en senare analys visar sig att substansen inte var narkotika. Därför kommer jag använda mig av narkotikastrafflagen (nedan förkortad NSL) för att besvara din fråga.Generellt om narkotikabrottet olovligt innehav av narkotikaDet som inledningsvis kan sägas är att en person som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § stycke 1 punkt 6 NSL).För att kunna dömas för innehav av narkotika krävs det att någon har narkotikan i sin besittning på ett sätt att personen har möjlighet att faktiskt förfoga över narkotikan. Det krävs alltså att personen innehaft narkotikan.Vidare krävs det som sagt att hanteringen av narkotikan sker olovligen. Till detta krävs även att gärningsmannen handlat medvetet (haft uppsåt) och det räcker då att personen haft uppsåt till vilket ämne den har att göra med. Personen behöver dock inte ha känt till att preparatet är klassificerat som narkotika.Det innebär att ditt ponerade fall skulle kunna klassas som olovligt innehav av narkotika vid en första anblick. Däremot framhåller du därefter att köparen ska ha blivit lurad och att den köpta substansen inte innehåller narkotika. Något som visar sig först efteråt vid en analys. Det torde i fallet innebära att innehav av narkotika inte kan komma att bli aktuellt eftersom substansen inte innehåller narkotika. Personen ifråga har därmed inte haft någon narkotika i sin besittning och på så sätt inte kunnat förfoga över den.De osjälvständiga brottsformerna (försök, förberedelse och stämpling) för narkotikabrottenFör en del brott kan en person dömas för antingen försök, förberedelse eller stämpling. Dessa kallas för de osjälvständiga brottsformerna. För att en person ska kunna dömas för försök eller förberedelse till narkotikabrott, krävs det att gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § stycke 1 punkt 6 NSL. Med andra ord är försök, förberedelse och stämpling till innehav eller annan befattning med narkotika undantagna från straffrättsligt ansvar (4 § stycke 1 NSL). Det innebär i ditt ponerade fall att försök till innehav av narkotika inte är straffbelagt. Däremot är övriga punkter i 1 § stycke 1 punkt 1-5 NSL straffbara i försöks- och förberedelsestadiet.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en fråga på nytt.Med vänlig hälsning,

Indraget körkort om tidigare drogtest visat positivt?

2020-08-07 i Narkotikabrott
FRÅGA |Straff för ringa narkotikabrott?Hej! Jag fick husrannsakan för en vecka sedan, på en onsdag. Jag tog amfetamin 3-4 dagar innan. Hade inget på mig. Dom tog ett snabbtest på urinprovet som visade positivt för amfetamin. Dom sa att det skulle skickas vidare på analys. Nu blev jag stoppad av polisen när jag körde en vecka efter jag tog det. De tog snabbtest så blodprovet samt urinprovet visade negativt. Dom skulle skicka vidare på analys. Jag undrar om dom kommer gå efter det första urinprovet eller det andra?Jag har körkort och undrar om det blir böter eller indraget körkort. Aldrig blivit straffad eller tagit droger innan, det här var första gången.
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det du skriver som att du har fått testa dig för droger vid två olika tillfällen och att det första testet har visat positivt och det andra testet negativt. Det första testet – ringa narkotikabrott Om det första testet visade positivt innebär det att du vid det tillfället eller nära inpå det tillfället har "brukat" narkotika. Du kan då dömas för narkotikabrott (1 § 1 stycket 6 punkten narkotikastrafflagen). Eftersom det verkar röra sig om en liten mängd narkotika kommer brottet med största sannolikhet att ses som ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen). Testet som visade negativtOm testet hade visat positivt hade du kunnat dömas för rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). För att det ska bedömas som rattfylleri krävs det att det under eller efter bilkörningen finns narkotika i blodet. Testet som du har tagit har visat att du inte hade narkotika i blodet under bilkörningen. Om man inte kan hitta narkotika i ditt blod vid det tillfället då du körde bilen har du inte begått något brott. Alltså finns det ingen risk för att ditt körkort skulle bli indraget för att du vid ett tidigare tillfälle, när du inte körde bil, brukade narkotika. SammanfattningDe två testerna som tagits gäller alltså var för sig och att det första testet visade positivt kommer inte påverka hur bedömningen blir av det andra tillfället då du blev stoppad och testad. Du kommer förmodligen att behöva betala böter för det första tillfället eftersom du då hade begått ett brott. Det andra testet kommer däremot inte leda till något alls, så länge resultatet av det var negativt. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

0,51 gram amfetamin - vilket straff kan jag förvänta mig?

2020-07-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Blev tagen med 0,51gram amfetamin vad kan jag räkna med för straff ?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilket straff en specifik gärning ska få bestäms av domstolen och utfallet varierar från fall till fall. Mitt svar kommer därför ge en generell beskrivning för vad du kan förvänta dig för påföljd. Det korta svaret är att du har gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott och kan troligen förvänta dig påföljd i form av dagsböter. Vad är det för brott?Innehav av narkotika för eget bruk utgör ett narkotikabrott (1 § 6 punkten Narkotikastrafflagen). Då du endast haft på dig 0.51 gram klassas brottet som ringa, gränsen för vad som klassas som brott av normalgraden gällande amfetamin går vid 5 gram (2 § Narkotikastrafflagen). Vad ger ringa narkotikabrott för påföljd?Straffvärdet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § Narkotikastrafflagen). För att fastställa straffvärdet i varje enskilt fall betraktas huruvida det finns försvårande respektive förmildrande omständigheter (29 kapitlet 1,2 och 3 §§ Brottsbalken). Förmildrande omständigheter kan ge ett lägre straffvärde och försvårande omständigheter kan ge ett högre straffvärde. Utöver detta betraktas även s.k. "billighetsskäl" vilket är vissa humanitära skäl som kan motivera en mildare påföljd (29 kapitlet 5 § Brottsbalken). Var du under 20 år gammal när brottet begicks blir även en s.k. ungdomsrabatt applicerbar (30 kapitlet 5 § Brottsbalken). I Sverige finns en presumtion mot fängelse, vilket innebär att det i första hand ska väljas annan påföljd än fängelse (30 kapitlet 4 § Brottsbalken). Påföljder som kan väljas istället för fängelse är villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst och böter. Vilken påföljd som väljs beror bland annat på brottets straffvärde och risk för återfall i brott. Huruvida du är straffad sedan tidigare kan därför ha betydelse. Som du säkert förstår påverkas val av påföljd av många olika faktorer varför det är svårt att säga på rak arm vilken påföljd du kan vänta dig. Ur tidigare rättsfall har amfetamin för eget bruk gett en påföljd om 50 dagsböter (NJA 2005 s. 348 I och II), det var då fråga om ringa brott. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!Hälsningar,

Vilken preskriptionstid har ringa narkotikabrott?

2020-07-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Kan jag bli dömd NU för att jag brukat narkotika för cirka 7-8 år sedan? Har ej blivit dömd för det tidigare.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om det är möjligt att bli dömd för brott som begicks för 7-8 år sedan. I mitt svar kommer jag först att identifiera vilket brott det kan röra sig om och därefter behandla preskriptionstiden för brottet.Tillämpliga regler för att besvara frågan kring narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL). Regler om preskription för brott finns i 35 kap. Brottsbalken (BrB).Vilket brott är det att bruka narkotika?I Sverige är det ett brott att uppsåtligen inneha, bruka eller ha annan befattning med narkotika (1 § 6 p. NSL). Om narkotikan med hänsyn till arten och mängden samt övriga omständigheter anses som ringa, döms personen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Om en person har brukat narkotika, eller haft små mängder för eget bruk är det troligt att brottet ses som mindre grovt och bedöms som ringa narkotikabrott.Vilken preskriptionstid har brottet ringa narkotikabrott?Ett ringa narkotikabrott preskriberas efter 2 år. En påföljd, det vill säga böter eller fängelse i detta fall, får inte dömas ut om den misstänkte inte har häktats eller blivit åtalad för brottet inom 2 år. 2-årsgränsen gäller för de brott där maxstraffet för brottet är fängelse i 1 år. (35 kap. 1 § 1 p. BrB). För ringa narkotikabrott kan en person kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Därför är preskriptionstiden för brottet ringa narkotikabrott 2 år.AvslutningJag tolkar att de brott som du beskriver är ringa narkotikabrott som har en preskriptionstid på 2 år. Att jag tolkar att det är ringa narkotikabrott beror på att du beskriver att det har varit för eget bruk. Ringa narkotikabrott som har skett för 7-8 år sedan är därför preskriberade. Det innebär att en domstol inte får döma ut en påföljd för de preskriberade brotten.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,