Vad är påföljderna för narkotikasmuggling och finns det några förmildrande omständigheter för en 17-åring?

2020-09-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga kring narkotikabrott, främst narkotikasmuggling. Min lillebror som är 17 år gammal är misstänkt för just narkotikasmuggling och polisen har gjort husrannsakan hos båda föräldrarna (skilda) och ska nu hålla förhör. Jag undrar därför vad påföljden för ett sådant brott kan bli (ifall han blir dömd såklart), och om det finns några förmildrande omständigheter med tanke på hans ålder.
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vad blir påföljden?Vad gäller brottet narkotikasmuggling finns det fyra olika svårighetsgrader:*Först och främst kan man dömas för ringa narkotikasmuggling till böter eller fängelse i högst sex månader. Vad gäller påföljden håller sig domstolen till den lägre delen av straffskalan, dvs. att det sannolikhet blir böter i det fallet (6 § andra stycket lag om straff för smuggling).*För det andra finns brottet narkotikasmuggling av normalgraden. Där är påföljden fängelse i högst tre år (6 § första stycket lag om straff för smuggling).*För det tredje kan man dömas för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två år och högst sju år (6 § tredje stycket lag om straff för smuggling).*Till sist har vi brottet synnerligen grov narkotikasmuggling där påföljden blir fängelse i lägst sex år och högst tio år (6 § fjärde stycket lag om straff för smuggling).Vilken svårighetsgrad det blir beror på lite olika saker. Vad gäller gränsdragningen mellan t.ex. ringa och normalgraden beror det på vilken sorts narkotika och vilken mängd. När det kommer till grov och synnerligen grov narkotikasmuggling ser man också till ifall smugglingen ingått i en slags verksamhet m.m. Eftersom jag saknar information om vilken typ och mängd av narkotika samt i vilket sammanhang det skett så kan jag tyvärr inte ge dig något mer exakt svar här.Finns det några förmildrande omständigheter?Det finns förmildrande omständigheter för din bror pga. hans ålder. Till att börja med så får domstolen döma till ett lägre straff än vad som är föreskrivet för brottet, då han är under 21 år (29 kap. 7 § brottsbalken). Sedan finns det även en huvudregel som är emot fängelse när det kommer till brott begångna av personer under 18 år. Domstolen får endast döma till fängelse när det finns synnerliga skäl, vilket är ett mycket högt ställt krav. Domstolen ska i annat fall döma till sluten ungdomsvård istället för fängelse (30 kap. 5 § brottsbalken).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Är Armodafinil narkotikaklassat?

2020-08-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om ämnet Armodafinil är narkotikaklassat. Kan inte hitta det i listan över narkotikaklassade ämnen, men är om jag förstått det rätt en "släkting" till Modafinil, vilket är narkotikaklassat.Mvh.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det finns inte mycket information kring substansen. Så som jag kan avläsa från Läkemedelsverkets hemsida så är Armodafinil narkotikaklassat.Jag hänvisar dig vidare till denna länk.Med vänlig hälsning,

Körkortstillstånd och narkotikabrott

2020-08-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev omhändertagen av polisen för första gången. Jag har drugit då så mycket att jag fick blackout, mindes inte att jag har varit ut när polisen tog mig. Jag vaknade bara häktet.Den kvällen tog jag jätte lite amfetamin och det var inte något jag vanligtvis brukar ta. jag rökte nåra dagar innan den dagen. Och nu är jag mest orolig för min körkortstillstånd. Den är superviktigt för mig och jag vill verkligen inte förlora. Jag tänkte boka tid halkbanan den här månaden.Som jag förstår, på min fall har jag lite chans och inte förlora min körkortstillstånd men hur stor chansen är skulle jag vilja veta?Tack för hand:)
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur stor risken är att du förlorar ditt körkortstillstånd. Regler om körkort hittas i körkortslagen.Körkortstillstånd och narkotikabrottJag tolkar det som att du inte är misstänkt eller dömd för något brott. Är så fallet har du inget att oroa dig för. I mitt svar berättar jag vad som kan hända om du blir dömd för exempelvis narkotikabrott.När man ska ta körkort krävs ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen. När Transportstyrelsen prövar om man ska få ett tillstånd gör de en bedömning om man är lämplig för att ta körkort enligt 3 kap 2 § körkortslagen, och hänsyn tas då bland annat till noteringar i belastningsregistret. Just narkotikabrott kan tyda på att man inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket är ett kriterium som ska bedömas. Finns det en historia av missbruksproblematik kan tillstånd istället nekas på medicinsk grund. Narkotikabrott i straffregistret är dock inget absolut hinder för att få körkortstillstånd utan det utgör en del av en lämplighetsbedömning. Ligger det långt tillbaka i tiden och är mindre allvarligt är risken liten för att körkortstillstånd ska nekas.Om man har en notering i belastningsregistret kan det leda till att Transportstyrelsen beslutar om en så kallad spärrtid, enligt 3 kap 9 § körkortslagen. Denna spärrtid kan vara mellan en månad till tre år, och under spärrtiden kan man alltså inte ta körkort. Efter spärrtidens slut kan man på nytt ansöka om körkortstillstånd, varpå Transportstyrelsen gör en ny bedömning. Har man fått ett körkortstillstånd kan detta återkallas om man inte längre uppfyller kraven.Vad gäller i ditt fall?Som jag skrev innan så behöver du inte oroa dig om du inte döms för ett brott. Om du skulle dömas så går det tyvärr inte att ge ett säkert svar på om du kommer förlora körkortstillståndet eller inte. Det kommer vara upp till transportstyrelsen att bedöma. Du skriver i din fråga att det är första gången du blivit omhändertagen av polisen vilket borde vara till din fördel.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad kan man få för straff för narkotikabrott?

2020-08-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev gripen för någon dag sen och dom hittade påsar med amfetamin på mig och 2 kapslar elvanse och en gramvåg hemma hos mig. Är i nuläget misstänkt för narkotika för överlåtelse, narkotikabrott, ringa narkotikabrott för jag visade positivt på thc i urinprov. Jag är 18 år och ostraffad sedan tidigare. Vad kan jag förvänta mig för straff?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det så är du misstänkt för ett fall av narkotikabrott av normalgraden på grund av innehav i överlåtelsesyfte, och ett fall av ringa narkotikabrott på grund av eget bruk. Jag kommer börja med att förklara straffskalan för brotten, sedan vad brotten i sig är värda på den skalan, och slutligen vilken påföljd du kan få för detta.StraffskalanStraffskalan för ringa narkotikabrott är dagsböter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse lägst 14 dagar och högst tre år (1§ narkotikastrafflagen). StraffvärdetStraffvärdet för ringa narkotikabrott eget bruk är nästan uteslutande dagsböter. Åklagaren har tagit fram en bötespraxis som säger att eget bruk av narkotika, oavsett substans och mängd, ska motsvara 30 dagsböter. Men då du också är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden kommer straffet inte stanna på bötesnivå om du blir dömd för detta, då det inte finns böter i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden. Det är svårt för mig att säga vad straffvärdet för ditt brott är, då det beror på mängden narkotika som du innehaft. Är innehavet 10g motsvarar det ungefär en månads fängelse, är innehavet 15g motsvarar det 2 månader, 25g motsvarar 3 månader, 40 g motsvarar 4 månader, och så vidare. Straffet kan även skärpas om man innehaft i överlåtelsesyfte. Det ringa brottet kommer alltså inte ha så stor betydelse för straffvärdet, om du blir dömd för narkotikabrott av normalgraden. Straffvärdet kan också sänkas på grund av ungdomsrabatten då du endast är 18 år (29 kap. 7§ brottsbalken). För en 18 åring brukar straffvärdet motsvara hälften av straffvärdet för en vuxen. PåföljdStraffvärdet ligger enligt ovan resonemang förmodligen på några månaders fängelse, och med ungdomsrabatten kan den till och med hamna på bötesnivå. Utgångspunkten är dock att om man fyllt 18 år, ska man endast ådömas ungdomspåföljder i särskilda fall. Rätten ska i första hand vid valet av påföljd fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Skäl som talar för fängelse är huvudsakligen brottets straffvärde och art, samt om den tilltalade tidigare är straffad. Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att lagstiftaren anser att det finns en tung presumtion för fängelse. Praxis har även sagt att när man döms för innehav i överlåtelsesyfte, ska det mer till för att undvika fängelsestraffet, än om innehavet var för eget bruk. Men då det är första gången du döms, och du dessutom är 18 år, finns det chans att få annat straff än fängelse. Begår man brott innan man fyllt 21 år får man endast dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde finns särskilda skäl för det (30 kap. 5§ andra stycket brottsbalken). Då blir istället följande påföljder möjliga: Villkorlig dom innebär en typ av varning, och om man begår ytterligare brottslighet inom 2 år kan straffet omvandlas till ett fängelsestraff. Villkorlig dom kan kombineras med böter och i vissa fall samhällstjänst (30 kap. 7§ brottsbalken). Villkorlig dom kan man få om det saknas skäl att tro att man kommer återfalla i brottslighet, och om man inte tidigare är dömd. Narkotikabrott, särskilt eget bruk, innebär oftast att det finns risk för återfall i brottslighet, då denna brottslighet är förenad med viss missbruksproblematik. Skyddstillsyn har en övervakningsperiod om tre år, och innebär att man ibland kombinerar det med ett behandlingsprogram, att man får komma och samtala några gånger i månaden eller genomgå olika brottsavvärjande program och liknande. Detta är en mer sannolik påföljd för dig, då det ofta ges till folk med kanske missbruksproblematik där det finns anledning att tro att behandling kan hjälpa (30 kap. 9§ brottsbalken). Även skyddstillsynen kan kombineras med samhällstjänst för att skärpa straffet. Om straffvärdet inte är så lågt, finns det utrymme att ge en skyddstillsyn istället för ett fängelsestraff (NJA 2012 s. 650). SammanfattningsvisDet är svårt att säga vad straffvärdet för dina brott är exakt, då jag inte vet hur mycket narkotika du innehaft. Men det finns en stark fängelsepresumtion för narkotikabrott, speciellt i överlåtelsesyfte. Straffvärdet skulle jag gissningsvis säga ligga på kring några månaders fängelse, beroende på mängden narkotika. Dock är det första gången du döms för brott och du är dessutom 18 år, så det finns chans att du slipper fängelse och istället skulle få en skyddstillsyn. Beroende på hur mycket narkotika du innehaft finns det även en liten chans att straffet stannar på böter, på grund av din ungdomsrabatt. Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett mer exakt svar. Men hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Vad gäller om man brukar cannabis utomlands och testar positivt på drogtest genomförd på arbetsplats i Sverige?

2020-09-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående detta med drogtester på jobbet eller i samband med nyanställning. Säg att någon åker till ett land eller en stat där canabis är fullt lagligt och brukar i detta landet (Ex Amsterdam eller kalifornien), man bryter med andra ord inga lagar och man bryter inte mot narkotikalagarna då man inte är inom svensk jursdiktion. Sedan återvänder hen hem till sverige och inom kort gör man ett drogtest på arbetsplatsen. Testet är bundet att komma tillbaka positivt men det jag undrar är ifall det håller någon makt/får någon negativ påverkan? (Givet är att man kan bevisa att man inte brytit mot några lagar i form av kvitton och vittnesmål etc).
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer jag att utgå från att cannabis har konsumerats i ett land där det är lagligt och att man därefter har rest tillbaka till Sverige. Sedan genomförs ett drogtest på arbetsplatsen i Sverige vilket får ett positivt resultat. Frågan är följaktligen vad som gäller om man lagligen brukar cannabis utomlands och vilka konsekvenser ett positivt drogtest på arbetsplatsen medför. Vad gäller om man brukat cannabis utomlands? Cannabis klassas som narkotika och narkotikastrafflagen (NSL) är tillämplig på området. I Sverige är det olagligt att inneha samt bruka cannabis (1 § 6 punkten NSL). Att vara påverkat av cannabis är däremot inte brottsligt utan det brottsliga ligger i själva brukandet. Hur som helst finns det andra länder där det är lagligt att bruka och inneha cannabis, precis som du nämner. Det här medför att om man har brukat cannabis i ett land där det är lagligt så kan man inte dömas för narkotikabrott i svensk domstol (2 kap. 2 § 2 stycket Brottsbalken). Svensk domstol är alltså inte behörig att döma i saken om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten. För att svensk domstol ska vara behörig att döma krävs det inte endast att gärningen ska vara kriminaliserad i Sverige utan även i det land där den begås. Värt att nämna är att det givetvis är brottsligt att ta med sig narkotika till Sverige men utifrån din fråga verkar så inte vara fallet. BevisningssvårigheterAtt bevisa var cannabis konsumerades kan vara svårt. Det är bra ur bevishänseende om man kan lägga fram bevisning i form av kvitton och vittnesmål etc som pekar på att cannabis konsumerades i ett land där det är lagligt. Vad händer om ett drogtest på arbetsplatsen blir positivt?En arbetsgivare är enligt lag skyldig att erbjuda rehabilitering för missbruk om man testar positivt för narkotika i samband med drogtest på arbetsplatsen. Som anställd kan du inte bli uppsagd utan en saklig grund för uppsägning vilket följer av anställningsskyddslagen (LAS). Huruvida man riskerar att förlora sin anställning beror även på vilken anställningstyp man har. För att få klarhet i det enskilda fallet bör man prata med arbetsgivaren eller den relevanta fackliga organisation. Emellertid har arbetsgivaren rätt att göra en polisanmälan då det är brottsligt att inneha och bruka cannabis. Isåfall får arbetstagaren bevisa att cannabis har brukats utomlands lagligen, som nämnt ovan. SlutsatsAtt lagligen ha konsumerat cannabis utomlands och sedan ha det kvar det i blodet gör inte att man kan dömas till ansvar. Ett positivt drogtest på arbetsplatsen är i regel inte tillräckligt för att utgöra en uppsägningsgrund. Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Är Stesolid och Stilnoct narkotikaklassade läkemedel?

2020-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man INTE har recept på Stesolid och Stilnoct, och tar det och lämnar urinprov och det ger utslag på båda två. Är det olagligt?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stesolid och Stilnoct är båda narkotikaklassade läkemedel då de innehåller substansen diazepam som är narkotikaklassad enligt läkemedelsverket (se tabell II i läkemedelsboken). För att få lov att använda dessa läkemedel krävs det alltså recept och att man följder ordinationen och rekommendationerna kring användningen. Enligt narkotikastrafflagen är det ett brott att inneha eller bruka narkotikaklassade medel, och man kan då dömas till fängelse i högst tre år (1§ narkotikastrafflagen). Om det dock avser att man brukat narkotikan, anses brottet vara ringa, och då döms man istället för ringa narkotika till böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Praxis säger att om man blir tagen för att ha brukat narkotika, alltså visar positivt på urin- eller blodprovstest, döms man för ringa narkotikabrott oberoende av mäng eller substans. Straffet är nästan uteslutande dagsböter 30 st. Dagsböter beräknas utifrån dels straffvärdet på brottet (30st), dels den tilltalades ekonomiska förhållanden. Man kan få dagsböter mellan 30-150 st, och summan per dag bestäms till mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Man multiplicerar då antalet böter (30st) med en summa som bestäms utifrån den tilltalades ekonomiska förhållande (ex. 50 kr om man inte har någon inkomst alls). Då får man den totala summan på böterna som blir 1500 kr. Så skulle man inta Stesolid och/eller Stilnoct och lämna ett urin- eller blodprov, så skulle det ge utslag på diazepam som är ett narkotikaklassat ämne. Har man då inte recept på Stesolid och Stilnoct har man gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott, eget bruk. Detta brott ger nästan uteslutande dagsböter, men summan beror på hur mycket man tjänar. Du kan läsa mer på läkemedelsverkets hemsida om narkotikaklassade läkemedel. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur höga böter får åklagaren/polisen ge för ringa narkotikabrott utifrån inkomst?

2020-08-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar om polisen/åklagaren får ge dig en böter som är över 100% mer än vad du får i lön per månad? Det gäller ett ringa narkotikabrott.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffskalan för ringa narkotikabrott är dagsböter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Ringa narkotikabrott ger nästan uteslutande böter, och åklagaren har tagit fram en praxis som säger att eget bruk, oavsett mängd och substans, leder till 30 dagsböter. Dagsböter är uppbyggt av två aspekter, antalet dagar som bygger på straffvärdet av brottet (30 st enligt ovan), och summan per dag som bygger på dina ekonomiska förhållanden, skulder, inkomst, försörjningsplikt och liknande. Antalet dagsböter kan hamna mellan 30-150 st, och summan per dag kan hamna på mellan 50-1 000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Tjänar man då inga pengar, eller har minimum lön i månaden, beräknas summan utifrån detta, och då hamnar det oftast på 50 kr. För att ta reda på den totala summan multiplicerar man antalet dagar (ex. 30) med summan (ex. 50 kr) och får då 1 500 kr. Detta är det lägsta dagsbotsbeloppet man kan få. Då jag inte vet vad du har fått i böter, och inte heller vad din inkomst är, är det svårt för mig att säga något om vad som är en rimlig bötessumma i ditt fall. Men generellt är det minsta dagsbotsbeloppet 1 500 kr för ringa narkotikabrott, och det döms ut även om man inte har några pengar alls. Det finns en tabell som är utformad ur praxis som används för bedömningen av dagsbotsbeloppet, och beräknas oftast antingen från inkomsten du själv uppger i förhör, eller förra årets deklarerade inkomst hos skatteverket. Om du är missnöjd med din dom kan du alltid överklaga den eller inte acceptera strafföreläggandet om det är ett sådant du fått av åklagaren, och då låta målet gå till domstol istället. Men om du har fått det lägsta beloppet, skulle jag säga att det inte går att få ett lägre bötesstraff än detta, även om du inte tjänar något. Om du inte kan betala böterna kommer de gå till Kronofogdemyndigheten så småningom. Men om du har fått ett oproportionerligt högt bötesbelopp utifrån dina ekonomiska förhållanden, så godkänn inte strafföreläggandet eller boten av polisen, och begär att ärendet ska tas upp i tingsrätt där du kan redovisa din inkomst. Men beloppet kommer inte bli lägre än 1 500 kr. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Vad är straffet för att sälja narkotikaklassad medicin? Har man anmälningsskyldighet för brottet?

2020-08-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassade medicin? Om man vet att det förekommer, har man någon typ av anmälningsskyldighet?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och i brottsbalken (BrB).Definitionen av narkotikaDefinitionen av narkotika är läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter (8 § NSL). För att läkemedlet ska vara klassat som narkotika krävs även att det ska vara föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt eller att läkemedlet anses som narkotika av regeringen enligt lag.Den som säljer narkotika kan dömas för fängelse i högst tre årDen som överlåter narkotika till döms, om gärningen är uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst 3 år (1 § första stycket p 1 NSL). Om brottet är med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms gärningsmannen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § NSL). Ifall brottet är att anses som grovt narkotikabrott kan gärningsmannen dömas till max 7 års fängelse (3 § första stycket NSL). Om brottet är synnerligen grovt, kan fängelsestraffet sträcka sig till 10 tio år (3 § andra stycket NSL).Underlåtenhet att avslöja eller anmäla brott kan i vissa fall ge straffSom huvudregel är man inte skyldig att anmäla brott. Det finns dock ett undantag vad gäller brott som är s.k. ''å färde'', vilket innebär pågående brott som ännu inte blivit fullbordade. Den som underlåter att i tid anmäla eller avslöja ett förestående eller pågående brott ska dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medverkat endast i mindre mån till sådant brott (23 kap. 6 § första stycket BrB). Ansvar för sådan underlåtenhet förutsätter att den brottsliga handlingen har fortskridit så långt att den är straffbar och att brottet kan anmälas eller avslöjas utan fara för den handlande eller någon annan (23 kap. 6 § fjärde stycket BrB). Anmälningsskyldigheten förutsätter dock att det är särskilt föreskrivet att en underlåtelse att anmäla det specifika brottet är straffbart. Det finns inget stadgande som föreskriver att du har en skyldighet att anmäla någon för ett sådant narkotikabrott och därmed har du ingen anmälningsskyldighet.Sammanfattningsvis är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassad medicin mellan böter och 10 års fängelse. Du har inte heller någon skyldighet att anmäla eller avslöja en person som du vet begår det brottet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,