Vilken brottsrubricering samt påföljd föranleder eget bruk av narkotika?

2021-02-21 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej vilket straff kan man få om man helt själv missbrukar ganska mycket narkotika vid ett tillfälle ? Räknas det förfarande som ringa narkotikabrott då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken brottsrubricering samt påföljd som brukande av narkotika kan föranleda. Regler om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (1968:64). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Narkotikabrott

Den som olovligen och uppsåtligen brukar narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott (1 § första stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen). Straffskalan är fängelse i högst tre år. Om ett narkotikabrott, med hänsyn till arten och mängden av narkotika samt omständigheterna i övrigt, kan anses vara ringa kan brottsrubriceringen istället bli ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen). Straffskalan är då böter eller fängelse i upp till sex månader.

Gränsdragningen mellan ringa brott och brott av normalgraden

Vanligtvis beaktas följaktligen narkotikans art, dess mängd samt omständigheterna i övrigt vid bedömningen av huruvida ett narkotikabrott är att betrakta som ringa eller av normalgraden. Störst betydelse brukar tillmätas narkotikans art respektive mängd.

Med narkotikans art avses vilket preparat det rör sig om. Det mest relevanta i sammanhanget är preparatets farlighet och den skada eller risk för skada som det kan medföra. Ett farligare preparat kan således föranleda en strängare bedömning av brottet.

Vad som avses med narkotikans mängd kräver knappast någon förklaring och det framstår som uppenbart att ju större mängd narkotika som den tilltalade har befattat sig med desto allvarligare kan brottet komma att bedömas vara.

Hur ett visst narkotikabrott kan komma att bedömas kan således svårligen förutses utan att känna till omständigheterna i det enskilda fallet. Vad gäller eget bruk av narkotika brukar detta emellertid ses som en lindrigare befattning med narkotika då det normalt endast skadar brukaren själv. Det utgör därför något av ett "typexempel" på ett ringa narkotikabrott.

Vid eget bruk blir dessutom narkotikans art eller mängd mindre intressant, bland annat därför att mängden som har konsumerats inte kan bestämmas med samma säkerhet som vid exempelvis innehav av narkotika och därför att narkotikan inte längre kan överlåtas till någon annan som därigenom kan skadas (NJA 2005 s. 348). Enligt praxis brukar därför påföljden för eget bruk av narkotika, oavsett vilket preparat som det rör sig om, bestämmas till 30 dagsböter (NJA 2005 s. 348; Åklagarmyndighetens bötespraxis, s.7).

Vad som gäller i ditt fall

Utan att känna till omständigheterna i just ditt fall är det svårt att med säkerhet uttala sig om vilken brottsrubricering respektive påföljd som kan bli aktuell. Givet bedömningen av eget bruk av narkotika i praxis förefaller det emellertid som fullt möjligt att eget bruk av "ganska mycket" narkotika vid ett tillfälle skulle kunna bedömas utgöra ringa narkotikabrott med 30 dagsböter som påföljd. Det är dock inget som jag kan säga med hundra procents säkerhet.

Jag hoppas att du åtminstone har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma med fler frågor. Du kan exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96482)