Straffvärdet och påföljdsvalet vid narkotikabrott

2020-08-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag har blivit stämd för 2 narkotikabrott, den första var av normaltid eller vad man ska säga, jag hade 19.09g amfetamin på mig samt en våg. Sen är ja även kallad till rätten för ringa natkotikabritt där jag hade 8 olika substanser i ett urin/salinprov som skickades på analys, dom har begärt yttrande från kriminalvården. Vad är mest troligt att jag får för straff?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vilket straff som är mest sannolikt för dig att få, för ett narkotikabrott av normalgraden och ett ringa narkotikabrott. För att besvara denna fråga kommer jag först redogöra för vad straffskalan för brotten än, sedan för vad just detta enskilda fall kan ge för straff på den skalan (straffvärdet), och slutligen vilken påföljd man kan få när straffvärdet bestämts. Straffskalan Straffskalan framgår av varje lagrum och är generellt bestämt av lagstiftaren. För narkotikabrott av normalgraden är straffskalan fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år (1§ 2st narkotikastrafflagen). Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Ringa fall av narkotikabrott är huvudsakligen eget bruk. Högsta domstolen har i en dom 2013 sagt att innehav av amfetamin som uppgår till över fem gram är att anses som narkotikabrott av normalgraden (HD 3730-11). StraffvärdetStraffvärdet är det individuella värdet som brottet har på den skala som framgår av lagen (straffskalan). För ringa narkotikabrott är straffvärdet nästan uteslutande på bötesnivå. Åklagaren har tagit fram en bötespraxis som säger att ringa narkotikabrott av eget bruk, oavsett vilken typ av substans, hamnar på 30 dagsböter. Men då du även står åtalad för narkotikabrott av normalgraden, kommer straffet inte hamna på en bötesnivå då detta brott inte har böter i straffskalan. Straffvärdet ligger alltså på fängelsenivå, och för den mängd amfetamin du innehaft skulle jag utifrån praxis säga att det ligger på mellan 2-3 månader. Straffvärdet kan dock öka om det är så att du misstänks ha innehaft narkotikan i syfte att sälja det, och inte bara för eget bruk. Det ringa brottet har alltså inte så stor betydelse här för ditt straffvärde i detta sammanhang. PåföljdsvaletEfter att man har konstaterat vad det enskilda brottet är värt, det vill säga gissningsvis ett par månader för dig, kommer domstolen till bedömningen om vilken påföljd som ska väljas. Det finns alltså möjlighet att frångå fängelse, genom exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst. Rätten ska som utgångspunkt fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, och dessa skäl kan vara straffvärdet och brottets art, eller om personen tidigare dömts för brott (30 kap. 4§ brottsbalken). Narkotikabrott är ett så kallat artbrott, där lagstiftaren slagit fast att det är ett brott som särskilt ska ge fängelse som utgångspunkt. Villkorlig dom är i princip en varning med en prövotid. En villkorlig dom kan förenas med samhällstjänst eller böter (30 kap. 7§ brottsbalken). Villkorlig dom får man främst om man inte tidigare är dömd för något, eller om det saknas särskild anledning att befara att personen kommer begår brott igen.Skyddstillsyn kan man få om det finns skäl att anta att personen kommer följda åtgärden och att den kommer bidra till att personen avhåller sig från fortsatt brottslighet. Särskilda skäl för skyddstillsyn kan vara om personen har ett missbruksproblem eller liknande som behöver behandlas (30 kap. 9§ brottsbalken). Även skyddstillsynen kan förenas med samhällstjänst och dagsböter. Skyddstillsyn innebär en övervakning hos frivården med exempelvis en behandlingsplan, samtalstillfällen, drogtester och liknande, under en viss tid. Samhällstjänst är ett oavlönat arbete som bestäms i ett antal timmar utifrån hur många månaders fängelse man annars skulle ha fått. Dock döms sällan skyddstillsyn ut i fall där personen uppvisar missbruksproblem, då det i sig medför en risk att åtgärden inte kommer fullföljas, samt att det inte anses lämpligt att folk med missbruksproblem lämnas ut för arbete i första hand. Då finns det lämpligare påföljder. I ditt fallJag vill betona att domstolen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall, och att jag inte kan säga något med någon säkerhet vad gäller vilket straff du kommer få, utan endast vilket straff du kan få. Ovan nämnda är möjligheter. Men min gissning är att dina gärningar motsvarar 2-3 månaders fängelse, och då presumtionen för fängelse är relativt stark vid narkotikabrott, finns det risk för att det är just fängelse du kommer få. Dock, beroende på tidigare brottslighet och påföljder som du kanske fått och skött/inte skött, finns det möjlighet för dig att få en skyddstillsyn med en behandlingsplan för ett eventuellt missbruk. Det är därför tingsrätten har inhämtat ett yttrande från frivården, för att det är de som gör en bedömning om du är lämplig för en skyddstillsyn eller samhällstjänst. Det är ett tecken på att det finns en chans att du får just detta, istället för fängelse. Men som sagt, det är upp till domstolen att bedöma. Hoppas att du fått någorlunda vägledning i dina frågor!Vänligen,

Är det brottsligt att tillåta sin vän att bruka narkotika hos sig?

2020-08-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Om jag har en vän på besök och hen använder narkotika hos mig eller i min närvaro, kan jag på något sätt straffas för att någon annan använde narkotika hos mig även om jag själv inte gör det? Gör det någon skillnad ifall vännen frågar om det är okej att hen t ex röker cannabis från min balkong, varpå jag godkänner det, eller om den här personen t ex går in på toan och drar en lina kokain i utan min vetskap? Och om jag umgås med vänner, och de t ex börjar röka cannabis när jag är med, kan jag bli straffad för att jag umgås med dem utan att t ex anmäla dem, även om jag inte själv röker?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och narkotikastrafflagen (NSL). Kan du göra dig skyldig till medverkan till narkotikabrott?Att medverka till ett brott innebär att man främjar gärningen med råd eller dåd (BrB 23 kap. 4 § första stycket). Med andra ord betyder det att man har ett slags inflytande på händelseförloppet i brottsfrämjande riktning. Däremot skriver du endast att din vän använder narkotika (NSL 1 § första stycket sjätte punkten) och det innebär att du inte kan göra dig skyldig till medverkan för narkotikabrott (NSL 5 §). Om din vän däremot till exempel skulle förvara narkotika hos dig med din vetskap så kan du göra dig skyldig till medverkan till narkotikabrott (se NSL 1 § första stycket fjärde punkten och NSL 5 §). Kan du göra dig skyldig till brott genom att inte anmäla narkotikabrott?Om man är medveten om att en viss typ av brott pågår men struntar i att anmäla detta till polisen så kan man göra sig skyldig till underlåtenhet att avslöja brottet (BrB 23 kap. 6 § första stycket). Skyldigheten att avslöja brott enligt bestämmelsen gäller däremot inte alla typer av brott. Underlåtenhet att avslöja narkotikabrott är inte brottsligt eftersom det inte nämns specifikt i narkotikastrafflagen vilket det måste göra i så fall. Detta innebär alltså att du inte har gjort dig skyldig till något brottsligt genom att inte anmäla narkotikabrottet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för blodprovstagning och husrannsakan av fordon vid poliskontroll?

2020-08-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Kan man neka att följa med för blodprovstagning vid en poliskontroll Kan polisen göra en husrannsakan i en bil bara för att dom misstänker att en passagerare är påverkad av narkotika
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer dela upp svaret i två delar, för att försöka svara på din fråga så tydligt som möjligt. I slutet av varje fråga kommer jag sammanfatta mitt svar.Kan man neka att följa med för blodprovstagning vid en poliskontroll? Blodprovstagning är en slags kroppsbesiktning enligt 28 kap. 12 § tredje stycket rättegångsbalken (RB) Kravet för kroppsbesiktning (blodprovstagning i ditt fall) är att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket kan ge fängelse som straff. Kroppsbesiktningen görs på den som skäligen kan misstänkas för brottet, för att exempelvis undersöka omständigheter eller föremål som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11-12 § RB) Blodprov får även tas på den som är skyldig att lämna ett utandningsprov enligt 2 § lagen om alkoholutandningsprov, om personen vägrar att medverka till ett alkoholutandningsprov eller inte kan lämna sådant prov på grund av att hen har varit inblandad i en trafikolycka. Detta gäller även om förutsättningarna för blodprov enligt 28 kap. 12 § RB inte är uppfyllda. (3 § lagen om alkoholutandningsprov)Slutsats: Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts och en person skäligen kan misstänkas för detta brott, får blodprovstagning göras på denna person och personen kan inte neka till detta. Polisen får även ta in en person för blodprovstagning om personen är skyldig att lämna alkoholutandningsprov men vägrar att göra detta eller inte kan på grund av trafikolycka. Om ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda, har polisen inte rätt att genomföra en blodprovstagning. Kan polisen göra en husrannsakan i en bil bara för att de misstänker att en passagerare är påverkad av narkotika? Det finns två tillfällen då polisen har rätt att genomsöka ett fordon, dels om det finns en husrannsakan som stödjer det men även för att kontrollera ifall det finns vapen eller andra farliga föremål som kan användas vid brott mot liv eller hälsa. Husrannsakan får göras om det finns någon anledning att anta att brott har begåtts som kan ge fängelse, för att ta reda på om det finns omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap. 1 § RB och 36 kap. 1 b § Brottsbalken). Husrannsakan får ske i hus, rum eller slutet förvaringsställe - bil räknas som slutet förvaringsställe. (28 kap. 1 § RB)Narkotikabrott är ett brott som kan ge fängelse, även att inneha eller bruka narkotika är straffbart i denna skala. Både grovt och ringa narkotikabrott kan ge fängelse. (1-3 § narkotikastrafflagen)Husrannsakan ska förordnas av vanligtvis undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Med undantag för om det föreligger fara för dröjsmål, då kan en polisman göra en husrannsakan utan förordnande. (28 kap. 4-5 § RB)En polis får även söka genom ett fordon i utsträckningen som behövs för att söka efter vapen eller andra föremål som är till syfte att användas vid brott mot liv eller hälsa. Dock får detta endast ske om det med tanke på omständigheterna kan antas att ett sånt föremål kan hittas i fordonet samt förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § BrB. (20 a § polislagen)Slutsats: Ja, polisen kan göra en husrannsakan i en bil endast av anledningen att de misstänker att en passagerare är påverkad av narkotika. Om det finns anledning för polisen att anta att ett narkotikabrott har begåtts, kan en husrannsakan göras om den blir förordnad av behöriga eller, om det finns fara för dröjsmål kan polisen göra det utan förordnande. Att bruka narkotika är ett narkotikabrott som kan ge fängelse enligt 1-2 § narkotikastrafflagen. Polisen kan även söka igenom ett fordon utan husrannsakan, för att söka efter föremål som kan användas vid brott mot liv eller hälsa, dock endast om det kan antas att ett sådant föremål kan hittas i fordonet och att detta kan förklaras förverkligat. Polisen har en skyldighet att endast ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till omständigheterna och åtgärdens syfte. Om det blir fråga om tvång, ska detta ske endast i den utsträckning som behövs för att uppnå syftet. (8 § polislagen) Detta gäller i samtliga fall, därav både när det gäller blodprovstagningen och husrannsakan. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Narkotikabrott

2020-08-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag är 20 år och har fått en stämningsansökan för ringa narkotikabrott och är delgiven genom förenklad delgivning. Jag har inte begått något brott innan, och åklagaren har föreslagit böter som straff. Som bevis använder sig åklagaren av urinprovtagningsanalys och "mina egna uppgifter". Jag har inte erkännt till något ännu och mängden THC i urinen var 0.03 microgram/ml som är väldigt litet som jag förstår det dessutom såg inte polisen att vi hade rökt. Vad skulle hända om jag nekar till brott? Och om det skulle leda till en rättegång, vad får jag betala om jag inte har en offentlig försvarare? Kan jag få ett värre straff än böter om jag tar detta till rättegång? Jag förstår att fängelse i 6 månader är i straffskalan men det kommer väl inte ens på fråga? Tack för svar på förhand!
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.I mitt svar har jag gått igenom vad som krävs för att dömas för narkotikabrott, vad som händer om du nekar, hur rättegångskostnader fördelas och vilket straff domstolen kan utdöma.BrottetDe huvudsakliga narkotikabrotten regleras i 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Paragrafens sjätte punkt kriminaliserar olovligt innehav och bruk samt annan olovlig befattning med narkotika. Om brottet anses som ringa med hänsyn till mängden och typen av narkotika, döms man istället för ringa narkotikabrott. Övriga omständigheter kan även göra att brottet anses som ringa. Slutligen krävs det uppsåt till brottets alla rekvisit. Innehav och brukInnebörden av att inneha eller bruka narkotika är ganska självförklarande, men jag tänker att en kort definition kan vara på sin plats. Innehav betyder att någon har narkotika i sin besittning på ett sånt sätt att han eller hon har möjlighet att utöva faktisk rådighet över den. Innehav är alltså när någon har narkotika i t.ex. en ficka eller i sitt hem. Vad det gäller bruk kriminaliserades det 1988, och syftet var att komma åt de personer som inte innehaft narkotika men istället blivit bjudna direkt ur en spruta eller en pipa. Kriminaliseringen av bruk innebar alltså att själva tillförseln till kroppen, d.v.s. konsumtionen, förbjöds. UppsåtAtt endast ha narkotikan i sin kropp är inte kriminaliserat. Har någon narkotika i kroppen kan man däremot utgå från att samma person även olovligen har brukat samma narkotika.Denna skiljelinje mellan att bruka och att ha narkotika i kroppen är viktig, eftersom det händer att människor har narkotika i kroppen fastän de aldrig haft uppsåt till något olovligt brukande. Det förekommer som bekant att människor drogas eller bjuds på narkotika utan att känna till att det är narkotika. Detta är som bekant fallet när någon blir drogad eller får i sig narkotikan ovetandes genom t.ex. passiv rökning. Det är helt enkelt inte straffbart. Exempel på det finns att läsa om t.ex. här, här eller här.Vad som händer om du nekarÅklagaren ska alltid bevisa det som den lägger den tilltalade till last. Detta kan åklagaren göra med hjälp av t.ex. ett erkännande, ett vittnesförhör eller genom provtagning för narkotika. Inget av dessa bevismedel är förhand värt mer i domstolens bedömning, utan domstolen ska efter en samvetsgrann prövning i varje enskilt fall avgöra vad som är bevisat (RB 35 kap 1 § och 3 § andra stycket). I teorin innebär det att ett vittnesmål från en polis i det enskilda fallet kan tillmätas mindre betydelse än ett vittnesmål från en förbipasserande fotgängare. Om du t.ex. nekar till uppsåtligt brukande kan åklagaren som bevis för att du uppsåtligen har brukat narkotika läsa upp det positiva resultatet från urinprovet. Kommer du med en rimlig förklaring till varför du hade narkotika i blodet och dessutom kan bevisa dina påståenden, kanske åklagaren måste lägga fram ytterligare bevisning för att du uppsåtligen har brukat narkotika. Om du istället hade erkänt skulle provresultatet tillsammans med erkännandet eventuellt kunnat vara tillräckligt för en fällande dom.RättegångskostnaderOm du döms ska du som regel ersätta staten för provtagning och analys av din urin (RB 31 kap 1 § första stycket). Enligt en rapport från åklagarmyndigheten kostar en sådan provtagning och analys mellan 300 och 3000 kr. Vidare ska den tilltalade betala sina egna rättegångskostnader vid en fällande dom. Blir det istället en friande dom stannar kostnaderna för provtagning och analys på staten. Staten betalar vid en friande dom även dina rättegångskostnader (RB 31 kap 2 §).StraffetDet finns ingen regel som förbjuder domstolen kan utdöma en strängare påföljd än den åklagaren yrkat på. Det brukar dock inte förekomma att domstolen gör en hårdare bedömning eftersom det anses olämpligt. Fängelse kommer överhuvudtaget inte på fråga.SammanfattningBortser man från den information du lämnat till polisen, eller hur du faktiskt fick i dig narkotikan, indikerar ett urintest som visar positivt för narkotika att du uppsåtligen har brukat narkotika. Att i detta sammanhang endast neka till brott räcker sannolikt inte långt utan du skulle isåfall behöva lägga fram en rimlig förklaring och dessutom bevisa varför du inte haft uppsåt till något brukande. Rättegångskostnaderna får du stå för själv om du döms, men hamnar på staten om du frias. Oavsett din inställning till anklagelsen är det högst osannolikt att domstolen utdömer ett strängare straff än vad åklagaren yrkat på. Fängelse blir det alltså inte tal om.Hoppas du fick svar på din fråga.

Är det ett brott att inneha pengar som ska användas till att köpa narkotika?

2020-08-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag skulle köpa narkotika för en ganska stor summa men blev istället rånad på pengarna. Händelsen hände för drygt 6 månader sen. Kan jag polisanmäla honom? Eller blir jag själv straffad?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du blev rånad på pengarna innan du hann använda dem till att köpa narkotika. Jag utgår även från att han som rånade dig inte är samma person som han/hon som du planerade att köpa narkotika av. Du har inte gjort dig skyldig till narkotikabrottDu kommer inte att kunna straffas eftersom det som du gjort i sig inte är något brott. För att det ska klassas som ett narkotikabrott krävs det att man har gjort något av följande: överlåtit narkotika, framställt narkotika, förvärvat narkotika, anskaffat, bearbetat, m.m., narkotika, på något sätt underlättat narkotikahandel, innehaft eller konsumerat narkotika. Detta ska vidare ha skett utan lov och med uppsåt (1 § narkotikastrafflagen, NSL).Det är inte heller fråga om något av de förstadier till brott som är straffbara, d.v.s. försök (4 § NSL och 23 kap. 1 § brottsbalken), förberedelse eller stämpling (4 § NSL och 23 kap. 2 § brottsbalken). Det förstadium som i ditt fall skulle ligga närmast är förberedelse. Förberedelse innebär bl.a. att man lämnar betalning för ett brott eller hanterar något som är tänkt att användas som hjälpmedel vid ett brott (23 kap. 2 § brottsbalken). Förberedelse till narkotikabrott kan t.ex. innebära att man ger eller tar emot pengar som betalning för narkotika. Eftersom du bara har haft pengarna på dig har du inte gjort dig skyldig till förberedelse. Hur du kan gå vidareJag rekommenderar dig att gå vidare och göra en polisanmälan gällande rånet. Om du har flera frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Kan person straffas för olovligt innehav av narkotika trots att det i efterhand visar sig att substansen inte var narkotika?

2020-08-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Fråga om narkotikabrott. Min fråga gäller den situation att någon köper det han tror är narkotika, t.ex. cannabis, och därefter grips misstänkt för olovligt innehav av narkotika. Om det vi en efterföljande analys visar sig att köparen blivit "lurad", dvs. den substans han köpt inte innehåller narkotika, kan han då straffas?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen försöka förklara vad som gäller i ditt fall.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller om en person som tror sig ha köpt narkotika kan straffas om det vid en senare analys visar sig att substansen inte var narkotika. Därför kommer jag använda mig av narkotikastrafflagen (nedan förkortad NSL) för att besvara din fråga.Generellt om narkotikabrottet olovligt innehav av narkotikaDet som inledningsvis kan sägas är att en person som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § stycke 1 punkt 6 NSL).För att kunna dömas för innehav av narkotika krävs det att någon har narkotikan i sin besittning på ett sätt att personen har möjlighet att faktiskt förfoga över narkotikan. Det krävs alltså att personen innehaft narkotikan.Vidare krävs det som sagt att hanteringen av narkotikan sker olovligen. Till detta krävs även att gärningsmannen handlat medvetet (haft uppsåt) och det räcker då att personen haft uppsåt till vilket ämne den har att göra med. Personen behöver dock inte ha känt till att preparatet är klassificerat som narkotika.Det innebär att ditt ponerade fall skulle kunna klassas som olovligt innehav av narkotika vid en första anblick. Däremot framhåller du därefter att köparen ska ha blivit lurad och att den köpta substansen inte innehåller narkotika. Något som visar sig först efteråt vid en analys. Det torde i fallet innebära att innehav av narkotika inte kan komma att bli aktuellt eftersom substansen inte innehåller narkotika. Personen ifråga har därmed inte haft någon narkotika i sin besittning och på så sätt inte kunnat förfoga över den.De osjälvständiga brottsformerna (försök, förberedelse och stämpling) för narkotikabrottenFör en del brott kan en person dömas för antingen försök, förberedelse eller stämpling. Dessa kallas för de osjälvständiga brottsformerna. För att en person ska kunna dömas för försök eller förberedelse till narkotikabrott, krävs det att gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § stycke 1 punkt 6 NSL. Med andra ord är försök, förberedelse och stämpling till innehav eller annan befattning med narkotika undantagna från straffrättsligt ansvar (4 § stycke 1 NSL). Det innebär i ditt ponerade fall att försök till innehav av narkotika inte är straffbelagt. Däremot är övriga punkter i 1 § stycke 1 punkt 1-5 NSL straffbara i försöks- och förberedelsestadiet.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en fråga på nytt.Med vänlig hälsning,

Indraget körkort om tidigare drogtest visat positivt?

2020-08-07 i Narkotikabrott
FRÅGA |Straff för ringa narkotikabrott?Hej! Jag fick husrannsakan för en vecka sedan, på en onsdag. Jag tog amfetamin 3-4 dagar innan. Hade inget på mig. Dom tog ett snabbtest på urinprovet som visade positivt för amfetamin. Dom sa att det skulle skickas vidare på analys. Nu blev jag stoppad av polisen när jag körde en vecka efter jag tog det. De tog snabbtest så blodprovet samt urinprovet visade negativt. Dom skulle skicka vidare på analys. Jag undrar om dom kommer gå efter det första urinprovet eller det andra?Jag har körkort och undrar om det blir böter eller indraget körkort. Aldrig blivit straffad eller tagit droger innan, det här var första gången.
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det du skriver som att du har fått testa dig för droger vid två olika tillfällen och att det första testet har visat positivt och det andra testet negativt. Det första testet – ringa narkotikabrott Om det första testet visade positivt innebär det att du vid det tillfället eller nära inpå det tillfället har "brukat" narkotika. Du kan då dömas för narkotikabrott (1 § 1 stycket 6 punkten narkotikastrafflagen). Eftersom det verkar röra sig om en liten mängd narkotika kommer brottet med största sannolikhet att ses som ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen). Testet som visade negativtOm testet hade visat positivt hade du kunnat dömas för rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). För att det ska bedömas som rattfylleri krävs det att det under eller efter bilkörningen finns narkotika i blodet. Testet som du har tagit har visat att du inte hade narkotika i blodet under bilkörningen. Om man inte kan hitta narkotika i ditt blod vid det tillfället då du körde bilen har du inte begått något brott. Alltså finns det ingen risk för att ditt körkort skulle bli indraget för att du vid ett tidigare tillfälle, när du inte körde bil, brukade narkotika. SammanfattningDe två testerna som tagits gäller alltså var för sig och att det första testet visade positivt kommer inte påverka hur bedömningen blir av det andra tillfället då du blev stoppad och testad. Du kommer förmodligen att behöva betala böter för det första tillfället eftersom du då hade begått ett brott. Det andra testet kommer däremot inte leda till något alls, så länge resultatet av det var negativt. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

0,51 gram amfetamin - vilket straff kan jag förvänta mig?

2020-07-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Blev tagen med 0,51gram amfetamin vad kan jag räkna med för straff ?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilket straff en specifik gärning ska få bestäms av domstolen och utfallet varierar från fall till fall. Mitt svar kommer därför ge en generell beskrivning för vad du kan förvänta dig för påföljd. Det korta svaret är att du har gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott och kan troligen förvänta dig påföljd i form av dagsböter. Vad är det för brott?Innehav av narkotika för eget bruk utgör ett narkotikabrott (1 § 6 punkten Narkotikastrafflagen). Då du endast haft på dig 0.51 gram klassas brottet som ringa, gränsen för vad som klassas som brott av normalgraden gällande amfetamin går vid 5 gram (2 § Narkotikastrafflagen). Vad ger ringa narkotikabrott för påföljd?Straffvärdet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § Narkotikastrafflagen). För att fastställa straffvärdet i varje enskilt fall betraktas huruvida det finns försvårande respektive förmildrande omständigheter (29 kapitlet 1,2 och 3 §§ Brottsbalken). Förmildrande omständigheter kan ge ett lägre straffvärde och försvårande omständigheter kan ge ett högre straffvärde. Utöver detta betraktas även s.k. "billighetsskäl" vilket är vissa humanitära skäl som kan motivera en mildare påföljd (29 kapitlet 5 § Brottsbalken). Var du under 20 år gammal när brottet begicks blir även en s.k. ungdomsrabatt applicerbar (30 kapitlet 5 § Brottsbalken). I Sverige finns en presumtion mot fängelse, vilket innebär att det i första hand ska väljas annan påföljd än fängelse (30 kapitlet 4 § Brottsbalken). Påföljder som kan väljas istället för fängelse är villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst och böter. Vilken påföljd som väljs beror bland annat på brottets straffvärde och risk för återfall i brott. Huruvida du är straffad sedan tidigare kan därför ha betydelse. Som du säkert förstår påverkas val av påföljd av många olika faktorer varför det är svårt att säga på rak arm vilken påföljd du kan vänta dig. Ur tidigare rättsfall har amfetamin för eget bruk gett en påföljd om 50 dagsböter (NJA 2005 s. 348 I och II), det var då fråga om ringa brott. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!Hälsningar,