Narkotikabrott

2021-05-14 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag har blivit kallad till rättegång för innehav av 0,78 gram kokain, jag undrar vad jag kan få för straff om jag är 22 år gammal och erkänner brottet som ringanarkotika brott eget bruk?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL).

I 1 § NSL stadgas att den som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen.

Ringa narkotikabrott eller av normal grad?

Den som innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse. Om brottet anses som ringa döms det istället till böter eller fängelse i högst sex månader, 2 § NSL. Vid bedömningen om brottet ska ses som ringa tas det hänsyn bland annat till mängden narkotika, vilken sorts narkotika det rör sig om och vilka egenskaper den har. Vad gäller arten och mängden narkotika uttalades i förarbetena till bestämmelsen (prop. 1992/93:142 s. 16 f.) att när det gäller heroin eller kokain måste de mycket vanebildande egenskaperna hos dessa preparat beaktas. Ett brott bör – vad gäller dessa preparat – inte bedömas som ringa annat än vid enstaka innehav av en helt obetydlig mängd. Enligt fast praxis är innehav upp till 0,6 gram kokain att bedöma som ringa narkotikabrott som bestraffas med böter medan innehav av 1,0 gram och däröver anses ha ett straffvärde på fängelsenivå och inte rubriceras som ringa brott. Frågan är hur innehav av kokain i intervallet mellan de angivna mängderna normalt skall bedömas. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2008 s. 653 gjort bedömt att ett innehav av 0,73 g kokain utgjorde narkotikabrott av normalgraden. Det finns dock omständigheter som kan inverka på bestämningen av straffvärdet, och som kan föranleda en mildare bedömning. Det framgår av den angivna bakgrundsinformationen att det brottsrubriceringen sannolikt kan bli ringa narkotikabrott, vilket är viktigt för påföljdsvalet

Påföljdsval vid narkotikabrott

Den som begått ringa narkotikabrott döms för till böter eller fängelse i högst sex månader. I RH 2018:7 hade en person gjort sig skyldig ringa narkotikabrott bestående i dels innehav av 0,83 gram cannabis, dels brukande av cannabis. Hovrätten dömde ut 120 dagsböter. I rättsfallet NJA 2014 s. 658 var fråga om en sjuttonåring som hade dömts till 30 dagsböter för ringa narkotikabrott. Vid ett innehav som anses utgöra ett ringa narkotikabrott är böter den vanliga straffrättsliga påföljden.

I de fall brottet rubriceras som narkotika brott av normal grad är bedömningen strängare. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1997 s. 522 uttalat att narkotikabrott är ett artbrott som, utom i ringa fall, normalt ska föranleda fängelsestraff. I prop. 1989/90:7 s. 20 och prop. 1997/98:96 s. 96 har uttalats att villkorlig dom i förening med en föreskrift om samhällstjänst eller skyddstillsyn i förening med sådan föreskrift bör, i särskilda fall, även vid artbrott kunna ersätta kortvariga fängelsestraff. I NJA 2008 s.653 ansågs mannens innehav av 0.73 g kokain vara förhållandevis begränsad mängd kokain, och domstolen ansåg att straffvärdet i detta fall fick som utgångspunkt anses ligga på ett allmänt fängelseminimum bestående av fjorton dagar. Det fanns stort utrymme att beakta andra högt individualiserade omständigheter som talade emot ett fängelse straff. Bland annat hade mannen enbart innehaft narkotikan för eget bruk. Han hade inte tidigare dömts för brott. Det saknades även särskild anledning att befara att han kunde göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. I anslutning till det kunde brottslighetens art under sådana omständigheter inte anses utgöra ett tillräckligt skäl för att påföljden skall bestämmas till fängelse. Mannen skall därför dömas till villkorlig dom som i enlighet med huvudregeln i 30 kap. 8 § BrB skall förenas med dagsböter.

Sammanfattningvis gäller att ett innehav av 0.78 g kokain enligt praxis utgör narkotikabrott av normal grad, som normalt presumeras föranleda fängelsestraff. Påföljdsbestämningen är dock högt individualiserad och mycket hänsyn kan tas till tidigare brottslighet, om innehavet var för eget bruk och om du lever under ordnade förhållanden. I 29 kap. 7 § BrB sägs vidare att om någon har begått brott före 21 års ålder, så ska hans eller hennes ungdom särskilt beaktas vid straffmätningen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (565)
2021-11-30 Uppsåt vid narkotikabrott
2021-11-30 Påföljder vid narkotikabrott
2021-11-30 Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?
2021-11-30 Vad kan jag få för straff för innehav av 200 cannabisplantor?

Alla besvarade frågor (97574)